#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
86.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กชาย ณรงค์ฤทธิ์ พลศรี
2.เด็กชาย พงศกร นิลเกษ
3.เด็กชาย ธัญเทพ สาเลิศ
1.นาย วสันต์ คำเพราะ
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
81.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
1.เด็กชาย นทีธร ุบุญเพิ่ม
2.เด็กชาย รพีภัทร ชาลี
3.เด็กชาย ธนากร ชาภักดี
1.นาย วีรวัฒน์ดำ ดำลี
2.นาง นาทยา ดำลี
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
92.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
1.เด็กหญิง ปกฉัตร หมายมั่น
2.เด็กหญิง นฤวรรณ คนรู้
1.นางสาว ดารณี อุยานันท์
2.นาย สิทธิศักดิ์ นามกิ่ง
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
85.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง พลอยพรรณ ศรีทองธรรม
2.เด็กหญิง เปรมวดี ลูกรัตน์
1.นางสาว กฤติยา คำเพราะ
2.นางสาว จันทิพย์ ถิ่นถาน
5 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กชาย ศุทธิพัฒน์ เจือจาน
2.เด็กชาย ยุทธชัย ใจเครือ
3.เด็กชาย ราเมศวร์ คำศรี
1.นาง สาริณี คำศรี
2.นางสาว นันทนาภรณ์ ทองไสล
6 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กชาย กาญจนวัฒน์ สมภะวะ
2.เด็กชาย ประเสริฐ คูหา
1.นาย ประวิตร ตระกูลวิทยานันท์
2.นางสาว จันทนา คำเพราะ
7 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กชาย อัครพล พันธ์งาม
2.เด็กชาย สุรพัศ พลชัย
1.นางสาว กฤติยา คำเพราะ
2.นางสาว จันทิพย์ ถิ่นถาน
8 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
87.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กชาย ไกรวิทย์ เครือบุตร
2.เด็กชาย ธนพล สุขวงค์
3.เด็กชาย วุฒิชัย คำแสนราช
1.นาย วสันต์ คำเพราะ
2.นาง มยุรี จันทวี
9 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
86.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กชาย ไพศาล ศิวินัย
2.เด็กชาย กิตติศักดิ์ อำภรัตน์
3.เด็กชาย ชุติพนธ์ โพธิ์ขาว
1.นาง รัชนีกร ธรรมษา
2.นาย วัฒนา แม่นทอง
10 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
83.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
1.เด็กชาย อนุชิต ภาประกอบ
1.นาง สมาภรณ์ ชนิดพันธ์
11 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
80.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
1.เด็กหญิง วรัญญา สีหาบุตร
1.นางสาว กมลนิตย์ สุรันนา
12 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กหญิง วิลาวัณย์ วิลัย
1.นาง ประยงค์ สายะสมิต
13 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
87.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเพ็ก
1.เด็กหญิง รุ่งนภา แสงชัย
1.นาย ถาวร ครองยุติ
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองยาว
1.เด็กชาย สุรวุฒิ ช่างเกวียนดี
2.เด็กชาย อภินันท์ วันทา
3.เด็กชาย ณัฎฐพล สมอ่อน
4.เด็กชาย พิชยา สารีอาจ
5.เด็กชาย ไชยวัฒน์ บุญเหลือ
6.เด็กชาย ชนาภัทร นาทันตรึก
1.นางสาว วรณัน บุญสถิตย์
2.นางสาว ศุภกัญญา ผาสุข
3.นางสาว วิยะดา รักษาศิริ
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
78.50
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน
1.เด็กชาย ธนโชติ เบ้าคำ
2.เด็กชาย เจตดิลก บุญเลิศ
3.เด็กชาย ธนกร กันสุมาโส
4.เด็กชาย ก้องเกียรติ ไกรษี
5.เด็กชาย กิตตินันท์ บุญมานันท์
6.เด็กชาย จักรภัทร ลูกรัตน์
1.นาย นุทัศน์ กล้าหาญ
2.นาง รำไพ กล้าหาญ
16 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กชาย ณธพรรณ บุญเจือ
2.เด็กหญิง ชฎาพร ศรีบุรี
1.นางสาว ศิริประภา แก้วคำ
17 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง กุลภรณ์ ก้อนทอง
2.เด็กหญิง ธัญชนก ยิ้มเกิด
3.เด็กชาย พงศภัค อ่อนเกษ
4.เด็กหญิง เดือนเพ็ญ แจ่มเชื้อ
5.เด็กชาย ทินวงศ์ ผ่องแผ้ว
6.เด็กหญิง กชกร กาหลง
1.นาง รัชนีกร ธรรมษา
2.นางสาว ปัทมาพร พรมนิ่ม
3.นาง อุรา กรมพะไมย
18 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กชาย จิตติพัฒน์ จันทร์แก้ว
2.เด็กชาย ยศกร ทองสุข
1.นาย ประวิตร ตระกูลวิทยานันท์
2.นาง เพียงดาว สวัสดี
19 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
86.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองยาว
1.เด็กชาย พีรพล ป้องกัน
2.เด็กหญิง ปาลิตา ผาสุข
1.นางสาว ปิยธิดา อำภาพันธ์
2.นางสาว บังอร ศรีผ่องใส
20 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองยาว
1.เด็กหญิง พรพรรณ เบิดสูง
2.เด็กหญิง ศุภาลักษ์ วงค์คำ
1.นางสาว ปิยธิดา อำภาพันธ์
2.นางสาว เมธกานต์ มีคุณ
21 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กชาย ธีรวุฒิ เมยดง
2.เด็กชาย วัลลภ ก้านเกตุ
1.นาย ประวิตร ตระกูลวิทยานันท์
2.นางสาว จันทนา คำเพราะ
22 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
88.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง ศิรินันท์ เพ็งแจ่ม
2.เด็กหญิง ปริตา ไชยปัญญา
3.เด็กหญิง ปิยธิดา สมาคม
1.นาง รัชนีกร ธรรมษา
2.นาง สาลิกา พันธ์ใหญ่
23 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
85.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กหญิง ศุภิสรา สุวรรณดี
2.เด็กหญิง ทิฆัมพร ไชยคุณ
3.เด็กหญิง วิไลกานต์ ประสานวงค์
1.นางสาว กัญญาภัทร เจริญนวคุณ
2.นาย ถาวร กล้าหาญ
24 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง พรรณทิวา พิมบุตร
2.เด็กหญิง ณัฐนิชา บุญเลิศ
3.นางสาว วรรธิษา กิจเจริญ
1.นาง รัชนีกร ธรรมษา
2.นาง อุรา กรมพะไมย
25 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
83.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กชาย สัตยา โคตทอง
2.เด็กหญิง ชนิสรา สอนจิตร
3.เด็กหญิง พัชราภรณ์ เมียดสีนา
1.นาง มยุรี จันทวี
2.นาง เพียงดาว สวัสดี
26 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
88.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กชาย จินตนา อัมภรณ์
2.เด็กหญิง เนตรชนก จันทร์ตั้ง
1.นาย วิชาญ พุทธวงค์
2.นาย ทองคำ บัวจูม
27 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
85.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
1.เด็กชาย กฤษณะ คร่ำครวญ
2.เด็กชาย เจษฏาภรณ์ พันธ์สวัสดิ์
1.นาย พรชัย พิมพ์อ่อน
2.นาย สิทธิศักดิ์ นามกิ่ง
28 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
89.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองฮาง
1.เด็กหญิง ปัทมา ต้นกันยา
2.เด็กหญิง ชนกนันท์ มนตรี
1.นางสาว ละมุด ชัยบุตร
2.นาง ระเบียบ อุ่นเรือน
29 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
82.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กหญิง นันทกานต์ เวียนเป๊ะ
2.เด็กหญิง วันฤดี โพธิคำวงค์
1.นาย วิชาญ พุทธวงค์
2.นาย ประเสริฐ โสภากุล
30 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
86.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนเขียว
1.เด็กชาย จิรวัฒน์ เพ็งคำลุน
2.เด็กหญิง ทิปภา โสดา
3.เด็กชาย ณัฐดนัย ดวงคำกอง
1.นาย เทิดศักดิ์ ยงทวื
2.นาย ฉัตรพันธ์ แก้วเหลา
31 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
85.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กชาย ภัทรเดช สายสิงห์
2.เด็กหญิง อรวรรณ เลื่อนฤทธิ์
3.เด็กชาย ปฏิภาณ พรมมาสุข
1.นางสาว สุพิศ ทาทอง
2.นางสาว นภัสวรรณ รวมธรรม
32 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านคำสะอาด
1.เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ สีดา
2.เด็กหญิง ปรียานุช สีดาจันทร์
3.เด็กหญิง พิมพ์พิไล โพธิ์ไพร
1.นาย สิทธิชัย พันธ์ศรี
2.นาง นิภาภรณ์ ทัดเทียม
33 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
89.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กหญิง สุกานดา อ้วนนวล
2.เด็กหญิง วรรณษา ช่างชัย
3.เด็กหญิง นฤมล เลื่อนฤทธิ์
1.นางสาว สุพิศ ทาทอง
2.นาง นิฤมล วรรณคำ
34 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
88.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กหญิง สมสุรางค์ เตมีย์กำจรเกียรติ
2.เด็กหญิง พิชาภา บุญใหญ่
1.นางสาว ศิริประภา แก้วคำ
35 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
85.00
15
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
1.เด็กหญิง จิราภา อาจพงษา
2.เด็กหญิง ดารินทร์ทิพย์ สัมฤทธิ์
1.นางสาว ศศิธร สลับเชื้อ
36 การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
79.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสำโรง
1.เด็กชาย ภูลิพัฒน์ ปลั่งกลาง
2.เด็กหญิง จิราภา อุทัยศรี
3.เด็กหญิง ศิรารัตน์ คุ้มภัยรี
1.นางสาว ลดาวัลย์ มั่นจิตร
2.นาง ธัญญรัตน์ บุญลิลา
37 การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กหญิง ฑิฆัมพร ไชยคุณ
2.เด็กหญิง ศุภิสรา สุวรรณดี
3.เด็กหญิง วิไลกานต์ ประสานวงค์
1.นาย ถาวร กล้าหาญ
2.นางสาว กัญญาภัทร เจริญนวคุณ
38 การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กชาย วีระยุทธ เจริญทัศน์
2.เด็กชาย ปองพล สุขชาติ
3.เด็กหญิง ปิยะพร บุญค่ำ
1.นาง มยุรี จันทวี
2.นาง ปิยะนัส บำรุง
39 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
85.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
1.เด็กชาย คมปกรณ์ พร้อมพรม
2.เด็กชาย ศิริพงษ์ พันธ์สวัสดิ์
1.นาย สิทธิศักดิ์ นามกิ่ง
2.นาย พรชัย พิมพ์อ่อน
40 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
84.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กชาย ธีรพล พรมสิงห์
2.เด็กชาย อภิรักษ์ เมืองแสน
1.นาย ไพฑูรย์ สายพิน
41 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กชาย พิชัย สุนาอาจ
2.เด็กหญิง หนึ่งฤทัย จงใจเทศ
1.นาย วิชาญ พุทธวงค์
2.นาย ประเสริฐ โสภากุล
42 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
84.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กชาย สุรเชษฎ์ บัวแก้ว
2.เด็กชาย ปวริศ ทองสุข
1.นางสาว กฤติยา คำเพราะ
2.นางสาว จันทิพย์ ถิ่นถาน
43 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
88.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
1.เด็กหญิง ตติยาภรณ์ กลิ่นจันทร์
1.นางสาว กมลนิตย์ สุรันนา
44 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
83.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กหญิง ชนิกานต์ กอบเกื้อ
1.นางสาว กฤษณา คำชัย
45 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
1.เด็กหญิง ณัฐนิชา ครองยุติ
1.นาย วีรวัฒน์ ดำลี
46 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
86.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง ปิยะนุช ไชยคุณ
1.นาง อุรา กรมพะไมย
47 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
96.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
1.เด็กชาย จิรวัฒน์ ใบปก
1.นาง ครองสิน จำปาพันธ์
48 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
81.00
15
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองยาว
1.เด็กหญิง สุวณี จันทา
1.นางสาว วรณัน บุญสถิตย์
49 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
85.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
1.เด็กหญิง เกวลิน พิมโคตร
1.นาง ครองสิน จำปาพันธ์
50 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
84.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง รัตนวลี ชูชิต
1.นาง อุรา กรมพะไมย
51 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
84.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กหญิง วรัญญา จันแก้ว
1.นาง ประยงค์ สายะสมิต
52 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
70.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กชาย พัชรพล ทุมวงศ์
1.นาย ทองคำ บัวจูม
53 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
82.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กหญิง รวงข้าว พวงพันธ์
1.นางสาว วศิรา สายบุตร
54 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
1.เด็กหญิง กิตติวรรณ กาหลง
1.นาง ครองสิน จำปาพันธ์
55 คอมพิวเตอร์
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กชาย กาญจนวัฒน์ สมภาวะ
2.เด็กหญิง นงลักษณ์ ไชยสัตย์
3.เด็กหญิง ณัฐลดา จันทะคะมุด
1.นาย ประวิตร ตระกูลวิทยานันท์
2.นาง ปิยะนัส บำรุง
56 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
80.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
1.เด็กหญิง พิมลรัตน์ จวงจันทร์
2.เด็กหญิง ทรัพย์ลัดดา พิมพ์พงษ์
1.นางสาว กมลนิตย์ สุรันนา
2.นางสาว วรลักษณ์ วงษ์ขันธ์
57 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
78.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง นนตรา บัวโรย
2.เด็กหญิง วิชชุดา วังตะเคน
1.นาย สุดา แก้วกัลยา
2.นางสาว วรพรรณ อ่อนเกษ
58 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
79.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านคำสะอาด
1.เด็กหญิง ณิชกมล วารีหรั่ง
2.เด็กหญิง พิมพ์พิไล โพธิ์ไพร
1.นางสาว พิมลรัตน์ ไชยโคตร
59 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
77.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กชาย ปนิพัฒน์ อวบสำอางค์
2.เด็กชาย ตะวัน บุญเพิ่ม
1.นาง อุรา กรมพะไมย
2.นางสาว สุดา แก้วกัลยา
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กชาย นฤพนธ์ วอทอง
2.เด็กชาย ธิติวุฒิ มุธุวงศ์
3.เด็กชาย ปวริศ ศรีปาน
4.เด็กชาย ศักดิ์สิทธิ์ จันลาวงค์
5.เด็กชาย ธนพล คจนา
6.เด็กชาย ปัณณวิชญ์ ศรีโชค
1.นาย พิทักษ์ ทางทอง
2.นาย ทัศนพงศ์ โคพะนา
3.นาง นิตยา ผลดี
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
67.00
14
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กชาย ภูวนัน วลัยกาล
2.เด็กชาย ภูวนาถ วลัยกาล
3.เด็กชาย อธิษฐ์ ขาวสลับ
4.เด็กชาย อาทิตย์ ทองสลับ
5.เด็กชาย ภูวเนตร น้ำใจดี
6.เด็กชาย ภูวดล แซ่อึง
1.นาย วิทยา ทองเหลือง
2.นาย ประวิตร ตระกูลวิทยานันท์
3.นาย ไชยยา ดวงแก้ว
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
1.เด็กชาย ธนัญชัย เสนาภักดิ์
2.เด็กชาย เชษฐ์มงคล คำศรี
3.เด็กชาย อนันต์วิชัย สารบูรณ์
4.เด็กชาย ภาสวัฒน์ ศรีโสภา
5.เด็กชาย อดิศร หอมทรัพย์
6.เด็กหญิง จุฑารัตน์ บุญเหลือ
7.เด็กชาย วัชรพล สาระบูรณ์
8.เด็กชาย ประวิทย์ คำมาโฮม
1.นาย สีวรา บึงไกร
2.นาย ศุภณัฎฐ์ ผลดี
3.นาย จันทร์ทร ปัญญาวััน
63 การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
81.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
1.เด็กหญิง รัชนันท์ สิริรัตนโยไท
2.เด็กหญิง กมลพรรณ เกตุหอม
3.เด็กหญิง อุษามณี ศรีอาจ
1.นาง สุวรรณี สุนสาย
2.นางสาว ศศิธร สลับเชื้อ
64 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
88.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กชาย ฉลองชัย สายลุน
1.นาง ภินันตรา กุลมี
65 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
63.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กชาย ธีรภัทร ทำนุ
1.นาง ประยงค์ สายะสมิต
66 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
67.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กชาย เจนภพ ผาสี
2.เด็กหญิง รัตธิยา โททอง
3.เด็กหญิง ณัฐฐินันท์ เกษมสุข
1.นางสาว สุพิศ ทาทอง
2.นางสาว ชิดชนก สนทะยา
67 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
18.00
14
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.นางสาว น้ำทิพย์ โนนสังข์
2.นาย กิตติพงษ์ วงษ์คำชัย
3.นางสาว กิตติยาพร ชินตะวัน
1.นางสาว จันทิพย์ ถิ่นถาน
2.นางสาว กฤติยา คำเพราะ
68 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
66.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
1.เด็กชาย อรรถพล โพธิ์คำ
2.เด็กหญิง กานต์ทิตา เลาะบุญ
3.เด็กหญิง จิรพัชร อาจพงษา
1.นาง สุวรรณี สุนสาย
69 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
62.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
1.เด็กชาย จารุภัทร เพ็งธรรม
2.เด็กชาย ภูวนาถ โนนสังข์
3.เด็กหญิง วิภาวดี สุขชาติ
1.นางสาว รุ่งระวี พันไชย
70 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
88.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนจักจั่น
1.เด็กหญิง วิภาวรรณ พันธ์งาม
2.เด็กหญิง จุฑามาศ แม่นทอง
3.เด็กหญิง ภัทรานิษฐ์ ยาเคน
1.นาง พรภิมนต์ คำชุมภู
2.นางสาว ธัญญารัตน์ พลฤทธิ์
71 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
86.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กหญิง กรกนก ไชยคุณ
2.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ รักษา
3.เด็กหญิง นุชนารถ สลับศรี
1.นางสาว สุพิศ ทาทอง
2.นางสาว ชิดชนก สนทะยา
72 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กชาย สัตยา โคตทอง
2.เด็กหญิง ชนิสรา สอนจิตร
3.เด็กหญิง พัชราภรณ์ เมียดสีนา
1.นาง เพียงดาว สวัสดี
2.นางสาว กัญญาภัทร เจริญนวคุณ
73 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
88.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กหญิง สมฤดี กุกัญญา
2.เด็กหญิง สุกัญญา พรมรินทร์
3.เด็กชาย สุทธิพงษ์ ทาทอง
1.นางสาว สุพิศ ทาทอง
2.นางสาว ชิดชนก สนทะยา
74 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
80.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำโรง
1.เด็กชาย ธีรพัฒน์ หนูชัยสงค์
2.เด็กชาย จิรภัทร อุทัยศรี
3.เด็กชาย กันตพงศ์ ธรรมสูตร
1.นางสาว ลดาวัลย์ มั่นจิตร
2.นาง ธัญญรัตน์ บุญลิลา
75 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
78.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กชาย ภูมินทร์ ใจมั่น
2.เด็กหญิง ดลลยา ขันชัย
3.เด็กหญิง ณัฐพร สมคณะ
1.นางสาว จันทิพย์ ถิ่นถาน
2.นางสาว กฤติยา คำเพราะ
76 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
74.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองยาว
1.เด็กหญิง พิชญ์สนันท์ แสงสกุล
2.เด็กหญิง จริยา ไชยโคตร
3.เด็กหญิง เกวลิน กระอาจน์
1.นาย สุนทร กัดกุมภา
2.นางสาว วรณัน บุญสถิตย์
77 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านคำสะอาด
1.เด็กชาย ภานุวัฒน์ บุญศิริ
2.เด็กหญิง วิจิตรา ครองยุติ
1.นาย วรวัฒน์ พิลากุล
78 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
83.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
1.เด็กหญิง มลิวัลย บุญเรืองยศ
2.เด็กชาย ทองมี จรลี
1.นางสาว สุพัฒรา ปานเหลา
2.นาง กนกรัตน์ สายสิงห์
79 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
93.25
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
1.เด็กหญิง พัชระมัย เลาพิลา
2.เด็กหญิง พัชรอัมพร รัตวาลย์
3.เด็กหญิง ฉัตรติญา ยันตะพันธ์
1.นางสาว แสงเทียน สีมา
2.นาย พรกิตติ์ ศรีแก้ว
80 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
91.25
11
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กหญิง อภัสรา กันทวงศ์
2.เด็กหญิง ญัฏฐณิชา บูชาพันธ์
3.เด็กชาย ชนาธิป พงษ์เพชร
1.นาง ประยงค์ สายะสมิต
2.นางสาว วิภาดา ทองตัน
81 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
83.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กชาย อภิวัฒน์ สุวรรณมิตร
2.เด็กหญิง สาวนี อ่อนเกษ
3.เด็กหญิง เกศกมล ศรีหาบุตร
1.นาง อุรา กรมพะไมย
2.นางสาว สุดา แก้วกัลยา
82 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
80.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านคำสะอาด
1.เด็กชาย ศุภณัฐ โคสมบูรณ์
1.นางสาว มุกดา ทองคำผุย
83 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
78.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กหญิง ธนัชชา บุญขันธ์
1.นางสาว นิติยาพร พูลเพิ่ม
84 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
78.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กชาย ธนานนต์ ก้านเกตุ
2.เด็กหญิง ธิดาวรรณ เทพสมพร
3.เด็กชาย บุญหลง วิเศษทักษิณ
1.นาง ประยงค์ สายะสมิต
2.นางสาว นิติยาพร พูลเพิ่ม
85 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
51.00
9
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเพ็ก
1.เด็กชาย กฤตยชญ์ ทัดเทียม
1.นาง วันนา บุดดา
86 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
19.00
15
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
1.เด็กชาย วาติกรานต์ พละศักดิ์
1.นาง สมาภรณ์ ชนิดพันธ์
87 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง ญปภา จันทวงค์
1.นางสาว ศิริวรรณ โคสารคูณ
88 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านหนองยาว
1.เด็กชาย ศิริชัย ใหญ่สูบ
1.นางสาว ศุภกัญญา ผาสุข
89 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
0.00
-
-
โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
1.เด็กชาย พงษ์นริศ ทับทอง
1.นางสาว อรทัย อภัยสีลา
90 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
60.00
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กหญิง ชนาภัทร ดวงงอก
1.นางสาว วิภาดา ทองตัน
91 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
46.00
11
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
1.เด็กหญิง พรนภา แก้วพิทักษ์
1.นาง สุวรรณี สุนสาย
92 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
54.00
8
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กหญิง ชฎาพร กงแก้ว
1.นางสาว นันทนาภรณ์ ทองไสล
93 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
50.00
11
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
1.เด็กหญิง สุภาภรณ์ เทพอาษา
1.นาง ภาณุรัตน์ สายหงษ์
94 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
34.00
12
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กชาย วรพงศ์ จุลทัศน์
2.เด็กชาย พุฒิพงศ์ เสมามิ่ง
1.นาง ภาณุกา ทุมสิงห์
2.นางสาว นันทนาภรณ์ ทองไสล
95 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
20.00
14
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กชาย คุณากร ผิวอ่อน
2.เด็กชาย ธนพล โง่นสุข
1.นาง ลำใพร บุญแซม
96 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
70.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กชาย เศษฐภูมิ อัดโท
2.เด็กชาย เจษฎาภรณ์ คำกิ่ง
1.นางสาว นันทนาภรณ์ ทองไสล
2.นาง ภาณุกา ทุมสิงห์
97 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
66.00
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน
1.เด็กหญิง พรรณปพร คลังภูเขียว
1.นางสาว วรรณิภา พิมาทัย
98 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
60.00
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กชาย เกริกฤทธิ์ แก้วนพคุณ
1.นางสาว วิภาดา ทองตัน
99 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
34.00
11
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กชาย อภิเวช พูลเพิ่ม
1.นาย วิทยา ทองเหลือง
100 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
26.00
12
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน
1.เด็กหญิง รัตติยา ทำทวี
1.นางสาว คณิตตา สารพงษ์
101 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
76.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กชาย รพีภัทร บุญใหญ่
1.นางสาว นันทนาภรณ์ ทองไสล
102 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
60.00
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กชาย วีระพล ศรีภักดี
1.นาง กานต์ติมา เวชกามา
103 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
76.25
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย
1.เด็กชาย ณัฐปคัลภ์ แพงคำแดง
2.เด็กหญิง เบญจพร สีมณี
1.นางสาว วิรนุช คำบุญ
2.นางสาว ฐานิศร คำศรี
104 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
73.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กชาย วีรภัทร คำแฝง
2.เด็กหญิง ฐิติวรดา เสียงดี
1.นางสาว นิติยาพร พูลเพิ่ม
105 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
88.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
1.เด็กหญิง กชกร พรมสงวน
2.เด็กหญิง นันธดา สารภาพ
3.เด็กหญิง เขมจิรา แพงคำแดง
4.เด็กหญิง ณัฐชา เกษรจันทร์
5.เด็กหญิง รุจิษยา โสดามา
1.นาง สมาภรณ์ ่ชนิดพันธ์
2.นาย เพทาย เพชราเวช
106 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
84.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง อนาฐิตา สระเงินสิงห์
2.เด็กชาย ณัฐดนัย เปรี้ยงกระโทก
3.เด็กหญิง วิชญาดา แก้วอาศา
4.เด็กชาย สมหวัง เบ้าคำ
5.เด็กหญิง กุลนันท์ สมหมาย
1.นาง สุวรรณา สะอาด
2.นางสาว ประนอม ศิรินัย
107 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
87.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง สุกัญญา บุสภาค
2.เด็กหญิง เพชรา กันยา
3.เด็กหญิง ธิดารัตน์ ศรีภักดี
4.เด็กหญิง นุตปวีณ์ ชาภัคดี
5.เด็กหญิง พิจิิตตา พันธ์หอ
1.นาง วิภาวดี ไชยทอง
2.นางสาว วิชุดา บุตรดา
108 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
83.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กหญิง ภัทราพร แจ่มเชื้อ
2.เด็กหญิง อนุทัย แก้วนาทม
3.เด็กหญิง พิมพ์นิภา ช้อนขุนทด
4.เด็กหญิง สิริภากร ทันใจ
5.เด็กหญิง ณัฐกานต์ จันทร์หอม
1.นาง ประยงค์ สายะสมิต
2.นาง นิตยา ผลดี
109 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
85.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กหญิง นิญาพร พละศักดิ์
2.เด็กชาย ปรินทร ขจรจิตร
3.เด็กหญิง นภัสสร พรมสิงห์
4.เด็กหญิง อรจิรา ศรีรุ่งเรือง
5.เด็กหญิง ปนัดดา นันทา
1.นางสาว จันทนา คำเพราะ
2.นางสาว ณัฐกานต์ ทองศรี
110 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
85.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กหญิง ญาราภรณ์ ทางทอง
2.เด็กหญิง พลอยไพลิน พิมพล
3.เด็กหญิง ปาระณีย์ ภูติยา
4.เด็กหญิง กัลยารัตน์ จันประทีป
5.เด็กหญิง มนัญญา สินไชย
1.นาย ทัศนพงศ์ โคพะนา
2.นาย พิทักษ์ ทางทอง
111 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
87.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
1.เด็กชาย อติชาติ บุญจันทร์
2.เด็กหญิง ยุวพร บรรมะณี
3.เด็กชาย จุฑาภัทร รักถิ่นไทย
4.เด็กหญิง พรไพลิน เจริญพร
5.เด็กหญิง ปณิตา เต็มดวง
1.นาย โชว์ฎึก เสนคำสอน
2.นาง สุวิมล เผ่าพันธ์
112 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองยาว
1.เด็กหญิง สุวณี จันทา
2.เด็กหญิง สราลี ช่างเกวียนดี
3.เด็กหญิง ปิยพร วงค์ใหญ่
4.เด็กชาย พีรณัฐ นพคุณ
5.เด็กชาย กฤษณะ เชื้อบัณฑิต
6.เด็กชาย สนทยา อำนวยโพธิ์
7.เด็กหญิง ประนัฐดา มนตรี
8.เด็กหญิง ศุภากร ทาคำมอง
9.เด็กชาย ภานุวัฒน์ ยินดี
10.เด็กหญิง รสรินทร์ อ่อนพิมพ์
11.เด็กชาย ปัญญาพนต์ นามสุข
12.เด็กหญิง ภคนันท์ ปัทราช
13.เด็กหญิง ปานระพี จันทา
14.เด็กหญิง อริสา วันทา
15.เด็กหญิง กนกวรรณ มาสงค์
16.เด็กหญิง พรประภา ชมหอม
17.เด็กชาย ธนกร ดอนภูษา
18.เด็กชาย ไชยวัฒน์ วันทา
19.เด็กชาย ธีรพงศ์ วันทา
20.เด็กชาย อัษฎาวุฒิ มนไธสงค์
1.นาย สุนทร กัดกุมภา
2.นางสาว วรณัน บุญสถิตย์
3.นางสาว ศุภกัญญา ผาสุข
4.นาย กรวิทย์ ทองแปลง
5.นางสาว วันวิสา เลิศศรี
113 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
1.เด็กหญิง ปราณปรียา ขันคำ
1.นาง ภัทรนันท์ ดำลี
114 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
84.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กชาย พชรพล แสนมนตรี
1.นาง อรทัย คำแสนราช
115 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กชาย กฤติน บุญเพิ่ม
1.นาง ภินันตรา กุลมี
116 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
92.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
1.เด็กหญิง ฐิตารีย์ โพธิ์ศรี
1.นางสาว สกาวเดือน ขาวสลับ
117 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กชาย ณัฐธนันท์ วงค์มาเกษ
1.นาง ภินันตรา กุลมี
118 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กหญิง เกษศิรินทร์ ก้านเกตุ
2.เด็กหญิง นันทิยา บุญจริง
3.เด็กหญิง โดนัท หอกคำ
1.นางสาว นิติยาพร พูลเพิ่ม
2.นางสาว กฤษณา คำชัย
119 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
78.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย
1.เด็กหญิง ดารารัตน์ สมสาย
2.เด็กชาย วีระยุทธ ดีประสงค์
1.นางสาว วิรนุช คำบุญ
2.นางสาว ฐานิศร คำศรี
120 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
70.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านดอนเขียว
1.เด็กชาย ณัฐนนท์ ขำอ้น
2.เด็กหญิง สุมิตรา วงจันทะเลียง
1.นาง พัชรี ครองยุติ
2.นาง มยุรี วงจันทะเลียง
121 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
88.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
1.เด็กชาย นพนนท์ สิงห์ทอง
2.เด็กหญิง พิชญา จำปาเต็ม
1.นาง เขมิกา พันธ์ไหล
2.นาง ประกายดาว เกษแก้ว
122 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
85.66
15
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน
1.เด็กชาย อุดมสุข ดอกดวง
2.เด็กหญิง ปภาวรินทร์ มาแสวง
1.นาง ปราศรัย อินทร์ค่ำ
123 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
91.50
6
เหรียญทอง
โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
1.เด็กชาย ธิติวุฒิ ชุมคำ
2.เด็กหญิง ธนิษฐา กลัดแก้ว
1.นาย จันทร์ทร ปัญญาวัน
2.นาง เขมิกา พันธ์ไหล
124 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
88.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กหญิง มลฤดี ศรีอินทร์
2.เด็กหญิง ศิริภัสสร โขงลำ
3.เด็กหญิง พนิดา พวงพรมมา
1.นาง นิฤมล วรรณคำ
2.นาง หนูรัตน์ โคศรี
125 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
1.เด็กชาย ยศพร บุญใหญ่
2.เด็กชาย พชรพล สายสุนา
3.เด็กชาย ณัฐพล อุทัยศรี
1.นางสาว พรสุดา สินศิริ
2.นาง นาฏยา ธรรมแก้ว
126 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
66.74
14
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านคำสะอาด
1.เด็กชาย พีรภาส ไชยสาร
2.เด็กชาย ชัยกฤต สงวนพล
1.นาย ทรงเดช ชิดดี
2.นาย วรวัฒน์ พิลกุล
127 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
60.52
17
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองคับคา
1.เด็กชาย สุธีร์ สากุลา
2.เด็กชาย โสภณ คำมาโฮม
1.นาย กอบชัย โพธินาแค
2.นาย อรรถพล นวลดั้ว
128 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
63.68
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านคำสะอาด
1.เด็กชาย สิรดนัย ศรีคำภา
2.เด็กชาย วัชรพล ถวิลไพร
1.นาย ทรงเดช ชิดดี
2.นาย สุรพงษ์ หลักเพชร
129 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
61.11
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กชาย ขวัญมนัส ยั้งใจ
2.เด็กชาย ทวีศักดิ์ โคตรสมพงษ์
1.นาย อุทัย บุญเต็ม
2.นางสาว ธนิตตา พันธนู
130 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
63.00
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กชาย เกรียงไกร งามทรัพย์
2.เด็กชาย ธนโชติ อารีย์
3.เด็กหญิง นัฐธิกานต์ ยายสถิตย์
1.นาง ประยงค์ สายะสมิต
2.นางสาว นิติยาพร พูลเพิ่ม
131 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
90.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กชาย ศิริศักดิ์ ไชยภักดี
2.เด็กชาย เกียรติชัย แสงสืบ
1.นางสาว จันทิพย์ ถิ่นถาน
2.นางสาว กฤติยา คำเพราะ
132 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
86.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กชาย กฤษฏาวุฒิ พรมมาสุข
2.เด็กชาย กิตติพันธ์ สิงหาสินธุ์
1.นาย อุทัย บุญเต็ม
2.นางสาว ธนิตตา พันธนู
133 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง ปาริชาติ สีดากุล
2.เด็กหญิง โสภิดา ภูคำไพร
3.เด็กหญิง วริศา บึงราษฎร์
1.นางสาว ปัทมาพร พรมนิ่ม
2.นาง กานต์ติมา เวชกามา
134 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
88.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน
1.เด็กหญิง ฉันท์สุนีย์ แก่นจันทร์
2.เด็กหญิง กนกวรรณ สายทวี
1.นาง ปราศรัย อินทร์ค่ำ
135 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
77.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
1.เด็กชาย อาชาไนย ส่องสีโรจน์
2.เด็กชาย วุฒินันท์ ทองคำ
1.นาง สุกัญญา มาตราวงค์
2.นางสาว ปิยฉัตร พงษ์กิ่ง
136 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนเขียว
1.เด็กชาย ปฏิภาณร์ วิลาศ
2.เด็กชาย พัชรวีระพงษ์ คำเคนบ้ง
3.เด็กชาย ทินกร เสียงดี
1.นาย เทิดศักดิ์ ยงทวื
2.นาย ฉัตรพันธ์ แก้วเหลา
137 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองฮาง
1.เด็กชาย สุรเชษฐ์ แก้ววงค์สา
1.นาง ระเบียบ อุ่นเรือน
138 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
77.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กชาย วชิรวิทย์ สุวรรณมิตร
1.นาง ภินันตรา กุลมี
139 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
76.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
1.เด็กชาย ชัยรัตน์ สุวรรณคำ
1.นาย วีรวัฒน์ ดำลี
140 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
83.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองยาว
1.เด็กหญิง จารุวรรณ วงค์ใหญ่
1.นาย วุฒิไกร เพ็งบุญ
141 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กหญิง ธัญสุดา แก้วสง่า
1.นางสาว กฤษณา คำชัย
142 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
86.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง จุฑาทิพย์ วิเศษหมื่น
1.นางสาว ประนอม ศิรินัย
143 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
75.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านคำสะอาด
1.เด็กหญิง ศุภลักษณ์ เวชกามา
1.นาย สมบูรณ์ สุมะนา
144 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
74.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
1.เด็กชาย อิศรานุวัฒน์ แสงสาย
1.นาย วีรวัฒน์ ดำลี
145 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
85.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านคำสะอาด
1.นาย วาคิม พิมภาวัตร์
1.นาย สมบูรณ์ สุมะนา
146 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
96.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กหญิง วรัชยา บูชาพันธ์
1.นางสาว กฤษณา คำชัย
147 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
95.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านคำสะอาด
1.เด็กหญิง เปมิกา พันธ์คำภา
1.นาย สมบูรณ์ สุมะนา
148 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
85.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
1.เด็กชาย ธนภัทร ทำนุ
1.นาย วีรวัฒน์ ดำลี
149 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
79.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านคำสะอาด
1.เด็กหญิง กนกวรรณ แสงสกุล
1.นาย สมบูรณ์ สุมะนา
150 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านคำสะอาด
1.เด็กหญิง ละอองดาว เรืองศรี
1.นาย สมบูรณ์ สุมะนา
151 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
87.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง กาญจนา พิมพ์สา
1.นาย ธีระพจน์ ทองสลับ
152 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
1.เด็กหญิง โสภิตา จันทราศักดิ์
1.นาย วีรวัฒน์ ดำลี
153 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
84.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย
1.เด็กหญิง รัตติกาล ทองขาว
1.นางสาว จริยา บุญคง
154 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
87.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง กัลยา ธรรมทวี
1.นาง กานต์ติมา เวชกามา
155 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
91.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองยาว
1.เด็กหญิง เบญจมาศ สุขวงษ์
2.เด็กหญิง นุชบา ดอนภูษา
3.เด็กหญิง ศิริวิมล จันใด
4.เด็กหญิง มุกดา นวนงาม
5.เด็กหญิง อรวรรณ โกทา
6.เด็กหญิง ทวีพร สายนาค
7.เด็กหญิง วิราพร ดอนภูมา
1.นางสาว วรณัน บุญสถิตย์
2.นางสาว บังอร ศรีผ่องใส
3.นางสาว ศุภกัญญา ผาสุข
156 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
88.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กชาย ธีรพัทธ์ ปัดจิตต์
1.นาย ธีระพจน์ ทองสลับ
157 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
78.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านคำสะอาด
1.นางสาว จิราพร ดีบัวภา
1.นาย สมบูรณ์ สุมะนา
158 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
86.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
1.เด็กหญิง ธนพร บุญไฮ้
2.เด็กหญิง กัลย์สุดา หมายเขา
1.นาง ภัทรนันท์ ดำลี
2.นางสาว คำปุ่น มณีวรรณ
159 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
74.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านคำสะอาด
1.เด็กหญิง ปาลิตา โยธา
2.เด็กหญิง นภัสวรรณ บุญนอก
1.นาย สมบูรณ์ สุมะนา
2.นางสาว เสาวณีย์ ประดับศรี
160 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
78.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กหญิง ทิตาภรณ์ นามวรรค
2.เด็กหญิง รัฐตริยาภรณ์ บัวจูม
1.นาง จำเนียร ชินชัย
2.นาย ทรงเดช ชินชัย
161 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
73.00
18
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านคำสะอาด
1.เด็กชาย วุฒิพงษ์ ทองสุข
2.เด็กชาย พีรพัฒน์ คำสนอง
1.นาย สมบูรณ์ สุมะนา
2.นาย ทรงเดช ชิดดี
162 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
85.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านคำสะอาด
1.นาย ดุลภากรณ์ ศรีโยมา
2.นาย วัชระ โถทอง
1.นาย สมบูรณ์ สุมะนา
2.นาง เด่นดวง บุญชาลี
163 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
89.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.นางสาว สุธิมา สะอาด
1.นาย ธีระพจน์ ทองสลับ
164 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
87.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านคำสะอาด
1.นางสาว นิภาพร ชำนิวัตร์
1.นาย สมบูรณ์ สุมะนา
165 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
85.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านคำสะอาด
1.เด็กหญิง สุภัทศร บุญล้น
2.เด็กหญิง วัชราภรณ์ ถวิลไพร
3.เด็กหญิง ศรัญญา อาจหาญ
1.นางสาว ชนะรัตน์ มีคุณ
2.นาง พนาไพร กัดกุมภา
166 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
79.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านคำกลาง
1.เด็กชาย จิรภาส โสดา
2.เด็กชาย มาวิน ภูพูล
3.เด็กชาย สุรชาติ บุญโสม
1.นาง อารยา พลศรี
2.นาย ธนชัย อุ่นอ้วน
167 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
75.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านคำสะอาด
1.เด็กชาย กิตติพงษ์ ล้วนศรี
2.เด็กชาย พรเฉลิม จันทราชัย
3.เด็กชาย รณพีร์ สุพอ
1.นาย สมบูรณ์ สุมะนา
2.ว่าที่ร้อยตรี สุรพงษ์ หลักเพชร
168 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
68.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านคำกลาง
1.เด็กหญิง จิตรทิวา สุวรรณ
2.เด็กหญิง จิรนันท์ สุขวงษ์
3.เด็กหญิง รัติยา พิมพ์ศรีโคตร
1.นาง อารยา พลศรี
2.นาย ธนชัย อุ่นอ้วน
169 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
80.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านคำสะอาด
1.นาย สาธิต ค่ำคูณ
2.นาย ชนะพล โถทอง
3.เด็กชาย ศุภโชค ผ่องใส
1.นาย สมบูรณ์ สุมะนา
2.นาย สิทธิชัย พันธ์ศรี
170 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กชาย ก้องนภา บุญรินทร์
1.นาย ไชยยา ดวงแก้ว
171 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนเขียว
1.เด็กชาย สุทธิวัส เบ็ญจมา
1.นาง พัชรี ครองยุติ
172 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
83.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กชาย รัฐภูมิ จุปะมัดตัง
1.นาง กานต์ติมา เวชกามา
173 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
67.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
1.เด็กชาย สุริยา เสนาภักดิ์
1.นาง ศิริรัตน์ ยงทวี
174 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านหนองยาว
1.เด็กชาย กิตติพงษ์ โสสา
1.นาย สุนทร กัดกุมภา
175 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
86.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย เกียรติศักดิ์ พรมลา
1.นางสาว ประไพจิตร พื้นผา
176 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
83.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
1.เด็กชาย ธนกร วงค์ชัยภูมิ
1.นาย วีรวัฒน์ ดำลี
177 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
86.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
1.เด็กหญิง กานต์พิชชา จันทา
1.นางสาว จินตนา แก้วแดง
178 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง
1.เด็กหญิง จิรวรรณ เสมามิ่ง
1.สิบเอก นิพิฐพนธ์ หอมศรี
179 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
83.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
1.เด็กหญิง กมลชนก สีแตง
1.นาง ศิริรัตน์ ยงทวี
180 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กหญิง หนึ่งฤทัย สวายพล
1.นาย ไกรวิทย์ ปะกิริโย
181 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
90.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
1.เด็กหญิง อัญชิษฐา บุญโชติ
1.นาย วีรวัฒน์ ดำลี
182 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
80.00
16
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
1.เด็กหญิง พิมพ์มาดา เขียวอ่อน
1.นางสาว จินตนา แก้วแดง
183 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กชาย จิรพันธ์ ไชยภักดี
1.นาง กานต์ติมา เวชกามา
184 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
92.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กหญิง หนึ่งฤทัย สวายพล
1.นาย ไกรวิทย์ ปะกิริโย
185 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
84.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ พิลากุล
1.นาง ศิริรัตน์ ยงทวี
186 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กชาย ปฏิภาณ พรมมาสุข
2.เด็กชาย จุฑาลักษณ์ รจนัย
3.เด็กชาย ไชยวัฒน์ จุลทัศน์
4.เด็กชาย เบญจพล ทาเงิน
5.เด็กชาย พุฒิพงศ์ เสมามิ่ง
6.เด็กชาย ยุรนันท์ บรรเจิด
7.เด็กชาย วรพงศ์ จุลทัศน์
8.เด็กชาย วีระพงศ์ ชาลี
9.เด็กชาย เทพทัต เสียงดี
10.เด็กชาย อภิรักษ์ พรรณนาภพ
11.เด็กชาย ภาณุวัฒน์ ศักดิวงค์
12.เด็กหญิง กรกนก ไชยคุณ
13.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ รักษา
14.เด็กหญิง นุชนาถ สลับสี
15.เด็กหญิง ปิยวรรณ สุวรรณคำ
16.เด็กหญิง ศิริยากรณ์ ทองแปลง
17.เด็กหญิง สมสุรางค์ เตมีย์กำจรเกียรติ
18.เด็กหญิง อรวรรณ เลื่อนฤทธิ์
19.เด็กหญิง สิริวิมล ไชยคุณ
20.เด็กหญิง นันทิกานต์ บุดดี
21.เด็กหญิง พัชราภรณ์ บุญเพิ่ม
22.เด็กหญิง แสงมณี หาญเชี่ยว
23.เด็กหญิง กัญญาณัฐ คงสิน
24.เด็กหญิง จิรารัตน์ หารปราบ
25.เด็กหญิง ญาดา สุขสวาท
26.เด็กหญิง ฑิฆัมพร วันทอง
27.เด็กหญิง พรนภัส งามทรัพย์
28.เด็กหญิง วชิรญาณ์ หมื่นสุข
29.เด็กหญิง อรจิรา สาลีพวง
30.เด็กหญิง สุภัชชา วิลุน
31.เด็กหญิง สุจิรา ศักดิ์ปักษ์
32.เด็กชาย อภิสิทธิ์ วรรณชัย
33.เด็กหญิง เพ็ญนภา ใจดี
1.นาย ไกรวิทย์ ปะกิริโย
2.นางสาว ศิริประภา แก้วคำ
3.นางสาว สุภาวดี สายเนตร
4.นางสาว ชิดชนก สนทะยา
5.นาง สาริณี คำศรี
6.นาง ภาณุกา ทุมสิงห์
7.นางสาว สุพิศ ทาทอง
8.นางสาว นันทนาภรณ์ ทองไสล
187 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
1.เด็กหญิง กิตติวรรณ กาหลง
2.เด็กหญิง อาริษา แสงเดช
3.เด็กหญิง เกตุสุดา พละศักดิ์
4.เด็กหญิง พัชนกัณ สาระบูรณ์
5.เด็กหญิง สุธาทิพย์ พันธ์วิไล
6.เด็กชาย ธีระนัย วรพุฒ
7.เด็กหญิง กุลณัฐ พรมสุข
8.เด็กชาย จิรพงษ์ คำศรี
1.นาง กรรณิการ์ อัดโท
2.นาง สุภาภรณ์ คำเพราะ
3.นาง ภาณุรัตน์ สายหงษ์
188 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
1.เด็กชาย ธีรภัทร ศรีรักษา
2.เด็กหญิง กัญญารัตน์ โททอง
1.นาย สมพร พิมพ์ประจบ
2.นาย มนัสศักดิ์ ขาวสลับ
189 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
78.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กชาย ฐาปนนท์ แสงใสแก้ว
1.นาง ปิยะนัส บำรุง
190 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
77.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองยาว
1.เด็กชาย เกรียงไกร ผกาศรี
1.นางสาว บังอร ศรีผ่องใส
191 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
71.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองยาว
1.เด็กชาย ปัญญพนต์ นามสุข
1.นางสาว บังอร ศรีผ่องใส
192 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
86.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเพ็ก
1.เด็กหญิง ธนภัทร ลุนดี
1.นางสาว จุฑารัตน์ อินทรโสม
193 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
82.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
1.เด็กหญิง วิภาวดี คำศรี
1.นาย Ambi Nesto
194 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
89.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.นางสาว มนัสนันท์ ยิ้มเกิด
1.นางสาว ปัทมาพร พรมนิ่ม
195 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
71.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองยาว
1.เด็กหญิง ปิยพร วงษ์ใหญ่
1.นางสาว บังอร ศรีผ่องใส
196 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
93.50
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กชาย กฤษฎา พิริเกรง
1.นาย ไชยยา ดวงแก้ว
197 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กชาย ภานุวัฒน์ คำมะกุล
1.นาย ไชยยา ดวงแก้ว
198 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กชาย ชัยวัฒน์ สีสาลี
1.นาย วัฒนา แม่นทอง
199 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กชาย กฤษฎา พิริเกรง
1.นาย ไชยยา ดวงแก้ว
200 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กชาย สรวิชญ์ ไชยภักดี
1.นาย วัฒนา แม่นทอง
201 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กชาย สัตยา โคตทอง
1.นาย ไชยยา ดวงแก้ว
202 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านคำสะอาด
1.เด็กหญิง พิชญา ทาคำวงค์
2.เด็กหญิง จุฑามาศ รักษาเชื้อ
3.เด็กหญิง อริสา แสงสกุล
1.นาง ทองใบ บุญเนตร
2.นางสาว สมคิด สืบสิมมา
203 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
81.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กชาย ปิยะวัฒน์ จันมะณี
2.เด็กชาย ศิวกร วงศ์ษา
3.เด็กหญิง กัญญาณัฐ รุ่งธนศักดิ์
1.นาง วลีรัตน์ วงษ์แก้ว
2.นาง อิ่นอ้อย บุษบงก์
204 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
94.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
1.เด็กชาย ปั้นอังกูล แสงยา
2.เด็กหญิง พิชญา โพธิ์ทอง
3.เด็กหญิง ชนันพร นรบุตร
1.นาง มาณวิกา บุญรินทร์
2.นางสาว จันจิรา ศรีวินัย
205 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
90.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านคำสะอาด
1.เด็กชาย วิทวัส พันธ์คำภา
2.เด็กชาย ธนพล อาจหาญ
3.เด็กหญิง อัยลดา ชนะจิตร
1.นาง ทองใบ บุญเนตร
2.นางสาว สมคิด สืบสิมมา
206 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
85.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านคำสะอาด
1.นางสาว ศิริวรรณ ทาพันธ์
1.นาย สมบูรณ์ สุมะนา
207 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
84.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
1.เด็กชาย กฤษดา ทองสุข
1.นาง ศิริรัตน์ ยงทวี
208 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
85.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
1.เด็กหญิง สาลินี เกตุมีชัย
1.นาง ศิริรัตน์ ยงทวี
209 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
85.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำโรง
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ บุคำ
2.เด็กชาย จิรภัทร อุทัยศรี
3.เด็กชาย ภานุมาศ หวังให้สุข
1.นางสาว ลดาวัลย์ มั่นจิตร
2.นาง ธัญญรัตน์ บุญลิลา
210 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
87.20
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
1.เด็กหญิง เนตรนารี ทำนุ
1.นาย วีรวัฒน์ ดำลี
211 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
86.40
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
1.เด็กหญิง กัญญาภัค มาสุข
1.นางสาว จินตนา แก้วแดง
212 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
84.67
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
1.เด็กชาย ตะวัน ฤกษ์สว่าง
1.นางสาว ฐิตินันท์ กงแก้ว
213 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
80.33
11
เหรียญทอง
โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
1.เด็กชาย รณกฤต จิบจันทร์
1.นาง ศิริรัตน์ ยงทวี
214 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
1.เด็กหญิง พัชรพร ทุมมานาม
2.เด็กหญิง นิพาพร นีระจักร์
3.เด็กหญิง ดวงดีมีชัย ไชยคุณ
4.เด็กหญิง เสาวลักษณ์ กันยาสาย
5.เด็กหญิง ชัชชญา กระอาจน์
6.เด็กหญิง หนึ่งฤทัย ส่องสีโรจน์
7.เด็กหญิง สุภัสสร กาบก
8.เด็กหญิง อัจยุดา กงชื่อ
9.เด็กหญิง อริสา สานเสนา
10.เด็กหญิง ณัฐณิชา บุญบุตร
1.นางสาว เนตรชนก สังเกตกิจ
2.นาง สุกัญญา มาตราวงค์
3.นางสาว นิตยา ทองแปลง
215 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
92.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง วรัญญา น้อยคำพวง
2.เด็กหญิง กิตติยา ทารักษ์
3.เด็กหญิง วิรากานต์ ไชยคุณ
4.เด็กหญิง ธาริตา บุรพา
5.เด็กหญิง ธาราทิพย์ บุรพา
6.เด็กหญิง กัณฐิกา ไชยขันตรี
7.เด็กหญิง ชญาภา เลขกลาง
8.เด็กหญิง รุ้งนภา ไชยขันตรี
9.เด็กหญิง อาริยาพร แก้วอาสา
10.เด็กหญิง กาญจน์ธิดา เขียนสูงเนิน
1.นาง สุภรักษ์ จำปาจูม
2.นาง วารุณี ปุกจิตร
3.นางสาว ประไพจิตร พื้นผา
216 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
1.เด็กชาย รัฐภูมิ สุวรรณคำ
2.เด็กหญิง ณัฐนิชา ครองยุติ
1.นาง นาทยา ดำลี
2.นาย วีรวัฒน์ ดำลี
217 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
59.00
7
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน
1.เด็กหญิง วิภาพร ศรีภักดี
2.เด็กหญิง พรธิตา ศรีภักดี
1.นาย นุทัศน์ กล้าหาญ
2.นางสาว ประภัสสร สมดวง
218 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
86.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กชาย เกรียงไกร จูมทอง
2.เด็กชาย ธนัญชัย สุโพธิ์
1.นาย สุชาติ ดวงมาลา
2.นางสาว สุพิศ ทาทอง
219 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
84.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.นางสาว นฤมล สายโน
2.เด็กหญิง สิรีธร พันธ์งาม
1.นางสาว วรพรรณ อ่อนเกษ
2.นางสาว ณัฐวรรณ สารบรรณ
220 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กชาย กาญจนวัฒน์ สมภะวะ
2.เด็กชาย ภานุพงศ์ สีมาวงษ์
3.เด็กชาย ประเสริฐ คูหา
1.นาย ประวิตร ตระกูลวิทยานันท์
2.นาย วิทยา ทองเหลือง
221 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
85.38
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองยาว
1.เด็กหญิง เจนจิรา หนุนวงค์
1.นางสาว ศุภกัญญา ผาสุข
222 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
82.39
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
1.เด็กหญิง กานติมา จันดากุล
1.นาย อสิพงศ์ สุขสี
223 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กชาย สกุลเพชร บุญเลี้ยง
1.นางสาว บุษกร ลาวรรณ
224 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน
1.เด็กหญิง กัลยา แก้วจันทร์
1.นาง รังษีทอน ชินชัย
225 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กหญิง กัลยารัตน์ วะราบุตร
1.นางสาว สมคิด น้ำจันทร์
226 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
77.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง ชนิสรา อินทปัญญา
1.นางสาว สุดา แก้วกัลยา
227 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
1.เด็กชาย ปาณสิน อัมภรัตน์
2.เด็กชาย แผ่นดิน ศักดา
3.เด็กหญิง ณัฐธิชา เกษรจันทร์
1.นาง สมาภรณ์ ชนิดพันธ์
2.นาย เพทาย เพชราเวช
228 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
70.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กหญิง ณัฏฐธิดา บุญนำ
2.เด็กหญิง ธัญญาลักษ์ นามเวช
3.เด็กชาย ธนพล ชัยภักดี
1.นางสาว สุดารัตน์ เชื้อลี
2.นางสาว สมคิด น้ำจันทร์
229 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
77.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กหญิง ปานชีวา ศรีเมือง
2.เด็กหญิง วิมลณัฐ ทาระจันทร์
3.เด็กหญิง กัญญาณัฐ ไชยสัตย์
1.นาง ประยงค์ สายะสมิต
230 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
61.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
1.เด็กหญิง พันธิตา พลซา
2.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ วันดีรัตน์
3.เด็กชาย สุตราชัย หนูอ้น
1.นาง นาทยา ดำลี
2.นาย วีรวัฒน์ ดำลี
231 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
65.50
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กหญิง เพชรสุดา ภาคเพียร
2.เด็กหญิง หนึ่งฤทัย สวายพล
3.เด็กชาย ธีระวัฒน์ บรรเทา
1.นางสาว มาริสา สลัดทุกข์
2.นางสาว วศิรา สายบุตร
232 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
55.50
7
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กหญิง ณัฐลดา จันทะคะมุด
2.เด็กชาย ไกรวิทย์ เครือบุตร
3.เด็กหญิง นงลักษณ์ ไชยสัตย์
1.นาง มยุรี จันทวี
233 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
60.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กชาย ดุลยวัต วรดี
2.เด็กชาย เจษฎากร เมยดง
1.นาย อุทัย บุญเต็ม
2.นางสาว ธนิตตา พันธนู
234 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
1.เด็กหญิง กาญจนา สาลีมี
2.เด็กหญิง ขวัญรตา ปะริโต
3.เด็กหญิง นาตาชา ทองปัญญา
4.เด็กหญิง กันต์ฤทัย ขันชัย
5.เด็กหญิง ขนิษฐา ภาษี
6.เด็กหญิง ลลิตา ยุทธพันธ์
7.เด็กหญิง ลัดดา ผ่องศรี
8.เด็กหญิง จงกล วงศ์ใหญ่
9.เด็กหญิง สุชาวดี พรมบุญ
10.เด็กหญิง บุญญิสา ไชยสัตย์
1.นาง รุ่งทิพย์ มานะวงศ์
2.นาง บุญชุม คำทอง
3.นาง สุภาพร บุญไทย
235 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
84.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนเขียว
1.เด็กชาย วีระศักดิ์ พอนทิพย์
2.เด็กชาย สุเมธ วงจันทะเลียง
3.เด็กชาย วรากร พอนทิพย์
4.เด็กชาย กิตติเกียรติ ด้วงทอง
5.เด็กชาย บัญชา กันยาศรี
6.เด็กชาย อัครวินท์ สายเนตร
7.เด็กชาย ปิยะวัฒน์ เรืองรัตน์
8.เด็กชาย ไกรวิชญ์ ธรรมพาลี
9.เด็กชาย ณัฐพล นาคเสนีย์
10.เด็กชาย ทศพล วงศ์ใหญ่
1.นาย บุรากร ศรีบุรี
2.นาง พัชรี ครองยุติ
3.นาย เทิดศักดิ์ ยงทวี
236 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
56.19
7
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองฮาง
1.เด็กชาย อานนท์ สามบุญมี
2.เด็กชาย สนทยา ศิริปี
1.นาง ระเบียบ อุ่นเรือน
2.นางสาว ปัญญดา ดวงสา
237 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
51.93
9
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กชาย อภินันท์ พิทักษ์
2.เด็กชาย ธราธร เติบโต
1.นางสาว กฤติยา คำเพราะ
2.นางสาว จันทิพย์ ถิ่นถาน
238 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
91.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กหญิง ปัญญาพร อินสวน
2.เด็กหญิง กุลปริยา คงสิน
1.นางสาว หนึ่งฤดี คำแพงจีน
2.นางสาว สุดารัตน์ เชื้อลี
239 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
71.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กหญิง เบญญาภา สะอาด
2.เด็กหญิง กานต์ธิรา จุลหอม
1.นาง ประยงค์ สายะสมิต
240 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
96.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กชาย นิธิศักดิ์ จันทาทอง
2.เด็กชาย เศษฐพงษ์ อัดโท
1.นางสาว มาริสา สลัดทุกข์
2.นางสาว สมคิด น้ำจันทร์
241 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
96.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง กรกมล แก้วอาสา
2.เด็กชาย วรากร สุระพล
1.ว่าที่ร้อยตรีหญิง ปัทมาภรณ์ ศรีสุระ
2.นาง กานต์ติมา เวชกามา
242 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
77.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
1.เด็กหญิง วาสนา เสนคำสอน
2.เด็กชาย ณัฐ บุญจันทร์
1.นางสาว พรสุดา สินศิริ
2.นางสาว ณัฐกฤตา เสนคำสอน
243 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
82.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กชาย เดโชชัย บุญบุดดา
2.เด็กชาย จักรพงษ์ สากุล
1.ว่าที่ร้อยตรีหญิง ปัทมาภรณ์ ศรีสุระ
2.นาง กานต์ติมา เวชกามา
244 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
78.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กชาย นันทวุฒิ จันทร์อบ
2.เด็กชาย เจษฎา ญาณแก้ว
1.นางสาว นันทนาภรณ์ ทองไสล
2.นาง ภาณุกา ทุมสิงห์
245 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง ภัสดาพร บุญเพิ่ม
1.ว่าที่ร้อยตรีหญิง ปัทมาภรณ์ ศรีสุระ
246 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
68.50
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง
1.เด็กหญิง นภสร ลายสันเทียะ
1.นาย ทินกร งามแสง
247 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
54.00
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองฮาง
1.เด็กหญิง วรรณภา บุญเลี้ยง
1.นางสาว ละมุด ชัยบุตร
248 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
40.00
6
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง ธีวรา พละศักดิ์
1.นาง กานต์ติมา เวชกามา
249 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กหญิง จิดาภา ฝ่ายสอง
2.เด็กหญิง สุภัชชา วิลุน
1.นาง สาริณี คำศรี
2.นางสาว รัชดาภรณ์ นาดี
250 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
1.เด็กหญิง พิริยาภา เผ่าทอง
2.เด็กชาย คันธารัตน์ แก้วพวง
1.นาย มนัสศักดิ์ ขาวสลับ
2.นาง สุวิมล เผ่าพันธ์
251 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
74.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กหญิง ศรีสุดา ทุมแถว
2.เด็กหญิง ขนิษฐา มาระเนตร
1.นางสาว สุภาวดี สายเนตร
2.นางสาว นภัสวรรณ รวมธรรม
252 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย รัฐภูมิ สิงห์เสน
2.เด็กชาย ธีรพงษ์ ไชยขันตรี
3.เด็กชาย นิติภูมิ แก้วสง่า
4.เด็กชาย ณัฐพร กุดรังนอก
5.เด็กชาย รุ่งอนันต์ ทองสลับ
6.เด็กชาย สิทธิพล เชียงไขแก้ว
7.เด็กชาย พีรพัฒน์ ทีทอง
8.เด็กชาย อดิลักษณ์ วิจิตรปัญญา
9.เด็กชาย ปราโมทย์ มากมาย
10.เด็กชาย ภพภูมิ เพ็งราช
1.นาง สุภรักษ์ จำปาจูม
2.นาง วารุณี ปุกจิตร
3.นางสาว ่นุชนาฎ นามฮุง

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม