สรุปรับสมัครการแข่งขันตามประเภท
#
ชื่อประเภทกิจกรรม
กิจกรรม
สมัคร
ผู้ฝึกสอน
นักเรียน
กรรมการ
ตัดซ้ำกรรมการ
1 ภาษาไทย 18 323 409 491 87 87
2 คณิตศาสตร์ 16 232 304 341 80 63
3 วิทยาศาสตร์ 15 189 357 466 105 97
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 18 208 380 799 73 68
5 สุขศึกษา และพลศึกษา 8 63 137 320 42 28
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 15 225 310 363 74 72
7 ศิลปะ-ดนตรี 51 319 378 637 167 83
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ 10 27 74 198 53 24
9 ภาษาต่างประเทศ 6 33 71 79 19 19
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 10 78 184 381 66 58
11 คอมพิวเตอร์ 12 130 241 260 61 49
12 หุ่นยนต์ 8 8 16 23 35 5
13 การงานอาชีพ 18 136 270 441 81 81
14 ปฐมวัย 2 40 76 120 14 14
15 เรียนรวม - ภาษาไทย 17 62 75 90 55 35
16 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 22 40 44 10 10
17 เรียนรวม - ศิลปะ 21 94 110 137 71 49
18 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี 18 98 186 263 74 63
19 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน 10 31 37 59 38 15
รวมทั้งหมด 276 2,318 3,672 5,545 1,205 862

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม