#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
84.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
1.เด็กชาย ตะวัน ทองคำสุข
2.เด็กชาย ศุภกร ใยคำ
3.เด็กชาย เทวฤทธิ์ นรเพ็ชร
1.นาย สิทธิศักดิ์ พรมมาสุข
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
90.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
1.เด็กหญิง อารยา สุขวงศ์
2.เด็กหญิง พรพิมล สุขวงศ์
1.นางสาว กิตติยา หันแถลง
2.นาย ไผท คงศรีลา
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
80.00
19
เหรียญทอง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
1.เด็กชาย ปวริศน์ สุขสงวน
2.เด็กหญิง ปริชาติ สุทธวงษ์
1.นางสาว ประธานพร รักชาติ
4 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
63.00
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กชาย พรชัย สุวรรณ
2.เด็กชาย จารุวัฒน์ ฝังนิล
3.เด็กชาย ชาญเดช พลค้า
1.นาง อนงค์ ปรารมย์
2.นาง สุธิดา โสดาโคตร
5 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
1.เด็กหญิง รัตนากร ตั้งมั่น
1.นาง เบญจมาศ อ่อนสาร
6 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
70.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กชาย สรชัยณรงณ์ มีพันธ์
1.นาง โสรดา บูรพา
7 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
67.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย
1.เด็กหญิง สุณีญาพร จันสีดา
1.นาย เฉลิมพล รักษาภักดี
8 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
51.00
18
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
1.เด็กหญิง ปวีณา ทองออน
1.นาย คงศักดิ์ พิศดู
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
82.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง วิลาวัลย์ ศิริยาน
2.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ สายราช
3.เด็กหญิง บุญญานุช สิงห์ซอม
4.เด็กหญิง เกษฎาภรณ์ คำโสภา
5.เด็กชาย ศศิธร จันทร์เพ็ชร
6.เด็กชาย ธนพัฒน์ ศรีลาชัย
1.นาย สำอางค์ ทองคำบุตร
2.นางสาว ยุพดี พันธ์เพ็ง
3.นาย นันทวัฒน์ พิสิฐแก้วภากร
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
64.50
18
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย
1.เด็กหญิง สุมินตรา ไชยโคตร
2.เด็กหญิง ชลิตวรรณ ใยแสง
3.เด็กหญิง นานา จำปา
4.เด็กหญิง ดวงกมล เสียงใส
5.เด็กหญิง เบญจวรรณ ลีจาด
6.เด็กชาย ธนวัฒน์ สีหาบุตร
1.นาย ทองคำ จุลเหลา
2.นาย เฉลิมพล รักษาภักดี
3.นางสาว สุระศา สังข์แก้ว
11 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
87.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย กรันยภาส เคนโสภา
2.เด็กชาย จตุรวิทย์ วังกชา
1.นางสาว สุภาวดี คลังทรัพย์
2.นางสาว รัชนี ทัดเทียม
12 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
82.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กหญิง ศิริวรรณ ไผ่เลี้ยง
2.เด็กหญิง รัตนาภรณ์ กลิ่นกล่อม
1.นาง ภษมน สุธรรม
2.นาย โกศล ป้องกัน
13 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กหญิง จิรัชญา โคสารคูณ
2.เด็กหญิง ชัญญา บุลา
3.เด็กหญิง ชลนิภา แทนทับ
4.เด็กหญิง ปนัดดา ทองบุตร
5.เด็กชาย ณัฐพนธ์ พรมรักษ์
6.เด็กชาย พีรพัฒน์ สุนะวัง
1.นาย ไพจิตร สิงห์ทอง
2.นาย ธานตวัน กุลบุญญา
14 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา
1.เด็กหญิง สุภัสสรา แก้วคำ
2.เด็กหญิง ปาริศรา คุณาธิเนย์
3.เด็กหญิง ปาริชาติ วงษ์โสภา
1.นาง อัมพร สีพล
15 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
83.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กหญิง ภานุมาศ ตามบุญ
2.เด็กหญิง ผริตา บัวเตย
3.เด็กหญิง ดรัลพร นรินนอก
4.เด็กหญิง ปนัดดา ทองบุตร
5.เด็กหญิง ไหมแก้ว ก้อนทอง
6.เด็กหญิง กานติมา สืบสา
1.นาย ไพจิตร สิงห์ทอง
2.นาย ธานตวัน กุลบุญญา
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง พิมพ์ประกอบ คูหา
2.เด็กหญิง รัตนาวดี โพธิ์ทิพย์
3.เด็กหญิง กำไลหยก มะโนรัตน์
4.เด็กหญิง ชญาดา คูหา
5.เด็กหญิง ปิยะพร ครองใจ
1.นาง นวนสี ทองปั้น
2.นางสาว ลัดดา วงค์ละคร
17 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
91.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กชาย ชิษณุพงศ์ วงศ์ใหญ่
2.เด็กหญิง พิมพ์วิไล ชำนาญยงค์
3.เด็กหญิง ธิดารัตน์ พุทไธสงค์
1.นาย สนอง ใจทน
18 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
80.00
15
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กหญิง อรปรียา สุทธิพงษ์
2.เด็กหญิง จิตรวรรณ ประเสริฐ
3.เด็กหญิง ลิชานันท์ คำแก้ว
1.นาง มยุณี เสนศรี
2.นาง หัทยา ลือกำลัง
19 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
80.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กหญิง พรทิพา มีทรัพย์
2.เด็กหญิง ทิพรัตน์ ไชยตะวงศ์
3.เด็กหญิง จารุวรรณ วิสัชนาม
1.นาง กรวิกา ศิริบูรณ์
2.นาย ตฤณ ทีงาม
20 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง สุนิสา เงินยวง
2.เด็กหญิง สุพัตรา ยวนกระโทก
3.เด็กชาย อนุชา แก้วรักษา
1.นาย สุนันท์ ทองกลึง
2.นาย สุนันท์ ทองกลึง
21 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
81.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ)
1.เด็กหญิง ชลิตา อินทร์อนันต์
2.เด็กหญิง ศศิวรรณ ไชยบุญมา
1.นาย ปัญญา ผะเดิม
2.นางสาว ภัทรภร พานแก้ว
22 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
77.00
18
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง สิราวรรณ มีใจ
2.เด็กหญิง สุฑัตตา จันทอง
1.นาย นฤพล เชื้อทอง
2.นาย นพรัตน์ กินรา
23 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
92.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง ธนิดา สุขเกษม
2.เด็กหญิง ธนิดา ทาระสาย
1.นางสาว สุภาวดี คลังทรัพย์
2.นาย ดิเรก บุญเริ่ม
24 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
84.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง อัญชลี แก้วกอง
2.เด็กหญิง จิราพร วิเศษ
1.นาย พยุงศักดิ์ มีปัญญา
2.นาย วิชัย ทองแกะ
25 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
89.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส
1.เด็กชาย ภูมิภัทร ทองรส
2.เด็กชาย ชัยอนันต์ จันทิพย์
3.เด็กชาย พัชรพล ทิวงค์
1.นางสาว ลินดา กาทอง
2.นางสาว สุพรรณี สมงาม
26 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
81.00
15
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กหญิง ญาดา ยาเสร็จ
2.เด็กหญิง วริศรา หึมมา
3.เด็กหญิง กัญญารัตน์ ซวงไซ
1.นางสาว กัลยา แถมพันธ์
2.นาง พิมพ์ผกา วงศ์กัญจะนาพัน
27 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
75.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
1.เด็กหญิง แก้วจรัสพร เช่นรัมย์
2.เด็กหญิง ฑิฆัมพร อุทสาร
3.เด็กหญิง พุทธรักษา ถาวร
1.นาย ธีรพงษ์ สีกะชา
2.นาง ณภัชนันท์ สีกะสา
28 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
86.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
1.เด็กชาย ศรายุทธ แก้วรักษา
2.เด็กชาย ภานุวัฒน์ สุ่ยหนู
1.ว่าที่ร้อยตรี ปฏิภาณ เสนาพันธ์
29 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
83.00
17
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
1.เด็กหญิง พิมพ์ชนก พูนชัย
2.เด็กหญิง ชนนิภา บานที
1.นางสาว กิตติยา หันแถลง
30 การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
76.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กหญิง ปณิตา ประสิทธิ์เตชานนท์
2.เด็กหญิง วงศกรวรรณ มั่นชาติ
3.เด็กหญิง บุญทรัพย์ อาจภักดี
1.นาง อนงค์ ปรารมย์
2.นาง สุธิดา โสดาโคตร
31 การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
73.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
1.เด็กหญิง พิมพ์ชนก ไม้น้อย
2.เด็กหญิง กชกร สุพงษ์
3.เด็กชาย ตนุพัฒน์ ฐานันท์พงษ์
1.นาง ณพัฐอร คำเสน
32 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง ศิริโสภา อินตะพันธ์
2.เด็กหญิง อาริยา อินทร์เหลา
1.นาย วิชัย ทองแกะ
2.นาย พยุงศักดิ์ มีปัญญา
33 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
83.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กหญิง สุนิสา เคียงสันเทียะ
2.เด็กหญิง ประภาพร พรำนัก
1.นาย โกศล ป้องกัน
2.นาง ภษมน สุธรรม
34 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
83.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
1.เด็กหญิง บัณฑิตา จันทราทิพย์
1.นางสาว จินดารัตน์ อ่อนทรวง
35 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ พลขันธ์
1.นาง สมคิด สังวัง
36 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ)
1.เด็กหญิง หัทยา สืบสา
1.นาง งามพร วงษ์ษา
37 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
84.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา
1.เด็กหญิง นัชชา บุตรพรม
1.นาง สำรวย ประจันทร์
38 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
84.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง ศิริวรรณ บุราคร
1.นางสาว ลลิตา ปาละทา
39 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
82.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กหญิง ปิยากร เล่งระบำ
1.นาง โสรดา บูรพา
40 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
79.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านด่าน
1.นาย ปริวัฒน์ มะโนชาติ
1.นาง จุฑามาศ ทมไพร
41 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
77.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง จารุวรรณ สายปัญญา
1.นาง นวนสี ทองปั้น
42 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
74.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
1.เด็กหญิง สาริศา ทองคำพิมพ์
1.นางสาว ประไพภรณ์ ปัญญา
43 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
73.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
1.เด็กหญิง ธาริณี มณีนิล
1.นางสาว กวิตา วงษ์พานิชย์
44 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
81.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กหญิง ยอดเงิน ทองบัว
1.นาง จุฑามาศ ทมไพร
45 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
76.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง รัตนาวดี โพธิ์ทิพ
1.นาง นวนสี ทองปั้น
46 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
83.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
1.เด็กหญิง นวพร ภูมิลี
2.เด็กหญิง พิรุนพร กังวาลย์
1.นางสาว กวิตา วงษ์พานิชย์
47 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
74.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
1.เด็กหญิง กิ่งตา สุทธวงษ์
2.เด็กหญิง ลักษณีวรรณ พรมชาติ
1.นางสาว ประไพภรณ์ ปัญญา
48 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
78.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.นางสาว ประภัสรา โสแว
2.นางสาว จิตราพร ภูมิพัฒน์
1.นาง นวนสี ทองปั้น
49 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
10.00
10
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กหญิง จันทิมา ธรรมประดิษฐ์
2.เด็กหญิง พิไลวรรณ รอบคอบ
1.นาย ผิว พรมทา
50 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
80.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพรทิพย์
1.เด็กหญิง กฤติมา สันทาลุนัย
2.เด็กหญิง ปวีณ์ธิดา ถวิลบุญ
3.เด็กหญิง พรรวิษา ไกรงาม
1.นาง ไพรินทร์ หวังดี
2.นาง มะลิสา สาระโพธิ์
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
1.เด็กชาย นันทวัฒน์ ริทองปราบ
2.เด็กชาย พลกฤต ลือชา
3.เด็กชาย พีรภาส จันทร์โท
4.เด็กชาย ณัฐพงษ์ แสงสุวรรณ์
5.เด็กชาย สิทธิเดช วันยอด
6.เด็กชาย รัตนะ เกษี
1.ว่าที่ร้อยตรี คมกฤษณ์ วรงค์
2.นาย ไผท คงศรีลา
3.นาย กิตติ ประชัน
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
80.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กชาย อภิชล พรมวันดี
2.เด็กชาย มนตรี ผิวอ่อน
3.เด็กชาย ณัฐวุฒิ เขียวอ่อน
4.เด็กชาย ศิวัฒน์ สายปัญญา
5.เด็กชาย ภควัต สายทองคำ
6.เด็กชาย ศุภกร กงแก้ว
1.นาย พยุงศักดิ์ มีปัญญา
2.นางสาว อรุณ ศรเพชร
53 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.นาย พลากร แม่นทอง
2.นาย กฤษดา ธุสาวัน
3.นาย จตุชัย ผาลา
4.เด็กชาย ทรงพล ชัยเงิน
5.นาย ภัทรพล แก้วกลม
6.นาย สงกรานต์ เสมามิ่ง
7.เด็กชาย นรวิทย์ แก้วไพรวัน
8.นาย อดิศักดิ์ สิงห์พรหมมี
1.นาย บรรจง ยาตรา
2.นาง นันทิยา ศรีรวัฒน์
3.นาย ธนากร โยธิคาร์
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กชาย อาทิตย์ อภัยศิลา
2.เด็กชาย รัฐพงษ์ สมหวัง
3.เด็กชาย เอกนัฐ อุปไมย์
4.เด็กชาย คงกระพันธ์ ภูเขียว
5.เด็กชาย กิตติศักดิ์ ดีลุน
6.เด็กชาย คมสัน พันอินจ่อง
7.เด็กหญิง ศดานันท ไชยโคตร
8.เด็กหญิง กฤติยา มีพันธ์
1.ว่าที่ร้อยโท สมเชื้อ ยอดสิงห์
2.นาย เพชร ธนที
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
78.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง จัณจุฑามาศ ตั้งมั่น
2.เด็กหญิง กุสุมา ร่วมทรัพย์
3.เด็กหญิง ปริญญา หงษ์สา
4.เด็กหญิง ปิ่นมณี วิชัยโย
5.เด็กชาย กรวิชญ์ ปัญญาแก้ว
6.เด็กหญิง ธิดารัตน์ ดวงเนตร
7.เด็กหญิง อโนมา ศรีชาทุม
8.เด็กหญิง วนิสา ปรียานภาพงษ์
9.เด็กหญิง ธนิสร พูลสุข
10.เด็กหญิง กัลย์สุดา ศรีมันตะ
1.นาง ศศิวรรณ พงษ์ชะอุ่มดี
2.นาย ภานรินทร์ ทองศรี
3.นาย สุรพร ศรีสะอาด
56 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กชาย คณิต ธงกระโทก
1.นางสาว ปริญดา จันทร์ค้ำ
57 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง จิราภรณ์ ทองทวี
1.นาย ตวงสิทธิ์ คำเคนบ้ง
58 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
22.00
12
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.นาย โสภณ ประจญ
2.เด็กหญิง สุวนันท์ ตั้งมั่น
3.นางสาว อรอุวรรณ ตั้งมั่น
1.นาย ตฤณ ทีงาม
2.นาง กรวิกา ศิริบูรณ์
59 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
60.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
1.เด็กชาย กิตติคุณ สายทอง
2.เด็กหญิง วรรณภา วรรณขาม
3.เด็กหญิง สุธาศิณี เสาคำ
1.นาง รัฐพร สุระภา
60 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
19.00
15
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กชาย อัครพนธ์ พรมพิมาร
2.เด็กหญิง ปิยะพร ทำสะอาด
3.เด็กหญิง บุญญิตา ไสยา
1.นางสาว ศิริรัตน์ กล้าขยัน
61 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
85.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กหญิง พัชรธิดา ใสเนตร
2.เด็กหญิง สุดารัตน์ จันทองหลาง
3.เด็กหญิง วราภรณ์ สุริยเลิศ
1.นางสาว วรรณภา คามะทิตย์
2.นาง วิรงรอง สอนสระน้อย
62 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
84.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
1.เด็กหญิง กรานทิพย์ ผลัดศรี
2.เด็กหญิง มาลินี เพิ่มสุข
3.เด็กชาย มงคล ละลง
1.นาย คงศักดิ์ พิศดู
2.นาง สุธนี พิศดู
63 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย ศุภชัย ชนะพล
2.เด็กชาย ธนกร คุลธิ
1.นาย สวรรค์ ศรีจันทร์
64 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
79.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กชาย เอกรินทร์ ยาเคน
2.เด็กชาย สัมฤทธิ์ กงแก้ว
3.เด็กหญิง อชิตะ ก้อนทอง
1.นางสาว วรรณภา คามะทิตย์
2.นาง วิรงรอง สอนสระน้อย
65 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
80.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กหญิง สุริษา สมหวัง
2.เด็กหญิง สุวรรณนี สมหวัง
3.เด็กหญิง ชาลิสา คุ้มบ้าน
1.นางสาว รัตน์ลดา บุตดาลี
2.นางสาว ผ่องศรี จูมสิมมา
66 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กหญิง ชฎาวรรณ ไพรบึง
2.เด็กชาย ปุณณรัตน์ ดวงอุทัยเอก
1.นาย ตฤณ ทีงาม
2.นาง กรวิกา ศิริบูรณ์
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
92.33
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง จิดาภา พลภัย
2.เด็กหญิง ณัฐธิดา ติ่งแสง
3.เด็กหญิง วัชราภรณ์ วงศ์ศาเลิศ
1.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
2.นางสาว นิจจารีย์ แผ่นจันทร์
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
91.75
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง เสาวลักษณ์ แสนยศ
2.เด็กหญิง ปาณิตา อัศวภูมิ
3.เด็กหญิง ณัฐธิดา สีโทน
1.นาง ศศิวรรณ พงษ์ชะอุ่มดี
2.นาง กุหลาบ สีหาพงศ์
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
85.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง รัญชิดา คำภา
2.เด็กหญิง สุนันทา ศิริคำ
3.เด็กหญิง พัชรี บุญปก
1.นาย วิชัย สาสาย
2.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
70 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
79.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ กุลโสภา
2.เด็กชาย วุฒิพงษ์ โพสาธิ
3.เด็กชาย ภควัต บริจันทร์
1.นางสาว นิจจารีย์ แผ่นจันทร์
2.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
71 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
62.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
1.เด็กหญิง นันธิญา พันศิริ
2.เด็กชาย มงคล พรมมา
3.เด็กหญิง กุลณัฐชา สาคร
1.นางสาว พรพรรณ์ พันแก่น
72 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กชาย บุญตา ชัชวาลย์
2.เด็กชาย บุญชู หวลคนึง
3.เด็กชาย ไตรภพ รัชตะวรรณ
1.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
2.นาย วิชัย สาสาย
73 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
78.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
1.เด็กชาย กิิตติศักดิ์ สีดา
1.นางสาว จรัญญา แผ่นแก้ว
74 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
49.00
10
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา
1.เด็กหญิง ลัดดาวรรณ ทองบุตร
1.นางสาว สร้อยทิพย์ เลิศศรี
75 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
56.00
6
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ)
1.เด็กหญิง พชธกร คำศรี
1.นาง งามพร วงษ์ษา
76 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
50.00
9
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
1.เด็กชาย พีรภาส จันทร์โท
1.ว่าที่ร้อยตรี คมกฤษณ์ วรงค์
77 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
57.00
7
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.นางสาว รัตนาพร พิลา
1.นาย ธนากร โยธิคาร์
78 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
52.00
10
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
1.เด็กหญิง ปริศนา กำลังดี
1.นาง กัญภร แถวไธสง
79 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
58.00
7
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กชาย มินทดา หงษ์คำ
2.เด็กชาย ทินกร เทนสุนา
1.นาง วิรงรอง สอนสระน้อย
2.นางสาว อุทัยวรรณ บุญเพิ่ม
80 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
49.00
8
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง ณัฐณิชา สุวรรณลี
2.เด็กหญิง วาสิตา ศรีเอิบ
1.นาง กาญจนา บุดดาลี
2.นาย วิชัย สุทาศรี
81 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง อังคณา โสสว่าง
2.เด็กหญิง ภนิดา ยอดวงศา
1.นาย วิชัย สุทาศรี
2.นาง กาญจนา บุดดาลี
82 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ภูตะวัน ไชยภักดี
2.เด็กชาย อนุทัย มาศกุล
1.นางสาว รัชนี ทัดเทียม
2.นาย ธนากร โยธิคาร์
83 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
58.00
9
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย กุลเดช กงล้อม
1.นาง สุณิสา บุญดี
84 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
58.00
9
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กหญิง ปาริฉัตร พยารัตน์
1.นาง อมร กมล
85 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
1.เด็กหญิง ปภัสสร ไกยะฝ่าย
1.นาง กัญภร แถวไธสง
86 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
66.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย พีระเชษฐ์ บุสดี
1.นาง กุหลาบ สีหาพงศ์
87 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
1.เด็กหญิง แก้วชฎาพร เช่นรัมย์
1.นาง กัญภร แถวไธสง
88 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
70.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.นาย นิวัฒนา รัตนะ
1.นางสาว รัชนี ทัดเทียม
89 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
76.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
1.เด็กหญิง อรัญญา พาโยพัด
2.เด็กชาย นิธิศ ผลัดศรี
1.นางสาว พรพรรณ์ พันแก่น
2.นางสาว พุธทิดา จันทง
90 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
74.25
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ)
1.เด็กชาย จิระศักดิ์ จันทะนา
2.เด็กหญิง อลิตา โสดาโคตร
1.นาง อรพรรณ โคสัย
2.นาง จรรยา คำศรี
91 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
84.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
1.เด็กหญิง ชลธิชา วงษา
2.เด็กหญิง อชิรญา ผ่องภิรมย์
3.เด็กหญิง บุษกร คำผาง
4.เด็กชาย นิธินันท์ สุวรรณชาติ
5.เด็กหญิง จรินทร์ญา กันเทพา
1.นาง จุฬาวรรณ กาเมือง
2.นางสาว ประธานพร รักชาติ
92 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
88.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง น้ำฟ้า รักเกียรติยศ
2.เด็กหญิง เบญญทิพย์ นิลเพชร
3.เด็กหญิง ชนัญธิดา มีมุ้ย
4.เด็กหญิง นรภัทร สารสุข
5.เด็กหญิง นลินญา ลี้พล
1.นางสาว จำรัส ตั้งมั่น
2.นาย ภานรินทร์ ทองศรี
93 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
87.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ธนายุทธ สุขอ้วน
2.เด็กหญิง ปภาวรินทร์ เกษแก้ว
3.เด็กชาย ชิษณุพงศ์ แก้วพวง
4.เด็กหญิง ปวีณา แก้วรักษา
5.เด็กหญิง จีระนันท์ บุญโสม
1.นาง พรชนก ชุมคำ
2.นาง วิภาวัลย์ มะปรางก่ำ
94 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง สุทธิดา เสนาภักดิ์
2.นางสาว จิตาพร ภูมิพัฒน์
3.นางสาว วิไลวรรณ บุญจันทร์
4.นางสาว ธิดารัตน์ ทาคำสุข
5.เด็กหญิง วีรนุช สงทุ่ง
1.นาง นวนสี ทองปั้น
2.นางสาว ลัดดา วงค์ละคร
95 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
84.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
1.เด็กชาย เมธัส สุทธวงษ์
2.เด็กหญิง รัตนากร นันทศรี
3.เด็กหญิง นิดาพร สีดารักษ์
4.เด็กหญิง มณิการ์ หอมรส
5.เด็กหญิง ณัฐธิดา อ่อนศรี
1.นาง จุฬาวรรณ กาเมือง
2.นางสาว สุกัลยา แสนสุภา
96 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
74.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง ภาริดา ส่งเสริม
2.เด็กหญิง จิณห์วรา คำโสภา
3.เด็กชาย ธนพนธ์ ตัวสง่า
4.เด็กหญิง ภัทราวดี บุญจูง
5.เด็กหญิง ชฎาภรณ์ คำโสภา
1.นาย ภานรินทร์ ทองศรี
2.นางสาว จำรัส ตั้งมั่น
97 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
77.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
1.เด็กหญิง ลีลาวดี สรสิทธิ์
2.เด็กหญิง กชกร สุพงษ์
3.เด็กหญิง กรานต์ทิพย์ ผลัดศรี
4.เด็กหญิง จีรนันท์ ทองภูธรณ์
5.เด็กหญิง ปวีณา ทองอ่อน
1.นาง สุธนี พิศดู
2.นาย คงศักดิ์ พิศดู
98 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
61.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง กฤติมา อุริวงค์
2.เด็กหญิง ศิริวรรณ พานพบ
3.เด็กหญิง ศรุตา โคสัย
4.เด็กหญิง ศิรัญญา ศรีหา
5.เด็กหญิง ลัดดาวรรณ พิมชัย
1.นาย นพรัตน์ กินรา
2.นาย สุรพร ศรีสะอาด
99 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
92.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กหญิง กรรติมา ปลื้มหอม
1.นาง นิตยาพร พรมมาสุข
100 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กหญิง ชลนิภา ตั้งมั่น
1.นาย บุญญาต ภักดีพงษ์
101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย ธีระเดช ศรีวงศ์
1.นาย สุรพร ศรีสะอาด
102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
85.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กชาย สิทธิชัย กระมลรัมย์
1.นางสาว ทิพวรรณ ขันแก้ว
103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
78.33
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย สมุทร วรรทวี
2.เด็กหญิง นันทิชา ชบา
1.นางสาว ธนัชภรณ์ บุตรสี
2.นาย นันทวัฒน์ พิสิฐแก้วภากร
104 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
78.33
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กชาย จิรวัฒน์ บุญเกิด
2.เด็กหญิง นิชาลิณี ศรีคำภา
1.นาย ถนัด ดำพะธิก
2.นางสาว สุนิสา ก้อนทอง
105 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
91.33
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส
1.เด็กชาย นิรวิทธิ์ สมหวัง
2.เด็กหญิง รุจิรา รักไทย
1.นาย สมคิด ลุนบุดดา
2.นาย วิษณุรักษ์ มีบุญ
106 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
85.33
16
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
1.เด็กชาย ธนวิชญ์ ทองอ่อน
2.เด็กหญิง พันธิตา เรืองศิริ
1.นางสาว พุธทิดา จันทง
107 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
90.50
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ใยเมือง
2.เด็กหญิง พรทิพย์ ฮงทอง
1.นางสาว ลัดดา วงค์ละคร
2.นาย ธนากร โยธิคาร์
108 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
81.25
16
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
1.เด็กหญิง อรอุมา ถาวร
2.เด็กชาย อนุสรณ์ ลิทองปราบ
1.นางสาว นฤมล นามวงษา
109 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กชาย กฤษฎา เมษาดี
2.เด็กชาย สุรนาท สาวันดี
3.เด็กชาย อนุชิต โคบุตร
1.นาย ธานตวัน กุลบุญญา
2.นาย ไพจิตร สิงห์ทอง
110 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
89.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กหญิง ณิชาภัทร วงษ์แก้ว
2.เด็กหญิง เบญญาภา ทองลือ
3.เด็กหญิง สุวนันท์ หินลิลา
4.เด็กหญิง พัชรินทร์ อนันต์
5.เด็กหญิง ปนัดดา ทองลือ
6.เด็กหญิง ศิรินทรา ใชยบุญทัน
7.เด็กหญิง พัชรินทร์ บุญเต็ม
8.เด็กหญิง วราภรณ์ ไชยโคตร
9.เด็กหญิง จิรัชญา จันไกร
10.เด็กหญิง ฐิติกาล แพงวิเศษ
1.นาง ฐิติรัตน์ พรมสุข
2.นาง บุญสิตา พิมาทัย
3.นางสาว ยุพิน พิชพันธ์
111 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
86.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กชาย ณัฐพล แก้วเขียว
2.เด็กชาย นันทิพัฒน์ พลชัย
3.เด็กชาย ไกรวิชญ์ ระแสนพรหม
1.นาง สุภาภรณ์ มาทอง
2.นาย สถาปณะ มาทอง
112 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
56.40
19
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย
1.เด็กชาย ศุภเชษฐ์ ปะวะเสนะ
2.เด็กชาย กฤษกร พรมเวียง
1.นาง ไมตรี คมใส
2.นางสาว สุระศา สังข์แก้ว
113 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
56.40
19
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส
1.เด็กชาย ระพีวัฒน์ สมฤทธิ์
2.เด็กชาย ปิยะชัย ไชยโคตร
1.นางสาว สุภาพร ลุนพงษ์
114 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
57.93
14
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
1.เด็กชาย เอกรินทร์ เกยทอง
2.เด็กชาย ธัญพิสิษฐ์ นนทกาล
1.ว่าที่ร้อยตรี ปราโมทย์ ทรงประโคน
2.นาย พุทธิชัย พานิช
115 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
51.86
17
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส
1.เด็กชาย วิทวัส กาทอง
2.เด็กชาย สิทธา เงินลุน
1.นางสาว สุภาพร ลุนพงษ์
2.นางสาว แพรทอง จิตอ่อน
116 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
96.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กชาย ปารวัตร โพธิ์เศษ
2.เด็กชาย มังกร วงค์พรม
1.นาย สัมฤทธิ์ คำภา
2.นาย รชยุตม์ สุขชาติ
117 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
82.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ปิยะ อัตพงษ์
2.เด็กชาย ภานุเดช ชนะพล
1.นาง ภัทรวรินทร์ คลองแสนเมือง
2.นาย ชัยวัฒน์ ทบเทิบ
118 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
73.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
1.เด็กหญิง นันธิญา พันศิริ
2.เด็กหญิง แพรวนภา มีศรี
3.เด็กหญิง กนกวรรณ เข็มพันธ์
1.นางสาว พรพรรณ์ พันแก่น
119 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
84.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ธนภูมิ สุดคำภา
2.เด็กชาย เอกพัน จันทรโท
1.นางสาว สุภาวดี คลังทรัพย์
2.นาง สุณิสา บุญดี
120 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
83.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กชาย วรัญญู เล่งระบำ
2.เด็กชาย กฤษนล ชมชื่น
1.นางสาว อุลัยพร สนทยา
2.นางสาว อมรรัตน์ ธนที
121 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
1.เด็กหญิง แก้วจรัสพร เช่นรัมย์
2.เด็กหญิง พุทธรักษา ถาวร
3.เด็กหญิง ฑิฆัมพร อุทสาร
1.นาง ณภัชนันท์ สีกะชา
2.นาย ธีรพงษ์ สีกะชา
122 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
82.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กชาย ณัฐรากรณ์ วิลา
2.เด็กชาย รวิภาส แตะต้อง
3.เด็กชาย รังสรรค์ จันสุด
1.นางสาว กัลยา แถมพันธ์
2.นาง พิมพ์ผกา วงศ์กัญจะนาพัน
123 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
81.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กชาย ธีรภัทร ชะนะพล
2.เด็กชาย คชราช แสงใส
3.เด็กชาย รัตนสุรีย์ อินกรัด
1.นางสาว ยุพิน พิชพันธ์
2.นางสาว อุลัยพร สนทยา
124 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กหญิง จุฑารัตน์ สวัสดี
1.นาย ไพจิตร สิงห์ทอง
125 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
86.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ธีรภัทร จุลแดง
1.นางสาว ยุพดี พันธ์เพ็ง
126 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
78.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กชาย รินณภัทร โพธิ์ขาว
1.นางสาว อมรรัตน์ ธนที
127 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กชาย โกวิทย์ คำภา
1.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
128 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย สรวิทย์ หวนคะนึง
1.นางสาว อัญชลี ทองแดง
129 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
84.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง จิราพัชร ชมคำ
1.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
130 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
84.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง สุมิตรา สายชม
1.นาง อรจันทร์ จิตสำราญ
131 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
91.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง จริยา โคสา
1.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
132 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
88.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ศรศิลป์ชัย พวงนาม
1.นางสาว ยุพดี พันธ์เพ็ง
133 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง ศิริกานดา สว่างเวียง
1.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
134 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
93.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง อริสา ประสิทธิ์
1.นาง อรจันทร์ จิตสำราญ
135 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
90.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย กิตติพันธ์ จันทร์โท
1.นางสาว ยุพดี พันธ์เพ็ง
136 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
86.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง อารยา มะลิ
1.นางสาว ยุพดี พันธ์เพ็ง
137 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
83.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง กรอปแก้ว มีใจ
1.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
138 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
76.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กชาย รพีพัฒน์ พุทธะ
1.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
139 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
75.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กหญิง อัญชลีพร หนองม่วง
1.นาย ธานตวัน กุลบุญญา
140 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
1.เด็กชาย เจตนิพัทธ์ ชัยพิมพา
1.นางสาว กวิตา วงษ์พานิชย์
141 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กหญิง ปิยะรัตน์ ทองวร
1.นางสาว ธันธิวา ศักดิ์พงษ์
142 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กชาย วิชา ผิวหอม
1.นางสาว อุลัยพร สนทยา
143 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
86.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ)
1.เด็กหญิง ขัตติยา คำโสภา
1.นาง จรรยา คำศรี
144 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
84.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
1.เด็กชาย วรเทพ กินรา
1.นางสาว กวิตา วงษ์พานิชย์
145 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
83.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กชาย นันทศักดิ์ วังชัย
1.นาย ธานตวัน กุลบุญญา
146 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กหญิง จารุวรรณ คำศรี
1.นางสาว อุลัยพร สนทยา
147 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย คมกฤช โกรัมย์
1.นางสาว อัญชลี ทองแดง
148 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
84.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กชาย สงกรานต์ ชะมา
1.นางสาว ละอองดาว โคตรบรรดิษ
149 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง ณัฐธิดา ผลอินทร์
2.เด็กหญิง ธีรดา สูงโฮง
3.เด็กหญิง พรทิพย์ เรียนรอบกิจ
4.เด็กหญิง สิริรัตน์ สอนศรี
5.เด็กหญิง ภรณี บุตรวงค์
6.เด็กหญิง พรนภัส ผิวขาว
7.เด็กหญิง สุกัญญา บุญโสม
1.นาง พรชนก ชุมคำ
2.นางสาว ลัดดา วงค์ละคร
3.นาง วิภาวัลย์ มะปรางก่ำ
150 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กหญิง ณภาลัย กุลศิริ
2.เด็กหญิง รุ่งอรุณ ผาละโพธิ์
3.เด็กหญิง พีรดา ศิมาทอน
4.เด็กหญิง วราภรณ์ แก้วประสิทธิ์
5.เด็กหญิง ศันสนีย์ ไชยภักดี
6.เด็กหญิง วราชิณี หวานแช่ม
1.นางสาว ธันธิวา ศักดิ์พงษ์
2.นางสาว ดารณี วงศ์เจริญ
3.นาง ณัฐรินี ยาตรา
151 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.นางสาว บุญชู สิงห์ซอม
1.นางสาว วิไลวรรณ บัวแก้ว
152 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
84.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส
1.เด็กหญิง พิมพกานต์ เศษศรี
2.เด็กหญิง ธิติมา เสนาน้อย
1.นางสาว ลินดา กาทอง
2.นางสาว มะลิวัลย์ ชนะศรี
153 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
76.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ศิริบูรณ์
2.เด็กชาย ภูวดล โนนกัลยา
1.นาง วิภาวัลย์ มะปรางก่ำ
2.นางสาว สุนิชญา พื้นผา
154 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
86.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส
1.เด็กหญิง บัณฑิตา รากทอง
2.เด็กหญิง พัชรวดี อนันต์
1.นางสาว ลินดา กาทอง
2.นางสาว สุพรรณี สมงาม
155 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
81.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง อมรสิริ เขียวค้า
2.เด็กหญิง พลอยไพริน เพชรก้อน
1.นาง วิภาวัลย์ มะปรางก่ำ
2.นางสาว จีระนันท์ เสนาพันธ์
156 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
82.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย กิตติศักดิ์ แก้วรักษา
2.เด็กหญิง พรพิมล พัดทาน
1.นาย ตวงสิทธิ์ คำเคนบ้ง
157 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
80.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กชาย ณรงเกียรติ เสียงดี
2.เด็กหญิง กัลยารัตน์ มะหมัดเหม
1.นางสาว อมรรัตน์ ธนที
2.นางสาว ยุพิน พิชพันธ์
158 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
80.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง ดอกรัก พลับเพลิง
1.นางสาว วิไลวรรณ บัวแก้ว
159 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
78.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง พรทิพา ชมหมี
2.เด็กหญิง กัญญาณัฐ ติจะนา
3.เด็กหญิง สุพรรษา ชนะพล
1.นาย วุฒินันต์ นิยม
2.นาง จิตติญา ศรีจันทร์
160 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
77.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ภูวเดช แฟนไธสง
2.เด็กชาย วรวุฒิ คำสะ
3.เด็กชาย พีรพัฒน์ ภาชา
1.นางสาว จีระนันท์ เสนาพันธ์
2.นางสาว ยุพดี พันธ์เพ็ง
161 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
85.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ทวีชัย ปล้องอ่อน
2.เด็กชาย ภานุเดช โสแว
3.เด็กชาย รัฐพล สิงห์บุญตา
1.นางสาว จีระนันท์ เสนาพันธ์
2.นางสาว นงคราญ บุญนำ
162 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กหญิง ธัญญลักษณ์ ประจบ
2.เด็กชาย ธีรพงศ์ พวงพันธ์
3.เด็กชาย สิทธิชัย ประสงค์
1.นาง มนธีรวรรณ อินทร์ขาว
163 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ขวัญชัย เชาวรักษ์
2.เด็กชาย สุปัญญา จันทร์หอม
3.เด็กชาย ธนศักดิ์ แก่นพุทรา
1.นางสาว วิไลวรรณ บัวแก้ว
2.นางสาว อัญชลี ทองแดง
164 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา
1.เด็กหญิง ศลิษา เตียงตั้ง
1.นาย เดชา พรมมาสุข
165 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
1.เด็กชาย สิรภพ แสวงพันธ์
1.นาย ศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน
166 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
85.50
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
1.เด็กชาย บัญจพล ถาวร
1.นาย สุชาติ เบ็ญจศักดิ์
167 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กชาย พีรพัฒน์ ประสมศรี
1.นาง นฤมล ศรีทา
168 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
1.เด็กชาย อัมรินทร์ สมพงษ์
1.นาย กฤตภพ ณรงค์กนกกร
169 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
82.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กชาย พงศธร สีหานาม
1.นาย มานพ ประเสริฐ
170 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กหญิง ประกายมุก ศรีหาบุตร
1.นางสาว ขนิษฐา พูลเพิ่ม
171 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
87.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กหญิง กัณฐิกา เต็มพิมาย
1.นาง สุภาภรณ์ มาทอง
172 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.นางสาว วิไลวรรณ บุญจันทร์
1.นาง นวนสี ทองปั้น
173 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง นิภาภรณ์ ลาพันธุ์
1.นางสาว ละอองดาว โคตรบรรดิษ
174 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
92.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
1.เด็กหญิง สุรินทร หลายเจริญ
1.นาง ณัฐิยา ชาลี
175 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
84.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส
1.เด็กหญิง สุวรรณษา ตียะศักดานนท์
1.นางสาว สุพรรณี สมงาม
176 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
82.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กชาย ณัฐชัย กงแก้ว
1.นาย แสงเพชร พันธ์คำ
177 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
1.เด็กชาย สุริยา ก้านเกตุ
1.นาย ธีรพงษ์ สีกะชา
178 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
90.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
1.เด็กหญิง ช่อผกา คำแพง
1.นาง ณัฐิยา ชาลี
179 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
89.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กหญิง ลีลาวดี มะลิต้น
1.นาง สุภาภรณ์ มาทอง
180 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ศิริพล กันยา
1.นางสาว ธนัชภรณ์ บุตรสี
181 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
75.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
1.เด็กชาย ปัณณวิชญ์ ศรีทา
1.นาง สุวิมล กุมพันธ์
182 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ภูวนัย หงส์คำ
1.นางสาว นฤมล เขื่อนคำ
183 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
75.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กชาย ทัศพล ชันษา
1.นาง นฤมล ศรีทา
184 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง ศุภวรรณ พินทา
1.นางสาว ละอองดาว โคตรบรรดิษ
185 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
81.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส
1.เด็กหญิง สุพรรษา กัลยาพันธ์
1.นางสาว สุพรรณี สมงาม
186 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
80.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กหญิง จุฑาทิพย์ จุลพล
1.นาย พีรัช วันทา
187 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
73.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กหญิง วนิดา สำลี
1.นาย นิติภูมิ บุญพา
188 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กชาย ศุภฤกษ์ กองจันทร์
2.เด็กชาย ณัฐวุฒิ เบ้าคำ
3.เด็กชาย สิทธิพันธ์ ไชยโคตร
4.เด็กหญิง สุกัญญา อินทนิล
5.เด็กหญิง จงลักษ์ แม่นสุข
1.นาย ทอน แบบอย่าง
2.นาย สามารถ วันศรี
3.นาย พีรัช วันทา
189 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
85.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ)
1.เด็กหญิง สุกัญญา จิตตโคตร
2.เด็กชาย ธนินวัฒน์ ไชยสุข
3.เด็กชาย วชิรวิทย์ วิมาน
1.นาง จรรยา คำศรี
2.นางสาว ภัทรภร พานแก้ว
190 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
73.00
18
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กชาย ภูวเนตร ศรเดช
2.เด็กชาย อรรถพร แก้วไทรดวง
3.เด็กชาย ณัฐพงษ์ ศรีสวย
1.นาง ณัฐรินี ยาตรา
2.นาง กชพรรณ ศรไชย
191 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
95.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กชาย กฤษ ศรีภักดี
2.เด็กหญิง วิลาวัลย์ พรมวันดี
3.เด็กหญิง วิชุดา โพธิ์งาม
1.นาง บัวลา เจริญศรีเมือง
2.นาง บัวกมล กัลยา
192 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
90.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กหญิง ปิยะนันท์ มั่นปี
2.เด็กหญิง ธิดารัตน์ สมบูรณ์ทรัพย์
3.เด็กหญิง ธัญสิริน ผิวจันทร์
1.นาง ดวงตา บุญเหลี่ยม
2.นางสาว ทิพย์สุดา สายไทย
193 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
93.60
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
1.เด็กหญิง ปิยนุช เป้ยแย้ม
2.เด็กหญิง กัลยรัตน์ รุ่งเรือง
3.เด็กหญิง ฟาริดา สารีพันธ์
1.นาง ผ่องพัน สิงห์โคตร
2.นาง รัฐพร สุระภา
194 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
81.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
1.เด็กหญิง จินห์นิภา สุทธิสิน
2.เด็กหญิง เจษฎาภรณ์ อุ่นอ่อน
3.เด็กชาย ปรุฬห์ สุขสงวน
1.นางสาว สุกัลยา แสนสุภา
2.นาง จุฬาวรรณ กาเมือง
195 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
1.เด็กหญิง สุธาวัลย์ ทาทอง
2.เด็กหญิง ธนพร ปัสสาสุ
3.เด็กหญิง ธนพรรณ ปัสสาสุ
1.นาย กฤษฏิพงษ์ สิงห์โคตร
2.นาง รัตติยา วรวิเศษ
196 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง รสสุคนธ์ อินทรชูวงค์
1.นางสาว วิไลวรรณ บัวแก้ว
197 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ ทาคำสุข
1.นาย ชัยวัฒน์ ทบเทิบ
198 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง ฑิฆัมพร พลภัย
1.นางสาว ละอองดาว โคตรบรรดิษ
199 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
1.เด็กหญิง วรรณภา ตาดำ
2.เด็กหญิง กิ่งตา สุทธวงษ์
3.เด็กหญิง นันท์นภัส สุทธวงษ์
1.นางสาว ประไพภรณ์ ปัญญา
2.นาง กิตติยา กะทิศาสตร์
200 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
80.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพรทิพย์
1.เด็กชาย พิตรพิบูล นวลแย้ม
2.เด็กชาย กฤษดากร โกษาสิริ
3.เด็กหญิง มีชยา คำแสนราช
1.นาย ภานรินทร์ ทองศรี
2.นางสาว แพรวพรรณ พิณทอง
201 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
84.40
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กหญิง ศิรัญญา วันศรี
1.นาง มนธีรวรรณ อินทร์ขาว
202 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
84.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย
1.เด็กหญิง ดอกฝ้าย สุนันท์
1.นาย เฉลิมพล รักษาภักดี
203 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
80.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กชาย ขวัญชัย จันทะไข่สร
1.นาง นฤมล ศรีทา
204 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
80.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
1.เด็กชาย ภานุวัฒ์ ยอดพงษ์ษา
1.นาย ศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน
205 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
91.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กหญิง ต้นข้าว ยิ่งชาติ
2.เด็กหญิง พิติพร สืบสา
3.เด็กหญิง วิภารัตน์ กลไกล
4.เด็กหญิง สกุณา สงสาร
5.เด็กหญิง ชญานิษฐ์ ยิ่งชาติ
6.เด็กหญิง สุดาวรรณ มาทอง
7.เด็กหญิง สุธินันท์ ยิ่งชาติ
8.เด็กหญิง ชลดา บุดดาลี
9.เด็กหญิง วาสนา ทัดเทียม
10.เด็กหญิง ช่อทิพย์ ไชยตะวงศ์
1.นาง สุธิดา โสดาโคตร
2.นาง สุภาภรณ์ มาทอง
3.นาย สถาปณะ มาทอง
206 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง นัฐลิสาพรทวี ภูพวก
2.เด็กหญิง วรรณวิษา ที่บ้านธาตุ
3.เด็กหญิง ดอกสร้อย จิตตะ
4.เด็กหญิง ไขนภา พันสนอก
5.เด็กหญิง กัณฐิกา วิลัย
6.เด็กหญิง สุกัญญา บุญอาสา
7.เด็กหญิง ชุติมา ไกรจักร
8.เด็กหญิง วรัญญา อัตพงษ์
9.เด็กหญิง พรรนิดา สิหาบุตร
10.เด็กหญิง สุชานาถ ไกรแก้ว
1.นาง หัทญณี สาระบูรณ์
2.นางสาว วิลัยลักษ์ แจบไธสง
3.นางสาว สุวรรณา ดวงแก้ว
207 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กหญิง กรรณิกา สลับหมุน
2.เด็กหญิง อุษา มาทอง
3.เด็กหญิง อรสา ทองลอย
4.เด็กหญิง อาริษา ประพันธ์
5.เด็กหญิง สุรารักษ์ พันธุรัตน์
6.เด็กหญิง เปรมชนัน เรเรือง
7.เด็กหญิง คำแก้ว มั่นอาษา
8.เด็กหญิง อรวรรณ ติงสะ
9.เด็กหญิง บัวทอง ไพรบึง
10.เด็กหญิง บุณยานุช มีศรี
1.นาง สุภาภรณ์ มาทอง
2.นาง สุธิดา โสดาโคตร
3.นาย สถาปณะ มาทอง
208 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
60.00
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กหญิง วาสนา ศรีวงศ์
2.เด็กหญิง วัชรีพร เจริญสุข
1.นาย วิสิทธิ์ คมใส
2.นาง เย็นฤดี ยศวิจิตร
209 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
58.00
8
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ)
1.เด็กหญิง ภัทราพร โคสัย
2.เด็กหญิง อารายา พวงสุวรรณ
1.นาง งามพร วงษ์ษา
2.นาง อรพรรณ โคสัย
210 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กชาย ธีรพัฒน์ ระดวง
2.เด็กชาย คงฤทธิ์ มีบุญ
1.นาย วิสิทธิ์ คมใส
2.นาง เย็นฤดี ยศวิจิตร
211 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
80.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง พิมพ์ผกา ธรรมวงค์
2.เด็กหญิง สุภาพร พันธ์สุโพธิ์
1.นาย บรรจง ยาตรา
2.นาง พรประภัสสร์ ศรชัย
212 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กชาย อภิรัตน์ วันทะวี
2.เด็กชาย สถาพร โมลิดา
1.นาย ไพจิตร สิงห์ทอง
2.นาย ธานตวัน กุลบุญญา
213 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ไชยา บุญสาร
2.เด็กชาย ณัฐพล สุริยา
1.นางสาว สุภาวดี คลังทรัพย์
2.นางสาว รัชนี ทัดเทียม
214 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
82.63
12
เหรียญทอง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
1.เด็กหญิง อวิกา ไชยพล
1.นาง จุฬาวรรณ กาเมือง
215 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
80.59
15
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กชาย ศิริวัฒน์ ปัทมะ
1.นาง นิตยาพร พรมมาสุข
216 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
82.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กหญิง สุทธิดา เทพตาแสง
1.นาย สมยศ รัชตะวรรณ
217 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
76.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ณัฐพงศ์ พันธิมาศ
1.นาง นางอิสราภรณ์ แก้วคำสอน
218 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กหญิง มิ่งขวัญ เทพตาแสง
1.นางสาว สุนิสา ก้อนทอง
219 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
75.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง ฐิติภา หาญชนะ
2.เด็กหญิง ปภาวรินทร์ เพชรดี
3.เด็กหญิง มาริษา วงษ์ปัตตา
1.นาง ศศิวรรณ พงษ์ชะอุ่มดี
2.นาง กุหลาบ สีหาพงศ์
220 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
73.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กหญิง อังคณา บุญโสม
2.เด็กหญิง สุธิมา ไชยโคตร
3.เด็กหญิง วรรณวิภา ทองฮวด
1.นาง โสรดา บูรพา
2.นางสาว เฟื้องฟ้า ศรีชมภู
221 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
56.00
11
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กหญิง วรัญญา เผื่อแผ่
2.เด็กหญิง จารุวรรณ ตั้งมั่น
3.เด็กหญิง จิรนันท์ สุวรรณเนาว์
1.นาง โสรดา บูรพา
2.นางสาว เฟื่องฟ้า ศรีชมภู
222 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
36.00
14
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง พรรษา เสมสี
2.เด็กหญิง อัครมณี ทาคำห่อ
3.เด็กหญิง ณัฐธิดา รักษาเชื้อ
1.นาง ศศิวรรณ พงษ์ชะอุ่มดี
2.นาง กุหลาบ สีหาพงศ์
223 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
83.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ)
1.เด็กชาย ศิริปัญญา โคสัย
2.เด็กชาย คณนาถ โลหา
1.นาย ปัญญา ผะเดิม
2.นาง อรพรรณ โคสัย
224 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
72.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กชาย สักกรินทร์ คำมา
2.เด็กชาย นภดล ภูนุพา
1.นางสาว กัลยา แถมพันธ์
2.นางสาว อุไรวรรณ ปางสุข
225 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
88.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กหญิง อัจฉราพร ไผ่เลี้ยง
2.เด็กหญิง น้ำฝน คบทองหลาง
3.เด็กหญิง พรพรหม วาที
4.เด็กหญิง บุญตา ระนา
5.เด็กหญิง วริศรา ศรีเอิบ
6.เด็กหญิง ภัทราภรณ์ คำสีทา
7.เด็กหญิง พัชรินทร์ แจ่มเชื้อ
8.เด็กหญิง อัมพิกา ติจะนา
9.เด็กหญิง สีทอง อินทรีย์
10.เด็กหญิง จิรภัทร์ เกินเกริก
1.นางสาว กมลทิพย์ คาดหมาย
2.นาง กชพรรณ ศรไชย
3.นาง อมร กมล
226 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
85.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กชาย จิราวัฒน์ มะลิต้น
2.เด็กหญิง รินดา มะลิต้น
3.เด็กหญิง ณัฐนิชา ลาพันธ์
4.เด็กหญิง ธิดารัตน์ เหลืองกระโทก
5.เด็กหญิง นันทรัตน์ ตั้งมั่น
6.เด็กหญิง วิลัยลักษณ์ ปัตเนตร
7.เด็กหญิง วันวิสา มาทอง
8.เด็กหญิง แก้วตา มีศรี
9.เด็กหญิง รุธิรา สมใจ
10.เด็กหญิง วราภรณ์ ทองพระธรรม
1.นาย บุญญาต ภักดีพงษ์
2.นาง กองแพง ภักดีพงษ์
3.นาง สุธิดา โสดาโคตร
227 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ ศรีสวัสดิ์
2.เด็กชาย สุริยา ก้านเกตุ
1.นาง ณภัชนันท์ สีกะชา
2.นาย ไผท คงศรีลา
228 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
83.70
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.นาย สุรชัย วงศ์ใหญ่
2.นาย อนุชิต พิมพงษ์
1.นาง ภัทรวรินทร์ คลองแสนเมือง
2.นาย ชัยวัฒน์ ทบเทิบ
229 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
96.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง นฤมล คูณสุข
2.เด็กหญิง วิภาดา มีใจ
1.นาง ศศิวรรณ พงษ์ชะอุ่มดี
230 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
64.00
19
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
1.เด็กหญิง ดวงตา กุนรา
2.เด็กชาย ทศพร สุคะตะ
1.นางสาว กวิตา วงษ์พานิชย์
231 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
91.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
1.เด็กหญิง ณิชกานต์ พวงจำปา
2.เด็กหญิง อัญญาณี สีดา
1.นางสาว จรัญญา แผ่นแก้ว
232 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
88.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา
1.เด็กหญิง กชพร แหวนหล่อ
2.เด็กหญิง ชยิสรา พูนวิลัย
1.นางสาว ทิพย์สุดา นาราสา
2.นางสาว รติพร หินคำ
233 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
75.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
1.เด็กหญิง อรดี บริหาร
2.เด็กหญิง อภิญญารัตน์ หอมจันทร์
1.นางสาว จรัญญา แผ่นแก้ว
234 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
35.50
14
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง เกษสุดา แสงกล้า
1.นาย วิชัย สุทาศรี
235 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
10.50
18
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา
1.เด็กชาย อภินัทธ์ พูลสวัสดิ์
1.นางสาว สร้อยทิพย์ เลิศศรี
236 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
36.00
7
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง พิมพกานต์ จูมสีมา
1.นาง กาญจนา บุดดาลี
237 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
30.00
8
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กหญิง นันทศิรา เมษาดี
1.นาย สมพงษ์ จอมหงษ์
238 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
79.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กหญิง พิมลภา สานนท์
2.เด็กหญิง จิราวรรณ เทนสุนา
1.นาย นิติภูมิ บุญพา
2.นาย วีระชัย บุญนำ
239 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
72.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กหญิง อุมากร สีบัวคำ
2.เด็กชาย ณัฐวุฒิ วันพงษ์
1.นางสาว กัลยา แถมพันธ์
2.นาง พิมพ์ผกา วงศ์กัญจะนาพัน
240 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กชาย นนท์ทวัส สุพรรณเมือง
2.เด็กชาย โกเมนทร์ เทนสุนา
1.นาย นิติภูมิ บุญพา
2.นาย วีระชัย บุญนำ
241 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
60.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง สไบทิพย์ ทองปลิว
2.เด็กหญิง หยดน้ำ กงแก้ว
1.นาย ดิเรก บุญเริ่ม
2.นางสาว นฤมล เขื่อนคำ
242 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย ฉัตรมงคล อรินทรศรี
2.เด็กชาย อนุวัฒน์ บุตรดาวงศ์
3.เด็กชาย ธรรมรัตน์ สะลีสัง
4.เด็กชาย ณัฐพล ดวงดาว
5.เด็กชาย กิตติภณ เมฆไทยสงค์
6.เด็กชาย นันทพงษ์ ภูการ
7.เด็กชาย วรเทพ พุ่มเกษี
8.เด็กชาย ณฐพัฒน์ ดวนใหญ่
1.นาง หัทญณี สารบูรณ์
2.นางสาว สุวรรณา ดวงแก้ว
3.นางสาว วิลัยลักษ์ แจบไธสง

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม