#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
1.เด็กหญิง โยษิตา ดาวพันธ์
2.เด็กหญิง กมลรัตน์ ละมูล
3.เด็กหญิง อินทิรา ศรีภา
1.นาง สมเพียร วงษ์ราช
2.นางสาว ลำใย กั้วพิทักษ์
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
82.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนจิก
1.เด็กชาย พิชยุทธ์ สังข์ขาว
2.เด็กชาย ภูวดล สุระชาติ
3.เด็กหญิง ศศิธรณ์ หึมวัง
1.นาง วิเชียร ศรีคำ
2.นางสาว เบญจวรรณ ขันตี
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
95.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำเบ็ง
1.เด็กหญิง สุธาศินี จันทร์อ่อน
2.เด็กหญิง ธิรัตน์ติกานต์ แสงกล้า
1.นาย เกรียงไกร มะณีพงษ์
2.นาง จันทรา ทองพันธ์
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
86.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย ภูรินทร์ ธรรมรส
2.เด็กหญิง ไพลิน ศิริชนะ
1.นางสาว มนฤดี สาระพงษ์
2.นาง เพ็ญประภา จันทรา
5 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
74.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง จารุวรรณ ทองมนต์
2.เด็กหญิง ณัฐธิชา ศรีสุข
3.เด็กหญิง คีตาภัทร ศรีดาชาติ
1.นาย รังสรรค์ เพ็งธรรม
2.นาง ทะยิดา แก้วภักดี
6 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.นาย ณัฐวุฒิ ดาวใส
2.เด็กชาย ณัฐวัฒน์ ศรีแก่
3.เด็กชาย ทวีชัย มะปรางค์
1.นาย รังสรรค์ เพ็งธรรม
2.นาง กัลยาวรรณ ไชยปัญญา
7 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กชาย วรานุพงษ์ ชาลีกุล
2.เด็กชาย พงศธร แก้วธรรมศร
3.เด็กชาย สมประสงค์ จำปาทิพย์
1.นาย ถาวร ยศศิริ
2.นาย สุริยัน อินทรโสม
8 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.นาย สิทธิศักดิ์ ลาโสพันธ์
2.นาย ก้องหล้า แสงสิงห์
3.นาย อภินันท์ สาธรณ์
1.นาย รังสรรค์ เพ็งธรรม
2.นาง ทะยิดา แก้วภักดี
9 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
84.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
1.เด็กชาย จิรวัฒน์ รักษาวงษ์
1.นางสาว รพีพร พรมสิทธิ์
10 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
75.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง กมลทิพย์ บริสุทธิ์
1.นางสาว มนฤดี สาระพงษ์
11 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
84.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กชาย ธนาเดช โคสารคุณ
1.นาง ประกาย มุ่งหมาย
12 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
79.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง ปิยธิดา อาการ
1.นางสาว ศิริกุน ฝอยทอง
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
75.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย วิริยะ วิลามาศ
2.เด็กชาย ศุภกิตติ์ แก้วดี
3.เด็กหญิง เดือนนภา ค้ำคูณ
4.เด็กชาย ธีรภัทร ศรัทธา
5.เด็กหญิง ศศิประภา เหลื่อมศรีจันทร์
6.เด็กหญิง พิรดา สุรสิทธิ์
1.นาย อาทิตย์ เลื่อนฤทธิ์
2.นาง วรรนิภา บุญพร้อม
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านระโยง
1.เด็กชาย บวรนันท์ คำดำ
2.เด็กชาย วิรูปักษ์ พิทักษ์
3.เด็กหญิง จิราภรณ์ ศิริชนะ
4.เด็กชาย กฤตนัย ดาวไสย์
5.เด็กหญิง ปวันรัตน์ สามารถ
6.เด็กหญิง สุนิสา นามขุน
1.นาย เหมือน เหลี่ยมโลก
2.นาง กัลป์ธีร์ พละศรี
3.นางสาว ภฤตยา ศิริพันธ์
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ธนวรรณ คูณสุข
2.เด็กหญิง ฉวีวรรณ เปล่งปลั่ง
3.เด็กชาย วุฒิพงษ์ ยอดแก่น
4.เด็กชาย กัมปนาท ชำนาจ
5.เด็กหญิง ธิลดา จันทร์เทศ
1.นางสาว สุทธิดา เกตุจรูญ
2.นาง ยุภาพร พงค์พีระ
16 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
80.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย อภิวัฒน์ รัตนโสภา
2.เด็กชาย ณีระมล อรุณเรือง
1.นางสาว วนิดา เกษี
2.นาย หริภูมิ ศรีละพันธ์
17 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
89.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
1.เด็กหญิง นัฐพร หนองแคน
2.เด็กหญิง สันันทา เดิมพันธ์
3.เด็กหญิง กชวัน อินทะวงษ์
1.นาย สรรเสริญ แก้วมูล
2.นาง ชบาไพร ทาเสนาะ
18 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
83.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองทา
1.เด็กชาย ภัทรดนัย ซีซ่า
2.เด็กหญิง กันติยา ละมูล
3.เด็กหญิง ณิชารัศม์ นันคำ
1.นาง ปวริศา พิบูลย์
2.นางสาว ศิริภา นุ่มพันธ์
19 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย พศิน จิตรพินิจ
2.เด็กชาย ธนัตถ์ พิมพ์สาร
1.นาง เพ็ญประภา จันทรา
2.นางสาว มนฤดี สาระพงษ์
20 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
80.00
15
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำเบ็ง
1.เด็กชาย บัณฑิต ไชยโคตร
2.เด็กชาย ต้นกล้า คำมุงคุล
1.นาย เกรียงไกร มะณีพงษ์
2.นาง ฐิภาภรณ์ ทาระบุตร
21 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
80.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กชาย นทิพงษ์ แก้ววิสูตร
2.เด็กชาย อารียา บัวลา
1.นาย สุริยัน อินทรโสม
2.นาย ถาวร ยศศิริ
22 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
78.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย ธนพล พอกพูลขำ
2.เด็กชาย กิตติศักดิ์ ว่องไว
1.นางสาว วนิดา เกษี
2.นาย หริภูมิ ศรีละพันธ์
23 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
87.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ปาริฉัตร เทียงแก้ว
2.เด็กหญิง นันทิกานต์ ปฏิธันยธรณ์
3.เด็กหญิง รุจาภา สุจันทร์
1.นาง เยาวลักษณ์ ธรรมนิยม
2.นาง นงลักษณ์ รัตนา
24 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
84.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองทา
1.เด็กชาย พรชัย สวัสดี
2.เด็กชาย ไพศาล สุพรรณ
3.เด็กชาย นนทวัฒน์ จรเด็จ
1.นาย จิรวัฒน์ กุมพันธ์
2.นาย สมรัก สมหวัง
25 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
88.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง สุวรรณี ลายคราม
2.เด็กหญิง สร้อยฟ้า ผิวอ่อน
3.เด็กหญิง ราชาวดี ลายคราม
1.นาง เยาวลักษณ์ ธรรมนิยม
2.นางสาว ปาหนัน สมสุข
26 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
92.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย ตะวัน วรรณศรี
2.เด็กชาย สุกนต์ธี เสนใส
1.นาง เพ็ญประภา จันทรา
2.นางสาว มนฤดี สาระพงษ์
27 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
87.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองทา
1.เด็กชาย พุฒิพงศ์ จันทร์แรม
2.เด็กชาย ธันธพัฒน์ สุระชาติ
1.นาย จิรวัฒน์ กุมพันธ์
2.นาย สุเทพ เบิกบาน
28 การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
85.25
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง สุภาวดี ทะทอง
2.เด็กชาย นันทวุฒิ สถาวร
3.เด็กหญิง พัชราภา เครือพันธ์
1.นาง นาถตยา ภูรักษาไชย
2.นาง กาญจนา ปุ้งโพธิ์
29 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
90.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง วิริฒิพา พิทักษ์
1.นางสาว สุมณฑา ปาคำดี
30 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
83.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย สรวิชญ์ หัสดง
1.นาง มณีวรรณ์ ศรีหล้า
31 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
89.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง สุชาวลี ขานชัย
1.นางสาว สุมณฑา ปาคำดี
32 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
78.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
1.เด็กหญิง จารุวรรณ ผกามาตย์
1.นาง ประยูร สายเสมา
33 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
92.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง จุฑามาศ พลแสน
1.นาง วิลาวัณย์ ร่มรื่น
34 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
89.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง วรรณิสา เสาร์แพง
1.นาย วัชรินทร์ ภูพวก
35 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
79.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ
1.เด็กหญิง อัญชลิตา บัวจันทร์
1.นาง วิชชุมา กะริโส
36 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
71.50
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง ยุพา สกุลมลิ
1.นางสาว ศิริกุน ฝอยทอง
37 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง กนกภรณ์ ดาวใส
1.นาง วรรณา รัตนา
38 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
81.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง อธิติยา จิบจันทร์
1.นาง ประกาย มุ่งหมาย
39 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
76.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง สุชานาฎ ชุ่มใจ
1.นางสาว สมปอง มงคล
40 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
69.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กชาย พลพนัส เงินดี
1.นาย วัชรินทร์ ภูพวก
41 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
74.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ
1.เด็กหญิง พิมนภาพร จันทร์ประสิทธิ์
2.เด็กหญิง เบญจมาศ ใจเครือ
1.นาง ดารณี สร้อยมาลุน
2.นาง กัญญารัตน์ ผิวทน
42 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
71.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง มนัสขวัญ กงล้อม
2.เด็กชาย ภานุวัฒน์ จันทง
1.นาง ประกาย มุ่งหมาย
2.นาย ธีรพัฒน์ มุ่งหมาย
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
78.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย ศักดินันท์ ศรีธรราษฎร์
2.เด็กชาย พีรธัช แก้วบุญมาก
3.เด็กชาย อาณาจักร แสงขาน
4.เด็กชาย ปฏิภาณ ปัดถา
5.เด็กชาย อรรถพันธ์ รักสุจริต
6.เด็กชาย ศุภกฤต ทองอ่อน
1.นาย สุระพิด เถาว์คำ
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านระโยง
1.เด็กชาย พชร ใจหาญ
2.เด็กชาย พีรภัทร มุขภักดี
3.เด็กชาย เกียรติศักดิ์ โตพ่วง
4.เด็กชาย นพดล เสือยา
5.เด็กชาย พงศธร บุญเสน
6.เด็กชาย พัชรพล ปัญญาคม
1.นาย มนตรี พิบูลย์
2.นางสาว บุษบา แก้วมูล
3.นางสาว บุหลัน บัวทอง
45 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง ปริณรัตน์ มวลพรหม
1.นาง ภัทรียา มีโค
46 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
69.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านซำเบ็ง
1.เด็กชาย วงศธร ฟื้นสวรรค์
1.นางสาว สุขุมาภรณ์ ทุมจันทร์
47 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย อดิศร แพงเพชร
1.นาย พิชิตพล มณฑา
48 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง นิดาพร ครองชัย
2.เด็กหญิง ณัฐกานต์ จันทร์ทัย
3.เด็กชาย แสงสุรีย์ ิอิ่มอ้วน
1.นาง ไพลิน ทีงาม
2.นาง กาญจนา ปุ้งโพธิ์
49 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
61.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง พราวพรรณ จุลหอม
2.เด็กหญิง ปิยนุช กงล้อม
3.เด็กหญิง อลิษา ทิ่งทอง
1.นาง วรุณรัตน์ รักเดช
2.นางสาว ชฎาภรณ์ ครองยุติ
50 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
73.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง ดวงกมล ศิริชนะ
2.เด็กชาย อนุวัฒน์ สุชาติ
3.เด็กหญิง วณัฐขนันท์ คูพันธ์
1.นาง สุสดี ศรีแก้ว
2.นาง นิตยา สระแก้ว
51 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
20.00
14
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง พัชราภรณ์ เพ็ชรินทร์
2.เด็กหญิง ชาลิสา โชคณัฐ
3.เด็กหญิง ปานไพลิน กุมรัมย์
1.นาง วรุณรัตน์ รักเดช
2.นางสาว ชฎาภรณ์ ครองยุติ
52 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย ธีระวัฒน์ อาจเมือง
2.เด็กหญิง ปาริฉัตร แก้วดี
3.เด็กหญิง บุญญารัตน์ จันทคาด
1.นางสาว สุดารัตน์ วันศรี
2.นางสาว พิมพ์กฐิชา จรูญเบญญาบุณย์
53 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
83.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กชาย พงศภัค เสนาภัค
2.เด็กชาย ภูริเดช คำหล้า
3.นางสาว สุทธิดา จอมพันธ์
1.นาง วรุณรัตน์ รักเดช
2.นางสาว ชฎาภรณ์ ครองยุติ
54 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง วันชพร วงษ์ขันธ์
2.เด็กหญิง ปิ่นสุดา พาลรอง
3.เด็กหญิง ประกายดาว ค้ำคูณ
1.นางสาว สุดารัตน์ วันศรี
2.นางสาว วนิดา เกษี
55 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง กัลยรัตน์ ศรัทธา
2.เด็กหญิง มาลัยพร ชาวเหนือ
3.เด็กหญิง วรรณภา ธรรมนิยม
1.นางสาว สุดารัตน์ วันศรี
2.นาง วรรนิภา บุญพร้อม
56 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.เด็กชาย กฤษฎาวุธ กุลมาต
2.เด็กหญิง เสาวนีย์ ลำพูน
3.เด็กหญิง จุฑาทิพย์ ศรีแพงมล
1.นาง สมถวิล ป้องกัน
2.นางสาว สุพิศ คำแคว้น
57 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
78.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ
1.เด็กหญิง ขวัญจิรา ไชยพรม
2.เด็กหญิง บัณฑิตา บุญส่ง
3.เด็กชาย นันทวัฒน์ ส่องสีโรจน์
1.นาย ธานี บุญหวาน
2.นาย ศิริ ศรีละพันธ์
58 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
75.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503)
1.เด็กชาย อนุชา ข้อแก้ว
2.เด็กหญิง พรพิมล แก้วมูล
1.นาง วิภาพร โพธิ์ชัย
2.นางสาว วริศราภรณ์ เสาร์เวียง
59 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
89.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย ภานุวัฒน์ คานเครือ
2.เด็กชาย ชัยพสิษฐ์ จันทร์ประสิทธิ์
1.นาง ไพลิน ทีงาม
2.นาง กาญจนา ปุ้งโพธิ์
60 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
87.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ อาสา
2.เด็กหญิง จิรัชญา ผิวผัน
1.นางสาว สุดารัตน์ วันศรี
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
95.25
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ
1.เด็กหญิง พัชรี ยวนยี
2.เด็กหญิง สุกัญญา อุดมกัน
3.เด็กหญิง วิภาวรรณ เพ่ิมผล
1.นาง ปพรรณพร บุญหวาน
2.นาง สุระภี สัตยากุล
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
70.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ
1.เด็กหญิง วารินทร์ทิพย์ บุญรักษา
2.เด็กหญิง พรชิตา เสนาน้อย
3.เด็กหญิง อุมารี จันประสิทธิ์
1.นาง วิชชุมา กะริโส
2.นาง ประไพศรี สุขพอดี
63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
65.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กชาย อภิวัฒน์ กงล้อม
2.เด็กหญิง พลอยไพลิน เชียงเครือ
3.เด็กหญิง อารีรัตน์ จันทร์พูล
1.นาย จำเนียน กัญญาชาติ
64 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ บูรพา
1.นาย พิชิตพล มณฑา
65 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
79.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนจิก
1.เด็กชาย สรวิชญ์ แก่แสง
1.นางสาว รัตนาภรณ์ บุญเทพ
66 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย พรภวิษย์ โพธิสาร
1.นางสาว สุมณฑา ปาคำดี
67 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
57.00
7
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง นาราภัทร ปัญญาพันธ์
1.นาง กาญจนา ปุ้งโพธิ์
68 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
45.00
11
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย ศุภวิชญ์ แก้วดี
1.นาง วรรนิภา บุญพร้อม
69 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
23.00
18
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ
1.เด็กหญิง ขนิษฐา คูณชัย
1.นาย ศิริ ศรีละพันธ์
70 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
17.00
19
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง ปาลิตา วาชัย
1.นาย วิทูลย์ บุญชม
71 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
72.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.นางสาว ฐาปนีย์ หมื่นขัน
1.นาง จารุวรรณ แก้วมูล
72 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
58.00
6
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กหญิง ธัญเรศ บัวลา
1.นาย ถาวร ยศศิริ
73 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
74.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง สุภาวดี นามอนุ
2.เด็กหญิง สุภัสสรา โพธิ์ศรีทอง
1.นาง สุธาสินี กาญจนพัฒน์
74 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
33.00
13
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย ธีรโชติ โคตะมูล
2.เด็กหญิง ศศินา ดวงศรี
1.นาย สมัคร เขียวนิล
2.นาย รณชิต คำศรี
75 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
78.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง เพชรอรุณ อ้อมชมภู
2.เด็กหญิง เขมิกา บุญมาก
1.นาง สุธาสินี กาญจนพัฒน์
76 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
17.00
7
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กหญิง นภัสวรรณ เพ็งกระจ่าง
2.เด็กหญิง กรรณิการ์ วงษ์เศษ
1.นาย ถาวร ยศศิริ
2.นางสาว สุชาฏา บุญนำ
77 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
66.00
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง สุมินตรา แก้วมูล
1.นาง กาญจนา ปุ้งโพธิ์
78 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
50.00
11
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กหญิง กานต์สินี ดวงสา
1.นาย สมัคร เขียวนิล
79 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
46.00
8
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง วราพร ไกยชาติ
1.นาง กานต์พิชชา กินรา
80 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
26.00
12
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย จักรธร ยี่สุ่น
1.นาง พรพิมล ปิยภัณฑ์
81 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
52.00
8
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย วรวุฒิ ศรศรี
1.นาง กานต์พิชชา กินรา
82 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
36.00
12
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กชาย ภาณุวัฒน์ คล้ายอุดม
1.นาย ทวีเดช สุระชาติ
83 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
74.25
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง เพชรน้ำผึ้ง โกศล
2.เด็กหญิง ภัควัฒน์ จิบจันทร์
1.นางสาว พัทธนันท์ บุญแก้ว
84 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
71.25
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ
1.เด็กชาย ไชยา วงค์แก้ว
2.เด็กหญิง กาญจนา ราษฎร์นอก
1.นาง จันจิรา สมหวัง
2.นางสาว นุสสรี ศาพันธ์
85 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
87.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านระโยง
1.เด็กหญิง พัชรพร วงศ์เสนา
2.เด็กหญิง กนกอร พวงแก้ว
3.เด็กหญิง กัลยากร แก้วกันหา
4.เด็กหญิง เมธาพร จามะรีย์
5.เด็กหญิง พิมพกานต์ พิมาทัย
1.นาง กัลป์ธีร์ พละศรี
2.นางสาว เกวลี ศรีญา
86 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
80.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง มณฑาธาร สมบัติมา
2.เด็กหญิง อวิกา อาการ
3.เด็กหญิง ปาตี คำเหลือ
4.เด็กหญิง สิริวิริยะกุล คูณตุ่้ม
5.เด็กหญิง ชญานิน แก่นแก้ว
1.นาง วรรนิภา บุญพร้อม
87 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
93.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กหญิง กันนิกา บัวคำ
2.เด็กหญิง ประกายดาว คำลาย
3.เด็กหญิง สุภาพร แจ่มเจิง
4.เด็กหญิง นารีรัตน์ สุขเกิด
5.เด็กหญิง สุภาดา ศรีเหลือง
1.นาง ภรนภา สาสังข์
2.นาง อุมา ศรีอุดร
88 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
82.00
15
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง สุจิตตรา ไชยชาติ
2.เด็กชาย พีระพงษ์ บงศ์บุตร
3.เด็กหญิง อาริษา ศรีโพธิ์
4.เด็กหญิง ชลิตา สุระชาติ
5.เด็กหญิง เกวลิน ศรีสุข
1.นาย สมชาย สมหอม
89 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กหญิง เพ็ญพิชา พระสว่าง
2.เด็กชาย กฤษณะ พรมงาม
3.เด็กชาย เอื้ออังกูร พรรณลา
4.เด็กหญิง ทิพวรรณ ดวงสา
5.เด็กชาย สิทธินนท์ เทียนเหลือง
1.นาง มณีวรรณ์ ศรีหล้า
2.นาง ชุติกาญน์ ดวงสา
90 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง วรนันท์ ขาวฟอง
2.เด็กหญิง ชญาดา สิมะวัฒนะ
3.เด็กหญิง ธนัญญา สงคราม
4.เด็กหญิง ศิริกานดา นามวิชา
5.เด็กหญิง ชญานี ศรศรี
1.นาง วรรนิภา บุญพร้อม
91 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
84.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง วิลาวัลย์ กองแก้ว
2.เด็กชาย อภิรักษ์ อินทร์สุวรรณ์
3.เด็กหญิง กมลชนก สาเกษ
4.เด็กหญิง ชลิตา สุชาติ
5.เด็กหญิง อรวิมล คืนผล
1.นาง อุไรรัตน์ สุวรรณกูฏ
2.นาง นิตยา สระแก้ว
92 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
83.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กหญิง ปวีร์กร มีผล
2.เด็กหญิง กุลนันท์ บุญจันทร์
3.เด็กหญิง แพรวา หลอมทอง
4.เด็กหญิง สิริมณี บัวลา
5.เด็กหญิง อริสรา ไชยสังข์
1.นาง กัลชนา ดวงสา
2.นาง อะมาวะสี จันทร์ผ่อง
93 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง ไพลิน ธรรมรัตน์
2.เด็กหญิง สุนิชา พรหมจันทร์
3.เด็กหญิง สกุณา อินตะนัย
4.เด็กหญิง ศิริรัตน์ ศรีพลู
5.เด็กหญิง สรินยา สะดวก
1.นางสาว วราณี จงกลกลาง
2.นาง กรรณิกา กาญจนพัฒน์
94 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนมหาราช 2
1.เด็กชาย ธนพนธ์ ศรีเนตร
2.เด็กชาย รพีภัทร บุญธรรม
3.เด็กชาย ชัยวัฒน์ จารุวงศ์
4.เด็กหญิง อภัสรา สิงห์เรือง
5.เด็กหญิง ปิญชาน์ มาลีหวล
1.นาย กฤษฎา พละศักดิ์
2.นาง สิษฐิพร พิทักษา
95 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
89.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง ชมพูนิกข์ ศิริชนะ
1.นางสาว เดือนแรม จันทร์ทอง
96 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
82.00
16
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง ฑิตฐิตา ยอดชุม
1.นางสาว พรรณิดา ภูมิลักษณ์
97 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
88.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย สุวินัย ชัยสนอง
1.นางสาว เดือนแรม จันทร์ทอง
98 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
87.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย สุรพัศ ศรีปัญญา
1.นาง อะมาวะสี จันทร์ผ่อง
99 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กหญิง วรัญญา โคตรคำ
1.นาง ลำดวน จันทานิตย์
100 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
80.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย นพมนัส อุดมนา
2.เด็กหญิง ภัทราพร พละศักดิ์
1.นาง กัลชนา ดวงสา
2.นาง มณีวรรณ์ ศรีหล้า
101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
74.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง ชญานิศ บุญยะวัตร์
2.เด็กชาย สุรพงษ์ แก้วมูล
1.นาง อุไรรัตน์ สุวรรณกูฏ
2.นาง นิตยา สระแก้ว
102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
89.66
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย ปุณณวิช บัวทอง
2.เด็กหญิง อนันทนิญา ศรีคำ
1.นางสาว พูนสุข ปัญญาวัน
2.นางสาว สมปอง มงคล
103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
85.00
17
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย ณภัทร ศรีสะอาด
2.เด็กหญิง จิรนันท์ บุญแสง
1.นาง กัลชนา ดวงสา
2.นาง อุมาริน ศรีอุดร
104 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
96.60
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย ภูวดล อินธิเดช
2.เด็กหญิง ศุภลักษณ์ มีจันทร์
1.นางสาว พูนสุข ปัญญาวัน
2.นาง วิลาวัณย์ ร่มรื่น
105 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
92.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง อิสริยา สำรวย
2.เด็กชาย จักรกฤษณ์ สุดใจ
1.นาย เดชา สามารถ
2.นางสาว วราพร พันธ์โภคา
106 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กชาย ณัฐวัฒน์ พึ่งพิง
2.เด็กชาย จักริน ทนุดำ
3.เด็กชาย จิตติพัฒน์ สุดใจ
1.นาง จรรยา อินตา
2.นาย ศุภณัฐ โพธิ์ดี
107 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กชาย ณรงฤทธิ์ โคตรคำ
2.เด็กหญิง อุมาวดี อินทร์งาม
3.เด็กชาย ณัฐพล บัวลา
1.นางสาว อารีย์ เคล้าจันทร์
2.นางสาว ปทุมวัน พละศักดิ์
108 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
64.99
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กชาย ปิยวัฒน์ บุญเจิม
2.เด็กชาย นรเศรษฐ์ ใบเขียว
1.นาย อุดม พิญญพงษ์
2.นาย ถาวร ยศศิริ
109 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
61.06
16
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย ภูรินทร์ จงจำ
2.เด็กชาย ชัยวัฒน์ เจริญทัศน์
1.นาย สมัคร เขียวนิล
2.นาย รณชิต คำศรี
110 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
60.93
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย เชิดชัย จิตอ่อน
2.เด็กชาย สุถนัย จันไทย
1.นาย รณชิต คำศรี
2.นาย สมัคร เขียวนิล
111 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
52.67
16
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย สรยุทธ ม่วงศรี
2.เด็กชาย พัสกร ลิพันธุ์
1.นาย สมัคร เถาหอม
2.นาง เกตน์นิภา ภูมิโยธา
112 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
70.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
1.เด็กชาย ณัฐวัตร โสภา
2.เด็กชาย คุณากร แก่แสง
3.เด็กชาย ภานุวัฒน์ ปัดถา
1.นาง สุภาณีย์ นาคะประวิง
2.นาย ปรีดา โมรานิล
113 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
80.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ หัสดง
2.เด็กชาย เจษฏากร บริสุทธิ์
1.นาย สุริยัน อินทรโสม
2.นาย อุดม พิญญพงษ์
114 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
75.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านระโยง
1.เด็กหญิง วิณัฐตา ดาวใส
2.เด็กชาย ราชพฤกษ์ นวลหอม
3.เด็กชาย สมพงษ์ นาใจเย็น
1.นางสาว บุหลัน บัวทอง
2.นางสาว สินีรัตน์ อินต๊ะติ๊บ
115 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำเบ็ง
1.เด็กชาย ณัฐภัทร ยุวะบุตร
2.เด็กชาย สรนันท์ ผมงาม
1.นาย เกรียงไกร มะณีพงษ์
2.นาง ฐิภาภรณ์ ทาระบุตร
116 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
70.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย ดนุภพ บุตรธะนา
2.เด็กชาย จักรภัทร ไชยเรียบ
1.นาย พิชิตพล มณฑา
2.นาย สมัคร เขียวนิล
117 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ชาลิสา ขานชัย
2.เด็กชาย อนุพร สัตพันธ์
1.นางสาว ปาหนัน สมสุข
118 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
82.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง รัตนา อินทรโชติ
1.นางสาว พัทธนันท์ บุญแก้ว
119 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
73.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง พันธ์ธิตา เกตุแก้ว
1.นาง กัลยาวรรณ ไชยปัญญา
120 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
71.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย ธนภัทร แวทเชอร์
1.นางสาว มณีวรรณ ศรวิชัย
121 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง เพชรรัตน์ ผิวอ่อน
1.นางสาว มณีวรรณ ศรวิชัย
122 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
80.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย วชรพล อินทรสุขศรี
1.นางสาว วัชรี อินทรสุขศรี
123 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
87.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง อติญา ศรีเสนา
1.นาง นันทวัน งามแสง
124 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
83.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กชาย ธนิกกุล หทัยทาระ
1.นาง สุชญา พละศักดิ์
125 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง สุชาดา สาธรณ์
1.นาง นันทวัน งามแสง
126 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
76.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนมหาราช 2
1.เด็กหญิง เมวิกา จิตหาญ
1.นาง สิษฐิพร พิทักษา
127 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง กุลปรียา ดาวไสย์
1.นางสาว สุภาณีย์ ตุ้มคง
128 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
83.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย ภราดร ดวงจันทร์
1.นางสาว สุดารัตน์ วันศรี
129 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
90.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง นรินธารา สาเกษ
1.นาง นันทวัน งามแสง
130 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
90.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กชาย ธวัชชัย สีจะคำ
1.นาง สุชญา พละศักดิ์
131 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
90.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง จรรยารัตน์ พิทักษ์
1.นาง นันทวัน งามแสง
132 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
80.00
16
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
1.เด็กหญิง สุปรียา เผื่อแผ่
1.นางสาว รณิดา ขวัญยืน
133 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
86.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง สุพรรษา โพธิ์พันธ์
1.นางสาว วราพร พันธ์โภคา
134 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
79.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ
1.เด็กชาย ฤทธิไกร องอาจ
1.นาง วิชชุมา กะริโส
135 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย ทศพร อุโมงค์
1.นาย ณรงค์กร ตั้งเลิศเวชกุล
136 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
70.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ
1.เด็กชาย สุรสีห์ เพียเพ็ง
1.นาง วิชชุมา กะริโส
137 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
77.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง กัลญา สังข์ทอง
2.เด็กหญิง กุลธิดา เพ็ญแก้ว
1.ว่าที่ร้อยตรีหญิง สาวิตรี มีศรี
2.นาง เดือนแรม จันทร์ทอง
138 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
75.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
1.เด็กหญิง นัฐนรี คนขยัน
2.เด็กหญิง สุทธิดา จันทร์พูล
1.นางสาว รณิดา ขวัญยืน
2.นาง อุไรวรรณ สมอหมอบ
139 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
83.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง ปิยธิดา จามะรีย์
2.เด็กหญิง วรรณิดา จามะรีย์
1.นางสาว ปริญญาพร สีหะวงษ์
2.นางสาว เดือนแรม จันทร์ทอง
140 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
74.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
1.เด็กหญิง กานต์ธิดา อัมภรัตน์
2.เด็กหญิง ชนัญชิด พิลุน
1.นางสาว รณิดา ขวัญยืน
2.นาง อุไรวรรณ สมอหมอบ
141 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
86.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กชาย พีรนัย บุญตา
1.นางสาว สุภาณีย์ ตุ้มคง
142 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
84.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย เลิศชาย เหมือนสวัสดิ์
1.นางสาว วนิดา เกษี
143 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย ภูรินทร์ ธรรมรส
2.เด็กชาย พีรวิชญ์ แก้ววงษา
3.เด็กชาย ชยางกูร นครศรี
1.นางสาว ปริญญาพร สีหะวงษ์
2.นางสาว เดือนแรม จันทร์ทอง
144 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
1.เด็กชาย อมรเทพ ทองทิพย์
2.เด็กหญิง เปมิกา คำสอน
3.เด็กชาย พีรภัทร คูณเสมอ
1.นางสาว รณิดา ขวัญยืน
2.นาง อุไรภรณ์ พิทักษา
145 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
64.00
14
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองทา
1.เด็กชาย บุญรัตน์ โยธา
2.เด็กชาย ภูริภัทธิ์ บุญเพิ่ม
3.เด็กชาย วชิระ มะโนไพร
1.นางสาว สุภาภร ขุนธิวงศ์
146 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
1.เด็กหญิง มนัสนันท์ ลาพรมมา
2.เด็กหญิง เกตนิกา ศรีจำปา
3.เด็กหญิง พิชญา ไชยทอง
1.นาง อุไรวรรณ สมอหมอบ
2.นางสาว รณิดา ขวัญยืน
147 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
88.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง อรอุมา แขนทอง
2.เด็กชาย ณัฐวุฒิ อินธิเดช
3.เด็กชาย ภานุมาศ จัมปโสม
1.นางสาว สุทธิดา เกตุจรูญ
2.นาง ยุภาพร พงค์พีระ
148 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
76.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านซำเบ็ง
1.เด็กชาย ศรายุธ นวนอนันต์
1.นาง ฐิภาภรณ์ ทาระบุตร
149 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
75.00
18
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
1.เด็กชาย วีระ ดาวใส
1.นาง ใบบัว วงศ์จันทร์
150 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
82.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กชาย ชาญชัย จันทร์ทิพย์
1.นาย โกวิทย์ มีศรี
151 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
73.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กชาย สุริยา ระหาร
1.นางสาว สุภาณีย์ ตุ้มคง
152 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
85.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กชาย พานทอง ไชยมูล
1.นางสาว พจนี พิมพ์ชัย
153 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
81.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กชาย ปิยพงษ์ แผ่นผา
1.นางสาว สุชาฏา บุญนำ
154 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
80.00
15
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง ศศิประภา ตาระพันธ์
1.นาย ธีระวัฒน์ อินทะพันธ์
155 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
80.00
15
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนจิก
1.เด็กหญิง ธนาภา ประชาราษฎร์
1.นางสาว นิ่มนุตร์ พิมพารัตน์
156 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
86.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง อนุสรา ผิวอ่อน
1.นาง สุคนธ์ มีศรี
157 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
85.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กหญิง ดรุณี บัวลา
1.นาย สุริยัน อินทรโสม
158 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
83.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง เปรมวดี จามะรีย์
1.ว่าที่ร้อยตรีหญิง สาวิตรี มีศรี
159 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
82.00
15
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ เอมโอด
1.นาย พิทักษ์ ทาทอง
160 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง มัณฑนา ประดาจิตร
1.นาย สิทธิศักดิ์ ทารมย์
161 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
86.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง ภัทรา ผิวอ่อน
1.นาย โกวิทย์ มีศรี
162 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กหญิง สุรพัส ศรีปัญญา
2.เด็กชาย ชินกร บัวงาม
3.เด็กชาย ภูรินทร์ จงจำ
4.เด็กหญิง ปัณฑารีย์ ป้องขวาพล
5.เด็กชาย ธีรโชติ โคตะมูล
1.นาง อะมาวะสี จันทร์ผ่อง
2.นาง กัลชนา ดวงสา
163 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กชาย พุฒิพงษ์ ไชยมูล
1.นางสาว พจนี พิมพ์ชัย
164 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
85.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503)
1.เด็กชาย สงกรานต์ แก้วเมืองกลาง
1.นาย ฤทธี ชัยสมภา
165 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
77.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย วายุ เอี่ยมสืบนุ่ม
1.นางสาว พิมพ์กฐิชา จรูญเบญญาบุณย์
166 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
82.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กหญิง นิภาวรรณ สาสังข์
1.นาง ภรนภา สาสังข์
167 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
80.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
1.เด็กหญิง นรินทิพย์ อิสระภาพ
1.นาย สรรเสริญ แก้วมูล
168 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
72.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง วริศรา บงบุศก์
1.นางสาว พจนี พิมพ์ชัย
169 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
71.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กหญิง สุพัตรา ซีซา
1.นางสาว สุชาฎา บุญนำ
170 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
81.50
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กชาย เฉลิมชัย ส่งเสริม
1.นาย ธนวัฒน์ เขียวสุขสันต์
171 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.เด็กชาย อนุภัทร์ สิมนาม
1.นาย นัติกรณ์ นนทะบุตร
172 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย อเนชา สาเกษ
1.นาย ธีระวัฒน์ อินทะพันธ์
173 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
78.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กชาย วรวุฒิ จิบจันทร์
1.นาย ธนวัฒน์ เขียวสุขสันต์
174 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
82.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย จิรายุ จันทร์พรม
2.เด็กหญิง วรัญญา พวงหว้า
3.เด็กหญิง อรวรรณ ครองชัย
1.นางสาว ปริญญาพร สีหะวงษ์
2.นางสาว เดือนแรม จันทร์ทอง
175 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
74.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย ชาญเดชา ศรีคำ
2.เด็กชาย แทนคุณ พงษ์พันธ์
3.เด็กหญิง ศิริวิมล ส่องศรี
1.นาง นงลักษณ์ รัตนา
2.นางสาว ปาหนัน สมสุข
176 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
96.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย วัชรพงษ์ ขันพนม
2.เด็กหญิง ขวัญจิรา เนียมพันธ์
3.เด็กหญิง จารุนิภา ใจหาญ
1.นาง วนิดา คำดี
2.นาง อาภรณ์ เถาว์โท
177 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
77.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503)
1.เด็กชาย เชาวลิต นามสอาด
2.เด็กชาย ขวัญเมือง วันดี
3.เด็กหญิง ขนิษฐา สิงหลอด
1.นางสาว วริศราภรณ์ เสาร์เวียง
2.นางสาว ขวัญฤดี โพธิ์ชัย
178 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
74.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง พิมลรัตน์ แถบมูล
1.นาง สุคนธ์ มีศรี
179 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
85.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง ภัทราภรณ์ สีลาชาติ
1.นาง อรัญญา รักพรหม
180 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง วรรณิศา นกต่อ
2.เด็กหญิง วริศรา บงศ์บุตร
3.เด็กหญิง กุลปรียา ดาวไสย์
4.เด็กหญิง สุดารัตน์ ลิลัน
5.เด็กหญิง นพรัตน์ สำเภาทอง
6.เด็กหญิง สุภัสรา มณีนิล
7.เด็กหญิง ภาวดี สาลี
8.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ จรเด็จ
9.เด็กหญิง กาญจนา จรเด็จ
10.เด็กหญิง รุ่งทิพย์ อาจหาญ
1.นาย สมชาย สมหอม
2.นาง อำพันธ์ จิตอาคะ
3.นางสาว ละอองดาว ใจกัด
181 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
62.00
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ
1.เด็กหญิง ชนิตรา ยศศิริ
2.เด็กหญิง วิชชุลดา บัวงาม
1.นาย ศิริ ศรีละพันธ์
2.นาง สุระภี สัตยากุล
182 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
53.00
11
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
1.เด็กหญิง จิราภรณ์ สุขทวี
2.เด็กหญิง กิติมา มงคลพันธ์
1.นางสาว สมจิตร เขตสกุล
183 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
89.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง อัญญาดา ครองชัย
2.เด็กหญิง อรดี ลายคราม
1.นาย ดุสิต แก้วมูล
2.นาง จารุวรรณ แก้วมูล
184 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
85.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง มัลลิกา สงโสด
2.เด็กหญิง รุ่งทิพย์ อาจหาญ
1.นาย สมชาย สมหอม
185 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
84.84
11
เหรียญทอง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง จิตรานุช ทองจุล
1.นาง ประกาย มุ่งหมาย
186 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
80.50
16
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย ชาคริต สถาวร
1.นาง รัตนาภรณ์ วาทิน
187 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
88.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำเบ็ง
1.เด็กชาย ธนโชติ นามประสพ
1.นาง จันทรา ทองพันธ์
188 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
75.00
18
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ไอสวรรค์ ขานชัย
1.นาง รัตนาภรณ์ วาทิน
189 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
83.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย จิรโชติ คูณทรัพย์
1.นาง วิลาวัณย์ ร่มรื่น
190 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
69.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง สุพรรษา ทิพเวช
2.เด็กหญิง บุณยานุช สุพรรณ์
3.เด็กหญิง ธัญญารัตน์ ประสมพลอย
1.นางสาว สุมณฑา ปาคำดี
2.นางสาว มนฤดี สาระพงษ์
191 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
61.00
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย พงษ์สวรรค์ แก้วบุญคำ
2.เด็กชาย นัญวุฒิ จันทร์ถา
3.เด็กชาย ภูวนันท์ บุญส่ง
1.นาง มณีวรรณ์ ศรีหล้า
2.นาง ชุติกาญน์ ไชยรัตน์
192 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
75.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กหญิง ศิภาภรณ์ ฆ้องทรัพย์
2.เด็กหญิง ณัฐธิดา พลับเพลิง
3.เด็กหญิง ศศิวิมล พรรณศรี
1.นาง อะมาวะสี จันทร์ผ่อง
2.นาง กัลชนา ดวงสา
193 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
61.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง กนกภรณ์ นามปัญญา
2.เด็กหญิง ปิยดา อุ่นท้าว
3.เด็กชาย อภิรักษ์ จารีย์
1.นาง วรรณา รัตนา
2.นางสาว อุไร ย่อมมี
194 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
92.50
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.นางสาว วนิดตา แถวอุทุม
2.นางสาว ธนันญา คำชนะชัย
3.เด็กหญิง จุฬารักษ์ มณีรัตน์
1.นาง วิลาวัณย์ ร่มรื่น
2.นางสาว พูนสุข ปัญญาวัน
195 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
55.00
8
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.นาย ภัทรบุญ สิงสีทา
2.นาย ศาสตราวุธ ใจทรง
3.เด็กหญิง พรฐิมา จูมครอง
1.นาง ทองสวย มงคลแก่นทราย
196 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กชาย สิทธิชัย ดวงนาค
2.เด็กชาย สุทธิรักษ์ ผิวอ่อน
1.นาย ศุภณัฐ โพธิ์ดี
2.นาง วิไลวรรณ ทองขาว
197 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
60.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย ถิรวัฒน์ จำปาขีด
2.เด็กชาย พาณิชยกร มณฑา
1.นาย พิชิพล มณฑา
2.นาย สมัคร เขียวนิล
198 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
84.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง อรัญญา ทาทอง
2.เด็กหญิง สุพรรณี แสงเนตร
3.เด็กหญิง ปัณณพร วันศรี
1.นาย วุฒินันต์ ขวัญนู
199 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง เกศราภรณ์ พะวงษ์
2.เด็กหญิง ประภาพร มนตรี
3.เด็กชาย ธีรพล สุวรรณรมย์
1.นาย วุฒินันต์ ขวัญนู
200 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย ไกรวิทย์ โพธิ์ชัย
2.เด็กหญิง ปภัสศิริย์ วงษ์จันทร์
3.เด็กหญิง ศศิประภา ตาระพันธ์
1.นาย ณรงค์กร ตั้งเลิศเวชกุล
2.นาง พรพิมล ปิยภัณฑ์
201 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
82.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนมหาราช 2
1.เด็กหญิง กมลวรรณ กล่อมตน
2.เด็กหญิง สุนิษา พันแก่น
3.เด็กชาย นรินทร์ พาพันธ์
1.นางสาว รสสุคนธ์ ดวงตะวัน
2.นางสาว อุษา เถินหิตย์
202 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
81.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.เด็กหญิง จีรนันท์ เมืองทอง
2.เด็กหญิง สุพัตรา แจ่มเชื้อ
3.เด็กหญิง วิยดา ใจเครือ
1.นาง รัชดา บุญโต
203 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
68.00
16
เหรียญทองแดง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง กิตติยา จันทร์หอม
2.เด็กหญิง รุจิรา สุขประสงค์
1.นาย ประกาย มุ่งหมาย
2.นาย ธีรพัฒน์ มุ่งหมาย
204 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
80.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ จิบจันทร์
2.เด็กหญิง เนตร์ปรียา ออมชัยภูมิ
1.นาย จำเนียน กัญญาชาติ
205 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
65.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.เด็กชาย วิทวัช หลวงเดช
2.เด็กชาย เสาวณิชย์ ศรีโพธิ์
1.นาง ทองสวย มงคลแก่นทราย
2.นาง รัชดา บุญโต
206 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
76.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนมหาราช 2
1.เด็กชาย ธิติ ชาลีหอม
2.เด็กชาย ชัยพัทธ์ พิมพ์โพธ์
1.นางสาว รสสุคนธ์ ดวงตะวัน
2.นาง อุษา เถินหิตย์
207 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
67.00
19
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย ธนพล ใจหาญ
2.เด็กชาย ภานุวัฒน์ ประสมพลอย
1.นาง พรพิมล ปิยภัณฑ์
2.นางสาว กุลนาท บริบูรณ์
208 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
80.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง อัจรี นามปัญญา
2.เด็กหญิง นิตยา พลเมือง
1.นาย ทวีเดช สุระชาติ
2.นาย ทรงเกียรติ ราษี
209 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
65.00
17
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.เด็กชาย ณัฐพงษ์ แจ่มสงค์
2.เด็กชาย สุรชัย โสภาลี
1.นาง รัชดา บุญโต
2.นางสาว ปรมาภรณ์ วิสาพรม
210 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
62.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
1.เด็กหญิง ธมลวรรณ ดวงแก้ว
1.นาง สุวรรณา พุทธวงค์
211 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
57.00
8
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง แพรวา จันทร์ทัย
1.นาง กานต์พิชชา กินรา
212 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
72.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.นางสาว พิยดา ทีทอง
1.นาง จารุวรรณ แก้วมูล
213 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
30.00
8
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กหญิง ศศินา พงษ์พยุหะ
1.นางสาว อารีย์ เคล้าจันทร์
214 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
65.00
17
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.เด็กชาย ธีรภัทร พรมเคน
2.เด็กหญิง มานิดา มูลคม
1.นางสาว ปรมาภรณ์ วิสาพรม
2.นางสาว สุพิศ คำแคว้น
215 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503)
1.เด็กชาย ภูริชญา แทนเครือ
2.เด็กหญิง นันทิชา แก้วมูล
1.นางสาว รักสิตา พิบูลย์

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม