1. โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0811 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณิชาพิมพ์ ทองบ่อ
2.เด็กหญิง อัยยรัตน์ วุฒิวงศ์
1.นาย กีรศักดิ์ เสาว์ปา
2.นางสาว เพชรัตน์ สายเมฆ
0732 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปาริฉัตร มะลัยไทยสงค์
1.นาง ผ่องพรรณ บุญสิทธิ์
0010 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อนุพงศ์ มูลา
2.เด็กชาย วชิระ เตียงตั้ง
3.เด็กหญิง ปานตะวัน ศรีเดช
4.เด็กชาย ธนกร ชิณวงค์
5.เด็กหญิง วิภาพร สายพิมพ์
6.เด็กหญิง อชิรญาณ์ พวงพันธ์
1.นาย พัทธนันท์ วุฒิวงศ์
2.นาย เสงี่ยม หนูนวล
3.นาง นวลจันทร์ เดชพิมลพร
2. โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0374 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง มัณฑนา ประดาจิตร
1.นาย สิทธิศักดิ์ ทารมย์
3. โรงเรียนชนะใช้กิจการ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0181 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภูดินันท์ สมเพชร
2.เด็กชาย ศุภกิตติ์ สัตพันธ์
1.นาย ภานุวัฒน์ บุญราช
2.นาย อุดม รัตนบุรี
4. โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0263 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จันทชาติ มนพรมมา
1.นางสาว ยุพิน ผาสุข
5. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านหนองใหญ่
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
6. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0734 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วรรณภา ตาดำ
2.เด็กหญิง กิ่งตา สุทธวงษ์
3.เด็กหญิง นันท์นภัส สุทธวงษ์
1.นางสาว ประไพภรณ์ ปัญญา
2.นาง กิตติยา กะทิศาสตร์
7. โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0379 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กิตติวรรณ กาหลง
2.เด็กหญิง อาริษา แสงเดช
3.เด็กหญิง เกตุสุดา พละศักดิ์
4.เด็กหญิง พัชนกัณ สาระบูรณ์
5.เด็กหญิง สุธาทิพย์ พันธ์วิไล
6.เด็กชาย ธีระนัย วรพุฒ
7.เด็กหญิง กุลณัฐ พรมสุข
8.เด็กชาย จิรพงษ์ คำศรี
1.นาง กรรณิการ์ อัดโท
2.นาง สุภาภรณ์ คำเพราะ
3.นาง ภาณุรัตน์ สายหงษ์
0062 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนัญชัย เสนาภักดิ์
2.เด็กชาย เชษฐ์มงคล คำศรี
3.เด็กชาย อนันต์วิชัย สารบูรณ์
4.เด็กชาย ภาสวัฒน์ ศรีโสภา
5.เด็กชาย อดิศร หอมทรัพย์
6.เด็กหญิง จุฑารัตน์ บุญเหลือ
7.เด็กชาย วัชรพล สาระบูรณ์
8.เด็กชาย ประวิทย์ คำมาโฮม
1.นาย สีวรา บึงไกร
2.นาย ศุภณัฎฐ์ ผลดี
3.นาย จันทร์ทร ปัญญาวััน
8. โรงเรียนโนนสูง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0075 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธันวา ไชยชนะ
1.นาง เชาวณี อินวันนา
9. โรงเรียนบ้านกระเจา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
10. โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0275 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ทศพร อุโมงค์
1.นาย ณรงค์กร ตั้งเลิศเวชกุล
0774 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ไกรวิทย์ โพธิ์ชัย
2.เด็กหญิง ปภัสศิริย์ วงษ์จันทร์
3.เด็กหญิง ศศิประภา ตาระพันธ์
1.นาย ณรงค์กร ตั้งเลิศเวชกุล
2.นาง พรพิมล ปิยภัณฑ์
0105 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พรภวิษย์ โพธิสาร
1.นางสาว สุมณฑา ปาคำดี
11. โรงเรียนบ้านกระทิง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0097 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุนิสา พิญญาณ
1.นางสาว วิลาวัณย์ ดับโศก
0239 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุกัญญา โพธิ์อุดม
1.นางสาว พิชญ์สินี ไทยสะเทือน
12. โรงเรียนบ้านกระบี่
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
13. โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
14. โรงเรียนบ้านกระเบา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
15. โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
16. โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
17. โรงเรียนบ้านกระหวัน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
18. โรงเรียนบ้านกราม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
19. โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
20. โรงเรียนบ้านกันจด
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0352 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐภูมิ สายสุวรรณ
1.นาง สุพัตรา ลาคำ
21. โรงเรียนบ้านกันจาน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0307 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เกตุมณี บุญพา
2.เด็กหญิง ศิริลักษณ์ ตีเงิน
1.นาง จันจิรา ศรีจันทร์
2.นาย พงษ์พัฒน์ ศรีสวัสดิ์
22. โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0338 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พัชราภา ราชการ
2.เด็กหญิง อรวรรณ แก้วคง
1.นาง เสาวลักษณ์ มั่นรอด
0094 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อรนิชา ฤทธิพงศ์
2.เด็กหญิง สุดารัตน์ ปัทมะ
3.เด็กหญิง พรนภา โจมสติ
1.นาง ชิลาลักษ์ นามวงค์
2.นาง เกษร วงษาบุตร
0337 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธัญลักษณ์ บัวหอม
1.นาง เสาวลักษณ์ มั่นรอด
0404 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปฏิภาณ สลับศรี
2.เด็กหญิง เกวลิน มณีวรรณ
1.นาย พัฒนะ อรรคชัย
2.นางสาว รุ่งอรุณ โจระสา
0316 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สิริประภา พิทักษ์
1.นาย รุ่งโรจน์ มั่นรอด
0325 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นวพร พรมมาสุข
1.นาย รุ่งโรจน์ มั่นรอด
0787 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุพรรณี ศรีบุรี
2.เด็กหญิง พิชญา อรรคชัย
1.นาง นิภาพร ปุณประวัติ
2.นาย สัญชัย ปุณประวัติ
0788 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัฏฐณิชา สายสมบัติ
2.เด็กหญิง พิลาวรรณ ขอวรกลาง
1.นาง นิภาพร ปุณประวัติ
2.นาง สุภาพร แก้วทอง
23. โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0162 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิยดา นพเก้า
2.เด็กหญิง สาริศา เสน่หา
3.เด็กหญิง จิรายุทธ บังคม
1.นาง ยุพินทอง จันทร์ถา
2.นาง เพ็ญศรี ไชยชนะสงคราม
0129 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พรพณา พละแสน
2.เด็กหญิง สุภาพร พิลาดี
1.นาย จิตรกร ปรีเปรม
2.นาง นุจรี ปรีเปรม
0048 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ดวงฤดี มนทอง
2.เด็กหญิง ศุราภรณ์ ดีสูงเนิน
3.เด็กหญิง แพรวพรรณ แหวนเพชร
1.นาง ยุพินทอง จันทร์ถา
2.นาง เพ็ญศรี ไชยชนะสงคราม
24. โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
25. โรงเรียนบ้านกันทรอม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
26. โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
27. โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
28. โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
29. โรงเรียนบ้านแก
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
30. โรงเรียนบ้านขนาด
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
31. โรงเรียนบ้านขนา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
32. โรงเรียนบ้านขนุน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0605 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จุฑามณี สืบหล้า
1.นางสาว วนิดา มะลัย
33. โรงเรียนบ้านขะยูง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0190 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พิสิฐ แก่นสาร
2.เด็กชาย ศรนรินทร์ สุวรรณคำ
1.นาย ดวงตา บุญชาลี
2.นางสาว ณัฐธิดา ไชยโพธิ์
34. โรงเรียนบ้านขุนหาญ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0650 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
95.50
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย บุรธัช ศรีพูล
1.นาย สมัคร สุขตะกั่ว
0147 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อุมากร พิศพงษ์
2.เด็กหญิง พรนภัส นาคสด
3.เด็กหญิง ติชิลา เลิศศรี
4.เด็กหญิง พรธิดา ขวัญหอม
5.เด็กหญิง จินุชนันท์ ศรีทิม
1.นาย สมัคร สุขตะกั่ว
2.นาง ปิยวดี กองหล้า
35. โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0085 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นิดาพร ครองชัย
2.เด็กหญิง ณัฐกานต์ จันทร์ทัย
3.เด็กชาย แสงสุรีย์ ิอิ่มอ้วน
1.นาง ไพลิน ทีงาม
2.นาง กาญจนา ปุ้งโพธิ์
0764 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
92.50
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว วนิดตา แถวอุทุม
2.นางสาว ธนันญา คำชนะชัย
3.เด็กหญิง จุฬารักษ์ มณีรัตน์
1.นาง วิลาวัณย์ ร่มรื่น
2.นางสาว พูนสุข ปัญญาวัน
0166 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
96.60
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภูวดล อินธิเดช
2.เด็กหญิง ศุภลักษณ์ มีจันทร์
1.นางสาว พูนสุข ปัญญาวัน
2.นาง วิลาวัณย์ ร่มรื่น
36. โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
37. โรงเรียนบ้านคำกลาง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
38. โรงเรียนบ้านคำสะอาด
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
39. โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0792 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
84.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ผกาวรรณ อ่อนทรวง
1.นาย สันตชัย แห่งธรรม
0103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กุลธิดา คืนผล
2.เด็กหญิง กุลนิษฐ์ เสาตรง
3.เด็กชาย วรพรต วิลา
1.นาง สนิท อาจกล้า
40. โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0274 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
81.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง บุญนำ ขุมเงิน
1.นาย ป้อง นามบุตร
0243 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พรชิตา ศรีน้ำอ้อม
2.เด็กชาย ศิรวิทย์ เชิดสูงเนิน
3.เด็กชาย ทนุธรรม สุขจิตร
1.นาย ป้อง นามบุตร
2.นาง ละมุล ป้อมพิทักษ์
0757 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กันตินันท์ จรรยากรณ์
2.เด็กชาย กำชัย สมประเสริฐ
3.เด็กชาย สุรเชษฐ์ ศรีน้ำอ้อม
1.นาย สมจิต ชาภักดี
2.นาย ป้อง นามบุตร
0755 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สิทธิโชค คำแสงดี
2.เด็กชาย พชร แสนใหม่
3.เด็กชาย ธนกร แสวงนาม
1.นาง พรพิมล วงนามเถาว์
2.นาย กฤติเดช แย้มทรัพย์
0250 หุ่นยนต์
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัฐวรา แทนเครือ
2.เด็กหญิง ชนิภรณ์ อักษรศรี
3.เด็กชาย เจษฎา รอบโลก
1.นาย ป้อง นามบุตร
2.นางสาว สุจิตร อ่อนทรวง
41. โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0025 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง มลธิชา ศรีดาจันทร์
2.เด็กหญิง ณัฐทิชา ปริทา
1.นาย ประสิทธิ์ วงพินิจ
2.นาง ฉัตรวรีย์ โพธิ์ธนรัฐ
0013 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชลาลัย วันนุบล
2.เด็กหญิง จิราพร ภูมิพัฒน์
3.เด็กหญิง ศิลาลักษณ์ เสาสอน
4.เด็กหญิง จิราราช เสาสอน
5.เด็กหญิง สิวาพร โสดแก้ว
6.เด็กหญิง สุรภา มุสิกะพันธ์
1.นาง ฉัตรวรีย์ โพธิ์ธนรัฐ
2.นางสาว หัทยา โคตะมา
3.นาย ประสิทธิ์ วงพินิจ
0240 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง หทัยรัตน์ จันทร์เปรียง
1.นางสาว หัทยา โคตะมา
0028 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สิรภพ ไทยดี
2.เด็กชาย วัชชิราวุฒิ ชมอินทร์
1.นาย ประสิทธิ์ วงพินิจ
2.นาง ลัดดา สุขรัตน์
0021 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศิรดา ดวงมณี
2.เด็กหญิง สุภาวรรณ คิดรัมย์
1.นาย ประสิทธิ์ วงพินิจ
2.นางสาว พิมพ์วิชยา ขยันวงค์
42. โรงเรียนบ้านโคกวิทยา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
43. โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
44. โรงเรียนบ้านจองกอ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0098 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปนัดดา จันทชัย
1.นาง นิภาวรรณ มีวงศ์
0704 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชานินทร์ สีหินกอง
1.นาย ณัฐวุฒิ ลายทอง
45. โรงเรียนบ้านจะเนียว
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
46. โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0130 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อังคณา โสสว่าง
2.เด็กหญิง ภนิดา ยอดวงศา
1.นาย วิชัย สุทาศรี
2.นาง กาญจนา บุดดาลี
0081 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย คณิต ธงกระโทก
1.นางสาว ปริญดา จันทร์ค้ำ
0029 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศิริโสภา อินตะพันธ์
2.เด็กหญิง อาริยา อินทร์เหลา
1.นาย วิชัย ทองแกะ
2.นาย พยุงศักดิ์ มีปัญญา
0109 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย บุญตา ชัชวาลย์
2.เด็กชาย บุญชู หวลคนึง
3.เด็กชาย ไตรภพ รัชตะวรรณ
1.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
2.นาย วิชัย สาสาย
0604 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศุภวรรณ พินทา
1.นางสาว ละอองดาว โคตรบรรดิษ
0265 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศิริกานดา สว่างเวียง
1.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
47. โรงเรียนบ้านจานบัว
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
48. โรงเรียนบ้านจานเลียว
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
49. โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0177 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐวัฒน์ พึ่งพิง
2.เด็กชาย จักริน ทนุดำ
3.เด็กชาย จิตติพัฒน์ สุดใจ
1.นาง จรรยา อินตา
2.นาย ศุภณัฐ โพธิ์ดี
50. โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
51. โรงเรียนบ้านชำเขียน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0007 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ภัทรวดี เกือกรัมย์
1.นางสาว ภัททิรา สิริรัชดาพร
52. โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0308 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ขวัญฤทัย เนียมพันธ์
2.เด็กหญิง พิมลวรรณ ถุงจันทร์
1.นาย ทองดี ชื่นตา
2.นางสาว ทักษภร โสวัน
53. โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
54. โรงเรียนบ้านชำม่วง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
55. โรงเรียนบ้านซะวาซอ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
56. โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0378 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พรญาณี เพ็งแจ่ม
2.เด็กหญิง กัญญากร ถุงจันทร์
3.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ผลทวี
4.เด็กหญิง ภทรพรรณ ถาสกุล
5.เด็กหญิง ชญานิศ ศรีวงค์
6.เด็กหญิง ผกายวรรณ lสาธุวง
1.นางสาว ปราณีต ทองปลูก
2.นาง รัตนา วะรงค์
3.นาย ลำปาง ค่ำคูณ
57. โรงเรียนบ้านซำตาโตง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
58. โรงเรียนบ้านซำเบ็ง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0208 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐภัทร ยุวะบุตร
2.เด็กชาย สรนันท์ ผมงาม
1.นาย เกรียงไกร มะณีพงษ์
2.นาง ฐิภาภรณ์ ทาระบุตร
59. โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
60. โรงเรียนบ้านซำ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
61. โรงเรียนบ้านดอนข่า
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0101 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย คมิก จำนงค์
1.นาย ธนาสันต์ จำนงค์
0144 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง น้ำค้าง บุญมาก
2.เด็กหญิง หนึ่งฤทัย พินองรัมย์
3.เด็กหญิง จิรนันท์ อุรา
4.เด็กชาย ฉันทวัฒน์ บุญทอง
5.เด็กหญิง พลอยภัทรา ฮวดสำราญ
1.นาง ประยงค์ ร่วมจิตร
2.นาง อาภรณ์ จันทร์สว่าง
0128 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ดวงตะวัน ดวงพล
2.เด็กหญิง ทักขิณา ระงับภัย
1.นาง อาภรณ์ จันทร์สว่าง
2.นางสาว ปวินันท์ ปานทอง
62. โรงเรียนบ้านดอนเขียว
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
63. โรงเรียนบ้านด่าน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0276 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปิยะรัตน์ ทองวร
1.นางสาว ธันธิวา ศักดิ์พงษ์
64. โรงเรียนบ้านดาน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0135 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
92.50
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อภิรักษ์ ไชยสุวรรณ
2.เด็กหญิง กัลยา ไชยสุวรรณ
1.นาง ยุวดี โพธิ์ขาว
2.นาง เยาวภา เดชบุญ
0602 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สมภพ อุ่นแก้ว
1.นางสาว เพ็ญพักตร์ แสงกล้า
65. โรงเรียนบ้านดู่
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0327 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
83.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ทิวากร จิตรโสม
1.นาง มนธยา หิรัญรักษ์
0335 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุภาพร ปานทอง
1.นางสาว ชลธิชา บุญพรม
0345 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุธาสินี มาลาวัน
2.เด็กหญิง อาจารี ดีดศรี
3.เด็กหญิง ณิชกานต์ จันจำนงค์
4.เด็กหญิง ณัฐกานต์ อินพิลึก
5.เด็กหญิง อุรุณี ทองละมุล
6.เด็กชาย ฐิติวัสส์ ภายอุ้ม
7.เด็กชาย ศิรสิทธิ์ ปัตโต
8.เด็กหญิง อมราพร ทองละมุล
9.เด็กหญิง ฐิดาภา ไตรศรีธนาเลิศ
10.เด็กหญิง ปาลิตา ภายอุ่ม
11.เด็กชาย สุรเชษฐ์ ฮาดทักษ์วงศ์
12.เด็กชาย อดิชาติ นครวงษ์
13.เด็กชาย ระพีพัฒน์ ทองระมุน
14.เด็กหญิง สุกัญญา มังคละ
15.เด็กหญิง สุภาวรรณ ภักดี
16.เด็กชาย พรชัย ทองวิจิตร
17.เด็กชาย นิรัตน์ ภายอุ้ม
18.เด็กหญิง ปุญญาพัฒน์ ภายอุ้ม
19.เด็กหญิง ศิริมาพร เข็มใคร
20.เด็กหญิง วิลาสินี เวียงคำ
1.นาง พวงแก้ว พากเพียร
2.นางสาว กิจกานต์ สมรัตน์
3.นาง สุวลิน ศรีรัตน์
4.นาย สันติ นรินทร์
5.นาง ดวงเดือน ไชยสุวรรณ
6.นางสาว อรทัย ใสแสง
0287 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภานุพงษ์ ปรีเปรม
2.เด็กชาย พลากร ทองแสง
3.เด็กชาย เกียรติศักดิ์ ช่างขวัญยืน
4.เด็กชาย ทินกฤต ทองวิจิตร
5.เด็กชาย สุริยนต์ เลาะหะมาน
6.เด็กชาย ชานนท์ ชื่อจริง
7.เด็กชาย วีระพงศ์ ถิ่นแดง
1.นาย รังสันต์ แสงดี
2.นาง พรพิมล วงพินิจ
3.นางสาว ทิพวาส ศรีสมบัติ
66. โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
67. โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0241 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ประภัสดา พลชาติ
1.นาง บังอร เพริดพราว
68. โรงเรียนบ้านเดื่อ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
69. โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0816 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย รัฐภูมิ สิงห์เสน
2.เด็กชาย ธีรพงษ์ ไชยขันตรี
3.เด็กชาย นิติภูมิ แก้วสง่า
4.เด็กชาย ณัฐพร กุดรังนอก
5.เด็กชาย รุ่งอนันต์ ทองสลับ
6.เด็กชาย สิทธิพล เชียงไขแก้ว
7.เด็กชาย พีรพัฒน์ ทีทอง
8.เด็กชาย อดิลักษณ์ วิจิตรปัญญา
9.เด็กชาย ปราโมทย์ มากมาย
10.เด็กชาย ภพภูมิ เพ็งราช
1.นาง สุภรักษ์ จำปาจูม
2.นาง วารุณี ปุกจิตร
3.นางสาว ่นุชนาฎ นามฮุง
70. โรงเรียนบ้านโดนอาว
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0145 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ต่ายฤทัย วรรณพงษ์
2.เด็กชาย ธัชนนท์ ธัญญเจริญ
3.เด็กชาย ศุภวิชญ์ วิพันธ์
4.เด็กหญิง วราภรณ์ มูลา
5.เด็กหญิง ธัญญาพร บุญล้อม
1.นาย เรวัติ ศรีนุเคราะห์
2.นางสาว พรรณพร ดวงคำ
0171 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กัญญารัตน์ แก้วคำ
2.เด็กหญิง ธิดารัตน์ บุตรสัมฤทธิ์
3.เด็กหญิง กรนิภา แก้วไพรวัลย์
1.นางสาว ดารุณี ดวงดี
2.นาง สุกานดา ใจแข็ง
0768 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อนัญญา สิมณี
2.เด็กหญิง ชลธิชา คะนอง
3.เด็กหญิง จันธิดา หวลคนึง
4.เด็กหญิง แพรพิไล ภูนาหา
5.เด็กหญิง สุจารี มุ่งรวยกลาง
6.เด็กหญิง พิชญธิดา องอาจ
7.เด็กหญิง สุริยา วันเจริญ
8.เด็กหญิง แพรวา แก้วยงค์
9.เด็กหญิง นริศรา ขันที
10.เด็กหญิง ณัฐกมล พูลสุข
1.นาง มะณี ชัยสอน
2.นาย อรรถพล สืบบุญ
3.นาย รัชพงษ์ เชิดชน
71. โรงเรียนบ้านตระกวน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0233 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จันทรัช พันธ์มะลี
1.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
72. โรงเรียนบ้านตระกาจ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
73. โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0277 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กชกร บุตรสมาน
1.นาย ทองสุข นิ้วทอง
0231 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง มณีรัตน์ ลุยตัน
2.เด็กชาย พัทธพล เนียมมูล
3.เด็กชาย ธนากร อำไพ
1.นาง เกษตะนา ศรีวรบุญ
2.นาย สุรวิทย์ ศรีวรบุญ
0657 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พุฒิพงศ์ โพธิพันธ์
1.นาย ทองสุข นิ้วทอง
0226 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ญาณิศา โทพันธ์
2.เด็กหญิง ไอรดา แสนสุข
3.เด็กชาย ธนากร ผลมะไฟ
1.นาง เกษตะนา ศรีวรบุญ
2.นาย สุรวิทย์ ศรีวรบุญ
0047 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วิภาพร เพ็งกระจ่าง
2.เด็กหญิง สิริยากร เนียมมูล
1.นาง สุมาลี ละม่อม
0023 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กนกวรรณ ฤทธิ์บำรุง
2.เด็กหญิง จิราพร ยี่สุ่น
3.เด็กหญิง กิราพร ลุยตัน
1.นาย สุรวิทย์ ศรีวรบุญ
2.นาง เกษตะนา ศรีวรบุญ
0309 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อนุวรรณ อินทะชาติ
2.เด็กหญิง ชลธิชา ชูสวัสดิ์
1.นางสาว เกษแก้ว น้อยมิ่ง
2.นาง อำไพ บุญชาลี
0373 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พุฒิพงศ์ โพธิพันธ์
1.นาย ทองสุข นิ้วทอง
0006 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กฤษฎา สีหา
2.เด็กชาย อนุชา วาไชยะ
3.เด็กชาย สุขสันต์ เนียมมูล
1.นาย ใหม่ สาสังข์
2.นาย สุรวิทย์ ศรีวรบุญ
0022 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศศินิภา เพ็งกระจ่าง
2.เด็กหญิง ภัทรธิดา ภูมี
3.เด็กหญิง พิชญ์นาฎ เพชรดี
1.นาย สุรวิทย์ ศรีวรบุญ
2.นาง เกษตะนา ศรีวรบุญ
0761 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วรรณิดา สมาศรี
1.นาง สุมาลี ละม่อม
74. โรงเรียนบ้านตาเครือ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
75. โรงเรียนบ้านตาแท่น
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0643 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศุภฤกษ์ กองจันทร์
2.เด็กชาย ณัฐวุฒิ เบ้าคำ
3.เด็กชาย สิทธิพันธ์ ไชยโคตร
4.เด็กหญิง สุกัญญา อินทนิล
5.เด็กหญิง จงลักษ์ แม่นสุข
1.นาย ทอน แบบอย่าง
2.นาย สามารถ วันศรี
3.นาย พีรัช วันทา
76. โรงเรียนบ้านตานวน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
77. โรงเรียนบ้านตาแบน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
78. โรงเรียนบ้านตาปรก
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0084 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศุภโชค สุภาพ
1.นาง สมบูรณ์ บุตกร
79. โรงเรียนบ้านตายู
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
80. โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0652 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อนุภัทร์ สิมนาม
1.นาย นัติกรณ์ นนทะบุตร
81. โรงเรียนบ้านตาเส็ด
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0331 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เบญญาภา ศรีวงษ์
1.นางสาว ทัศนียา กมลมาลย์
82. โรงเรียนบ้านตาหมื่น
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0213 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อัครวิชญ์ วรพันธุ์
2.เด็กชาย ณัฐวัชต์ จันทกรณ์
1.นาย ธรรม์นวัฒน์ ศรีราตรี
2.นางสาว เพ็ญศรี มีผลกิจ
0002 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปริยากร ทนงค์
2.เด็กหญิง จิรัชญา สุริยะวงษ์
1.นาย ธรรม์นวัฒน์ ศรีราตรี
2.นาง อัญชนา วงษ์ปลั่ง
83. โรงเรียนบ้านตาเอก
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0175 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เฉลิมชาติ ดวงวิจิตร
2.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ศรีภักดิ์
3.เด็กชาย อภิศักดิ์ ศรีนคร
1.นาย อมรพันธ์ ชูผล
2.นาง แสงเทียน สุขไสว
0737 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
90.67
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จิระชัย โพธิสาร
1.นาง ธนวรรณ จันทร์พรหม
0284 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศิลามณี นวนแสง
1.นาง ธนวรรณ จันทร์พรห
0759 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
92.63
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จิระชัย โพธิสาร
1.นาง ธนวรรณ จันทร์พรหม
0313 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อภิรักษ์ ศักดิ์ศรีจันทร์
2.เด็กชาย ศุภชัย สุยะดา
3.เด็กชาย ธรรมรัตน์ มรรคดี
1.นาย ประวิทย์ ผิวโชติ
2.นาย ไพรัช อุดมพันธ์
0750 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ ศรีโสภา
2.เด็กชาย ธนกร ยงเพชร
1.นาย ไพรัช อุดมพันธ์
2.นาง สุมาลี แก้วโมกข์
0236 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ก้อย ไชยจัก
1.นาง ธัญภัสมณฑน์ วงศ์ปลั่ง
84. โรงเรียนบ้านตูม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0601 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
84.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ประสิทธิ์ วิงวัน
2.เด็กชาย ประเสริฐ คำหล่อ
3.เด็กชาย พีระพงษ์ พลเยี่ยม
4.เด็กชาย วีระพงษ์ รอดภักดี
5.เด็กชาย จักรพงษ์ ทองด้วง
6.เด็กชาย อุดมศักดิ์ รอดภักดี
7.เด็กหญิง ธิดารัตน์ ลำเฟือย
8.เด็กหญิง วรรณิศา ศรีอ่อน
9.เด็กหญิง นุชนาฎ มะตูม
10.เด็กหญิง สุพรรษา หนูแก้ว
11.เด็กหญิง ศรีไพร ยาดี
12.เด็กหญิง รัชนี มะตูม
13.เด็กหญิง เตชินี งามลำ
14.เด็กหญิง เกศราภรณ์ สิมศรี
15.เด็กหญิง นิตยา พรมภักดิ์
16.เด็กหญิง จินตนา เรืองศรี
17.เด็กหญิง วาสนา ต้นเกต
18.เด็กหญิง วิไลรัตน์ ยาดี
19.เด็กหญิง ปิยะพร เสนาพรม
20.เด็กหญิง ธันยพร พุ่มพัว
21.เด็กหญิง นุจรินทร์ เรื่อเรือง
22.เด็กหญิง ยุพิน คุณสิม
23.เด็กหญิง จิตรลดา แนบเนียม
24.เด็กหญิง อารีรัตน์ พรมภักดิ์
25.เด็กหญิง นิตยา เบ้าทอง
26.เด็กหญิง พิมผกา แนบเนียน
27.เด็กหญิง ศิริลักษณ์ เรื่อเรือง
28.เด็กหญิง วรรณิษา ลาวเมือง
29.เด็กหญิง ดารินทร์ แนบเนียม
30.เด็กหญิง นิตยา แนบเนียม
31.เด็กหญิง สุดารัตน์ แนบเนียม
32.เด็กหญิง สาวิณี ศรีอ่อน
33.เด็กหญิง ดวงตะวัน -
34.เด็กหญิง ฐิติรัตน์ เรื่อเรือง
35.เด็กหญิง บุญตา ศรีกะชา
36.เด็กหญิง เบญจรัตน์ ลาวเมือง
37.เด็กหญิง ธัญวรรณ แก้วบุญคำ
38.เด็กหญิง สุรพล -
39.เด็กหญิง ช่อผกา เรื่อเรือง
40.เด็กหญิง ชลธิชา กันศัตรู
1.นาย สมนึก พันมะลี
2.นาง สุกัญญา สมนึก
3.นาง ทัศน์ทยา จันทร์แจ้ง
4.นาง นวรัตน์ ฉิวรัมย์
5.นาง ฉัตรวิรุณ บุญช่วย
6.นางสาว วิภาพรรณ เนตรอนงค์
7.นาย กิติศักดิ์ ภักดิ์ใส
8.นาง นิภาพร ศรีค้อ
0251 หุ่นยนต์
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นพรัตน์ ลาวเมือง
2.เด็กชาย ภานุวัฒน์ กิ่งก้าน
3.เด็กชาย ชัยวิวัฒน์ โคสารคุณ
1.นาย คม สุธรรมมา
2.นาง ทิตยาภรณ์ แก้วคะตา
0659 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กาญจนา อุสุ
2.เด็กหญิง สุวรรณา ลาวเมือง
3.เด็กหญิง สุพิชญา ทองด้วง
4.เด็กหญิง กาญจนา ราดมะโน
5.เด็กหญิง อนุสรา ลาวเมือง
6.เด็กหญิง ชลิตา ทองด้วง
7.เด็กหญิง ปิยวรรณ นาคี
8.เด็กหญิง ขวัญชนก มะตูม
9.เด็กหญิง พลอยผกา แนบเนียม
10.เด็กหญิง ปนัดดา ฤชา
11.เด็กหญิง สุพัตรา ลาวเมือง
12.เด็กหญิง ลินดา ลีลาศ
13.เด็กชาย กันต์ศักดิ์ ม้าเฒ่า
14.เด็กหญิง กัญญารัตน์ เรื่อเรือง
15.เด็กหญิง ไพรวรรณ แก้วใส
16.เด็กหญิง พิมชนก ส่วงเมา
17.เด็กหญิง สาริกา ศรีอ่อน
18.เด็กหญิง กันติยา ละครศรี
19.เด็กชาย ธีรพงศ์ พันธ์คำ
20.เด็กชาย ชัยนันต์ กันศัตรู
21.เด็กชาย สิทธิพงศ์ อุสาหะ
22.เด็กชาย พีรพงศ์ คุณสิม
23.เด็กชาย เจริญ แนบเนียม
24.เด็กชาย แมน เรื่อเรือง
25.เด็กชาย ธนากร พรมชาติ
26.เด็กชาย วรากร ยาดี
27.เด็กชาย พันธนา ปลาวาฬ
28.เด็กชาย เกียรติศักดิ์ อุสาหะ
29.เด็กชาย ชัยมงคล คุณสิม
30.เด็กชาย ธนากร ละครศรี
1.นางสาว พรทิพย์ วงษ์แก้ว
2.นาย สุริยา โมคเบ็ญ
3.นางสาว อมรรัตน์ สุวะพัฒน์
4.นาย สมนึก พันมะลี
5.นางสาว ราตรี คงมาก
6.นาย จิราณุวัฒน์ ศิริรัตน์
7.ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุกัลยา อัมภรัตน์
0014 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง รัญชนก รอดภักดี
2.เด็กหญิง นารินทร์ ชุมชื่น
3.เด็กชาย ธนารัตน์ ธนที
4.เด็กหญิง มยุรี ธงชัย
5.เด็กหญิง ปนิดา นามกระโทก
1.นางสาว วิรัญรัฎฌา รัตโน
2.นางสาว อำพร เวียงคำ
0044 คอมพิวเตอร์
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุดาพร แนบเนียม
2.เด็กหญิง โอเปิ้ล กิ่งก้าน
3.เด็กหญิง ปภาวรินทร์ มนตรี
1.นาย คม สุธรรมมา
2.นาง นวรัตน์ ฉิวรัมย์
0603 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นรินทร์ พันธ์งาม
1.นางสาว ช่อตะวัน กลมพันธ์
0034 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วิมลรัตน์ จันลา
2.เด็กชาย อนันตชัย แนบเนียม
3.เด็กหญิง อัจฉราภรณ์ นิสัย
1.นาง วงศ์ทิพา จิรังดา
2.นาง สุรีรัตน์ ส่วงเมา
85. โรงเรียนบ้านโตนด
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
86. โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
87. โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
88. โรงเรียนบ้านท่าสว่าง สาขากระหวัน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
89. โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0143 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุทธิดา เสนาภักดิ์
2.นางสาว จิตาพร ภูมิพัฒน์
3.นางสาว วิไลวรรณ บุญจันทร์
4.นางสาว ธิดารัตน์ ทาคำสุข
5.เด็กหญิง วีรนุช สงทุ่ง
1.นาง นวนสี ทองปั้น
2.นางสาว ลัดดา วงค์ละคร
90. โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
91. โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0185 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จักรพรรดิ์ ศรีภักดี
2.เด็กชาย สุรดิษฐ์ ภูมิลักษ์
3.เด็กชาย ณัฐนันท์ สุวรรณ์
1.นาง ลำใย ศรีจันทร์
2.นาย นที สุขพอดี
92. โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
93. โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
94. โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
95. โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
96. โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0731 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนายุทธ หาญชัย
1.นาง จันทร์จีรา ยอดสิงห์
97. โรงเรียนบ้านนาขนวน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
98. โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0001 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง โยษิตา ดาวพันธ์
2.เด็กหญิง กมลรัตน์ ละมูล
3.เด็กหญิง อินทิรา ศรีภา
1.นาง สมเพียร วงษ์ราช
2.นางสาว ลำใย กั้วพิทักษ์
99. โรงเรียนบ้านนารังกา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
100. โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0100 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชฎาวรรณ ไพรบึง
2.เด็กชาย ปุณณรัตน์ ดวงอุทัยเอก
1.นาย ตฤณ ทีงาม
2.นาง กรวิกา ศิริบูรณ์
101. โรงเรียนบ้านน้ำเย็น
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
102. โรงเรียนบ้านโนนแก
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
103. โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0046 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธวัชชัย บัวส่อง
2.เด็กหญิง วราภรณ์ ดวงดอก
1.นาย สวาท บุตรวงค์
2.นาย บุญเพียร พุทธวงค์
104. โรงเรียนบ้านโนนคูณ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
105. โรงเรียนบ้านโนนงาม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
106. โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
107. โรงเรียนบ้านโนนจิก
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
108. โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0736 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
89.25
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัฐพร บุดารมย์
1.นาง ศศิลักษณ์ ธิเดช
109. โรงเรียนบ้านโนนเปือย
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
110. โรงเรียนบ้านโนนแฝก
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
111. โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0369 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อัมรินทร์ สมพงษ์
1.นาย กฤตภพ ณรงค์กนกกร
112. โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
113. โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
114. โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
115. โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0282 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
83.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นันทศักดิ์ วังชัย
1.นาย ธานตวัน กุลบุญญา
0237 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จุฑารัตน์ สวัสดี
1.นาย ไพจิตร สิงห์ทอง
0167 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กฤษฎา เมษาดี
2.เด็กชาย สุรนาท สาวันดี
3.เด็กชาย อนุชิต โคบุตร
1.นาย ธานตวัน กุลบุญญา
2.นาย ไพจิตร สิงห์ทอง
116. โรงเรียนบ้านโนนสำโรง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
117. โรงเรียนบ้านโนนสูง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0004 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ณัฐวุฒิ ดาวใส
2.เด็กชาย ณัฐวัฒน์ ศรีแก่
3.เด็กชาย ทวีชัย มะปรางค์
1.นาย รังสรรค์ เพ็งธรรม
2.นาง กัลยาวรรณ ไชยปัญญา
118. โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0329 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศลิษา เตียงตั้ง
1.นาย เดชา พรมมาสุข
119. โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
120. โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0740 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย รัฐภูมิ สุวรรณคำ
2.เด็กหญิง ณัฐนิชา ครองยุติ
1.นาง นาทยา ดำลี
2.นาย วีรวัฒน์ ดำลี
121. โรงเรียนบ้านโนนอ้อ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
122. โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
123. โรงเรียนบ้านบักดอง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
124. โรงเรียนบ้านบึงมะลู
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
125. โรงเรียนบ้านปะทาย
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0038 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว วราภรณ์ นวลแย้ม
1.นาง อรทัย กองสิน
126. โรงเรียนบ้านปุนวิทยา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
127. โรงเรียนบ้านปุน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0248 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นนทกร แก้วกนก
1.นางสาว ปนิดา ทุมมา
0108 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อลิสา สืบกำปัง
2.เด็กชาย ธนพล แก้วสระแสน
3.เด็กชาย อนุพนธ์ กาลพัฒน์
1.นางสาว ปนิดา ทุมมา
2.นาง ธัญญวดี น่วมเปี่ยมใหญ่
128. โรงเรียนบ้านผือ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0400 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พีรพัฒน์ มั่นพุด
2.เด็กชาย จิรัสชัย เทพรัตน์
3.เด็กชาย จักรพงษ์ พันธ์ยา
4.เด็กชาย สายฟ้า หล้าน้ำคำ
5.เด็กชาย วุฒิศักดิ์ มณีรัตน์
1.นาย ธนารักษ์ เพ็ชรเนตร
2.นางสาว ฐิติกานต์ กันตรง
129. โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
130. โรงเรียนบ้านพยอม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0656 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภูรินทร์ เกษอินทร์
1.นางสาว วิลณีย์ ศรีดาพันธ์
0654 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ยศกรณ์ วงษ์มณี
1.นาง จามรี พรหมทา
0037 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กานต์ธิดา ชัยมงคล
1.นางสาว กรพันธุ์ ระงับภัย
0195 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง โสภิดา โสดา
2.เด็กหญิง นาธร วงษ์พินิจ
1.นาง สุนันท์ โมหา
2.นางสาว กรพันธุ์ ระงับภัย
131. โรงเรียนบ้านพรทิพย์
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
132. โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0018 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศุภาวดี แก้วลอย
2.เด็กหญิง กัญญารัตน์ สมนึก
3.เด็กหญิง บุญญดา มุ่งหมาย
1.นาง บัวเลียน ถุงจันทร์
2.นาง ยุวดี วรรณทอง
0738 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
99.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วรัมพร ชูกลิ่น
2.เด็กหญิง วรรณีนุช เสียงเลิศ
3.เด็กหญิง กีรติกา หนองเทา
4.เด็กหญิง ภัทราพร จันทร์เพ็ญ
5.เด็กหญิง ธัญยพร ชิดชม
6.เด็กหญิง วิภารัตน์ ใช้ชาญวงษ์
7.เด็กหญิง วริศรา วงศ์เกียรติกำจร
8.เด็กหญิง พันณิตา สีไสย
9.เด็กหญิง ณัฐณิชา สมนึก
10.เด็กหญิง ทิพญาภรณ์ แถบมูล
1.นาย ฉัตรชาย รินวงษ์
2.นาย อรรถสิทธิ์ รักโสภา
3.นาง โยทะกา รักโสภา
133. โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
134. โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0790 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พีรพล จันทะเจียด
2.เด็กชาย เจษฎางค์ ธูปเทียน
1.นาย ถิรวุฒิ เมธาภัทรกุล
2.นาง ธัญญาภรณ์ บูรณ์เจริญ
3.นาง ธัญญาภรณ์ บูรณ์เจริญ
0271 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชนิกานต์ ประทุมวงษ์
1.นาย บุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญ
0721 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุวิมล คำเหลือ
1.นาย บุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญ
0372 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัฐนิชา ติงสะ
1.นาย กิตติศักดิ์ มรรคสันต์
0269 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เกริกพล เทศะบำรุง
1.นาย บุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญ
135. โรงเรียนบ้านเพ็ก
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
136. โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0762 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิชญาภา จันทะวงษ์
2.เด็กหญิง อลิสา วงษ์รักษา
3.เด็กหญิง ศศิธร พรมมี
1.นาย สัญญา พิมพ์ศรี
2.นาง ขัตติยา พิมพ์ศรี
0314 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อุมาพร มุราชัย
1.นาง จุไรพร แก้วกันหา
137. โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0124 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วราภรณ์ จิตรโสม
1.นางสาว ปิยภัทร เรืองใจ
0377 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
81.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สโรชา โคสิตา
2.เด็กหญิง กีรติกา ทองละมุล
3.เด็กหญิง จินตหรา รวงทอง
4.เด็กหญิง กุลสตรี สุดสังข์
5.เด็กหญิง มุฑิตา กอบุญ
6.เด็กชาย พิชิตพงษ์ จันทร์เปรียง
7.เด็กชาย จิราวุธ เรืองคำ
8.เด็กชาย ดำรงชัย ไชยมาศ
9.เด็กชาย ราเชนทร์ สุดสังข์
10.เด็กชาย เจษธนพัฒน์ สุขเขียว
1.นาง กองสิน ปรีเปรม
2.นาง จันทราพรรณ ชนะดวงใจ
0741 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศศิธร สาระนา
2.เด็กชาย ธนพล สุดสังข์
1.นาย ชนศิษฎ์ อุปลาบัติรัชต์ธร
0169 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชนนิกานต์ โพธิ์กระสังข์
2.เด็กหญิง ศิริลักษณ์ วันนุบล
3.เด็กหญิง รัชฎาภรณ์ สุดสังข์
4.เด็กหญิง กฤษณา จันคนา
5.เด็กหญิง ณัฐพร บุญมา
6.เด็กชาย วทัญญู สุดสังข์
7.เด็กชาย ยงยุทธ ทองละมุล
8.เด็กชาย เกษมศักดิ์ โพธิสาร
9.เด็กชาย ฐิติวัฒน์ โพธิสาร
10.เด็กชาย จุลจักร อาจภักดี
1.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
2.นาย ชนศิษฎ์ อุปลาบัติรัชต์ธร
3.นาง บังอร ประสีระเตสัง
0019 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วราภรณ์ จิตรโสม
2.เด็กหญิง ประกายแก้ว โพธิสาร
3.เด็กหญิง ภาริณี โพธิ์กระสังข์
1.นาย นัยณัฏฐ์ ศรีชัย
2.นาย ผาสุข สุนทมาลา
0703 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
99.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วิภาดา โพธิสาร
2.เด็กหญิง พลอยปภัสร์ โสดา
3.เด็กหญิง ณิชากรณ์ อนุลา
1.นาง ศรีไศล เกษกร
2.นางสาว สุพัตรา วงคำซาน
138. โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0773 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เกศราภรณ์ พะวงษ์
2.เด็กหญิง ประภาพร มนตรี
3.เด็กชาย ธีรพล สุวรรณรมย์
1.นาย วุฒินันต์ ขวัญนู
0146 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ไพลิน ธรรมรัตน์
2.เด็กหญิง สุนิชา พรหมจันทร์
3.เด็กหญิง สกุณา อินตะนัย
4.เด็กหญิง ศิริรัตน์ ศรีพลู
5.เด็กหญิง สรินยา สะดวก
1.นางสาว วราณี จงกลกลาง
2.นาง กรรณิกา กาญจนพัฒน์
139. โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0775 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัฐภัทร ชัยมงคล
2.เด็กหญิง อนุธิดา พันธ์มะลี
3.เด็กหญิง เกษสินี อุ่นแก้ว
1.นาง ภัทรกิจ พรมวิหาร
2.นาง สุชานันท์ แซ่เตียว
0070 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว พรรณษา แสงชัย
2.เด็กหญิง บัณฑิตา เชื้อหอม
3.เด็กหญิง ธิดา สินศิริ
4.เด็กหญิง ชมพูนุท บุญตา
5.เด็กหญิง อรทัย สมปอง
6.เด็กหญิง อินทิรา ยอดเทียนธรรม
7.เด็กชาย ภูริ รักสัตย์
8.เด็กชาย วรฉัตร อ่อนสวรรค์
9.เด็กชาย วิศรุต แสนดี
10.เด็กหญิง ขัติยาภรณ์ ธิวัน
1.นางสาว ปุณยนุช ลึกลาภ
2.นาย ภานุพนธ์ โชติการ
3.นาง สุชานันท์ แซ่เตียว
140. โรงเรียนบ้านภูทอง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
141. โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
142. โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
143. โรงเรียนบ้านม่วงแยก
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
144. โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0068 การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อารยา ศิลาคำ
2.เด็กหญิง สุภาวรรณ ลานตวน
3.เด็กหญิง ทิพวรรรณ บรรพชาติ
1.นาง วราภรณ์ ดวงมาลา
2.นางสาว สุพรรณิการ์ ศิริคำ
145. โรงเรียนบ้านระโยง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
146. โรงเรียนบ้านระหาร
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
147. โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
148. โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0031 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง หัทยา สืบสา
1.นาง งามพร วงษ์ษา
149. โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
150. โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
151. โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0323 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย รุจนโรจน์ ศรีชัย
1.ว่าที่ร้อยตรี ยุทธพล อุพรม
0209 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภูชิต รอดอยู่
2.เด็กชาย พัชฏะ นิลเพ็ชร
1.นางสาว ประภาพรรณ พรมลา
152. โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0071 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จารุพร มั่นทน
2.เด็กหญิง พิมพ์มาดา รูปอ้วน
3.เด็กหญิง สุทธิดา บัวสด
4.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ พันธ์กาฬสินธุ์
5.เด็กหญิง ณัฐนิชา ไพรบึง
6.เด็กหญิง รัญชิดา จันทะโคต
7.เด็กหญิง ชญาภา นาสารีย์
8.เด็กหญิง ชาลิสา มาดาดาษ
9.เด็กหญิง วิธานี บุญคงมาก
10.เด็กหญิง ธนัญญา มะนัสโส
1.นาย กิตติพงษ์ ระวิวรรณ์
2.นาง สุภาภรณ์ เรืองสิทธิ์
3.นาง สุพีชา เสมียนรัมย์
153. โรงเรียนบ้านศิลาทอง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0702 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ทศพล สุขสวัสดิ์
2.เด็กหญิง ศตพร ประทุมวงค์
3.เด็กหญิง ปัญจรัตน์ เสือเฒ่า
1.นางสาว รุจจิราภรณ์ ติงสะ
2.นาง อำคา สร้อยสุวรรณ์
154. โรงเรียนบ้านศิวาลัย
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
155. โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
156. โรงเรียนบ้านสดำ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
157. โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0760 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สกุลเพชร บุญเลี้ยง
1.นางสาว บุษกร ลาวรรณ
158. โรงเรียนบ้านสลับ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0095 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุชาดา พรมพุทค้า
2.เด็กหญิง อัญชลี หัสถา
3.เด็กหญิง วรัญญา แท่นศิลา
1.นางสาว ทิพย์นิพรรณ ถุงเชื้อ
2.นางสาว ณัฐธิดา สุทธิสัย
159. โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0096 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ลัฐิกา โยกันยา
2.เด็กชาย ธนวัฒน์ ศรีบุญ
3.เด็กหญิง เบญจมาศ หวังสวัสดิ์
1.นาง นภาภรณ์ พรมมาสุข
2.นาง กัลยาพร พาลา
0752 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธีระชล ทองคำผุย
1.นาย ทนงศักดิ์ สายสมบัติ
2.นาย วุฒิไกร จูมสิมมา
0776 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ พิระภาค
2.เด็กชาย อนุชา เวียงคำ
3.เด็กหญิง ธัญชนก คำแปร
4.เด็กหญิง ฐิติวรดา บุญมารอง
5.เด็กหญิง ช่อตะวัน จันทร
1.นางสาว มนัสนันท์ โชติการ
2.นางสาว ระวีวรรณ สายทอง
0312 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปวิชญา สิงห์เสน
2.เด็กหญิง วรรณภา วรรณทวี
3.เด็กชาย กรกช ไชยดรุณ
1.นาง นภาพร ภาษาพรม
2.นางสาว พรสุดา ปิยะวงษ์
0310 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุวรรณหงษ์ โททอง
1.นาง นภาพร ภาษาพรม
0242 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พงศ์ภาณุ มนตรี
1.นาง นภาพร ภาษาพรม
160. โรงเรียนบ้านสว่าง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0817 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุดารัตน์ จันดี
2.เด็กชาย โยธิน ดวงสนิท
3.เด็กหญิง ณัฐพร ศรีภูรัตน์
4.เด็กหญิง นุสรา หมิ่งแก้ว
5.เด็กหญิง พิมพ์นภา แก่นจันทร์
6.เด็กชาย ศรัณย์ ต่างโอษฐ์
7.เด็กหญิง สิราวรรณ ฮวาง
8.เด็กชาย วีรภาพ เดิมพะยอม
1.นาย โสภณ คำลีมัด
2.นาย อรัณ ทิพมาตย์
3.นาย บรรหาร เมาลี
0819 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศักรินทร์ สีด้วง
2.เด็กชาย ถิรพล เยอซอ
3.เด็กชาย บัญวัติ สลับศรี
4.เด็กหญิง ปฏิมา นันทะสิงห์
5.เด็กหญิง ณัฐธิดา จินดาวงษ์
6.เด็กหญิง เดือนเพ็ญ โมฆรัตน์
7.เด็กชาย อลงกรณ์ พัชราพินิจจัย
8.เด็กหญิง มาริษา แก่นจันทร์
9.เด็กหญิง เบญจวรรณ วัญญะ
10.เด็กหญิง อัญชลีกร พัชราพินิจจัย
1.นาย โสภณ คำลีมัด
2.นาย บุดดี หนูพัด
3.ว่าที่ร้อยตรี ณฐรัช อุตะกุมมา
0396 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ดารารัตน์ แซ่ภู
2.เด็กหญิง อรอุมา เขียวสวาง
3.เด็กหญิง สุภาวดี พาละ
4.เด็กหญิง อารียา สีทน
5.เด็กหญิง อัญธิดา สีทน
6.เด็กหญิง วรรณนิดา สารบูรณ์
1.นางสาว วโรชา เฉลิมวงศ์
2.นาง นิตตยาลักษณ์ สืบหล้า
3.นาง สโรชิน เฉลิมสุข
161. โรงเรียนบ้านสะพุง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
162. โรงเรียนบ้านสังเม็ก
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0152 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศุภชัย ถเองเชื้อ
2.เด็กชาย อัครเดช ปลื้มใจ
3.เด็กหญิง นันทิดา รสชาติ
4.เด็กหญิง ณัฐนันท์ พิมพ์อ่อน
5.เด็กชาย ภูผา พงษ์ธะพัง
6.เด็กหญิง วรัญญา ผู้นวนงาม
7.เด็กหญิง นิลาวัลย์ ทำบุญ
8.เด็กหญิง สิรินทรา พิเศษ
9.เด็กหญิง วิชชุดา นวลกลิ่น
10.เด็กชาย มนัส สีเหลือง
11.เด็กชาย ทวีศักดิ์ แสงสุวรรณ
12.เด็กชาย ทวีชัย ค้ำจุน
13.เด็กชาย ศรายุทธ อธิพงษ์
14.เด็กชาย ปฏภาณ ศรีสุวรรณ
15.เด็กชาย ธีรเมธ ประสิทธิ์
16.เด็กชาย สิทธิกร กล้าหาญ
17.เด็กชาย อิทธิศักดิ์ เถาว์ถำ
18.เด็กชาย อนุวัฒน์ ลุกช้า
19.เด็กหญิง วรรวิษา สมพงษ์
20.เด็กหญิง สุพัตรา เขิญประโถน
1.นาย ฎิธิการ สาอนันต์
2.นางสาว วิไล อัมพรศรี
3.นาย ปิยรัฐ พร้อมพรม
4.นางสาว ญาณิษา บุตตาโล
5.นางสาว จุฬาพร แร่เพชร
0026 การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วริศรา คำภา
2.เด็กหญิง วิชญาดา อยู่คง
3.เด็กหญิง จิรภิญญา นามวงศ์
1.นาย ชินบุตร การะเกษ
2.นางสาว ญาณิศา บุญตาโลก
163. โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0300 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วรนุช คำประภา
1.นาย เฉลิมพล สระ
164. โรงเรียนบ้านสามเส้า
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0132 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กิติวุฒิ นาคเขียว
1.นาย สายัณห์ ผิวอ่อน
0012 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สุพจน์ น้ำยอง
2.เด็กหญิง วิรัญชนา บัวรินทร์
3.เด็กหญิง ภิมลรัตน์ บุญเหลือ
4.เด็กหญิง ดารินทรา นาคอุ่น
5.เด็กหญิง รัตนา นาคใหญ่
6.เด็กหญิง กัลยา ถือเครือ
1.นางสาว นารี สีสดดี
2.นางสาว จุบแจง แสวงนาม
0032 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง มะณีวรรณ ทองมะณี
1.นาง สุบิน ชื่นชาย
0134 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จิราภรณ์ นาคชัย
1.นางสาว รัตนา ชูชื่น
165. โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0763 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ขวัญฤดี ไชยเสริฐ
2.เด็กหญิง ภัคจิรา วงค์รักษา
3.เด็กหญิง อรัญญา วรรณทอง
1.นาง ทัศนาพร แก้วกัณหา
2.นาง มัสลิน แก้วกัณหา
0818 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนโชติ ใสกระจ่าง
2.เด็กชาย พงศ์พณิช ศรีวงษ์
3.เด็กชาย พุทธพงษ์ อายุวงษ์
4.เด็กชาย ธาวิน สุวรรณวงค์
5.เด็กชาย สิทธพร ศรีวงค์
6.เด็กชาย สุริยา โสดแก้ว
7.เด็กชาย สายธาร แทนคำ
8.เด็กชาย ณัฐวัฒน์ อุ่นแก้ว
9.เด็กชาย ชญานนท์ วรรณโกสิทธิ์
10.เด็กชาย อรรคเดช เกษสาคร
1.นาย วีระศักดิ์ นันทะสิงห์
2.นางสาว วราภาณ์ แสนเวียง
3.นาง เกศินี ศิรธรรมานันท์
0247 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นันทวัฒน์ พรมน้ำ
2.เด็กชาย จิรกิตติ์ พลคำ
3.เด็กชาย กิตติพงษ์ คำประสงค์
1.นาย ชัยศักดิ์ นรเนตร
2.นาง จตุพร นรเนตร
0399 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ลักษมณ ด้วงคง
2.เด็กหญิง หนึ่งฤทัย ไสว
3.เด็กชาย ศราวุธ คำใส
4.เด็กหญิง ศิริประภาภรณ์ พรมจันทร์
5.เด็กหญิง จันทกานต์ ไชยทอง
6.เด็กหญิง วัลภากร บุญเฟรือง
7.เด็กหญิง ขวัญชนก ไชยทอง
8.เด็กชาย ณัฐดนัย น้ำนวล
9.เด็กชาย วันชัย ไชยทอง
10.เด็กหญิง ประภาสิริ บุญปิยภัทรสร
11.เด็กหญิง ธัญญาภรณ์ เจริญศรีเมือง
12.เด็กหญิง สุนันตา ดอกจันทร์
13.เด็กชาย วรุตม์ นิลพัฒน์
14.เด็กชาย อภิสิทธิ์ บงบุตร
15.เด็กหญิง ธิชารัตน์ แก้วคำ
1.นางสาว ธนาภรณ์ เวชกุลสันติ
2.นางสาว อรุณิศา บุญทอง
3.นางสาว ศิรประภา ไพรเสนา
4.นาย ชวลิต แก้วกัณหา
5.สิบเอกหญิง จินตหรา อุปสุข
6.นาง กษมนวรรณ การะเกษ
0080 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปิยาพัชร ธิศาจารย์
1.นาง มาริสา นรสาร
0395 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เกวลิน บุญรอด
2.เด็กหญิง กันติชา สารพงศ์
3.เด็กหญิง สุทธิดา นิลเพชร
4.เด็กหญิง ชาลิสา แถบหอม
5.เด็กหญิง สุรัมภา ไชยทอง
6.เด็กหญิง รัญชนา สุขจันทร์
7.เด็กหญิง เที่ยงตะวัน นันทะสิงห์
8.เด็กหญิง ศรีลาวรรณ นพพันธ์
9.เด็กหญิง วันวิสา ท่อนทองแดง
1.นางสาว ธนาภรณ์ เวชกุลสันติ
2.นางสาว ศิรประภา ไพรเสนา
3.นาง กษมนวรรณ การะเกษ
4.สิบเอกหญิง จินตหรา อุปสุข
0705 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนภัทร เที่ยงวงค์
1.นางสาว เกษรา สัญญา
0067 การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กัญญานี ้น้ำนวล
2.เด็กหญิง กันยาวีร์ คำใส
3.เด็กหญิง นาริสา จำนงค์
1.นาง ทัศนาพร แก้วกัณหา
2.นาง มัสลิน แก้วกัณหา
0739 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ทักษพร น้ำกรอง
2.เด็กหญิง เปรมฤดี ศรีวงค์
3.เด็กหญิง น้อย สายจันทร์
4.เด็กหญิง ณัฐธิดา สายจันทร์
5.เด็กหญิง นิตยา พรมน้ำ
6.เด็กหญิง สิริรัตน์ จันคณา
7.เด็กหญิง อุบลวรรณ วิเศษกสิกรณ์
8.เด็กหญิง พรสุดา บุตรมณี
9.เด็กหญิง บัณฑิตา บุญยง
10.เด็กหญิง กุสุมา บรรลือทรัพย์
1.นาง สิริมานล์ สอดแก้ว
2.นาง สุนีย์ กมลมาลย์
3.นาง ฉัตรวิไล ดอกพวง
0376 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง โชติกา สิทธิศร
2.เด็กหญิง สุชาดา อ่อนนวล
3.เด็กหญิง บัณฑิตา เนียมพันธ์
4.เด็กชาย นพดล บุญเฟรือง
5.เด็กชาย คเณศ บุญไทร
6.เด็กชาย ภควัต ประมูลชาติ
7.เด็กชาย พิณกวี งามรูป
8.เด็กชาย พิพัฒน์พงษ์ วังคะธาต
9.เด็กหญิง ธนิดา เดชสุภา
10.เด็กหญิง ธีมาพร แสงอรุณ
1.นางสาว อรุณิศา บุญทอง
2.นางสาว ธนาภรณ์ เวชกุลสันติ
3.นางสาว ศิรประภา ไพรเสนา
0154 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธิติมา วงศ์รักษา
1.นาง พิสมัย นันทร
166. โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
167. โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0051 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นันทวัฒน์ ริทองปราบ
2.เด็กชาย พลกฤต ลือชา
3.เด็กชาย พีรภาส จันทร์โท
4.เด็กชาย ณัฐพงษ์ แสงสุวรรณ์
5.เด็กชาย สิทธิเดช วันยอด
6.เด็กชาย รัตนะ เกษี
1.ว่าที่ร้อยตรี คมกฤษณ์ วรงค์
2.นาย ไผท คงศรีลา
3.นาย กิตติ ประชัน
0770 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ ศรีสวัสดิ์
2.เด็กชาย สุริยา ก้านเกตุ
1.นาง ณภัชนันท์ สีกะชา
2.นาย ไผท คงศรีลา
168. โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
169. โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
170. โรงเรียนบ้านหนองเก่า
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0003 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธัญวรัตม์ บุญมาก
2.เด็กหญิง ธันย์ชนก พิมมาศ
3.เด็กหญิง วชิราภรณ์ มาตตี
1.นางสาว สุภาพร จำนงค์
2.นาง ดวงเพ็ญ รูปสวย
171. โรงเรียนบ้านหนองขนาน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
172. โรงเรียนบ้านหนองคับคา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
173. โรงเรียนบ้านหนองคู
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0375 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นันทิยา สุดสังข์
2.เด็กหญิง ธนิญา เทาศิริ
3.เด็กชาย ณรงศักดิ์ ทองเต็ม
4.เด็กหญิง กมลวรรณ ขยันวงษ์
5.เด็กหญิง อนุธิดา สะเดา
6.เด็กชาย ธนกฤต โพธิสาร
7.เด็กหญิง จันทร์เพ็ญ สมบัติ
8.เด็กหญิง จิรัชญา สมรัตน์
9.เด็กชาย พสุนิต ดอกพอง
10.เด็กหญิง จิรัชญา โตประโคน
11.เด็กหญิง กมลพรรณ จิตรโสม
12.เด็กหญิง รัตติกาล โพธิสาร
13.เด็กหญิง สุพรรณิกา สมบัติ
14.เด็กชาย ชาตรีวิทย์ จิตรโสม
15.เด็กหญิง นิภาพร โพธิสาร
16.เด็กชาย อัษฎาวุธ ศิริเทศ
17.เด็กชาย คมกฤต โพธิสาร
18.เด็กหญิง จุฑามาศ ไวทัน
19.เด็กชาย ฉันทวัชร สมหวัง
20.เด็กชาย ชัชพงศ์ รอดดอนไพร
21.เด็กหญิง พิมพ์สุดา บุญจูม
22.เด็กหญิง ชยานันท์ แก้วลอย
23.เด็กหญิง ตวงรัตน์ อุณาพันธ์
24.เด็กหญิง ปิยพร อุดมเดช
25.เด็กหญิง สลิลทิพย์ สุดสังข์
26.เด็กหญิง กัญญาณัฐ บุญศรัทธา
27.เด็กหญิง ปวีณา บุตตะโยธี
28.เด็กหญิง รัชฎาภรณ์ สุดสังข์
29.เด็กหญิง ชนิษฐารัตน์ ศรีดาพันธ์
30.เด็กหญิง วิณรัตน์ โคตะมา
31.เด็กหญิง จิรัฐติกาล จุมพิต
32.เด็กชาย สริพงศ์ จันคนา
33.เด็กหญิง บุษยากร เปียพรัด
34.เด็กหญิง พัชรธิดา วรจันทร์
35.เด็กหญิง นิพาดา กาลสุวรรณ
36.เด็กหญิง ชลดา ศรีดาพันธ์
37.เด็กหญิง นิตธิดา โพธิสาร
38.เด็กหญิง ฉันชนก โพธิสาร
39.เด็กหญิง ปัทมาวรรณ ทองจันทร์
40.เด็กชาย ณัฐกิตต์ พะโสม
1.นาย สมภพ ผ่องราษี
2.นาง ชลิตา เอียงผา
3.นางสาว บุษบา เสาแก่น
4.นาย กวินพงษ์ บุญอินทร์
5.นาง สุจิตรา วงษ์พินิจ
6.นาย สัญญา ศรีสุข
7.นางสาว อัญชลี ทองวิจิตร
8.นางสาว ศยามล สุดสังข์
174. โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0653 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชัยวัฒน์ สีสาลี
1.นาย วัฒนา แม่นทอง
0197 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปาริชาติ สีดากุล
2.เด็กหญิง โสภิดา ภูคำไพร
3.เด็กหญิง วริศา บึงราษฎร์
1.นางสาว ปัทมาพร พรมนิ่ม
2.นาง กานต์ติมา เวชกามา
0655 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สรวิชญ์ ไชยภักดี
1.นาย วัฒนา แม่นทอง
0791 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ภัสดาพร บุญเพิ่ม
1.ว่าที่ร้อยตรีหญิง ปัทมาภรณ์ ศรีสุระ
0156 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐธนันท์ วงค์มาเกษ
1.นาง ภินันตรา กุลมี
0155 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กฤติน บุญเพิ่ม
1.นาง ภินันตรา กุลมี
175. โรงเรียนบ้านหนองจิก
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0353 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชาญวิทย์ สินศิริ
1.นาย ศักดิ์ดา ปิดตาลาโพธิ์
176. โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0283 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นพกร ถนอม
1.นาย ฤทธิบูรณ์ ผิวทน
177. โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
178. โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
179. โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
180. โรงเรียนบ้านหนองทา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
181. โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
182. โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
183. โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
184. โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
185. โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0011 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณธพรรณ บุญเจือ
2.เด็กหญิง ชฎาพร ศรีบุรี
1.นางสาว ศิริประภา แก้วคำ
186. โรงเรียนบ้านหนองบัว
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
187. โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
188. โรงเรียนบ้านหนองผือ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
189. โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0709 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุธาวัลย์ ทาทอง
2.เด็กหญิง ธนพร ปัสสาสุ
3.เด็กหญิง ธนพรรณ ปัสสาสุ
1.นาย กฤษฏิพงษ์ สิงห์โคตร
2.นาง รัตติยา วรวิเศษ
0708 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
93.60
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปิยนุช เป้ยแย้ม
2.เด็กหญิง กัลยรัตน์ รุ่งเรือง
3.เด็กหญิง ฟาริดา สารีพันธ์
1.นาง ผ่องพัน สิงห์โคตร
2.นาง รัฐพร สุระภา
190. โรงเรียนบ้านหนองยาว
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0149 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุวณี จันทา
2.เด็กหญิง สราลี ช่างเกวียนดี
3.เด็กหญิง ปิยพร วงค์ใหญ่
4.เด็กชาย พีรณัฐ นพคุณ
5.เด็กชาย กฤษณะ เชื้อบัณฑิต
6.เด็กชาย สนทยา อำนวยโพธิ์
7.เด็กหญิง ประนัฐดา มนตรี
8.เด็กหญิง ศุภากร ทาคำมอง
9.เด็กชาย ภานุวัฒน์ ยินดี
10.เด็กหญิง รสรินทร์ อ่อนพิมพ์
11.เด็กชาย ปัญญาพนต์ นามสุข
12.เด็กหญิง ภคนันท์ ปัทราช
13.เด็กหญิง ปานระพี จันทา
14.เด็กหญิง อริสา วันทา
15.เด็กหญิง กนกวรรณ มาสงค์
16.เด็กหญิง พรประภา ชมหอม
17.เด็กชาย ธนกร ดอนภูษา
18.เด็กชาย ไชยวัฒน์ วันทา
19.เด็กชาย ธีรพงศ์ วันทา
20.เด็กชาย อัษฎาวุฒิ มนไธสงค์
1.นาย สุนทร กัดกุมภา
2.นางสาว วรณัน บุญสถิตย์
3.นางสาว ศุภกัญญา ผาสุข
4.นาย กรวิทย์ ทองแปลง
5.นางสาว วันวิสา เลิศศรี
0017 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พรพรรณ เบิดสูง
2.เด็กหญิง ศุภาลักษ์ วงค์คำ
1.นางสาว ปิยธิดา อำภาพันธ์
2.นางสาว เมธกานต์ มีคุณ
191. โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
192. โรงเรียนบ้านหนองรุง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
193. โรงเรียนบ้านหนองสังข์
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0328 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
81.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชนะชัย พันธ์มะลี
1.นาย สุวิทย์ พากเพียร
194. โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
195. โรงเรียนบ้านหนองหว้า
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0758 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กาญจนวัฒน์ สมภะวะ
2.เด็กชาย ภานุพงศ์ สีมาวงษ์
3.เด็กชาย ประเสริฐ คูหา
1.นาย ประวิตร ตระกูลวิทยานันท์
2.นาย วิทยา ทองเหลือง
0027 การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วีระยุทธ เจริญทัศน์
2.เด็กชาย ปองพล สุขชาติ
3.เด็กหญิง ปิยะพร บุญค่ำ
1.นาง มยุรี จันทวี
2.นาง ปิยะนัส บำรุง
0005 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กาญจนวัฒน์ สมภะวะ
2.เด็กชาย ประเสริฐ คูหา
1.นาย ประวิตร ตระกูลวิทยานันท์
2.นางสาว จันทนา คำเพราะ
0651 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภานุวัฒน์ คำมะกุล
1.นาย ไชยยา ดวงแก้ว
0091 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สัตยา โคตทอง
2.เด็กหญิง ชนิสรา สอนจิตร
3.เด็กหญิง พัชราภรณ์ เมียดสีนา
1.นาง เพียงดาว สวัสดี
2.นางสาว กัญญาภัทร เจริญนวคุณ
196. โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
197. โรงเรียนบ้านหนองหิน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
198. โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
199. โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
200. โรงเรียนบ้านหนองฮาง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
201. โรงเรียนบ้านหินวิทยา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
202. โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
203. โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0810 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชนะชัย บุญโกฎ
2.เด็กหญิง ธิดารัตน์ เจริญศรี
1.นางสาว กรกันยา พันธ์แก่น
2.นาง ปรางฉวี อินทนนท์
0789 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิจิตรา อุ่นแก้ว
2.เด็กหญิง กฤษณา ดวงใจ
1.นางสาว ชมพูนุช แพงกิ่ง
2.นาง กัญญา พิทยานันท์
204. โรงเรียนบ้านอาราง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
205. โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
206. โรงเรียนมหาราช 2
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
207. โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0333 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กมลลักษณ์ เรืองวุฒิโรจน์
1.นาง นราวดี ศรีทับทิม
0036 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง โชติกา เดชโชติภัทรชนก
1.นางสาว ศรีประไพ ช่างเจรจา
208. โรงเรียนวัดจันทร์ทราราม
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
209. โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
210. โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0268 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ภัทรวดี บุญรอด
1.นางสาว ลักษณพร ยางงาม
211. โรงเรียนสัมมาสิกขาศีรษะอโศก
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
212. โรงเรียนหมู่บ้่านทับทิมสยาม 07
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0311 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ประภัสสร ระเมาะอา
2.เด็กหญิง ทิพติยา สะใบ
3.เด็กหญิง จารุวรรณ บุญพบ
1.นาง อุมาพร แสงสว่าง
213. โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
214. โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ)
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0812 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิยดา เอ้โทบุตร
2.เด็กหญิง สุมินตรา หอมพนา
3.เด็กหญิง จีระวรรณ ไกรมล
4.เด็กหญิง ฐิติมา ศรีดาชาติ
5.เด็กชาย พัฒนพงศ์ ตุมชาติ
1.นางสาว ปริญญา พลเรือง
2.นาย ภักดี ลีลาศ
0104 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิชญ์สินี ชัยฉลาด
1.นาง วรรดี แก้วกัณหา
0164 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย คชาพันธ์ ชัยวงผาบ
2.เด็กหญิง ฐิติภัทรา ผิวละมัย
1.นางสาว วิภาวรรณ จำนงค์
2.นาง สีดา พุ่มโพธิ์งาม
0371 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศิริวรรณ เชื้อหอม
1.นาย ชนินทร์ เชื้อสอน
0030 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กนกพร วรรณทอง
1.นาง ฐิติมา กาฬปักษ์
0184 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนพล พรหมรินทร์
2.เด็กชาย ปีรติ ไชยณรา
1.ว่าที่ร้อยตรี พีรกรกิจ ไพรบึง
2.นาย ปัณณพัฒน์ บุญขาวธีรโรจน์
215. โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0122 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
84.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กมลนัทธ์ เสมียนรัมย์
1.นางสาว วราภรณ์์ สุราวุธ
0133 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พงศ์กฤษณ์ สมสะอาด
1.นาย สิทธิกร พิมอักษร
0086 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จิรายุ ธรรมรักษ์
2.เด็กชาย พัทธดนย์ สุวรรณไตรย์
3.เด็กหญิง ลักษิกา จิรรัชตาภรณ์
1.นาง ปิยนุช วงษ์แสวง
2.นางสาว วรลักษณ์ คันศร
0753 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชิดชนก จันทรสนิท
2.เด็กชาย สิทธิพร โยธา
3.เด็กชาย พรชัย ขุขันธ์เขต
4.เด็กชาย จักรินทร์ สมหวัง
5.เด็กชาย วรกานต์ ปุยวงศ์
6.เด็กชาย ธนภัทร กล้าวาจา
7.เด็กชาย ธนวัฒน์ ไชยศรีษะ
8.เด็กชาย ธีรศักดิ์ เลิศวิไล
9.เด็กชาย จักรกฤษณ์ พงค์ชาติ
10.เด็กชาย อภิสฤษฎิ์ ทองมี
11.เด็กหญิง พีรัตน์ดา ครองชัย
1.นาย เกียรติศักดิ์ ไวยขุนทด
2.นาย ประกิจ น้อยสงวน
3.นาย สุวัฒน์ กลิ่นฟุ้ง
4.นาง สมคิด จำเริญสุข
0099 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ติณภพ ทีงาม
2.เด็กชาย อนาวิล รินวงศ์
1.นาย ณัฐดนัย โพธิ์ชัย
2.นาย โชติก์ธนินธรณ์ นาคาธร
0016 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ซาโลมอน คันธประทีป
2.เด็กชาย บฤงคพ สอนไชยยาติ
1.นางสาว ศิริพร โกมลวัฒน์
2.นาง เพ็ญสิริ นนทะศรี
0398 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ทิพย์นราพร งามวิลัย
2.เด็กหญิง อาภาภัทร เมืองนาม
3.เด็กหญิง สุภาวิตา ดาวไสย์
4.เด็กหญิง นัฐฑริกา คงยืน
5.เด็กหญิง ณัฐฐาพันธ์ ศรีนวล
6.เด็กหญิง ฐิติมน ตีเงิน
7.เด็กหญิง นาถนพิณ อารีย์
8.เด็กหญิง พิมพ์ชนก ศรีแสนยงค์
9.เด็กหญิง วิภาวดี พิทักษ์
10.เด็กหญิง วสุุธา ประเสริฐศรี
11.เด็กหญิง ฐิติรัตน์ ขันธ์บุตร
12.เด็กหญิง ธนัชพร ภูติยา
13.เด็กหญิง จิรนันท์ อิ่มอ้วน
14.เด็กหญิง กนกวลัย โจมปัญญา
15.เด็กหญิง ทิพย์ธิญาพร ทองจันทร์
16.เด็กหญิง ปภาดา คูณโคตร์
1.นาง สมคิด จำเริญสุข
2.นางสาว เหมรัศมิ์ กัลยา
3.นาย เกียรติศักดิ์ ไวยขุนทด
4.นาง จารุลักษณ์ วอนอก
5.นาย สุวัฒน์ กลิ่นฟุ้ง
0141 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นารีรัตน์ อัมภรัตน์
2.เด็กหญิง ชุติกาณจน์ ทองไทย
3.เด็กหญิง ณัฐณิชา สมภาวะ
4.เด็กหญิง ญาณภา ชนิดพันธ์
5.เด็กชาย ภูรินทร์ ภิบาลวงษ์
1.นาง รัชฎาพร ทองคำวัน
2.นางสาว ชนากานต์ ศิริโรจนงาม
0772 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พรนภัส อนันต์สินชัย
2.เด็กหญิง ปุริมปรัชญ์ ถุงทรัพย์
3.เด็กหญิง พิมพ์วิภา โกศล
1.นางสาว ศิริพันธ์ พากเพียร
2.นางสาว วนิดา ศิริเศวตกุลวงศ์
0165 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
92.50
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สิรวิชญ์ เหล่าพงศ์เจริญ
2.เด็กหญิง ธิดารัตน์ คำเรือง
1.นาง รัชฎาพร ทองคำวัน
2.นาง กัณฐาภรณ์ ว่องนาวี
0347 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อภิชัย ยิ่งคำแหง
2.เด็กชาย สะราวุฒิ มาคำ
3.เด็กชาย กรวิชญ์ คงบำรุง
4.เด็กชาย ธนวัต มุสะวะ
5.เด็กชาย พรชัย ขุขันธ์เขต
6.เด็กชาย เศวตฉัตร ขันทอง
7.เด็กชาย ชัชพงศ์ เสาแก้ว
8.เด็กชาย ธนวัฒน์ ชัยเพชร
9.เด็กชาย เศรษฐพงศ์ แก้วเกิด
10.เด็กหญิง ชิดชนก จันทรสนิท
11.เด็กหญิง พีรัตน์ดา ครองชัย
12.เด็กชาย วรกานต์ ปุยวงศ์
13.เด็กชาย ธีรศักดิ์ เลิศวิไล
14.เด็กชาย ธนวัฒน์ ไชยศรีษะ
15.เด็กชาย จักรินทร์ สมหวัง
16.เด็กชาย อภิสฤษฎิ์ ทองมี
17.เด็กชาย ลัทธพล ภักดีล้น
18.เด็กหญิง ชมพูนุช กุษาเดช
19.เด็กหญิง ณัฏฐธิดา ฟังนิล
20.เด็กหญิง พัชรินทร์ญา พรหมมา
21.เด็กหญิง ปนัดดา ศรีวะรมย์
22.เด็กหญิง ธิติมน ตีเงิน
23.เด็กหญิง ยุวนาภา ก้อนคำ
24.เด็กหญิง ฉัทชนัน ทองบ่อ
25.เด็กหญิง ธวัลหทัย เมืองคง
26.เด็กหญิง ฐิติกานต์ สายงาม
27.เด็กหญิง ณัฐฐาพันธ์ ศรีนวล
28.เด็กหญิง นัฐฑริกา คงยืน
29.เด็กหญิง ทิพย์นราพร งามวิลัย
30.เด็กหญิง วิภาวี พิทักษ์
31.เด็กหญิง สุภาวิตา ดาวไสย์
32.เด็กหญิง นาถนพิณ อารีย์
33.เด็กหญิง อาภาภัทร เมืองนาม
34.เด็กหญิง พิมพ์ชนก ศรีแสนยงค์
35.เด็กหญิง กัลยารัตน์ คูณคำตา
36.เด็กหญิง ฐิติรัตน์ ขันธ์บุตร
37.เด็กชาย กฤษฏิ์ ชื่นสงวน
38.เด็กหญิง จิรภิญญา ลาพันธ์
39.เด็กหญิง ณัฐณิชา จูแจ่ม
40.เด็กหญิง สุจิรา วันเจริญ
1.นาง สมคิด จำเริญสุข
2.นาง จารุลักษณ์ วอนอก
3.นาย สุวัฒน์ กลิ่นฟุ้ง
4.นาง กนิษฐา ถิระโคตร
5.นาย เกียรติศักดิ์ ไวยขุนทด
6.นางสาว เหมรัศมิ์ กัลยา
0813 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อัญชัญ สุวรรณ
2.เด็กหญิง ภัทรศยา เกตุตากแดด
1.นางสาว พิมลลักษณ์ อำภาพันธ์
2.นางสาว พลอยไพลิน เขตจตุรัส
0093 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชนาชล หล่อวินิจนันท์
2.เด็กหญิง อรนลิน อินสนอง
3.เด็กชาย ณัฎฐกฤตย์ สัญญาถนอมรัช
1.นาย โชติก์ธนินธรณ์ นาคาธร
2.นาง สุพัตรา จันทะวงษ์
0090 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อักษราภัค อาจสำแดง
2.เด็กหญิง สัตตบงกช รักพรม
3.เด็กหญิง อรไพลิน เมาหวล
1.นาง สาวิตรี รังกระโทก
2.นางสาว วิไลภรณ์ ผุยพรม
0102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
95.75
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ฐิติชญาน์ ผายบึงแก้ว
2.เด็กหญิง ภิญญดา คันทา
3.เด็กหญิง ฐิตติญา ศรีไหม
1.นาง เพียงพิศ พันธ์อ่อน
2.นางสาว สุบรรณ ฉัตรสุวรรณ์
0370 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชมพูนุช กุษาเดช
1.นาย เกียรติศักดิ์ ไวยขุนทด
0020 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศิรินราพร ทาวงษ์
2.เด็กหญิง ดลพร แก้มปุม
1.นางสาว ชลัญอินทร์ แสงจันทร์
2.นางสาว ศิริพร โกมลวัฒน์
0123 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัชชา ลำภา
1.นาย คณาธิป สุขโรจนภูวดล
0142 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
99.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชลิตา ด้วงทอง
2.เด็กหญิง กัญจณัฐ นาคสังข์
3.เด็กหญิง นภัสสร แก้วจันทร์
4.เด็กหญิง พนิดา โยธานันท์
5.เด็กหญิง นภัสร พรรษาวนัส
1.นางสาว ชนากานต์ ศิริโรจนงาม
2.นาง รัชฎาพร ทองคำวัน
0024 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
99.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศุภิสรา จันทะไข่สร
2.เด็กหญิง สุภัสสรา ศรีพันธ์
1.นาง เพ็ญสิริ นนทะศรี
2.นางสาว ชลัญอินทร์ แสงจันทร์
0766 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พฤษภา จามะรีย์
2.เด็กชาย จาฎพัจน์ เหมือนมาตย์
1.นาย ประมวล ศรีธีรานนท์
2.นาง อุทัยวรรณ มณีกุล
216. โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
217. โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
0262 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธัญสุดา แก้วสง่า
1.นางสาว กฤษณา คำชัย
0008 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วิลาวัณย์ วิลัย
1.นาง ประยงค์ สายะสมิต
218. โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
219. โรงเรียนอรจันทร์วิทยา
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม