#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
85.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กชาย ภานุมาศ พรหมชาติ
2.เด็กชาย ธนพล วิลัย
3.เด็กชาย จิรพรรดิ์ กาญจนะชาติ
1.นาง มะณี ชัยสอน
2.นาย รัชพงษ์ เชิดชน
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
85.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กชาย ถนอมทรัพย์ วันชาญ
2.เด็กชาย เจริญทรัพย์ ปัญชาติ
3.เด็กชาย ระพีพัฒน์ วงษ์แสวง
1.นาย ทองสุข แถมศิริ
2.นาง สุวลักษณ์ ภูสิงห์
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
88.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กหญิง ปิยะพร ป้องนางชัย
2.เด็กหญิง ปิ่นนภา พรหมชาติ
1.นางสาว วัลวลี สิตพงษ์
2.นางสาว รัตนา มาโพธิ์
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
72.00
20
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง อนันตะญา อัตพงษ์
2.เด็กหญิง ปภัทสรณ์ กุมภวงค์
1.นาง มานิดา ชิดดี
2.นาย อรรถพล สืบบุญ
5 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
75.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
1.เด็กหญิง สุกัญญา บุญมานันท์
2.เด็กหญิง พรชิดา ตรีสา
3.เด็กหญิง พิมมาดา พันธ์บุปผา
1.นาง บุญสูง วงนามเถาว์
2.นาง สุจิตร นามบุตร
6 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
83.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กชาย ทวิ ปัญชาติ
2.เด็กชาย วรากรณ์ แก้ววะดี
1.นางสาว กรวรรณ นามวงษ์
2.นาย สีไพ ศิลบุตร
7 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
74.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
1.เด็กชาย อนุภัทร มีรัมย์
1.นาง พรพิมล วงนามเถาว์
8 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
73.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย
1.เด็กหญิง สุทัศนวรรณ กลมไธสง
1.นางสาว ธันยพร แหวนวงษ์
9 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
77.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กหญิง กานต์สิริ ประสงค์
1.นางสาว ราตรี ไตรภพ
10 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
65.00
14
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
1.เด็กหญิง วัลธิชา พันธ์บุปผา
1.นาง สุจิตร นามบุตร
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กชาย อนุพงศ์ มูลา
2.เด็กชาย วชิระ เตียงตั้ง
3.เด็กหญิง ปานตะวัน ศรีเดช
4.เด็กชาย ธนกร ชิณวงค์
5.เด็กหญิง วิภาพร สายพิมพ์
6.เด็กหญิง อชิรญาณ์ พวงพันธ์
1.นาย พัทธนันท์ วุฒิวงศ์
2.นาย เสงี่ยม หนูนวล
3.นาง นวลจันทร์ เดชพิมลพร
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
68.00
14
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กชาย สุริยะ ดารา
2.เด็กหญิง ธันวพร ดาราศาสตร์
3.เด็กชาย ทัศนัย การะเกตุ
4.เด็กชาย คมสันต์ วงษาลุน
5.เด็กชาย พัชรพล วันเจริญ
6.เด็กหญิง อินฟ้า กิ่งแก้ว
1.นาง ดวงเนตร ลาสิงหาญ
2.นางสาว ธนอมร จรรยากรณ์
3.นางสาว สิริกร ประจันทร์
13 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กชาย สุพจน์ น้ำยอง
2.เด็กหญิง วิรัญชนา บัวรินทร์
3.เด็กหญิง ภิมลรัตน์ บุญเหลือ
4.เด็กหญิง ดารินทรา นาคอุ่น
5.เด็กหญิง รัตนา นาคใหญ่
6.เด็กหญิง กัลยา ถือเครือ
1.นางสาว นารี สีสดดี
2.นางสาว จุบแจง แสวงนาม
14 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.นางสาว สุดาพร กายะชาติ
2.นางสาว กัญญารัตน์ เพ็งแจ่ม
3.เด็กหญิง ชุติกานต์ คาทวงค์
4.นางสาว ชาลิสา ปานประชาติ
5.เด็กหญิง วรวรรณ ปานประชาติ
6.นางสาว กิตติยา เทียบเปรียบ
1.นาย อภิสิทธิ์ สังข์แก้ว
2.นาง ทศมาส สำโรง
3.นาง นันท์นภัทร สมาพงษ์
15 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง นันทิดา นาคชัย
2.เด็กหญิง วัชราภรณ์ หัตถะมา
3.เด็กหญิง วรรณวนิจ มูลา
4.เด็กหญิง ธัญญารักษ์ นาคยอง
5.เด็กหญิง ณัฐิธิกานต์ เต็มจิตร
6.เด็กหญิง สุกัญญา รัตนมงคล
1.นางสาว นารี สีสดดี
2.นางสาว จุบแจง แสวงนาม
16 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
84.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง พิมพ์ชนก เมืองใหม่
2.เด็กหญิง ขวัญรัตน์ แก้วไพรวัน
3.เด็กหญิง ฐิตินันท์ วันเฉลิม
1.นาง นลินี ศรีนุเคราะห์
2.นางสาว พรรณพร ดวงคำ
17 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
82.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กหญิง ปิยปาณ ทองสุทธิ์
2.เด็กหญิง กัลยาณี กันตรง
3.เด็กหญิง พิมพ์สุดา แก้วคำ
1.นาง ณัฎฐ์วริน เวียงนนท์
2.นาง ปิยะนุช วันศรี
18 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
83.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง ณัฐนิชา หวลคนึง
2.เด็กหญิง ชลดา ไชยสิทธ์
1.นางสาว จารุวรรณ เฟื่องบุญ
2.นางสาว ธนอมร จรรยากรณ์
19 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
82.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานเลียว
1.เด็กหญิง กัลยา พงษ์รัตนโสภณ
1.นาย กฤษฎา กิ่งบรรเทา
2.นางสาว พรฤทัย ราชภักดี
20 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
92.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง รุงรัตน์ดา คำทรัพย์
2.เด็กหญิง อาทิตยา วันแพง
1.นาย นิรุตต์ แสวงนาม
2.นางสาว จุบแจง แสวงนาม
21 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
91.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กหญิง กานต์สินี ครองเมือง
2.เด็กหญิง ธิดาวรรณ ครองพันธ์
3.เด็กหญิง ศิริเวชย์ พักตรานนท์
1.นางสาว วันดี คำแสนราช
2.นางสาว สุเพ็ญพร ผาสุก
22 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
84.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กหญิง ลัดดาวัณย์ ครองเชื้อ
2.เด็กหญิง อภิชญา สิงหนสาย
3.เด็กหญิง กนิษฐา เอี่ยมสะอาด
1.นาง พชญา เฌอร์กิจ
2.นางสาว วันดี คำแสนราช
23 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
82.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปะทาย
1.เด็กชาย พงษ์ศักดิ์ กุลหอม
2.เด็กชาย ทินภัทร สมนึก
3.เด็กชาย วัชราภรณ์ ศรีสังข์
1.นาย นาวิทย์ ภูมาพันธ์
2.นาง จันทราภรณ์ ภูมาพันธ์
24 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
89.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กชาย กิตติชัย กงซุย
2.เด็กชาย ธีรศักดิ์ ดิอินทร์
1.นาง มานิดา ชิดดี
2.นาย อรรถพล สืบบุญ
25 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
82.00
18
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กหญิง นรพร ปานประชาติ
2.เด็กหญิง ปวิชญาดา เนียมกลิ่น
1.นางสาว หัทยา พร้อมพรม
2.นางสาว วันดี คำแสนราช
26 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
89.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง อิติกานต์ อัตพงษ์
2.เด็กหญิง ณภัทรา วิลา
1.นางสาว จารุวรรณ เฟื่องบุญ
2.นางสาว ธนอมร จรรยากรณ์
27 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
91.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำม่วง
1.เด็กหญิง สโรชา สีภูงา
1.นาง ภัทร์ธนัญ สามสี
28 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
86.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กหญิง วรรณวิสา ประสิทธิ์
1.นาง สมใจ ศิริบูรณ์
29 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานเลียว
1.เด็กหญิง พลอยประดับ กันตรง
1.นาง บรรจง พิลาภา
30 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
73.00
18
เหรียญเงิน
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กหญิง ชมพูนุช คำโฮม
1.นางสาว ราตรี ไตรภพ
31 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง มะณีวรรณ ทองมะณี
1.นาง สุบิน ชื่นชาย
32 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
88.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง ศิริลักษณ์ อ่อนทรวง
1.นาง สนิท อาจกล้า
33 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปะทาย
1.เด็กหญิง ภานุมาศ ของอ่อน
1.นาง อรทัย กองสิน
34 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
68.00
16
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ คุมมินทร์
1.นาง วงรัตน์ ดีนันท์
35 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
79.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านปะทาย
1.เด็กหญิง พัชรินทร์ สีมี
1.นาง อรทัย กองสิน
36 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
76.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
1.เด็กหญิง สินีนาฏ นามชาติ
1.นาง บุญตา ดวนสันเทียะ
37 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปะทาย
1.นางสาว วราภรณ์ นวลแย้ม
1.นาง อรทัย กองสิน
38 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
81.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กหญิง กณิกา โภคพันธ์
1.นาง สมควร กลมพันธ์
39 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง อรัญญา สุภาพ
2.เด็กหญิง สุพิชชา ผามะณี
1.นาง กุลภัสสร์ สายพันธ์
2.นางสาว สิริกร ประจันทร์
40 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
78.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านชำม่วง
1.เด็กหญิง ภัณฑิรา นะวะคำ
2.เด็กหญิง มัลลิกา ธารา
1.นาง วันทา ศรีตระกูลรักษ์
41 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง สุนารี สอดศรี
2.เด็กหญิง ชนกสุดา ใจหมั่น
1.นาง สุบิน ชื่นชาย
2.นางสาว อัญชลีพร เกิดกล้า
42 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
10.00
10
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กชาย วินัย ปริโยทัย
2.เด็กชาย สุทธินันท์ ทองทอดทาน
1.นางสาว กิตติยา จันทร์พวง
2.นาง เพ็ชรัตน์ แห่งธรรม
43 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
85.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
1.เด็กหญิง ศศิวรรณ สุรานุยุทธ
2.เด็กหญิง บงกชรัตน์ หวนคะนึง
3.เด็กหญิง วริษา บุญมา
1.นางสาว ธิดารัตน์ ชนะพันธ์
2.นาง ลำดวน อ่อนทรวง
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
77.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านชำม่วง
1.เด็กชาย อนวรรธน์ พิมพ์จันทร์
2.เด็กชาย อชิตพล บุญขันธ์
3.เด็กชาย วรรณชัย โม่บุตร
4.เด็กชาย ธีรศักดิ์ ไชยนิล
5.เด็กชาย อัฎติยากรณ์ พะวัง
6.เด็กชาย ทรงสิทธิ์ กิ่งวิชิต
1.นาย ชูสกุล คำขาว
45 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
74.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง ญานิกา ผลาพร
2.เด็กหญิง พรประภา พวงลอย
3.เด็กหญิง รัตนาภรณ์ บุระกรณ์
4.เด็กหญิง ปาริฉัตร พรมพวง
5.เด็กหญิง วิชาดา ยิ่งชาติ
6.เด็กหญิง พิชญาภรณ์ แสงแก้ว
1.นาย กีรศักดิ์ เสาว์ปา
2.นาย ประยงค์ วิชาดี
3.นาย นิวัฒน์ รูปใหญ่
46 การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กหญิง ศรีสุวรรณสร เนียมกลิ่น
2.เด็กหญิง ศิริญาภา ปานประชาติ
3.เด็กหญิง จันทร์เพ็ญ ไชยศรีษะ
1.นาง วราภรณ์ ดวงมาลา
2.นางสาว หัทยา พร้อมพรม
47 การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กหญิง อารยา ศิลาคำ
2.เด็กหญิง สุภาวรรณ ลานตวน
3.เด็กหญิง ทิพวรรรณ บรรพชาติ
1.นาง วราภรณ์ ดวงมาลา
2.นางสาว สุพรรณิการ์ ศิริคำ
48 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง ขวัญจิรา สตะพันธื
1.นาง หนูเพียร ชัยวงค์
49 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
71.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กหญิง อัญญาณี วรรณทุมมา
1.นางสาว อุไรวรรณ สิงห์ทอง
50 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
70.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
1.เด็กชาย อานุภาพ ขาวพรวน
1.นาง เฉลิมพันธ์ พวงศรี
51 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
62.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง ณัฐนิชา ผาสีดา
2.เด็กหญิง ประพิชญา เสียงเสนาะ
3.เด็กหญิง ธารสาดา โพธิ์สารจันทร์
1.นาย เฉลียว ศิริพันธ์
52 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
70.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กชาย อภิวิชญ์ โภคพันธ์
2.เด็กชาย พรหมพิริยะ บุญมา
3.เด็กหญิง ธันยาพร เนียมพันธ์
1.นาง วิไลวรรณ หอนตะคุ
53 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
16.00
17
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง พิมพ์ญาดา คมใสย์
2.เด็กชาย ธนากร คืนผล
3.เด็กหญิง พรสุดา ครองชัย
1.นาง วาสนา ริตตา
2.นางสาว ทัศนีย์ คมใสย์
54 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ หมายมั่น
2.เด็กหญิง ปิยาพัชร เจดีย์
3.เด็กชาย จตุพร กาญจนะชาติ
1.นาง ภาณิชา อัมภรัตน์
2.นาย ศตนันท์ พันสีเงิน
55 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
84.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานเลียว
1.เด็กหญิง สุนิสา ปานจิตร
2.เด็กหญิง สุภาพร ลำภา
3.เด็กหญิง พิมพ์ชนก ศรีลาวงศ์
1.นาง จิตสุดา เสมอศรี
2.นางสาว พรฤทัย ราชภักดี
56 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
87.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กชาย ชินวัตร แก้วมณี
2.เด็กชาย ชรินทร์ พิมาทัย
3.เด็กชาย ศรชัย กายะชาติ
1.นาง วาสนา ริตตา
2.นางสาว ทัศนีย์ คมใสย์
57 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
86.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานเลียว
1.เด็กหญิง สุพรรษา วรรณวัลย์
2.เด็กหญิง รุ่งนภา พงษ์รัตนโสภณ
3.เด็กหญิง ปัทมพร ก้านเรือง
1.นาง จิตสุดา เสมอศรี
2.นาง สนธยา เพิ่มบุญ
58 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กหญิง เก็จมณี นัยพัฒน์
2.เด็กหญิง ภัสรา พรมมา
3.เด็กชาย กรกมลรัตน์ พละศักดิ์
1.นาย สำรวย ชื่นใจ
2.นางสาว กิตติยา จันทร์พวง
59 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
76.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง อัมพิกา ดาราศาสตร์
2.เด็กหญิง วานิสสา ป้องคำสิงห์
3.เด็กหญิง อรพิมล เท่าสิงห์
1.นาง ภาณิชา อัมภรัตน์
2.นางสาว พรรณพร ดวงคำ
60 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
67.00
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กชาย สถาพร สิมาวัน
2.เด็กชาย ธีรศักดิ์ บุตรดีแพง
1.นาง ภาณิชา อัมภรัตน์
2.นางสาว พรรณพร ดวงคำ
61 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กชาย ก้องเกียรติ รัตนวรรณ
2.เด็กหญิง มณีรัตน์ กิ่งก้าน
1.นาย สำรวย ชื่นใจ
2.นาง เพ็ชรัตน์ แห่งธรรม
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
92.50
7
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง จันทกานติ์ เดสันเทียะ
2.เด็กหญิง นันทิญา จันทกาญจน์
3.เด็กหญิง พิมพิกา วันสุข
1.นางสาว เพชรัตน์ สายเมฆ
2.นาย สุธร อัตพงษ์
63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
92.50
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง ศิริรัตน์ กาญจนะชาติ
2.เด็กหญิง ไพริน กาญจนะชาติ
3.เด็กหญิง ลดาวัลย์ กุมภวงค์
1.นางสาว เสาวนีย์ เจริญรักษ์
2.นาง สุพรรณิการ์ นันทสิงห์
64 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง กุลธิดา คืนผล
2.เด็กหญิง กุลนิษฐ์ เสาตรง
3.เด็กชาย วรพรต วิลา
1.นาง สนิท อาจกล้า
65 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
80.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
1.เด็กหญิง วราภรณ์ อ่อนทรวง
1.นาง เฉลิมพันธ์ พวงศรี
66 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
78.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กหญิง ชัญญานุช นิเดชชัย
1.นาง พรรณปวีย์ สาระพันธ์
67 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
67.00
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
1.เด็กชาย จิรพัฒน์ พรมมาโฮม
1.นาง พรพิมล วงนามเถาว์
68 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
45.00
11
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
1.เด็กหญิง ศรัณย์รัตน์ วิเศษ
1.นาง นิรันดร โภคพันธ์
69 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
27.00
16
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปะทาย
1.เด็กชาย ธีรภัทธ์ เครือทอง
1.นาง มาลา นวลแย้ม
70 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
17.00
19
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กชาย อนุชิต อ่อนทรวง
1.นาง พิสมัย ทองโพธิ์ศรี
71 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
67.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง รัตนาวดี นาคยอง
1.นางสาว รัตนา ชูชื่น
72 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
46.00
13
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง ศศิวิมล ลาพันธ์
1.นาย ประยงค์ วิชาดี
73 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
39.00
10
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง อรธิดา แซ่ซิ่น
2.เด็กชาย พชรพล ทองคำ
1.นางสาว สุพัตรา ศรีจันทร์นวน
2.นาง นัทยา อัศวภูมิ
74 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กชาย กิติวุฒิ นาคเขียว
1.นาย สายัณห์ ผิวอ่อน
75 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
76.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กหญิง ชมพูนุช พันธ์ุเจริญ
1.นาง นุชนาถ พิมอักษร
76 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กชาย พิษณุ มีเกาะ
1.นาย สายัณห์ ผิวอ่อน
77 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
38.00
10
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
1.เด็กชาย จิรณัฎฐ์ โมระอรรถ์
1.นาง อาทิตยา ยี่สุ่น
78 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง จิราภรณ์ นาคชัย
1.นางสาว รัตนา ชูชื่น
79 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
44.00
9
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กหญิง เอื้อมพร คำโสภา
1.นาง เพ็ชรัตน์ แห่งธรรม
80 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
80.75
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเปือย
1.เด็กชาย คมเพชร นามโคตร
2.เด็กหญิง เสาวลัษณ์ ชอบกล้า
1.นาย สมัย ศรีพอ
2.นาง รัตนา ศรีพอ
81 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
77.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กชาย เจษฎาภรณ์ อรรคบุตร
2.เด็กหญิง ชลินดา ครองพันธ์
1.นาง มยุรี ภักเกลี้ยง
2.นางสาว สุเพ็ญพร ผาสุก
82 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
82.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง แก้วกัลยา อริกุล
2.เด็กหญิง อาริษา ประเสริฐ
3.เด็กหญิง ศศิวิมล เขียวอ่อน
4.เด็กหญิง สุธาศีณี แก้วชะอุ่ม
5.เด็กหญิง นิภาวรรณ วันเจริญ
1.นาง พรทิพย์ สอนสา
2.นาง บุญเรือน จันทร์พลงาม
83 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
91.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง ปนัดดา วันเจริญ
2.เด็กหญิง ชลธร พงษ์อ่อน
3.เด็กหญิง รุจิรา วันยอด
4.เด็กหญิง นันทิยา กึ่งวงษ์
1.นาง พรทิพย์ สอนสา
2.นาย ทวีวัฒน์ สุพล
84 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
86.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง ทักษพร สิงห์ซอม
2.เด็กหญิง เกวลิน อินธิแสง
3.เด็กหญิง สุทธิกานต์ วันเจริญ
4.เด็กหญิง สุนิสา จักรไชย
5.เด็กหญิง รัชนีกร เทียนเพ็ชร
1.นาง วราภรณ์ ชมภูเขา
85 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กหญิง อภัสรา หลวงเดช
2.เด็กหญิง อรสา ระกำ
3.เด็กหญิง นาถทิวา หวลคนึง
4.เด็กหญิง ศุทธินี หลวงเดช
5.เด็กหญิง จติรัฏฐาธิป อ่อนดี
1.นาง จันทร์จีรา ยอดสิงห์
2.นาย พิพัฒน์ เฌอร์กิจ
86 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
83.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง ปรียดา แช่มชื่น
2.เด็กหญิง สุพีชญา ตั่งมั่น
3.เด็กหญิง ปวรรัตน์ ยาเคน
4.เด็กหญิง ธนาพร นาคอุ่น
1.นางสาว รสลิน ธีระบุตร
2.นาง นงคราญ จันทุมา
87 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง ต่ายฤทัย วรรณพงษ์
2.เด็กชาย ธัชนนท์ ธัญญเจริญ
3.เด็กชาย ศุภวิชญ์ วิพันธ์
4.เด็กหญิง วราภรณ์ มูลา
5.เด็กหญิง ธัญญาพร บุญล้อม
1.นาย เรวัติ ศรีนุเคราะห์
2.นางสาว พรรณพร ดวงคำ
88 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
76.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนเปือย
1.เด็กชาย จักรินทร์ รอบรู้
2.เด็กชาย ภาณุพงษ์ เครือแก้ว
3.เด็กชาย ไชยเฉลิม นิลเนตร
4.เด็กชาย พิทยา ยุทธพันธ์
5.เด็กชาย จิรวัฒน์ จินาวัลย์
1.นาย เหรียญทอง ท้าวมา
2.นาง สมลักษณ์ วรรณเวช
89 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านจานเลียว
1.เด็กชาย ปรเมศวร์ ธรรมสกุล
2.เด็กหญิง ปรางทอฝัน พวงพันธ์
3.เด็กหญิง สุภาพร ลำภา
4.เด็กชาย วสุพล แพงไชย
5.เด็กหญิง จิดาภา ชิดอักษร
1.นาย กฤษฎา กิ่งบรรเทา
2.นางสาว พรฤทัย ราชภักดี
90 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
83.00
15
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง เนตรนภาพร กาญจนะชาติ
1.นาง นัทยา อัศวภูมิ
91 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
80.00
17
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง ภัทรภัสสร ยอดสิงห์
1.นาง เสวียน ไชยปัญญา
92 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
87.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง ขนิษฐา มั่นชาติ
1.นาง กำไลวรรณ หอมจะบก
93 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
74.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
1.เด็กหญิง กัญญารัตน์ ภาระเวช
1.นาง เฉลิมพันธ์ พวงศรี
94 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
83.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง สายธาร อ่อนทรวง
1.นาง ปรมา พันธ์คำ
95 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง รัศมี โพธิ์หนองไฮ
1.นาง หนูเพียร ชัยวงค์
96 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
77.33
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
1.เด็กชาย นภัสกร คูณผล
2.เด็กหญิง ธนพร พูนแก้ว
1.นาง นิรันดร โภคพันธ์
2.นาง ละอองจิตร ศรีมันตะ
97 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
70.33
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กชาย สิทธิพล วันสุข
2.เด็กหญิง ภัทราวดี คุมมินทร์
1.นางสาว เกศริน จอมคำ
2.นาง เสวียน ไชยปัญญา
98 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
87.25
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กชาย รัฐภูมิ ปานประชาติ
2.เด็กหญิง สุกัญญารัตน์ สัตพันธ์
1.นาง มยุรี ภักเกลี้ยง
2.นาง ทสมาศ สำโรง
99 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
85.75
14
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานเลียว
1.เด็กชาย อภิรักษ์ จิระออน
2.เด็กหญิง ณิชาวรรณ เขาภูเขียว
1.นางสาว พรฤทัย ราชภักดี
2.นาง จิตสุดา เสมอศรี
100 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กชาย กฤตพล มีพันธ์
2.เด็กหญิง ภัทธาริณี ปานประชาติ
1.นาง มยุรี ภักเกลี้ยง
2.นาง นันท์นภัทร สมาพงษ์
101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
93.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปะทาย
1.เด็กชาย สิทธิพร วงศ์ภักดี
2.เด็กหญิง วราภรณ์ นามศรี
1.นาง จารุวรรณ์ เลิศศรี
102 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง กัญญารัตน์ แก้วคำ
2.เด็กหญิง ธิดารัตน์ บุตรสัมฤทธิ์
3.เด็กหญิง กรนิภา แก้วไพรวัลย์
1.นางสาว ดารุณี ดวงดี
2.นาง สุกานดา ใจแข็ง
103 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
87.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง ธัญรดา หอยสังข์
2.เด็กหญิง สวรส ใสนาม
3.เด็กชาย นันทวัฒน์ ประชุมวงษ์
1.นางสาว สุธีกรณ์ กองสิน
2.นาง สุกานดา ใจแข็ง
104 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กชาย จักรกฤษ สายบุญมี
2.เด็กชาย ธีรวัฒน์ วิพันธ์
3.เด็กชาย อรุณพงศ์ แสนเรือง
1.นางสาว สิริเกศ หาญศรี
2.นาย สุธร อัตพงษ์
105 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กชาย ภูดินันท์ สมเพชร
2.เด็กชาย ศุภกิตติ์ สัตพันธ์
1.นาย ภานุวัฒน์ บุญราช
2.นาย อุดม รัตนบุรี
106 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
78.16
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
1.เด็กชาย ฉัตรโชค โภคพันธ์
2.เด็กชาย ชัยวัฒน์ จันทร์รอด
1.นาย ทรงฉัตร บุญเสริม
107 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
65.30
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านชำม่วง
1.เด็กชาย ธนกฤต พรหมชาติ
2.เด็กชาย พงศกร บุญเพ็ง
1.นาย ชูสกุล คำขาว
2.นาง มยุรี สมานพันธ์
108 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
51.86
17
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กชาย ปิยะเดช หวนคนึง
2.เด็กชาย สุรัตน์ มั่นชาติ
1.นางสาว อรอนงค์ ผุยพรม
2.นาย ประยงค์ วิชาดี
109 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
1.เด็กชาย มงคลชัย แทนหอม
2.เด็กชาย ภาณุวัตร สุวรรณกูฏ
3.เด็กชาย สรวิศ บุญเฟรือง
1.นางสาว กิตติยา เลิศศรี
2.นาง บุญตา ดวนสันเทียะ
110 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
78.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กชาย ธีรวัฒน์ นาคชาติ
2.เด็กชาย สตยา ลาพันธ์
3.เด็กชาย สิทธิพล น้ำแย้ม
1.นาย ทองสุข แถมศิริ
2.นาง ศรีไพล แถมศิริ
111 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
92.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กชาย นนทการ ขนอ่อน
2.เด็กชาย สิทธิศักดิ์ กลิ่นทอง
1.นาย ประยงค์ วิชาดี
2.นางสาว อรอนงค์ ผุยพรม
112 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
1.เด็กชาย จิระวัฒน์ พุ่มพล
1.นางสาว กิตติยา เลิศศรี
113 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กชาย เจริญรุ่ง ถือศร
1.นาย ทองสุข แถมศิริ
114 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กหญิง ปรินดา ชาวสวน
1.นาย ณัฐพงษ์ เพริดพราว
115 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
1.เด็กหญิง ปิยนุช มาสา
1.นาง ละมุล ป้อมพิทักษ์
116 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
1.เด็กหญิง พรชิตา ศรีน้ำอ้อม
2.เด็กชาย ศิรวิทย์ เชิดสูงเนิน
3.เด็กชาย ทนุธรรม สุขจิตร
1.นาย ป้อง นามบุตร
2.นาง ละมุล ป้อมพิทักษ์
117 หุ่นยนต์
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
1.เด็กหญิง ณัฐวรา แทนเครือ
2.เด็กหญิง ชนิภรณ์ อักษรศรี
3.เด็กชาย เจษฎา รอบโลก
1.นาย ป้อง นามบุตร
2.นางสาว สุจิตร อ่อนทรวง
118 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
88.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กหญิง แพรวา ศรีบริบูรณ์
1.นาย ณัฐพงษ์ เพริดพราว
119 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
85.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กหญิง มนิการ์ มีพันธ์
1.นาย ทองสุข แถมศิริ
120 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
85.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย
1.เด็กหญิง วิมลทา ครองใจ
1.นาย อภิรักษ์ สุระโส
121 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
69.00
18
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กหญิง นภัสสร มีพันธ์
1.นาย ทองสุข แถมศิริ
122 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กหญิง เกวลี หอมคำ
1.นาย ทองสุข แถมศิริ
123 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
93.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย
1.เด็กชาย ประกาศิต ถือผล
1.นาย อภิรักษ์ สุระโส
124 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
90.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กหญิง ศศิวรนันท์ หมั่นจิตร
1.นาย ณัฐพงษ์ เพริดพราว
125 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
82.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย
1.เด็กหญิง ทิพยาภรณ์ ถือผล
1.นาย อภิรักษ์ สุระโส
126 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
81.00
15
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
1.เด็กหญิง อัมพร ศิลาคำ
1.นางสาว ณัฐริยา จันทร์ทัย
127 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
77.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กหญิง ปิณิดา วันศรี
1.นาย ทองสุข แถมศิริ
128 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
74.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านปะทาย
1.เด็กหญิง ณัฐริรีย์ ศรีระทัด
1.นาง จารุวรรณ์ เลิศศรี
129 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
81.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
1.เด็กหญิง บุญนำ ขุมเงิน
1.นาย ป้อง นามบุตร
130 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
79.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กหญิง ศิรภัสสร ศรีดาเลิศ
1.นางสาว ผจงจิต โทวาท
131 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
78.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กหญิง อัญญาณี วรรณทุมมา
1.นางสาว อุไรวรรณ สิงห์ทอง
132 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กชาย นพกร ถนอม
1.นาย ฤทธิบูรณ์ ผิวทน
133 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
85.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กชาย ณัฐพล ผาโท
1.นาย ฤทธิบูรณ์ ผิวทน
134 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
83.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กหญิง จันทร์ศิริพร บุญเรือง
1.นาย บุญชอบ อรุณรัมย์
135 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
79.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง จิราวรรณ แก้วทำ
2.เด็กหญิง นิภารัตน์ ภาสุดา
1.นาง จุฬารัตน์ ทาราศรี
2.นาย อนุวัฒน์ ดาวจันทร์
136 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
73.00
18
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
1.เด็กชาย อนุภัทร เนียมพันธ์
2.เด็กชาย ธนกฤต คำอ่อน
1.นาย ทองดี ชื่นตา
2.นาง เดือนเพ็ญ แก้วกอง
137 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
1.เด็กหญิง ขวัญฤทัย เนียมพันธ์
2.เด็กหญิง พิมลวรรณ ถุงจันทร์
1.นาย ทองดี ชื่นตา
2.นางสาว ทักษภร โสวัน
138 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
78.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง ทิพย์วารี หิงพุดชา
2.เด็กหญิง จินดารัตน์ กาญจนะชาติ
1.นางสาว สุธีกรณ์ กองสิน
2.นางสาว พรรณพร ดวงคำ
139 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
88.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
1.เด็กหญิง เจนจิรา เกษรราช
2.เด็กหญิง สนิษา สมเพ็ชร
1.นาย ทองดี ชื่นตา
2.นางสาว อทิตยา พันธ์แก่น
140 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
85.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
1.เด็กหญิง อรอุมา ทองแกะ
1.นาย สาทิศ ศิริวงษ์
141 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
82.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง ดาริกา แสงสุวรรณ
1.นาย สุเพียบ นาคคำ
142 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
76.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนเปือย
1.เด็กหญิง รุ่งทิวา แก่นงาม
2.เด็กหญิง รุ่งฤดี พระปฐม
3.เด็กชาย รัฐภูมิ ชัยมาตร
1.นาง นารีรัตน์ พานทอง
143 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
74.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กชาย ธนยศ แก้วโพธิ์
2.เด็กชาย อำนวย ขวัญยืน
3.เด็กชาย ประกาศิต วะลุนธรรม
1.นาย ธนารักษ์ เพ็ชรเนตร
144 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
66.00
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กชาย ระภีพัฒน์ เมาหวล
2.เด็กชาย บูรพา นิโรรัมย์
3.เด็กชาย ธนกฤต ศิลาคำ
1.นาย ธนารักษ์ เพ็ชรเนตร
145 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
61.00
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
1.เด็กชาย เทวราช แทนหอม
2.เด็กชาย อนุชา พรมอ่อน
3.เด็กหญิง อรทัย สิมลี
1.นาง ยุภาวดี ชาญศรี
2.นางสาว นันทิดา โพธิสาร
146 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
82.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กชาย ศุภโชค สาดตรา
1.นาย ฤทธิบูรณ์ ผิวทน
147 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
77.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กชาย ประกาศิต ยอดพูน
1.นาง สิริเกษม พรหมศรี
148 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
72.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กชาย จินดากร ปานประชาติ
1.นาย ภานุวัฒน์ บุญราช
149 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
67.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านปะทาย
1.เด็กชาย กฤษดา แพงทรัพย์
1.นางสาว ปริยชาต สาวันดี
150 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
89.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กชาย กมรขัย เนียมจิตร
1.นางสาว ธารทิพย์ แสวงวงศ์
151 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
82.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กชาย อนุชิต อ่อนทรวง
1.นางสาว เครือวัลย์ กุมารสิทธิ์
152 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
92.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
1.เด็กหญิง จุฑามณี จำปา
1.นาย ป้อง นามบุตร
153 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
89.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กหญิง เมขลา กันนอก
1.นาย ฤทธิบูรณ์ ผิวทน
154 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
87.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
1.เด็กหญิง กาญจนา อ่อนทรวง
1.นาย สำเริง เห็มวัง
155 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
83.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กหญิง วรนุช กิ่งก้าน
1.นาย ฤทธิบูรณ์ ผิวทน
156 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
87.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานเลียว
1.เด็กหญิง จิดาภา ชิตอักษร
1.นาย กฤษฎา กิ่งบรรเทา
157 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
85.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กหญิง วรัทยา พงษ์สุระ
1.นาย บุญชอบ อรุณรัมย์
158 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
83.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กชาย ธีรพัฒน์ คำเกิง
1.นาย ฤทธิบูรณ์ ผิวทน
159 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
85.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง จริยา วาระสิทธิ์
1.นาง ผ่องพรรณ บุญสิทธิ์
160 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
80.00
16
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กหญิง พัชรา หาญพังงู
1.นาย ฤทธิบูรณ์ ผิวทน
161 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
80.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กหญิง กัญญาภรณ์ ดาวเรือง
2.เด็กหญิง สุพรรษา สังฆวุฒิ
3.เด็กหญิง ยุพิน ปิยมาต
4.เด็กหญิง พิชญา แนบชิต
5.เด็กหญิง พิยะดา แนบชิต
6.เด็กหญิง พิมพ์ชนก ทองคำ
7.เด็กหญิง พัชราวรี ไชยมะเริง
8.เด็กชาย ธนากร คันธะวัติ
9.เด็กชาย ชนะพล สิมหล้า
10.เด็กชาย ประวิทย์ ลาดหนองขุ่น
11.เด็กชาย พัฒนา ซวงไซ
12.เด็กชาย พรหมเพชร หอมคำ
13.เด็กชาย ทองพิทักษ์ ยอดโพธิ์
14.เด็กหญิง เกศราภรณ์ มณีรัตน์
15.เด็กหญิง สุพรรณี คล้ายจินดา
16.เด็กหญิง นิยามชล ทิพศร
17.เด็กหญิง รัตนาภรณ์ ยอดพูน
18.เด็กหญิง พรรณิษา ศิริเนาว์
19.เด็กหญิง ภัทรธิดา ยอดสิงษ์
20.เด็กชาย วิโรจน์ สีมา
21.เด็กหญิง ณัฐจิภา แนบชิต
22.เด็กหญิง สุจิรา วรรณเพ็ญ
23.เด็กหญิง ศิริิวรรณ วันพุฒ
24.เด็กหญิง ปนัดดา ศรีสวย
25.เด็กหญิง จิรภิญญา กิ่งก้าน
26.เด็กหญิง ธารทิพย์ ศรีลาชัย
27.เด็กหญิง รัชดา ทะโท
28.เด็กหญิง จิราภรณ์ ยอดพูน
29.เด็กหญิง วรรณวิไล ศรีสวย
30.เด็กชาย ภูวดล เกษมสุข
31.เด็กหญิง สุภาภรณ์ ภักพวง
32.เด็กหญิง ปาฑิตา บัวแย้ม
33.เด็กหญิง โชติกา หงษ์สุวรรณ์
1.นาง สิริเกษม พรหมศรี
2.นาย บัวผัน กุลบุตร
3.นาย ประมวล อินอักษร
4.นาง พิสมัย ทองโพธิ์ศรี
5.นาง พรรณปวีย์ สาระพันธ์
6.นางสาว เครือวัลย์ กุมารสิทธิ์
7.นางสาว พรรณวดี พละศักดิ์
8.นางสาว อุไรวรรณ สิงห์ทอง
162 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กชาย พีรพัฒน์ มั่นพุด
2.เด็กชาย จิรัสชัย เทพรัตน์
3.เด็กชาย จักรพงษ์ พันธ์ยา
4.เด็กชาย สายฟ้า หล้าน้ำคำ
5.เด็กชาย วุฒิศักดิ์ มณีรัตน์
1.นาย ธนารักษ์ เพ็ชรเนตร
2.นางสาว ฐิติกานต์ กันตรง
163 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำม่วง
1.เด็กหญิง ศิริวิมล เจริญสว่าง
2.เด็กชาย วินทกร นิลเกษ
3.เด็กชาย จิรวัฒน์ วันตุ้ม
4.เด็กชาย ชลสิทธิ์ ขันธวัตร
5.เด็กชาย นนท์ยศ จันทิพย์
1.นาง วันทา ศรีตระกูลรักษ์
164 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำม่วง
1.เด็กชาย อนุวัฒน์ ทองละมุล
2.เด็กหญิง กมลฉัตร กุลศิริ
1.นาง วันทา ศรีตระกูลรักษ์
165 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
82.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานเลียว
1.เด็กชาย เบญจิมินทร์ เคอร์ซอร์
1.นาย กฤษฎา กิ่งบรรเทา
166 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
75.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กชาย ตะวัน หวลคนึง
1.นาง อารยา บุญโฮม
167 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
86.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กชาย พีรภัทร กายะชาติ
1.นาง พันทิพย์ แป้นชุมแสง
168 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
78.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กชาย ไตรเพชร เศรษฐเจริญสุข
1.นาง จันทร์จีรา ยอดสิงห์
169 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
87.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กหญิง อินทิรา มูลคำ
1.นาย บุญชอบ อรุณรัมย์
170 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
76.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง ชลดา นาคอ่อน
1.นางสาว อัญชลีพร เกิดกล้า
171 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
85.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง ปรารถนา เทียนเพ็ชร
1.นางสาว อัญชลีพร เกิดกล้า
172 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
82.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กหญิง อภิชญา ชื่นใจ
1.นาง พันทิพย์ แป้นชุมแสง
173 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
82.50
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กชาย จิณณพัต รัตพันธ์
2.เด็กชาย กฤษฎ์ โต๊ะทอง
3.เด็กชาย วีรภาพ ครองเชื้อ
4.เด็กหญิง ภัทราภรณ์ เมินดี
5.เด็กหญิง อัจฉราพรรณ ตอนสี
1.นาย บุญชอบ อรุณรัมย์
2.นางสาว สุพรรณิการ์ ศิริคำ
3.นาย ชายสมบูรณ์ ศรีโกศล
174 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
1.นาย ปรเมษฐ์ ถ้วนครบ
1.นาย ถาวร ยี่สุ่น
175 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
88.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กชาย ไชยวัฒน์ ทองหนูเกตุ
2.เด็กชาย นัฐพล พิมเสน
3.เด็กชาย ณัฐวุฒิ สอนคำหาญ
1.นาง สังวาล วารสุข
2.นาง พัชรี ทองแม้น
176 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
72.00
19
เหรียญเงิน
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง กัญญาณัฐ วงศาวัตร
2.เด็กหญิง น้ำทิพย์ อาสม
3.เด็กชาย ธนพัต กุจะพันธ์
1.นาง กำไลวรรณ หอมจะบก
2.นาง ปรมา พันธุ์คำ
177 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
97.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำม่วง
1.เด็กหญิง วรัทญา ขรรค์แก้ว
2.เด็กหญิง กัญญาณัฐ์ พัดทาบ
3.เด็กชาย อัครวินท์ ใสเนตร
1.นาง อิสรีย์ ชาวนา
2.นาง อักษรพิมพ์ จันทะวงศ์
178 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
90.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย
1.เด็กหญิง สร้อยสุคนธ์ รัตราช
2.เด็กหญิง ชาลิสา ชนะมล
3.เด็กหญิง อรนิดา ประหม่า
1.นาง ชนัญชิดา บุญสร้าง
2.นาง เกศฎา สุขเสน
179 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
75.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
1.เด็กหญิง น้ำฟ้า ประชา
1.นาย สาทิศ ศิริวงษ์
180 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กชาย ธนายุทธ หาญชัย
1.นาง จันทร์จีรา ยอดสิงห์
181 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
87.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กชาย วรวุฒิ ประสงค์
1.นาย ภานุวัฒน์ บุญราช
182 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง ปาริฉัตร มะลัยไทยสงค์
1.นาง ผ่องพรรณ บุญสิทธิ์
183 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
84.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปะทาย
1.เด็กหญิง กรรณิกา ชาภัคดี
1.นางสาว ปริยชาต สาวันดี
184 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
84.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
1.เด็กหญิง ปภาวรินทร์ ผิวหอม
2.เด็กชาย อนุรักษ์ ประสงค์
3.เด็กหญิง อภิลักษ์ รักษาวงศ์
1.นางสาว ธิดารัตน์ ชนะพันธ์
2.นาง ลำดวน อ่อนทรวง
185 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
85.60
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กหญิง ศิริวิภา มีพันธ์
1.นาง สุวลักษณ์ ภูสิงห์
186 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
83.60
12
เหรียญทอง
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กหญิง เขมจิรา แสงเพชร
1.นาง สมใจ ศิริบูรณ์
187 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
85.33
4
เหรียญทอง
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กชาย ปรเมศร์ ละมูล
1.นาย นครชัย ประทุมชาติ
188 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
84.33
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานเลียว
1.เด็กชาย เอกชัย ศรีวัย
1.นาย กฤษฎา กิ่งบรรเทา
189 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
56.00
10
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง ร่มฉัตร อ่วยกลาง
2.เด็กหญิง รุ่งนภา โจมสติ
1.นาง วิลาวัลย์ พันธ์ยงค์
2.นางสาว ฐิติพร จำมี
190 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
42.00
13
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
1.เด็กหญิง จุฑามาศ วันศรี
2.เด็กหญิง ขวัญจิรา แทนคำ
1.นาย ทรงฉัตร บุญเสริม
191 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กชาย อภิเดช เนียมจิตร
2.เด็กชาย จินดากร ปานประชาติ
1.นาย อุดม รัตนบุรี
2.นาย ภานุวัฒน์ บุญราช
192 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
87.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง สุพิชพ์ชญา รำรื่น
2.เด็กหญิง กมลรัตน์ เนียมคำ
1.นาย กีรศักดิ์ เสาว์ปา
193 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
1.เด็กชาย สิทธิโชค คำแสงดี
2.เด็กชาย พชร แสนใหม่
3.เด็กชาย ธนกร แสวงนาม
1.นาง พรพิมล วงนามเถาว์
2.นาย กฤติเดช แย้มทรัพย์
194 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
1.เด็กชาย กันตินันท์ จรรยากรณ์
2.เด็กชาย กำชัย สมประเสริฐ
3.เด็กชาย สุรเชษฐ์ ศรีน้ำอ้อม
1.นาย สมจิต ชาภักดี
2.นาย ป้อง นามบุตร
195 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
88.59
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กหญิง เกษรินทร์ หอมอ่อน
1.นาง กันยารัตน์ จันทเสน
196 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
81.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กหญิง พิมพ์ชนก หวนคนึง
1.นางสาว ผจงจิต โทวาท
197 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
80.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กหญิง ฟารีดา วันศรี
1.นาง ศรีไพล แถมศิริ
198 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
79.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจานเลียว
1.เด็กหญิง ปรางทอฝัน พวงพันธ์
1.นาง สนธยา เพิ่มบุญ
199 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
88.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
1.เด็กชาย จีระศักดิ์ โภคพันธ์
1.นางสาว อทิตยา พันธ์แก่น
200 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
79.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
1.เด็กชาย ศุภวิชญ์ กินนารี
2.เด็กหญิง กัญญาทิพย์ หาญกลาง
3.เด็กหญิง บุญญาพร บุญสูง
1.นาง พรพิมล วงนามเถาว์
201 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
64.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง นิชาภา นาคชัย
2.เด็กหญิง วรกานต์ มิ่งเมือง
3.เด็กหญิง วัชรินทร์ เขียนบุตร
1.นาย วรรณสิงห์ ค่ำคูณ
2.นางสาว รสลิน ธีระบุตร
202 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
79.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
1.เด็กหญิง ชนัญธิดา ศรีมาลา
2.เด็กหญิง รจนา มูลตระกูล
3.เด็กหญิง อสมาภรณ์ ศรีบริบูรณ์
1.นาง สุจิตร นามบุตร
2.นาง บุญสูง วงนามเถาว์
203 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
56.00
11
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
1.เด็กหญิง ชนวีร์ เชื้้อหอม
2.เด็กหญิง ทิชา ทองแกะ
3.เด็กหญิง พรรัตน์ หวนคนึง
1.นาง เฉลิมพันธ์ พวงศรี
2.นาย ธีรภัทร สมัครพงศ์
204 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
75.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง ปิยะพร จันทร์ดาสาย
2.เด็กหญิง ปวีณา นาคยอง
3.เด็กหญิง วันวิสา เนียมพันธ์
1.นาง สุบิน ชื่นชาย
2.นางสาว อัญชลีพร เกิดกล้า
205 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
78.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กชาย พัชรพล แก้วสง่า
2.เด็กชาย ชาญชัย วงษ์เกษ
1.นาง ภาณิชา อัมภรัตน์
2.นาง มานิดา ชิดดี
206 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
64.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)
1.เด็กชาย จิรศักดิ์ สำรส
2.เด็กชาย สิงหา ศิลาคำ
1.นาย บัญญัติ ลาภบุญ
2.นาย สมพล นุริตานนท์
207 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง อนัญญา สิมณี
2.เด็กหญิง ชลธิชา คะนอง
3.เด็กหญิง จันธิดา หวลคนึง
4.เด็กหญิง แพรพิไล ภูนาหา
5.เด็กหญิง สุจารี มุ่งรวยกลาง
6.เด็กหญิง พิชญธิดา องอาจ
7.เด็กหญิง สุริยา วันเจริญ
8.เด็กหญิง แพรวา แก้วยงค์
9.เด็กหญิง นริศรา ขันที
10.เด็กหญิง ณัฐกมล พูลสุข
1.นาง มะณี ชัยสอน
2.นาย อรรถพล สืบบุญ
3.นาย รัชพงษ์ เชิดชน
208 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
87.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
1.เด็กหญิง สลิลทิพย์ แก่นกระโทก
2.เด็กหญิง วิยะดา พุ่มพล
3.เด็กหญิง ฐิตินันท์ โชคสัย
4.เด็กหญิง ปาริฉัตร คำทรัพย์
5.เด็กหญิง จิราพร สาเทียน
6.เด็กหญิง เกณิกา แทนหอม
7.เด็กหญิง อสมาภรณ์ แทนคำ
8.เด็กหญิง ปัทมาพร พร้อมสันเทียะ
9.เด็กหญิง ดวงพร นวลแย้ม
10.เด็กหญิง สุนันทา นวลแย้ม
1.นาง บุญตา ดวนสันเทียะ
2.นางสาว กิตติยา เลิศศรี
3.นางสาว อณิษฐา ค่อมบุญ
209 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
75.78
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กชาย สุริยัน ฐานทอง
2.เด็กชาย อานนท์ เนียมไทย
1.นาย ประยงค์ วิชาดี
2.นาง ผ่องพรรณ บุญสิทธิ์
210 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
80.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง กรรณิกา สีวะโสภา
2.เด็กหญิง จารุกัญญ์ คำแหง
3.เด็กหญิง อชิรญาณ์ สมจิตร
1.นาง สุกานดา ใจแข็ง
2.นางสาว พรรณพร ดวงคำ
211 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กหญิง พรรณิษา เตอุตลวง
2.เด็กหญิง วิชุดา ไชย์พรมมี
3.เด็กหญิง สุภาภรณ์ กายะชาติ
1.นาย แผน โสดาโคตร
2.นาย กิตติพงษ์ ศิริเวช
212 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
87.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง จุฑารัตน์ อ่วยกลาง
2.เด็กหญิง รัตนาวลี พลชัย
1.นาง วิลาวัลย์ พันธ์ยงค์
2.นาง พันทิพา ศรีสุข
213 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
73.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง พรชิตา ดวงพล
2.เด็กหญิง ปาลิตา พงษ์วัน
1.นางสาว วิไลวรรณ คำมุงคุล
214 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
63.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
1.เด็กหญิง วัชรี ศิลาคำ
2.เด็กหญิง จันทร์ธิดา ศรีหาบุตร
1.นาย สาทิศ ศิริวงษ์
215 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
60.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง จีระนันท์ ศิลาคำ
2.เด็กหญิง ชัชฎาภรณ์ จอมคำ
1.นางสาว วิไลวรรณ คำมุงคุล
216 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
78.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
1.เด็กหญิง ปิยะพร คุณละทิ
2.เด็กหญิง เพ็ญพิชชา พรมบรรณ์
1.นาง อาทิตยา ยี่สุ่น
217 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
69.00
17
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง นงนภัส หาญชัย
2.เด็กชาย ธีรวัฒน์ กายชาติ
1.นาง ฤทัย คำโท
218 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
83.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กชาย รุ่งอรุณ แก้วยงค์
2.เด็กหญิง พิชชาภรณ์ บุตรมั่น
1.นาง ฤทัย คำโท
219 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
76.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กหญิง สุวิมล หวนคนึง
2.เด็กหญิง สุนิสา ขันทะวัตร์
1.นาย แผน โสดาโคตร
2.นาย กิตติพงษ์ ศิริเวช
220 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
77.50
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง อรพิมล สัตพันธ์
1.นางสาว วนิดา โสดาธาตุ
221 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
43.00
12
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กหญิง ศวิตา เนียมจิตร
1.นาย กิตติพงษ์ ศิริเวช
222 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
84.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง ผกาวรรณ อ่อนทรวง
1.นาย สันตชัย แห่งธรรม
223 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
50.00
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กชาย อนันตชัย สีดาน้อย
1.นาง เพ็ชรัตน์ แห่งธรรม
224 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
85.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง จิดาภา วันแพง
2.เด็กหญิง ศิริณภา ดอกไม้
1.นางสาว พิชชากรณ์ คณะนา
2.นาง กฤษณา พละพันธ์
225 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
68.00
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
1.เด็กหญิง ณัฎฐากรณ์ แก้วพิลา
2.เด็กหญิง ชนชนก จำนิล
1.นาง นฤมนต์ ปูพะมูล
2.นางสาว รุ่งฤดี ปูพะมูล
226 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง ณิชาพิมพ์ ทองบ่อ
2.เด็กหญิง อัยยรัตน์ วุฒิวงศ์
1.นาย กีรศักดิ์ เสาว์ปา
2.นางสาว เพชรัตน์ สายเมฆ
227 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
1.เด็กชาย ชิตพล สมาพงษ์
2.เด็กหญิง จิระวรรณ นวนคำ
1.นาง นฤมนต์ ปูพะมูล
2.นางสาว รุ่งฤดี ปูพะมูล

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม