1. ภาษาไทย
0007. การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 0008. การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
0030. การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 0031. การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
0032. การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 0036. การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
0037. การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 0038. การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
0046. การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 0047. การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
0759. การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 0760. การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
0761. การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0762. การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
0763. การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 0764. การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
0787. การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 0788. การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
2. คณิตศาสตร์
0122. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 0123. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
0124. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 0129. การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
0130. การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 0132. การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
0133. การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 0134. การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
0772. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 0773. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
0774. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 0775. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
0789. การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 0790. การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
0791. การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 0792. การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
3. วิทยาศาสตร์
0085. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 0086. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
0090. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 0091. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
0093. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 0094. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
0095. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 0096. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
0099. การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 0100. การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
0181. การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 0184. การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
0190. การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 0766. การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
0770. การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
0014. การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 0141. การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
0142. การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 0143. การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
0144. การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 0145. การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
0146. การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 0147. การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
0149. การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 0152. การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
0154. การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 0155. การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
0156. การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 0164. การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
0165. การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 0166. การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
0169. การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 0768. การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
5. สุขศึกษา และพลศึกษา
0738. การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 0739. การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
0740. การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 0741. การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
0816. การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 0817. การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3
0818. การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6 0819. การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3
6. ศิลปะ-ทัศนศิลป์
0262. การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 0263. การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
0265. การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 0268. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
0269. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 0271. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
0300. การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 0307. การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
0308. การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 0309. การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
0310. การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 0311. การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
0312. การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 0313. การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
0721. การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
7. ศิลปะ-ดนตรี
0314. การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 0315. การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
0316. การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 0317. การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
0323. การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 0324. การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
0325. การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 0326. การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
0327. การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 0328. การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
0329. การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 0330. การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
0331. การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 0332. การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
0333. การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 0334. การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
0335. การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 0336. การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
0337. การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 0338. การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
0339. การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน0341. การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
0343. การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน 0345. การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
0347. การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 0348. การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
0352. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 0353. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
0369. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 0370. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
0371. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 0372. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
0373. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 0374. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
0375. การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 0601. การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
0602. การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 0603. การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
0604. การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 0605. การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
0643. การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 0731. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
0732. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 0736. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
0737. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 0753. การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6
0781. การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน0782. การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
0783. การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน0784. การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
0793. การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
8. ศิลปะ-นาฏศิลป์
0376. การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 0377. การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
0378. การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 0379. การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
0395. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 0396. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
0398. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 0399. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
0400. การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 0404. การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
9. ภาษาต่างประเทศ
0810. การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 0811. การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
0812. การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 0813. การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6
0814. การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน0815. การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
10. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0010. การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 0051. การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
0062. การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 0070. การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
0071. การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 0102. การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
0103. การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 0708. การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
0709. การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 0776. กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
11. คอมพิวเตอร์
0002. การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 0005. การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
0011. การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 0016. การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
0017. การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 0020. การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
0021. การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 0024. การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
0025. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 0028. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
0029. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 0044. การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
12. หุ่นยนต์
0243. การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 0247. การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
0250. การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6 0251. การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3
0755. การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 0756. การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
0757. การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 0758. การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
13. การงานอาชีพ
0001. การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 0003. การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
0004. การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 0006. การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
0012. การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 0013. การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
0018. การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 0019. การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
0022. การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 0023. การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
0026. การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 0027. การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
0034. การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 0048. การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
0050. การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน 0067. การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
0068. การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 0734. การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
14. ปฐมวัย
0702. การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 0703. การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
15. เรียนรวม - ภาษาไทย
0074. การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน 0075. การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
0079. การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน 0080. การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
0081. การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 0084. การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
0097. การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 0098. การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
0101. การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 0104. การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
0105. การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 0108. การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
0109. การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 0704. การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
0705. การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 0748. การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน
0749. การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
16. เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
0127. การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน 0128. การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
0135. การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
17. เรียนรวม - ศิลปะ
0233. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 0234. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
0236. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 0237. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
0239. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 0240. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
0241. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 0242. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
0248. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 0249. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
0274. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 0275. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
0276. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 0277. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
0280. การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน0281. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
0282. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 0283. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
0284. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 0285. การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
0287. การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
18. เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0160. การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน 0162. การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
0167. การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 0171. การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
0175. การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 0177. การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
0182. การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน 0185. การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
0195. การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 0197. การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
0208. การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 0209. การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
0213. การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 0226. การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
0231. การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 0750. การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
0751. การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน 0752. การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
19. ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
0650. การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 0651. การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
0652. การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 0653. การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
0654. การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 0655. การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
0656. การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 0657. การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
0658. การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 - ไม่มีการแข่งขัน 0659. การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม