#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
72.00
20
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง อนันตะญา อัตพงษ์
2.เด็กหญิง ปภัทสรณ์ กุมภวงค์
1.นาง มานิดา ชิดดี
2.นาย อรรถพล สืบบุญ
2 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
76.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง อัมพิกา ดาราศาสตร์
2.เด็กหญิง วานิสสา ป้องคำสิงห์
3.เด็กหญิง อรพิมล เท่าสิงห์
1.นาง ภาณิชา อัมภรัตน์
2.นางสาว พรรณพร ดวงคำ
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
78.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง ทิพย์วารี หิงพุดชา
2.เด็กหญิง จินดารัตน์ กาญจนะชาติ
1.นางสาว สุธีกรณ์ กองสิน
2.นางสาว พรรณพร ดวงคำ
4 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
75.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กชาย ตะวัน หวลคนึง
1.นาง อารยา บุญโฮม
5 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
78.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กชาย พัชรพล แก้วสง่า
2.เด็กชาย ชาญชัย วงษ์เกษ
1.นาง ภาณิชา อัมภรัตน์
2.นาง มานิดา ชิดดี

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม