#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
84.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหิน
1.เด็กชาย พีรพัฒน์ จูมครอง
2.เด็กชาย คมกฤษ จันทสินธุ์
3.เด็กหญิง สุภาพร สิมพร
1.นาง วาสนา ปรากฎมาก
2.นาย บัญชา ปรากฎมาก
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
83.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซะวาซอ
1.เด็กหญิง สุชานาถ เขตคีรี
2.เด็กชาย ณัฐวิศิษย์ ศรศรี
3.เด็กชาย เจษฎาพร กัสนุกา
1.นางสาว จินตนา สิงห์เชื้อ
2.นาง นันทพร เสนสม
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
84.00
15
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กหญิง หทัยชนก พานถม
2.เด็กหญิง ธิดาเพ็ญ ทาทอง
1.นาย กวีลักษณ์ คำแพงจีน
2.นางสาว วิลาสินี ศิริรัตน์
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
83.00
16
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนงาม
1.เด็กหญิง ณัฐวิภา ผลาผล
2.เด็กชาย ชยวัศ แก้วคำปอด
1.นางสาว นงลักษณ์ ผุยอุทา
2.นาง ดาราวัลย์ ไชยหงษ์
5 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหิน
1.เด็กชาย สิทธิกร ก่อสุข
2.เด็กหญิง อริสา ยศศิริ
3.เด็กหญิง จรรยมณฑน์ โจมสติ
1.นาง วาสนา ปรากฎมาก
2.นาย บัญชา ปรากฎมาก
6 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
76.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กหญิง สกาวเดือน สิงหาเวช
1.นางสาว วาสนา บุญพา
7 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
75.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย ภัคพล อ่ำคง
1.นางสาว วราภรณ์ พากเพียร
8 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง วิลาสินี สารเสนา
1.นาง ไพจิตร พานจำนงค์
9 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
73.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กชาย ปัญญา สีดาแก้ว
1.นาง มิ่งมณี กิ่งมณี
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
80.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กชาย ทิวาวัชร สุธรรม
2.เด็กชาย ธนากร ผลรัตนา
3.เด็กชาย กฤษณะ บุตรดา
4.เด็กหญิง อาริยา เกยมาศ
5.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ขวัญนันทรักษ์
6.เด็กหญิง เพ็ญนภา อุทธา
1.นาย วุฒิชัย สายโน
2.นาย สาย อุทธาสังข์
3.นางสาว วิลาสินี ศิริรัตน์
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
77.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
1.เด็กชาย วีรภัทร แดงจันทร์
2.เด็กชาย นราธิป กันเทพา
3.เด็กชาย พชรพล ท่วงที
4.เด็กชาย ภูวดล ปกป้อง
5.เด็กชาย ปารเมศ สระสาง
6.เด็กหญิง พิชญธิดา อ่อนจันทร์
1.นางสาว รจนา แสงสกุล
2.นาย สุธีร์ บุญโต
3.นางสาว ศิวนาถ โสศรีสุข
12 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย ตรีวิทย์ เกตุเกล้า
2.เด็กชาย ธนาวัฒน์ บุดดี
1.นาย ทนงศักดิ์ สายสมบัติ
2.นาย วุฒิไกร จูมสิมมา
13 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
80.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย บุญฤทธิ์ แก้วซอ
2.เด็กชาย ฉัตรชัย ทองเฟือง
1.นาย ทนงศักดิ์ สายสมบัติ
2.นาย วุฒิไกร จูมสิมมา
14 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง วรัชยา ครองใจ
2.เด็กหญิง ภัทรธิดา มาตศรี
3.เด็กหญิง ปาระตี กลอนกระโทก
1.นางสาว วนิดา มะลัย
2.นางสาว อรศรัยญา บุญลา
15 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
92.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซะวาซอ
1.เด็กหญิง วิรดา ศรีนวล
2.เด็กหญิง สิรภัทร ปัดถา
1.นาง พนิดา อุตส่าห์
2.นางสาว จินตนา สิงห์เชื้อ
16 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
90.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันจาน
1.เด็กหญิง อรัญญา ัวัฒราช
2.เด็กหญิง พัชรดา เหลืองสีนาค
1.นาย ปริวัฒน์ แก้วไชยพาน
2.นางสาว สิริโสภา ขันทอง
17 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
79.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง นภาวัลย์ นิวาท
2.เด็กหญิง นันทนัท ครองเชื้อ
1.นาย ประจญ อ่อนพั้ว
2.นาง วงศ์เดือน อ่อนพั้ว
18 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
92.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันจาน
1.เด็กหญิง ชนม์นิภา น้อยสนธิ์
2.เด็กชาย ธัชชัย ขันโท
3.เด็กหญิง ปณิรดา ปะตินังเต
1.นาง จันจิรา ศรีจันทร์
2.นาย ปริวัฒน์ แก้วไชยพาน
19 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
88.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย เจษฎาภร ปรือทอง
2.เด็กชาย กมลชัย โคตรตาแสง
3.เด็กหญิง มาลิษา วรเกตุ
1.นาง วรรณภา พางาม ทองแกะ
2.นางสาว สุกัญญา อัตพงษ์
20 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
87.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย อนุชา ศรีบุญเรือง
2.เด็กชาย วีรชัย พันธ์ศรี
3.เด็กชาย ธีรพงษ์ ธรรมรัตน์
1.นาย สันติเวช พลแสน
2.นางสาว สุกัญญา อัตพงษ์
21 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
93.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
1.เด็กหญิง รุ่งฤดี สีกะชา
2.เด็กหญิง ธันยพร ชำนิวัฒน์
1.นางสาว ณรัตติกร ยั่งยืน
2.นางสาว จิศยาธรรณ บุญเอี่ยม
22 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
90.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซะวาซอ
1.เด็กหญิง อธิชา พิมไชย
2.เด็กหญิง ณัฐธิดา ศรีนวล
1.นาง พนิดา อุตส่าห์
2.นางสาว ศิวนาถ โสสีสุข
23 การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
85.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง ปิยะดา พันวิลัย
2.เด็กหญิง จันทราทิพย์ มูลแก้ว
3.เด็กหญิง มัทนาวดี เสนาะศัพท์
1.นาง ปริญญาภรณ์ วโรรส
2.นาง วรรณภา พางาม ทองแกะ
24 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
82.50
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง ญาณี คันทา
2.เด็กชาย วิศวะ คำภิหนู
1.นาย ประจญ อ่อนพั้ว
2.นาง วงศ์เดือน อ่อนพั้ว
25 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
87.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย ธัญวัฒน์ รัตนะ
1.นางสาว อุบล เอี่ยมเคลือบ
26 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
83.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนงาม
1.เด็กหญิง ณัฐวรา ผลาผล
1.นางสาว นงลักษณ์ ผุยอุทา
27 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
83.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนงาม
1.เด็กหญิง มัทณียา สิมมาทอง
1.นางสาว ศิรินทรา พรมาเนตร
28 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
72.00
19
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
1.เด็กหญิง สิรินทรา บุรกรณ์
1.นาง สมร ทองใบ
29 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
83.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย วรรณชัย โชติเจริญ
1.นางสาว จุฑารัตน์ ดวงอินทร์
30 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
80.00
16
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง พุทธธิดา ระโส
1.นางสาว ขวัญชนก กงกัญญา
31 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
76.50
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง วัชราภรณ์ ไชยคุณ
1.นางสาว ระวีวรรณ สายทอง
32 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
66.50
17
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง ดวงกมล อุรัญ
1.นาย กำพล ยิ้มเกิด
33 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
78.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
1.เด็กหญิง ปาลินี มุละชาติ
1.นาง สมร ทองใบ
34 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
73.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
1.เด็กหญิง จรรยาพร เพ็ชรดี
1.นาง ลำใย ศรีจันทร์
35 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
80.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง อริสรา ศรีบุญเรือง
1.นางสาว ระวีวรรณ สายทอง
36 คอมพิวเตอร์
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย กิตติคุณ อริกุล
2.เด็กหญิง บังอร ชนะใหญ่
3.เด็กชาย บัญญาวัต ทารักษ์
1.นาย ทนงศักดิ์ สายสมบัติ
2.นาย วุฒิไกร จูมสิมมา
37 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหิน
1.เด็กหญิง อุทิพย์ สีดาแก้ว
2.เด็กหญิง รัตนาพร พันกิ่งทิพย์
1.นาง ลำดวน ไชยโยธา
2.นางสาว จินดารัตน์ สุขศรี
38 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
81.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง นันทภัค ประสานทอง
2.เด็กหญิง ลัดดาวัลย์ จะเยืองรัมย์
1.นางสาว ลัดดาวัลย์ จารนัย
2.นางสาว ขวัญชนก กงกัญญา
39 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
75.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง จันจิราวรรณ ริปุเรือง
2.เด็กหญิง อลิษา พึ่งเพี้ย
1.นาย กำพล ยิ้มเกิด
2.นางสาว ขวัญชนก กงกัญญา
40 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
10.00
10
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง ปณิตา ยศศิริ
2.เด็กหญิง สุดารัตน์ ไชยพิมพ์
1.นางสาว ระวีวรรณ สายทอง
2.นาง จิราพร แพงยา
41 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
84.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโตนด
1.เด็กชาย สุทิวัส ใจแจ้ง
2.เด็กชาย ภูธเนศ ทิพย์คุณ
3.เด็กชาย ศุภกฤต ไชยภักดี
4.เด็กชาย ณัฐพล กงแก้ว
5.เด็กชาย เดชวรจิตร เศษมาตร์
6.เด็กชาย สิทธิกร ศรศรี
1.นาย ไพมณี สุระเสน
2.นาย ขรรค์ชัย ศิลางัด
3.นาย ดำรงณ์ ใจชนะ
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
68.00
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กชาย สุริยัน นินขาว
2.เด็กชาย สุริยา นินขาว
3.เด็กชาย ธนภัทร บริสุทธิ์
4.เด็กชาย ชัยรัตน์ พลศรี
5.เด็กชาย กานต์ตะวัน พรมมาโฮม
6.เด็กชาย เจษฎา สิมมาจารย์
1.นาย ประยูร กิ่งมณี
2.นาง มิ่งมณี กิ่งมณี
3.นาย นพพร แสงสงค์
43 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนงาม
1.เด็กหญิง ศิริลักษณ์ แก้วคำปอด
1.นางสาว นฤมล นิรังกูล
44 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
68.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านซะวาซอ
1.เด็กชาย ศุภกิตติ์ สุระสร
1.นาง อรอุมา สุขเสน
45 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
64.00
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย สรยุทธ คำสันกอง
2.เด็กหญิง เจนจิรา แสนศรี
3.เด็กหญิง สุพัตรา สุริวงษ์
1.นาง นภาภรณ์ พรมมาสุข
2.นางสาว จิตจิรา มะลิ
46 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
17.00
15
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง มลฑิตา กาลพัฒน์
2.เด็กหญิง สุนันทา สิมณี
3.เด็กหญิง วงศา บุญมา
1.นาย ศุภจักร ศรีถาการ
2.นาย สมาน บุญรักษา
47 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
71.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กหญิง ธนัญญา บุญเชิญ
2.เด็กหญิง สุพิชญา บุญเกลี้ยง
3.เด็กชาย ศิรวิทย์ แก้วบับภา
1.นาง พรทิพา สุทนต์
2.นาย พสิษฐ์ คำแผ่นจิรโรจน์
48 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
19.00
15
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง ปภัสสร เชตะวัน
2.เด็กหญิง อารียา งามสนิท
3.เด็กชาย มงคล จุลทัศน์
1.นางสาว ยลดา กงแก้ว
2.นางสาว รัตน์ดา เนียมมูล
49 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง จิราภา คำกิ่ง
2.เด็กหญิง นันทิยา นาคินี
3.เด็กหญิง วัลนิภา พลชัย
1.นาง นภาภรณ์ พรมมาสุข
2.นางสาว สำรอง เกษกิ่ง
50 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง นุสรา เวียงคำ
2.เด็กหญิง อนัญพร แหลมกี่ก่ำ
3.เด็กหญิง ภัทรภร แววดี
1.นาง นภาภรณ์ พรมมาสุข
2.นางสาว ปราณปรียา เหมือนมาตย์
51 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง รวิสรา สมภาค
2.เด็กหญิง ฉัตรพร สุนนท์
3.เด็กหญิง กชกร ขอเป็นไทย
1.นาง สริตา พิสิฐแก้วภากร
2.นางสาว ศิริโสภา ฟักประยูร
52 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
74.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง ชญาภา เกษกิ่ง
2.เด็กหญิง วรัญชณา พลชัย
3.เด็กชาย ธนโชค วิสางาม
1.นาง นภาภรณ์ พรมมาสุข
2.นางสาว สำรอง เกษกิ่ง
53 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
66.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กชาย สรวิศ เพ็งพันธ์
2.เด็กหญิง นราทิพย์ เกษกุล
3.เด็กหญิง เจนจิรา ทองจันทร์
1.นาง โสพิศ อุทัย
2.นางสาว ธีรดา อุดมทรัพย์
54 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง ลัฐิกา โยกันยา
2.เด็กชาย ธนวัฒน์ ศรีบุญ
3.เด็กหญิง เบญจมาศ หวังสวัสดิ์
1.นาง นภาภรณ์ พรมมาสุข
2.นาง กัลยาพร พาลา
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
95.25
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหิน
1.เด็กหญิง อุทิพย์ สีดาแก้ว
2.เด็กหญิง รัตนาพร พันกิ่งทิพย์
3.เด็กหญิง สุดารัตน์ ตรวจมรรคา
1.นาง ลำดวน ไชยโยธา
2.นางสาว ทัศยา รองทอง
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
91.50
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง จิรภิญญา บัวลอย
2.เด็กหญิง กัลยา เชื้อบัณฑิต
3.เด็กหญิง สุชาดา ยอดสิงห์
1.นาง โพธิ์ทองศิลป์ สามารถ
2.นาง สุนิตา นันเสนา
57 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
71.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
1.เด็กหญิง ลลนา แก้วพระปราบ
1.นาย จักรกฤษณ์ ธรรมวิฑูรย์
58 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
71.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง ขวัญเรือน บุญมาทน
1.นาง อุลัยพร จำเริญ
59 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
44.00
12
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
1.เด็กหญิง มัทนพร วัฒนามั่นกิจ
1.นาย เสถียร ขันตรี
60 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
25.00
17
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย เอกภักดิ์ รัตนะ
1.นาย กำเกิง สว่างสุข
61 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
63.00
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง ชนกฤทัย ผิวไสยา
1.นาง พัชรีย์ กิ่งบรรเทา
62 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
49.00
12
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย จตุรงค์ มุ้ยแก้ว
1.นาย สุพัฒน์ โจระสา
63 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
38.00
11
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง ศุภมาส มุ่งทุ่งกลาง
2.เด็กชาย ปรีชา ดีเสมอ
1.นางสาว ทิพวรรณ บุญธรรม
2.นาง โสพิศ อุทัย
64 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
66.00
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย เตชิต พันธ์พรมพฤกษ์
1.นางสาว สุรัติยา ปานจันดี
65 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
64.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กชาย เจษฎา ชาบุญเรือง
1.นาง สุนิตา นันเสนา
66 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
38.00
10
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กชาย จตุพร ลาธุลี
1.นาง สุนิตา นันเสนา
67 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง วิลาสินี สารเสนา
1.นาง พัชรีย์ กิ่งบรรเทา
68 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
60.00
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง มณฑิตา พันธ์สว่าง
1.นาง อุลัยพร จำเริญ
69 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
30.00
13
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย ธวัชชัย ผ่านพินิจ
1.นาย สุพัฒน์ โจระสา
70 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
77.75
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กชาย ภัทรชัย เก่งมนตรี
2.เด็กหญิง ศศิวิมล จันทร
1.นาง ธัญญาภรณ์ ไชยโคตร
2.ว่าที่ร้อยตรี อาทิตยา หงษาล้วน
71 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
73.75
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กชาย ณัฐพล จันทสินธ์
2.เด็กหญิง อนันตยา ละเลิศ
1.นาง ศิริวรรณ วงศ์แก้ว
2.นาย นพพร แสงสงค์
72 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
81.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง อธิชา ศรีอำนาจ
2.เด็กชาย พิยวัฒน์ พรมสกุล
3.เด็กหญิง สิรภัทร วันศรี
4.เด็กหญิง วราพร เงินยวง
5.เด็กชาย ภาณุวัฒน์ พากเพียร
1.นาง ทิฆัมพร ทบเทิบ
2.นางสาว อรศรัยญา บุญลา
73 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
80.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กหญิง กฤตพร ขวัญอ่อน
2.เด็กหญิง พิชชาภา ยืนยงค์
3.เด็กหญิง ศศิวรรณ กองไซ
4.เด็กหญิง ภัทรวรินทร์ พงษ์เดช
5.เด็กหญิง วรกมล ไชยสนาม
1.นาย ณัฐวัฒน์ วรรณจู
2.นาง สุภัคตรา วรรณจู
74 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
98.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนงาม
1.เด็กหญิง พัชรี กันทะวงษ์
2.เด็กหญิง นันทิชา ภูผายาง
3.เด็กหญิง นันทิยา ขืมจันทร์
4.เด็กหญิง อรนิศา อินทรศร
5.เด็กหญิง ยิ่ญฐา เขียววิลัย
1.นางสาว นงลักษณ์ ผุยอุทา
2.นางสาว ศิรินทรา พรมาเนตร
75 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
89.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กหญิง รัตติกาล สุทธปัญญา
2.เด็กหญิง ภูษณิษา ทวนเงิน
3.เด็กหญิง นันทชพร สมจิตต์
4.เด็กหญิง เกศรินทร์ สายจันทึก
5.เด็กหญิง ฐิติยากร ดิลกลาภ
1.นางสาว จันทร์ตรี ทองมั่น
2.นาย บรรยาย หงษาล้วน
76 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
96.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง มุฑิตา พลเยี่ยม
1.นางสาว อนามิกา ศรีสวัสดิ์
77 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
88.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กหญิง ปณิตา ศรีพุทธา
1.นาง สุภัคตรา วรรณจู
78 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
91.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง สรัลพร สุครีพ
1.นาย นพพร แสงสงค์
79 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
84.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันจาน
1.เด็กหญิง เอื้อการย์ สุขชาติ
1.นางสาว วรรณรัตน์ จันทพรม
80 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
86.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กชาย ประกาศิต จองลน
2.เด็กหญิง ทรรษิกาน มณีวัน
1.นาง ธัญญาภรณ์ ไชยโคตร
2.ว่าที่ร้อยตรี อาทิตยา หงษาล้วน
81 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
82.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กชาย ศุภกฤต ศรีลาเพชร
2.เด็กหญิง อริสรา ภูมิลักษ์
1.นาง ศิริวรรณ วงศ์แก้ว
2.นางสาว อนามิกา ศรีสวัสดิ์
82 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
86.50
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กชาย สุรสิทธิ์ นิตินาทวรพจน์
2.เด็กหญิง ชลธิชา ยมพวงแก้ว
1.นาง ธัญญาภรณ์ ไชยโคตร
2.ว่าที่ร้อยตรี อาทิตยา หงษาล้วน
83 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
85.00
17
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย วิริยะ ว่องไว
2.เด็กหญิง ปัทมา บุญมาทน
1.นาง คนึงนิจ ธรรมจักร์
2.นาย บุญรอด ศรีจันทร์
84 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
96.25
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง กรวิภา ชาลี
2.เด็กชาย อนันตสิทธิ์ ยวนขันธ์
1.นาย บุญรอด ศรีจันทร์
2.นาง คนึงนิจ ธรรมจักร์
85 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
87.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.นาย นครินทร์ ติงชาติ
2.เด็กหญิง กาญจนธัช ชนะวงษ์
1.นาง วันเพ็ญ คำไชย
2.นางสาว ทัศวรรณ วงศ์ทอง
86 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
83.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหิน
1.เด็กชาย สิทธิชัย ศิริบุญ
2.เด็กชาย วัศพล จูมครอง
3.เด็กชาย พรศักดิ์ ศรีบุรี
1.นาง วาสนา ปรากฎมาก
2.นาย บัญชา ปรากฎมาก
87 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
82.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย ธีรชัย เพี้ยก่ำ
2.เด็กชาย ภานุ ประเสริฐพงษ์
3.เด็กหญิง ปาลิตา พูลทอง
1.นางสาว ยุวดี วงศ์ทอง
2.นางสาว สุกัญญา อัตพงษ์
88 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
87.56
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย สรวิชญ์ รัตนะ
2.เด็กชาย อภิวิชญ์ คล่องแคล่ว
1.นาย ศุภจักร ศรีถาการ
2.นาย สมาน บุญรักษา
89 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
72.58
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กชาย ทักษ์ดนัย คำฝอย
2.เด็กชาย วีรภัทร ศรีสุราช
1.นาย ปรีชา โกศัลวัฒน์
2.นาย พีรวัส บุญร่วม
90 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
57.96
13
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กชาย พุฒิพงษ์ รัตนะตะคุ
2.เด็กชาย ณัฐนันท์ พลงาม
1.นาย ปรีชา โกศัลวัฒน์
2.นาย พีรวัส บุญร่วม
91 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
57.51
15
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกันจาน
1.เด็กหญิง กาญจน์ติมา วงศ์คำธิน
2.เด็กชาย นพกฤษ จุลทัศน์
1.นาย พงษ์พัฒน์ ศรีสวัสดิ์
2.นาย บัณฑิต ศรีสะอาด
92 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
1.เด็กชาย จักรพรรดิ์ ศรีภักดี
2.เด็กชาย สุรดิษฐ์ ภูมิลักษ์
3.เด็กชาย ณัฐนันท์ สุวรรณ์
1.นาง ลำใย ศรีจันทร์
2.นาย นที สุขพอดี
93 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
79.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1.เด็กชาย ภูตะวัน โกรัตน์
2.เด็กชาย ณัฐพล อัครวงค์
3.เด็กชาย ก้องภพ เต่าทอง
1.นางสาว ชัญญาพัชญ์ ซาเสน
2.นาง หนูเรียบ ทองกลึง
94 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
94.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย ณรงศักดิ์ ประจญ
2.เด็กชาย อมรเทพ รัตนะ
1.นาย ศุภจักร ศรีถาการ
2.นาย สมาน บุญรักษา
95 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
89.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
1.เด็กชาย ศิริวัฒน์ สระสาง
2.เด็กชาย กวินทรา ศรีภา
1.นางสาว กุลิสรา สาคำภีร์
2.นางสาว สุนิสา สุรวิทย์
96 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
81.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนงาม
1.เด็กชาย สิทธินนท์ ลีลาศ
2.เด็กหญิง ธนวัฒน์ ขันโต
1.นางสาว นฤมล นิรังกูล
2.นาย สมจิต จันทร์เกษ
97 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
87.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันจาน
1.เด็กหญิง ศศิวิมล สมเพ็ชร
2.เด็กหญิง ปวีดา จำปาแก้ว
3.เด็กชาย นาที โจมสติ
1.นาง จันจิรา ศรีจันทร์
2.นางสาว สิริโสภา ขันทอง
98 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
83.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย ศุภกร มอมไทรัตน์
2.เด็กชาย กิตตินัย ศรีบุญเรือง
3.เด็กชาย ปธานิน ศรีบุญเรือง
1.นางสาว สุกัญญา อัตพงษ์
2.นาง ปริญญาภรณ์ วโรรส
99 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
83.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1.เด็กชาย นพณัฐ จันดาคำ
2.เด็กชาย อภินันท์ สุทธิสิน
3.เด็กชาย กฤษฎา สังขมาลัย
1.นาย ไพรัช มีสิทธิ์
2.นาง ศิรารินทร์ บุญยรัชชัยนนท์
100 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย ปิยวัช พลวาปี
1.นาง ทิฆัมพร ทบเทิบ
101 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
87.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1.เด็กชาย คมชรัณ สิงห์แจ่ม
1.นาย ธวัชชัย กิ่งมะณี
102 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
80.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหิน
1.เด็กชาย พีรพัฒน์ ตันโยธา
1.นางสาว ทัศยา รองทอง
103 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย พงศ์ภาณุ มนตรี
1.นาง นภาพร ภาษาพรม
104 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
91.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1.เด็กหญิง กัญญาภัค เดือนเพ็ง
1.นาย ธวัชชัย กิ่งมะณี
105 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
81.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กหญิง ณภัทร แก้วจินดา
1.นาย ไพรวัน เสนสม
106 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
73.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านซะวาซอ
1.เด็กชาย สุรนนท์ จันทร์ทาแจ่ม
1.นางสาว จินตนา สิงห์เชื้อ
107 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
68.00
19
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1.เด็กชาย ยศกร วงษ์ศรี
1.นาย ธวัชชัย กิ่งมะณี
108 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
92.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง กานต์ธิดา กลีบพรมราช
1.นางสาว สุรัติยา ปานจันดี
109 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
90.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย ธนศักดิ์ ลึกลาภ
1.นางสาว ดารณี ชมภูวิเศษ
110 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
97.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย ณัฏฐชาติ จันทร
1.นาง นภาพร ภาษาพรม
111 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
94.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย อภิวัฒน์ หวังกำกลาง
1.นาง มยุรี แสนเลิง
112 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
77.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง ธนาภา สุทธิสิน
1.นางสาว นิภารัตน์ กล้าใจ
113 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
76.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย จิติพงษ์ บุญมา
1.นาง ทิฆัมพร ทบเทิบ
114 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
92.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง กัลย์สุดา ปัดสงค์
2.เด็กหญิง ชลิตา คำสนอง
3.เด็กหญิง กิตติยากร เสนคำสอน
4.เด็กหญิง น้ำเพชร ตีเงิน
5.เด็กหญิง วิสุดา ไชยทุม
1.นาง เรณู แก้วคำรอด
2.นางสาว นิภารัตน์ กล้าใจ
3.นางสาว ดวงหทัย วงศ์แก้ว
115 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง วรนุช คำประภา
1.นาย เฉลิมพล สระ
116 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
85.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง นันทิชา วงตะลา
1.นาง นภาพร ภาษาพรม
117 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันจาน
1.เด็กหญิง เกตุมณี บุญพา
2.เด็กหญิง ศิริลักษณ์ ตีเงิน
1.นาง จันจิรา ศรีจันทร์
2.นาย พงษ์พัฒน์ ศรีสวัสดิ์
118 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
85.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง นปภา นิวงษา
2.เด็กหญิง ปภัสสร ศรศรี
1.นาง มยุรี แสนเลิง
2.นางสาว สุรัติยา ปานจันดี
119 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
88.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันจาน
1.เด็กหญิง สุตินันท์ นิรังกูล
2.เด็กหญิง แก้วตา จันดี
1.นาง จันจิรา ศรีจันทร์
2.นางสาว วรรณรัตน์ จันทพรม
120 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
76.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง นันทิตา บุญขาว
2.เด็กหญิง พิยะดา แซ่ตั้ง
1.นาย ศุภเกียรติ มูลสาร
2.นาง นิตยา ไชยกุฉิน
121 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
84.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย จตุรวิทย์ แก่นกุหลาบ
2.เด็กชาย ทินกร คันทา
1.นาง นิตยา ไชยกุฉิน
2.นาย ศุภเกียรติ มูลสาร
122 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง นลพรรณ คำกระจาย
2.เด็กหญิง เยวเรศ สายเสนา
1.นาง มยุรี แสนเลิง
2.นาย เฉลิมพล สระ
123 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง สุวรรณหงษ์ โททอง
1.นาง นภาพร ภาษาพรม
124 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กหญิง ชลลดา มาอ่อน
2.เด็กหญิง ฐานิดา บุุญพิม
3.เด็กหญิง กัญญาณัฐ นวลอนันต์
1.นาย ณัฐวัฒน์ วรรณจู
2.นาง สุภัคตรา วรรณจู
125 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1.เด็กหญิง อรณิชา รัตนวงค์
2.เด็กหญิง ศุภิสรา กุลธิ
3.เด็กหญิง อภิญญา ขันธวัตร
1.นางสาว ชัญญาพัชญ์ ซาเสน
2.นาง หนูเรียบ ทองกลึง
126 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง ปวิชญา สิงห์เสน
2.เด็กหญิง วรรณภา วรรณทวี
3.เด็กชาย กรกช ไชยดรุณ
1.นาง นภาพร ภาษาพรม
2.นางสาว พรสุดา ปิยะวงษ์
127 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
85.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหิน
1.เด็กชาย บดินทร วงษ์นอก
2.เด็กชาย ธนโชติ ไกรดวง
3.เด็กชาย ธนาวุฒิ กุลมาศ
1.นาย อครเดช พิมพ์โพธิ์
2.นาย บัญชา ปรากฎมาก
128 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
82.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย เลิศณรงค์ บุญขาว
2.เด็กชาย ณัฐธพงษ์ เลิศอนันต์วิมล
3.เด็กชาย อิทธิฤทธิ์ จันทร์พุ่ม
1.นาง นิตยา ไชยกุฉิน
2.นาย ศุภเกียรติ มูลสาร
129 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กชาย จิรายุ โพธิ์ศรี
1.นาย ประยูร กิ่งมณี
130 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
75.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง นิศา ด่านด้าว
1.นาย ประยูร กิ่งมณี
131 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กชาย วัชรินทร์ มาลีศรี
1.นาย ศุภชัย สุทธาวา
132 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
83.50
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย วุฒิภัทร รอดชมภู
1.นาง ดาราธร ซุยทอง
133 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
74.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย ภูวดล เงินยวง
1.นาย กำพล ยิ้มเกิด
134 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย อนุชา นิยม
1.นาง ดาราธร ซุยทอง
135 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
88.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย สุรศักดิ์ สุนาวัง
1.นาง อุบล บุญเริ่ม
136 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
84.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กชาย ขุติพนธ์ กันยาพันธ์
1.นาย ศุภชัย สุทธาวา
137 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
85.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนงาม
1.เด็กหญิง พัชรี กันทะวงษ์
1.นางสาว นงลักษณ์ ผุยอุทา
138 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านโตนด
1.เด็กหญิง รัชนีกร ศรีทอง
1.นางสาว รุจิษยา สิทธิมณี
139 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
82.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง ศิริประภา สีชมพู
1.นาง ดาราธร ซุยทอง
140 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
81.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง ปรียาดา บุตทะ
1.นาย กำพล ยิ้มเกิด
141 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
89.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กหญิง นิศารัตน์ ล้ำลอง
1.นางสาว จันทร์ตรี ทองมั่น
142 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง ชลธิชา กาลพัฒน์
1.นางสาว พิศมัย เรืองกาญจนรัตน์
143 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
84.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย ณัฐพงษ์ ไชยโคตร
1.นาย กำพล ยิ้มเกิด
144 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
82.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง วริษา โสดามรรค
1.นาย ระฟ้า มูลสาร
145 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
81.00
15
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง ชลนิภา คำจันทร์
1.นาย กำพล ยิ้มเกิด
146 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
87.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กหญิง อภิสรา ไกรษี
2.เด็กหญิง ปนัดดา เรืองศิริ
3.เด็กหญิง สุพรรณษา เกตุพุ่ม
4.เด็กหญิง วริษา งามแสง
5.เด็กหญิง รินลดา โพธิ์กระจ่าง
6.เด็กหญิง ปนิดา กันไชยชาติ
7.เด็กหญิง ปภัสสร พิณยพันธ์
1.นาง โสพิศ อุทัย
2.นางสาว ณัฐริญธาดา อัครสรพัฒน์
147 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง รัชนีกรณ์ สุขอ้วน
2.เด็กหญิง อังคณา วรรณคำ
3.เด็กหญิง สรินทรา สืบสาน
4.เด็กหญิง ศรสวรรค์ พาพิลา
5.เด็กหญิง ปวีณา ทองคำผุย
6.เด็กหญิง ณัฏฐณิชา บุญสร้อย
1.นางสาว เกศณี ไชยโคตร
148 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
84.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนารังกา
1.เด็กชาย อภินันท์ กันวิเศษ
1.นางสาว สุบัน พรมลี
149 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
78.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
1.เด็กชาย จันทร์ มณีวงค์
1.นางสาว กุลิสรา สาคำภีร์
150 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
84.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย ชาคริส แก้วภักดี
1.นางสาว วนิดา มะลัย
151 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนงาม
1.เด็กหญิง พัชรี กันทะวงษ์
1.นางสาว นงลักษณ์ ผุยอุทา
152 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
82.50
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
1.เด็กหญิง ผกามาศ ทองสง่า
1.นางสาว กุลิสรา สาคำภีร์
153 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง จุฑามณี สืบหล้า
1.นางสาว วนิดา มะลัย
154 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
81.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง บัวผัน คำผุย
1.นาย ระฟ้า มูลสาร
155 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
74.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง อารยา ถนอมผล
1.นาย ประยูร กิ่งมณี
156 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
86.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย ปัณฑิกะ สีดา
2.เด็กหญิง สุดารัตน์ คำเรือง
3.เด็กหญิง นภัสสร ชัยปัญญา
1.นาง นิตยา ไชยกุฉิน
2.นาง จิตตินันท์ มูลสาร
157 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
70.00
20
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย จีรพัฒน์ พัดเงิน
2.เด็กชาย อภิชิต อ่ำคง
3.เด็กหญิง ขนิษฐา พรใส
1.นาง รัชนี ชัยรักษ์
158 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
90.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง อรดา อริกุล
2.เด็กหญิง กานต์ธิดา เขียวเทียน
3.เด็กหญิง ณิชกานต์ ทองแท่ง
1.นาง ศิริรัตน์ วงค์บุดดี
159 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
78.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง เบญจามิน กองแก้ว
2.เด็กหญิง กันตา วรโคตร
3.เด็กหญิง นัฐริกา มณีวงษ์
1.นาง นิตยา ไชยกุฉิน
2.นาง จิตตินันท์ มูลสาร
160 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง จารุวรรณ จันทรง
1.นาย เฉลิมพล สระ
161 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย ภัทรชนนท์ เม้าราษี
1.นาง พัชรีย์ กิ่งบรรเทา
162 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
83.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย ไกรพจน์ ปิ่นแก้ว
1.นาย กำพล ยิ้มเกิด
163 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
76.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง มลฑิตา รูปสม
1.นาย กำพล ยิ้มเกิด
164 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
86.20
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กหญิง นิศารัตน์ ล้ำลอง
1.นางสาว จันทร์ตรี ทองมั่น
165 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
82.60
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง พิมพ์พิสุทธิ์ จูมคำ
1.นาง อุบล บุญเริ่ม
166 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
82.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กชาย พันธ์กวี พันธ์ขาว
1.นางสาว จันทร์ตรี ทองมั่น
167 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
80.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย พรชัย หล้าศรี
1.นาง อุบล บุญเริ่ม
168 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
57.00
9
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กหญิง นันธิดา สอนโพธิ์
2.เด็กชาย ศิรวิทย์ แก้วบับภา
1.นาย พสิษฐ์ คำแผ่นจิรโรจน์
2.นาง พรทิพา สุทนต์
169 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
51.00
12
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านซะวาซอ
1.เด็กหญิง ภาวิดา บัวคำ
2.เด็กหญิง สุชญา โสดาจันทร์
1.นาง นันทพร เสนสม
2.นางสาว ศิวนาถ โสศรีสุข
170 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
82.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง สิริยา กุรัตน์
2.เด็กหญิง พัฒน์นรี เวทย์ปัญญา
1.นางสาว วราภรณ์ พากเพียร
171 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย ธีระชล ทองคำผุย
1.นาย ทนงศักดิ์ สายสมบัติ
2.นาย วุฒิไกร จูมสิมมา
172 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กชาย อัษฎาภรณ์ พงษ์ขันธ์
2.เด็กหญิง พัชราภรณ์ อินทมาศ
3.เด็กหญิง กุลริษา สอนไชญาติ
1.นาย สุวรรณ โพธิ์ขาว
2.นางสาว จันทร์ตรี ทองมั่น
173 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
87.25
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง สุทัตตา สีพันพูล
1.นาง ศิริวรรณ วงศ์แก้ว
174 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
76.64
19
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กหญิง ศิรินภา พุกเพชร
1.นาง บัวลา เกรินเกริก
175 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
87.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโตนด
1.เด็กชาย เอกราช บุญลา
1.นาง จิตรตะนา บุปผาพรหม
176 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
84.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
1.เด็กหญิง ชนาภา นิวาส
1.นาง อรชร ยิ้มเกิด
177 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
80.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง สุดารัตน์ รัตนะ
1.นาย กำพล ยิ้มเกิด
178 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง ภัทรธิรานันท์ พันธนู
1.นางสาว จุฑารัตน์ ดวงอินทร์
179 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
76.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง ชลธาร ประภาโส
2.เด็กชาย ชัยณรงค์ วงษ์เศษ
3.เด็กชาย โพธิวัฒน์ โสดา
1.นาง ไพจิตร พานจำนงค์
2.นางสาว เปียทิพย์ ยิ้มญวน
180 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
64.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย ธีรวิทย์ ศรีสวย
2.เด็กชาย พีรพัฒน์ ผองสุข
3.เด็กหญิง นัทติญา ชุ่มแจ่ม
1.นาง ทิฆัมพร ทบเทิบ
2.นางสาว ชวัญชนก กงกัญญา
181 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
61.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย จัตุภัทร คำจันทร์
2.เด็กหญิง ขวัญธนาภรณ์ แก้วภักดี
3.เด็กหญิง จิรนันท์ คชพันธ์
1.นาง ทิฆัมพร ทบเทิบ
2.นางสาว ลัดดาวัลย์ จารนัย
182 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
48.00
13
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง ปิยะภา พันวิลัย
2.เด็กหญิง เกศรา จารนัย
3.เด็กหญิง พัชราภรณ์ ศิรินู
1.นางสาว ยุวดี วงศ์ทอง
2.นางสาว สุกัญญา อัตพงษ์
183 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
78.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันจาน
1.เด็กชาย กิตติศักดิ์ กงล้อม
2.เด็กชาย ธนากร คำสันกอง
1.นาย ธนาวิทย์ พาลา
2.นาย ปริวัฒน์ แก้วไชยพาน
184 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
60.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กชาย อัฐพล โจมสติ
2.เด็กชาย เจษฎา ชาบุญเรือง
1.นาย พีรวัส บุญร่วม
2.นาย ปรีชา โกศัลวัฒน์
185 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
61.03
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย กวินทร์ คำจันทร์
2.เด็กชาย อุดมชัย ครองใจ
1.นาย ศุภจักร ศรีถาการ
2.นาย สมาน บุญรักษา
186 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง คณิตา พาลา
2.เด็กหญิง พรนภา กันยาสาย
3.เด็กชาย ภัทรชนนท์ เบ้าราษี
1.นาง อุลัยพร จำเริญ
2.นาง พัชรีย์ กิ่งบรรเทา
187 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ พิระภาค
2.เด็กชาย อนุชา เวียงคำ
3.เด็กหญิง ธัญชนก คำแปร
4.เด็กหญิง ฐิติวรดา บุญมารอง
5.เด็กหญิง ช่อตะวัน จันทร
1.นางสาว มนัสนันท์ โชติการ
2.นางสาว ระวีวรรณ สายทอง
188 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
89.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง สุภาภรณ์ โกศัลวัฒน์
2.เด็กหญิง แพรวา นาคำโฮม
1.นาง โพธิ์ทองศิลป์ สามารถ
2.นางสาว อุไรวรรณ สอิ้งทอง
189 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
76.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กหญิง จิตตราภรณ์ จันแก่น
2.เด็กหญิง พัชทรานันท์ พันธ์สุข
1.นาง พรทิพา สุทนต์
2.นาง สุกัญญา มะโนชาติ
190 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
73.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง สุกัลยา คำกระจาย
2.เด็กหญิง จุฑามาศ สมีแจ้ง
1.นางสาว จุฑารัตน์ ดวงอินทร์
191 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
89.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง ดวงหทัย นิสวงศ์
2.เด็กชาย ปัญญา สีดาแก้ว
1.นาง โพธิ์ทองศิลป์ สามารถ
2.นาง สุนิตา นันเสนา
192 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
79.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กชาย ธวัชชัย เสนคราม
2.เด็กชาย วิทวัส พุฒพันธ์
1.นาง สุกัญญา มะโนชาติ
2.นาง พรทิพา สุทนต์
193 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
81.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย ณรงค์ชัย นิวงษา
2.เด็กชาย พัชรพล สุวรรณศิลป์
1.นาง ปริญญาภรณ์ วโรรส
2.นางสาว สุกัญญา อัตพงษ์
194 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
77.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง อรฤทัย คล่องแคล่ว
2.เด็กหญิง จันจิรา คำจันทร์
1.นาย อนุชา จันทร์แก้ว
2.นางสาว อรศรัยญา บุญลา
195 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
40.00
13
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กชาย พลพล เสงี่ยมทรัพย์
1.นางสาว อุไรวรรณ สอิ้งทอง
196 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
27.00
17
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ สมาคม
1.นางสาว ลัดดาวัลย์ แก้วพวง
197 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
30.00
8
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง ธัญญา ยอดทรัพย์
1.นาย อนุชา จันทร์แก้ว
198 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
76.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย อดิเทพ วงศ์เมือง
2.เด็กชาย สุริยา วิชาชัย
1.นางสาว สุชาดา สุวรรณการ
2.นางสาว มนัสนันท์ โชติการ
199 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
69.00
14
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กหญิง ปุณพร บุญเชิญ
2.เด็กหญิง ปุณญาพา พจชนะ
1.นาง พรทิพา สุทนต์
2.นาง อรพิน บัวแก้ว
200 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
75.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง อุดมศักดิ์ นิสกุล
2.เด็กหญิง สิริกร สืบสาน
1.นางสาว มนัสนันท์ โชติการ
2.นางสาว ระวีวรรณ สายทอง

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม