#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
68.00
14
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กชาย สุริยะ ดารา
2.เด็กหญิง ธันวพร ดาราศาสตร์
3.เด็กชาย ทัศนัย การะเกตุ
4.เด็กชาย คมสันต์ วงษาลุน
5.เด็กชาย พัชรพล วันเจริญ
6.เด็กหญิง อินฟ้า กิ่งแก้ว
1.นาง ดวงเนตร ลาสิงหาญ
2.นางสาว ธนอมร จรรยากรณ์
3.นางสาว สิริกร ประจันทร์
2 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
67.00
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กชาย สถาพร สิมาวัน
2.เด็กชาย ธีรศักดิ์ บุตรดีแพง
1.นาง ภาณิชา อัมภรัตน์
2.นางสาว พรรณพร ดวงคำ

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม