#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
85.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กชาย ภากร ปันทอง
2.เด็กชาย ปีรติ พ่วงทรัพย์
3.เด็กชาย อชิระวัฒน์ อุ่นรัตน์
1.นางสาว พิใลวรรณ บริบูรณ์
2.นาย จิตรกร ปรีเปรม
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
85.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กชาย อัฐวุฒิ วันอุบล
2.เด็กชาย นำบุญ รังสี
3.เด็กชาย พงสกร ผิวขาว
1.นาง สุนันท์ โมหา
2.นาง ณัฏฐกัญญา มักผล
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
97.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กหญิง ปลายทิพย์ เรืองคำ
2.เด็กหญิง ศศินิภา เทาศิริ
1.นางสาว สุภัทราภรณ์ ปัญญาเพียร
2.นางสาว นงเยาว์ ปรือทอง
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
91.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านระหาร
1.เด็กชาย ณัฐพล พุฒพันธ์
2.เด็กชาย ชิษณุพงษ์ พุฒพันธ์
1.นางสาว จินตนา ใจมนต์
2.นางสาว อังคณา แบบอย่าง
5 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
74.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กหญิง ไปรยา พิพัฒน์พิทยากุล
1.นาง ปรียารัตน์ มะปรางค์
6 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
73.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองคู
1.เด็กหญิง มุกดา จันทิมาล
1.นาง สุจิตรา วงษ์พินิจ
7 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
78.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กชาย ณภัทรชนม์ ทองละมุล
1.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
8 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
76.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันจด
1.เด็กหญิง นุชนพิน ปรางศรี
1.นาง สุพัตรา ลาคำ
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
66.00
16
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กชาย ศุกลวัฒน์ ทองละมุล
2.เด็กชาย สุทธิมนต์ มาลาวัน
3.เด็กชาย ภาวิน อินวันนา
4.เด็กหญิง วนัชพร อุ่นแก้ว
5.เด็กหญิง ศุภสุตา น้อยศรี
6.เด็กหญิง ปิยะดา คงดี
1.นางสาว ทิพวาส ศรีสมบัติ
2.นาง มนธยา หิรัญรักษ์
3.นางสาว กิจกานต์ สมรัตน์
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
65.00
17
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
1.เด็กชาย ปัญญากร สมรัตน์
2.เด็กชาย ณัฐนนท์ สมรัตน์
3.เด็กชาย กนกพล โพธิสาร
4.เด็กหญิง กมลนิตย์ สมรัตน์
5.เด็กหญิง ปุญญิศา สมรัตน์
6.เด็กหญิง บุษกร ทองละมุล
1.นาย สุริยงค์ สมรัตน์
2.นาง ทัชชภร พิมพร
3.นาง สมพรทิพย์ ศิริโท
11 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กชาย พฤกษชาติ จันทร์น้อย
2.เด็กชาย วิทวัส วิสาณ
1.นาย อรรถสิทธิ์ อำนวย
2.นาย จิรภัทร ทีฆายุพรรค
12 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กหญิง สุวิภา จันคณา
2.เด็กหญิง พรนภัส อุ่นแก้ว
3.เด็กหญิง พิมพร กิวรัมย์
4.เด็กหญิง ณิชกานต์ วงษ์พินิจ
5.เด็กหญิง นิชธาวัลย์ งบไธสง
6.เด็กหญิง ปวีณ์กร เกษอินทร์
1.นาง สุนันท์ โมหา
2.นาง ณัฏฐกัญญา มักผล
3.นางสาว กรพันธุ์ ระงับภัย
13 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง ชลาลัย วันนุบล
2.เด็กหญิง จิราพร ภูมิพัฒน์
3.เด็กหญิง ศิลาลักษณ์ เสาสอน
4.เด็กหญิง จิราราช เสาสอน
5.เด็กหญิง สิวาพร โสดแก้ว
6.เด็กหญิง สุรภา มุสิกะพันธ์
1.นาง ฉัตรวรีย์ โพธิ์ธนรัฐ
2.นางสาว หัทยา โคตะมา
3.นาย ประสิทธิ์ วงพินิจ
14 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
85.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตานวน
1.เด็กชาย พงศธร โคตรพัฒน์
2.เด็กชาย ภานุวัฒน์ ประชุมวงษ์
1.นาย วินัด อุ่นแก้ว
2.นาง เพ็ชร์ อุ่นแก้ว
15 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง วราภรณ์ จิตรโสม
2.เด็กหญิง ประกายแก้ว โพธิสาร
3.เด็กหญิง ภาริณี โพธิ์กระสังข์
1.นาย นัยณัฏฐ์ ศรีชัย
2.นาย ผาสุข สุนทมาลา
16 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กชาย พัสกร โสดแก้ว
2.เด็กชาย อิทธิพล ศรีระเริญ
1.นาย อรรถพล สุรวิทย์
2.นาง อรทัย อินวันนา
17 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1.00
19
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กหญิง ลลิตา คำดี
2.เด็กหญิง นันท์นภัส ทองละมุล
1.นาย สันติ นรินทร์
2.นาย รังสันต์ แสงดี
18 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง ศิรดา ดวงมณี
2.เด็กหญิง สุภาวรรณ คิดรัมย์
1.นาย ประสิทธิ์ วงพินิจ
2.นางสาว พิมพ์วิชยา ขยันวงค์
19 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
76.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย ภักดิ์คินัย พึ่งเมือง
2.เด็กชาย วัฒนพงศ์ มีวงษ์
1.นาย ไพรัช อุดมพันธ์
2.นาย ประวิทย์ ผิวโชติ
20 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
80.00
16
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กหญิง วาสนา ศิริเทศ
2.เด็กหญิง ดุลยา เพ็ชรรัตน์
3.เด็กชาย ธนาดุล ประชุมวงษ์
1.นาย ภัทรพงศ์ ประภาสัจจะเวทย์
2.นาง พรทิพย์ พวงมาลัย
21 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กชาย เทวราช นวลแสง
2.เด็กชาย ชาคร โสดแก้ว
3.เด็กชาย จำเริญ จันทร์เปรียง
1.นาย รณชัย วงศ์พิทักษ์
2.นาย อรรถพล สุรวิทย์
22 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
91.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านระหาร
1.เด็กชาย กฤษณะพงศ์ สมใจ
2.เด็กชาย นครธม สมอินทร์
1.นางสาว จินตนา ใจมนต์
2.นางสาว อังคณา แบบอย่าง
23 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
84.00
16
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง รัชฎาพร อุ่นแก้ว
2.เด็กหญิง วิภารัตน์ คิดรัมย์
1.นาย อรรถพล สุรวิทย์
2.นาง ลัดดา สุขรัตน์
24 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง มลธิชา ศรีดาจันทร์
2.เด็กหญิง ณัฐทิชา ปริทา
1.นาย ประสิทธิ์ วงพินิจ
2.นาง ฉัตรวรีย์ โพธิ์ธนรัฐ
25 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กชาย สิรภพ ไทยดี
2.เด็กชาย วัชชิราวุฒิ ชมอินทร์
1.นาย ประสิทธิ์ วงพินิจ
2.นาง ลัดดา สุขรัตน์
26 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
81.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กหญิง จิราพัชร ยาคำ
2.เด็กชาย ชัยวัฒน์ ดีหงษ์
1.นาย สันติ นรินทร์
2.นางสาว ทิพวาส ศรีสมบัติ
27 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง เกสรา จันเปรียง
2.เด็กหญิง สริญทิพย์ โคตรมงคล
1.นาย ประสิทธิ์ วงพินิจ
2.นางสาว หัทยา โคตะมา
28 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
82.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง บัณฑิตา ธิลุน
2.เด็กหญิง ชญานิษฐ์ บุญเที่ยง
1.นาย ไพรัช อุดมพันธ์
2.นาย ประวิทย์ ผิวโชติ
29 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
90.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านระหาร
1.เด็กชาย ศักดิ์ดา ไชยเพ็ชร
1.นาง สุมาลี ดอกพวง
30 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
84.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง ธัญพัฒน์ พันธ์แก่น
1.นาง กิตรียา แสงแก้ว
31 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
79.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
1.เด็กหญิง ณัฐพร สมรัตน์
1.นาง รัตนา พิมพร
32 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
75.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กชาย นราธิป เพ็ชรรัตน์
1.นาง ปรียารัตน์ มะปรางค์
33 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง จิรัฐิพร สายชุ่มดี
1.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
34 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
88.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง รัตนาภรณ์ จันคณา
1.นาย ชาญณรงค์ จันทกรณ์
35 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
86.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง เมษา จันทิมาล
1.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
36 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
70.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง วิภารัตน์ วรรณมาศ
1.นาง ธัญภัสมณฑน์ วงศ์ปลั่ง
37 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กหญิง กานต์ธิดา ชัยมงคล
1.นางสาว กรพันธุ์ ระงับภัย
38 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
86.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านระหาร
1.เด็กชาย พงศพัศ พงษ์วัลย์
1.นาง อาภรณ์ ศุขแจ้ง
39 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง อภิภาวดี สุวรรณ
1.นาง ธัญภัสมณฑน์ วงศ์ปลั่ง
40 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง กฤษณา จันคณา
1.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
41 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
80.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กหญิง เพิญพิชชา ดีหงษ์
2.เด็กหญิง ปฐมพร มนตรีวงษ์
1.นาย ภัทรพงศ์ ประภาสัจจะเวทย์
2.นาง พรทิพย์ พวงมาลัย
42 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กหญิง กชกร อุ่นแก้ว
2.เด็กหญิง ปัณธร โพธิสาร
1.นาง เนตรนภา แถมวัน
43 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
10.00
10
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง ธัญชนก งอนสวัน
2.เด็กหญิง เบญจมาศ โพธิสาร
1.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
44 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
10.00
10
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กหญิง สุภาวดี บุญมี
2.เด็กหญิง มุฑิตา สุภาพ
1.นาย ดุษฎี เครือยา
2.นาง จันทรา พันธ์พระ
45 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กหญิง ดวงฤดี มนทอง
2.เด็กหญิง ศุราภรณ์ ดีสูงเนิน
3.เด็กหญิง แพรวพรรณ แหวนเพชร
1.นาง ยุพินทอง จันทร์ถา
2.นาง เพ็ญศรี ไชยชนะสงคราม
46 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
76.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองคู
1.เด็กหญิง มณีรัตน์ สุดสังข์
2.เด็กหญิง จรรยพร โพธิสาร
3.เด็กหญิง ปวีณา เพชรสังหาร
4.เด็กหญิง พิชญาภา สมบัติ
5.เด็กหญิง กมลลักษณ์ อาจภักดี
6.เด็กหญิง ผกามาส ทองเต็ม
1.นาย สมภพ ผ่องราษี
2.นาย กวินพงษ์ บุญอินทร์
3.นางสาว ศยามล สุดสังข์
47 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง ศิรินธรา งอนสวรรค์
1.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
48 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
1.เด็กหญิง ณิชาพร ยอดจักร
1.นางสาว นันทนา สายทอง
49 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดื่อ
1.เด็กหญิง มุสิรา สารบุญมา
1.นางสาว กุสุมา สุพรรณ์
50 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
70.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง ชนนิกานต์ โพธิ์กระสังข์
2.เด็กหญิง ภาริณี โพธิ์กระสังข์
3.เด็กหญิง ประกายแก้ว โพธิสาร
1.นางสาว ฐิตาภา โพธิสาร
2.นางสาว อุทัยวัลย์ อุ่นแก้ว
51 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
61.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง สิริวิมล นวลแสง
2.เด็กหญิง สุรภา มุสิกะพันธ์
3.เด็กหญิง ศิลาลักษณ์ เสาสอน
1.นาง ศิรยา ไสว
2.นาย ชาญณรงค์ จันทกรณ์
52 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
61.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กชาย บารมี โพธิ์กระสังข์
2.เด็กชาย ภูชิส พึ่งศรี
3.เด็กหญิง เบญจลักษณ์ ยืนยั่ง
1.นาง รัชดาภรณ์ สุจารี
2.นาง อัญชลี เหมือนมาตย์
53 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
19.00
15
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กหญิง สุกัญญา มังคละ
2.เด็กหญิง อาจารี ดีดศรี
3.เด็กหญิง ณิชกานต์ จันจำนงค์
1.นางสาว กิจกานต์ สมรัตน์
2.นาง ดวงเดือน ไชยสุวรรณ
54 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
83.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง ศนิวาร จันทะสน
2.เด็กหญิง รัญชนา มังคละ
3.เด็กหญิง พิกุลแก้ว ธะดาดิษ
1.นางสาว ฐิตาภา โพธิสาร
2.นางสาว นิลวรรณ ยศวิจิตร
55 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
82.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กหญิง อรปรียา โพธิสาร
2.เด็กหญิง วิภาดา ประวัติ
3.เด็กหญิง บุญธิชา ขยันวงศ์
1.นาง อัญชลี เหมือนมาตย์
2.นางสาว ขวัญเรือน จันทราม
56 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กหญิง ชาลิสา โพธิสาร
2.เด็กหญิง ฐิติยานันท์ ชนะมาร
3.เด็กหญิง กัญจนาภา ใจซื่อ
1.นาง ดวงเนตร พิมศร
57 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กหญิง ปนัดดา จันทชัย
1.นาง นิภาวรรณ มีวงศ์
58 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
1.เด็กชาย ธนากร นวลแสง
2.เด็กหญิง ณัชชา หมู่หนองสังข์
1.นาย สำเริง สอนพูด
2.นางสาว กนกวรรณ ระงับภัย
59 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย ทักษิณ ไกรษร
2.เด็กชาย สิโรดม ว่องไว
1.นาย นายไพรัช อุดมพันธ์
2.นาง สุมาลี แก้วโมกข์
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
92.50
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กหญิง กมลชนก จันทร์สุข
2.เด็กหญิง ชลดา อุ่นแก้ว
3.เด็กหญิง ปาลิตา ป้อมสมบูรณ์
1.นาง เนตรนภา แถมวัน
2.นาย อาวุธ ม่วงมิตร
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
91.25
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กหญิง ณัฐชา พิลาดี
2.เด็กหญิง รุ่งลาวัลย์ ประชุมวงษ์
3.เด็กหญิง รัชดาพร ศรีมงคล
1.นาง นุจรี ปรีเปรม
2.นาย จิตรกร ปรีเปรม
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
80.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง ชนาภา วิชาพูล
2.เด็กหญิง รัชฎาพร ชมพูนาค
3.เด็กหญิง ภัทราวดี ไชยปัญญา
1.นาง ธัญภัสมณฑน์ วงศ์ปลั่ง
2.นาย ประวิทย์ ผิวโชติ
63 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
80.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดื่อ
1.เด็กชาย จักรี เอี่ยมเล
1.นางสาว ละออ งามฉวี
64 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
78.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กชาย นันทวัน นพเก้า
1.นาง นุจรี ปรีเปรม
65 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
87.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กหญิง ศิริกัญญา พิมศร
2.เด็กหญิง สุชาดา สายสุวรรณ
3.เด็กหญิง สุดาวรรณ สุดสายเนตร
1.นาง เนตรนภา แถมวัน
2.นางสาว เสาวลักษณ์ ศรีวิเศษ
66 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
85.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กหญิง มะลิวัลย์ ศรีบัว
2.เด็กหญิง สุชาดา เรืองฤทธิ์
3.เด็กชาย สถาพร พะโส
1.นางสาว ขวัญเรือน จันทราม
2.นาง อิด วงศ์พิทักษ์
67 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
41.00
13
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ โพธิโสดา
1.นางสาว ปิยะมาศ ประการจิตร
68 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
32.00
14
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
1.เด็กหญิง ศิรภัสสร สมรัตน์
1.นาง สมพรทิพย์ ศิริโท
69 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
74.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กหญิง วรรษชล ศิลารักษ์
1.นางสาว วิภารัตน์ สมรัตน์
70 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
35.00
14
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กชาย อภิรักษ์ สีดาจันทร์
1.นาย จตุพล บุญทวี
71 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง วราภรณ์ จิตรโสม
1.นางสาว ปิยภัทร เรืองใจ
72 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
49.00
12
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย ศุภณัฐ สุภาพ
1.นางสาว ทิพวรรณ เกษคำ
73 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย ปภังกร สินสระ
2.เด็กหญิง ปีย์มนัส เพชรรัตน์
1.นาย ธัญพิสิษฐ์ คำทะ
2.นาง วาทินี ไกรรักษ์
74 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กหญิง พรพณา พละแสน
2.เด็กหญิง สุภาพร พิลาดี
1.นาย จิตรกร ปรีเปรม
2.นาง นุจรี ปรีเปรม
75 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กหญิง พรกนก จันทร์ฤาชัย
1.นาย จิตรกร ปรีเปรม
76 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
56.00
10
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กหญิง ศศินิภา เทาศิริ
1.นางสาว ขวัญเรือน จันทราม
77 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
62.00
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองคู
1.เด็กชาย พัฒนศักดิ์ วงษ์พินิจ
1.นาย กวินพงษ์ บุญอินทร์
78 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
46.00
8
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กชาย มงคล อุ่นแก้ว
1.นาง นารีรัตน์ เลิศศรี
79 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
76.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กชาย ไพรัช ภูมิลำเนา
1.นาง นารีรัตน์ เลิศศรี
80 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
58.00
7
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย กิตติพัฒน์ แก้วสง่า
1.นางสาว ทิพวรรณ เกษคำ
81 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
88.25
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
1.เด็กชาย สิฐิพงษ์ โคตรมงคล
2.เด็กหญิง ณัฐริกา นวลแสง
1.นาง เทียนวรรณ พละไกร
2.นาย อาหร่าม พิมมาศ
82 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
73.50
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
1.เด็กหญิง ธัญญารัตน์ สมรัตน์
2.เด็กชาย เมธัส มนทอง
1.นางสาว นันทนา สายทอง
2.นาง จำปา สมรัตน์
83 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กหญิง จารุกร อุ่นแก้ว
2.เด็กหญิง กุลธิดา พิมมาศ
3.เด็กหญิง ธนัชชา บุญมี
4.เด็กหญิง นิดานุช พันพินิจ
5.เด็กชาย พิทักษ์พล แซ่อึ้ง
1.นาง เนตรนภา แถมวัน
2.นาย ศักดิ์นรินทร์ สินศิริ
84 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
87.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองคู
1.เด็กชาย คมกฤต โพธิสาร
2.เด็กหญิง นิตธิดา โพธิสาร
3.เด็กหญิง นิภาพร โพธิสาร
4.เด็กหญิง จิรัชญา โตประโคน
5.เด็กหญิง จิรัชญา สมรัตน์
1.นาง สุจิตรา วงษ์พินิจ
2.นาง ชลิตา เอียงผา
85 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
97.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองคู
1.เด็กหญิง สุพรรณิกา สมบัติ
2.เด็กหญิง นิพาดา กาลสุวรรณ
3.เด็กหญิง กมลวรรณ ขยันวงษ์
4.เด็กหญิง บุษยากร เปียพรัด
5.เด็กหญิง จุฑามาศ ไวทัน
1.นาง ชลิตา เอียงผา
2.นาง สุจิตรา วงษ์พินิจ
86 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
91.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กหญิง พรจิรัชยา อุ่นแก้ว
2.เด็กหญิง นิชานันท์ อุ่นแก้ว
3.เด็กหญิง วรัทยา ทาโคตร
4.เด็กหญิง ปรัชญานี ละออพงษ์
5.เด็กหญิง แก้วทิพย์ ไสว
1.นาง เนตรนภา แถมวัน
2.นาย ศักดิ์นรินทร์ สินศิริ
87 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง อรทัย สุพรมมา
2.เด็กหญิง สุภาวดี โพธิสาร
3.เด็กหญิง จิราภรณ์ งอยภูธร
4.เด็กหญิง วนัชพร จันทะสนธ์
5.เด็กหญิง สุภาพร โพธิ์กระสังข์
1.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
2.นาย ชนศิษฏ์ อุปลาบัติรัชต์ธร
88 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
87.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กหญิง ณัฐณิชา พวงงาม
2.เด็กหญิง จารุกิตติ์ พงษ์เสน่ห์
3.เด็กหญิง ณัฐธิดา สุวรรณทา
4.เด็กหญิง นันทิกานต์ ทองละมุล
5.เด็กหญิง นัฐวรรณ จันทมาศ
1.นาง สำลี สุรบุตร
2.นาง ปิยวดี กองหล้า
89 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
86.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กหญิง อัจฉรา เพ็ชรัตน์
2.เด็กชาย ธนโชติ กาฬปักษ์
3.เด็กชาย ณัฐพล สุดสังข์
4.เด็กชาย พิจักษณ์ แก้วลอย
5.เด็กหญิง ฐิตารีย์ ในเรือน
1.นาง ประเนียน จุลวรรณโณ
2.นางสาว ขวัญเรือน จันทราม
90 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กหญิง สุพรรณนิภา ปัญญา
2.เด็กหญิง ศุภมาศ สรรพศรี
3.เด็กหญิง กัลยกร ปัญญา
4.เด็กหญิง พัชรินทร์ทิพย์ โพธิสาร
5.เด็กหญิง มณีโชค พัฒเพ็ง
1.นาง ดวงหทัย บวรกิจดำรงเลิศ
2.นาง ภัทราวดี เตชะวันโต
91 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
87.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กหญิง ณัฐธิดา จงใจ
2.เด็กหญิง พิมพ์สุจี ศรีระเริญ
3.เด็กชาย อัยการ ไตรศรี
4.เด็กชาย ศิขรินทร์ จันทร์พรหม
5.เด็กชาย สุวิจักขณ์ ไชยทอง
1.นาย รังสันต์ แสงดี
2.นางสาว ชลธิชา บุญพรม
92 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
76.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง นันทิชา แสนสมบัติ
2.เด็กหญิง ภัทราภรณ์ สาลีกุล
3.เด็กหญิง กนกวรรณ อาจภักดี
4.เด็กหญิง จิตติกมนต์ จิตรโสม
5.เด็กหญิง อรพิมล งอนสวรรค์
1.นาง บังอร ประสีระเตสัง
2.นาย ชนศิษฎ์ อุปลาบัติรัชต์ธร
93 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กหญิง อุมากร พิศพงษ์
2.เด็กหญิง พรนภัส นาคสด
3.เด็กหญิง ติชิลา เลิศศรี
4.เด็กหญิง พรธิดา ขวัญหอม
5.เด็กหญิง จินุชนันท์ ศรีทิม
1.นาย สมัคร สุขตะกั่ว
2.นาง ปิยวดี กองหล้า
94 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
80.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
1.เด็กชาย สุริยา อุทา
2.เด็กชาย สหวัฒน์ รอดไพรี
3.เด็กหญิง ณัชชา หมู่หนองสังข์
4.เด็กหญิง อัมธิกา พันธ์แก่น
5.เด็กชาย ธนากร นวลแสง
1.นาย สำเริง สอนพูด
2.นาง ไพรวัลย์ เจริญศรี
95 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กหญิง วรัชยา อุ่นแก้ว
2.เด็กชาย ธรรมรัตน์ อรไง
3.เด็กชาย กรวิทย์ ประชุมวงษ์
4.เด็กชาย นันทรักษ์ หลักทอง
5.เด็กหญิง ขนิษฐา สมเพชร
6.เด็กหญิง อริสรา สุพงษ์
7.เด็กหญิง อรสา บุญขาว
8.เด็กหญิง วราภรณ์ เลิศศรี
9.เด็กหญิง วรรณวิษา อินธิไชย
10.เด็กหญิง วันนิษา สายจันทร์
11.เด็กชาย วัชริศ ศรีมงคล
12.เด็กหญิง นิตยา จันทร์พรหม
13.เด็กหญิง ชนิดาภา สมเพ็ชร
14.เด็กชาย ภูมิพัฒน์ บุญใหญ่
15.เด็กชาย ธีระศักดิ์ มนตรีวงษ์
16.เด็กหญิง ศุจินทรา ผลแสน
17.เด็กชาย กรภัทร อุ่นแก้ว
18.เด็กหญิง ณัฐฎา สุพงษ์
19.เด็กหญิง ศริสา อิ่นแก้ว
20.เด็กหญิง ธนัชพร ศรแก้ว
1.นาย ภัทรพงศ์ ประภาสัจจะเวทย์
2.นาง สุชิน พิเศษสุนทร
3.นาง พรทิพย์ พวงมาลัย
4.นางสาว ประวีณา เลิศศรี
5.นาง วชิราภรณ์ สุตัญตั้งใจ
96 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
91.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กชาย สิทธิพันธ์ เกษอินทร์
1.นางสาว วิลณีย์ ศรีดาพันธ์
97 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
87.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
1.เด็กหญิง สุกัญญา นุ้ยดำ
1.นาง ศิริลักษณ์ พิมพ์แก้ว
98 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
90.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กชาย พิพัฒน์ แก้วลอย
1.นางสาว กรพันธุ์ ระงับภัย
99 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
87.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
1.เด็กหญิง เบญจวรรณ หาดคำ
1.นาง ศิริลักษณ์ พิมพ์แก้ว
100 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง จิราพัชร คำเล็ก
1.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
101 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กหญิง พิยดา นพเก้า
2.เด็กหญิง สาริศา เสน่หา
3.เด็กหญิง จิรายุทธ บังคม
1.นาง ยุพินทอง จันทร์ถา
2.นาง เพ็ญศรี ไชยชนะสงคราม
102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
74.33
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
1.เด็กหญิง ปวีณา อานนท์
2.เด็กชาย ธีราทร ผิวอ่อน
1.นางสาว วนิดา อุ่นแก้ว
2.นาง รุ่งนภา จงใจ
103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
72.33
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กหญิง สุณิษา ทองละมุล
2.เด็กชาย นครินทร์ คำสุนาง
1.นาง นภัสร์ชนัญ ศรีภักดิ์
2.นาง ปิยวดี กองหล้า
104 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
86.25
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย ศุภณัฐ ปั่นทอง
2.เด็กหญิง ปนัดดา บุญจันทร์
1.นาย ธัญพิสิษฐ์ คำทะ
2.นาง วาทินี ไกรรักษ์
105 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
86.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กชาย จิรพงศ์ หมั่นประดุง
2.เด็กหญิง จิตติมา ดอกสะบา
1.นาง ประคองศรี สวัสดี
2.นาย ผาสุข สุนทมาลา
106 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
85.30
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย รพีภัทร ศิลปนนท์
2.เด็กหญิง กิ๊ฟ ไชยจัก
1.นาย ธัญพิสิษฐ์ คำทะ
2.นาง ธัญภัสมณฑน์ วงศ์ปลั่ง
107 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
80.00
17
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กชาย ยงยุทธิ์ นามนุ
2.เด็กหญิง ณัฐติยา คำสิงห์
1.นางสาว พิมพ์วิชยา ขยันวงค์
2.นาย ประสิทธิ์ วงพินิจ
108 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดื่อ
1.เด็กหญิง สิริวรรณ จันทร์เหลือง
2.เด็กหญิง ดาว ผิวอ่อน
3.เด็กหญิง สุปรียา พาลี
1.นาง อุดมลักษณ์ บุญลีเลิศวงศ์
2.นางสาว ณัฏฐ์ฎาพร วิเชฎฐพงษ์
109 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง ชนนิกานต์ โพธิ์กระสังข์
2.เด็กหญิง ศิริลักษณ์ วันนุบล
3.เด็กหญิง รัชฎาภรณ์ สุดสังข์
4.เด็กหญิง กฤษณา จันคนา
5.เด็กหญิง ณัฐพร บุญมา
6.เด็กชาย วทัญญู สุดสังข์
7.เด็กชาย ยงยุทธ ทองละมุล
8.เด็กชาย เกษมศักดิ์ โพธิสาร
9.เด็กชาย ฐิติวัฒน์ โพธิสาร
10.เด็กชาย จุลจักร อาจภักดี
1.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
2.นาย ชนศิษฎ์ อุปลาบัติรัชต์ธร
3.นาง บังอร ประสีระเตสัง
110 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กหญิง ประภัสสร ศรีมงคล
2.เด็กหญิง ปาริชาติ คันธลักษณ์
3.เด็กหญิง ภัทรวดี เลิศศรี
1.นาง นุจรี ปรีเปรม
2.นาย จิตรกร ปรีเปรม
111 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
80.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง ชนิตา ไชยสุวรรณ
2.เด็กหญิง ศิรประภา ญาณศิริ
3.เด็กหญิง ณัชชา โพธิสาร
1.นางสาว จตุนารัตน์ หงษ์นภวิทย์
112 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย เฉลิมชาติ ดวงวิจิตร
2.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ศรีภักดิ์
3.เด็กชาย อภิศักดิ์ ศรีนคร
1.นาย อมรพันธ์ ชูผล
2.นาง แสงเทียน สุขไสว
113 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
86.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กชาย อนุพงษ์ ดอกรัก
2.เด็กชาย สิทธิกร บุญทอง
3.เด็กชาย ธีระพงษ์ นันทสิงห์
1.นางสาว พิใลวรรณ บริบูรณ์
2.นาย จิตรกร ปรีเปรม
114 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
1.เด็กชาย อัมรินทร์ ทองอินทร์
2.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ศรสุข
3.เด็กชาย จิรวิชญ์ อายุยืน
1.นาย อาหร่าม พิมมาศ
2.นาง ศิริลักษณ์ พิมพ์แก้ว
115 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
78.99
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองคู
1.เด็กชาย ธรณ์เทพ สุดสังข์
2.เด็กชาย ธันวา จันทะสน
1.นาย สมภพ ผ่องราษี
2.นาย กวินพงษ์ บุญอินทร์
116 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
69.73
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กชาย กิตติศักดิ์ โพธิ์สอน
2.เด็กหญิง ธีรารัตน์ ก่อแก้ว
1.นาง อัญชลี เหมือนมาตย์
2.นาย ศักดา สวัสดี
117 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
60.54
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองคู
1.เด็กชาย พงศกร มนทอง
2.เด็กชาย ธวัชชัย บุญจูม
1.นาย สมภพ ผ่องราษี
2.นาย กวินพงษ์ บุญอินทร์
118 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
58.11
12
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กชาย สิทธิชัย บุญมา
2.เด็กชาย ธนภัทร วัจนา
1.นาย คมกฤช เกษศิริโยธิน
2.นางสาว ฐิตาภา โพธิสาร
119 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
1.เด็กชาย ศุภกริช จันทะสน
2.เด็กชาย อิทธิพล กุนทัศน์
3.เด็กชาย ณัฐธิชัย ชาวกล้า
1.นาย อาหร่าม พิมมาศ
2.นาย สำเริง สอนพูด
120 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
70.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กชาย กิตติภพ ดอกรัก
2.เด็กชาย นนทชัย นพเก้า
3.เด็กชาย ชัยวัฒน์ โอดคำดี
1.นางสาว พิใลวรรณ บริบูรณ์
2.นาง นุจรี ปรีเปรม
121 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
88.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กชาย ชาคร โพธิ์กระสังข์
2.เด็กชาย ทนงศักดิ์ โพธิสาร
1.นาย คมกฤช เกษศิริโยธิน
2.นางสาว ฐิตาภา โพธิสาร
122 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กหญิง โสภิดา โสดา
2.เด็กหญิง นาธร วงษ์พินิจ
1.นาง สุนันท์ โมหา
2.นางสาว กรพันธุ์ ระงับภัย
123 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กชาย ศุกลวัฒน์ โพธิสาร
2.เด็กหญิง ปภัสรา พระโกฎ
3.เด็กหญิง พีระพัฒน์ ซ้อนเติม
1.นาง สุนันท์ โมหา
2.นางสาว วิลณีย์ ศรีตมัทร์
124 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กชาย จตุรวิทย์ บุญชาติ
2.เด็กหญิง สุภาษิตา สมเพ็ชร
1.นาย ธวัชชัย ใจปินตา
2.นาย บัวกันต์ วิลามาศ
125 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านเดื่อ
1.เด็กชาย วัชรพล จันทร์เปรียง
2.เด็กชาย กิตติพิชญ์ วิศิษฎศิลป์
1.นาง อุดมลักษณ์ บุญลีเลิศวงศ์
2.นางสาว ณัฏฐ์ฎาพร วิเชฎฐพงษ์
126 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
86.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านระหาร
1.เด็กชาย วุฒิพงศ์ คำสัย
2.เด็กหญิง ภัทรวดี แสนทวีสุข
1.นางสาว จินตนา ใจมนต์
2.นาง ชุติมณฑน์ สมใจ
127 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
80.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กชาย ปรวัฒน์ แก้วก้อนน้อย
2.เด็กชาย ชิษณุพงศ์ วงษ์พินิจ
1.นาย จารุภัทร เกษอินทร์
2.นางสาว กรพันธุ์ ระงับภัย
128 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
82.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านระหาร
1.เด็กชาย นันทภพ ผิวอ่อน
1.นาง สุมาลี ดอกพวง
129 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง ก้อย ไชยจัก
1.นาง ธัญภัสมณฑน์ วงศ์ปลั่ง
130 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
83.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กหญิง รัตนากร วงษ์วาส
1.นาง จินดา แก้วธรรม
131 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
84.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กชาย ชูขวัญ ปรือปรัก
1.นาง จินดา แก้วธรรม
132 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง หทัยรัตน์ จันทร์เปรียง
1.นางสาว หัทยา โคตะมา
133 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
74.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านระหาร
1.เด็กชาย ณัฐพล มะโนชาติ
1.นาย นราวิชญ์ ดอกพวง
134 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
73.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
1.เด็กชาย ศุภสัณห์ ซึรัมย์
1.นางสาว ปฏิญญา สารโท
135 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
85.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง จุไรรัตน์ ปรีเปรม
1.นางสาว หัทยา โคตะมา
136 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านระหาร
1.เด็กหญิง จิตภา จันทร์รอง
1.นาง สุมาลี ดอกพวง
137 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
85.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กชาย เตวิชรัตน์ สมเพ็ชร
1.นาง พรทิพย์ พวงมาลัย
138 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
87.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง ฐิติมา บุญโชติ
1.นาย ประวิทย์ ผิวโชติ
139 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
86.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กหญิง ชญานิศ นามนุษย์
1.นางสาว ทิราวรรณ พานจันทร์
140 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
80.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ สิงห์เจริญ
1.นางสาว นิลวรรณ ยศวิจิตร
141 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
93.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านระหาร
1.เด็กชาย สุวิชา ไชยชาติ
1.นาง สุมาลี ดอกพวง
142 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
90.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำ
1.เด็กชาย ดลวรรฒ มินิชิต
1.นางสาว ปณิตา ปิยะพันธ์
143 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
87.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กหญิง นพรัตน์ อุ่นแก้ว
1.นางสาว ทิราวรรณ พานจันทร์
144 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
77.00
19
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง วราภรณ์ สิงหชาติ
1.นาย ประวิทย์ ผิวโชติ
145 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
78.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กชาย ภูธเนศ สมีพวง
1.นางสาว นิลวรรณ ยศวิจิตร
146 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กชาย อัครพนธ์ จันทร์เปรียง
1.นาง จามรี พรหมทา
147 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
87.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง วีเว พรพนา
1.นาง กองสิน ปรีเปรม
148 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง ศิลามณี นวนแสง
1.นาง ธนวรรณ จันทร์พรห
149 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กชาย ภานุพงษ์ ปรีเปรม
2.เด็กชาย พลากร ทองแสง
3.เด็กชาย เกียรติศักดิ์ ช่างขวัญยืน
4.เด็กชาย ทินกฤต ทองวิจิตร
5.เด็กชาย สุริยนต์ เลาะหะมาน
6.เด็กชาย ชานนท์ ชื่อจริง
7.เด็กชาย วีระพงศ์ ถิ่นแดง
1.นาย รังสันต์ แสงดี
2.นาง พรพิมล วงพินิจ
3.นางสาว ทิพวาส ศรีสมบัติ
150 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กชาย ธีรภัทร พลับเจริญสุข
2.เด็กชาย กอบชัย มีทองหลาง
3.เด็กชาย เขมทัต สมเพชร
4.เด็กชาย เอกริน มาพันธ์
5.เด็กชาย พงศกร โพธิสาร
6.เด็กหญิง พิมพ์มาดา สมเพชร
7.เด็กชาย กิตติศักดิ์ โพธิสาร
1.นางสาว วรรณา พิศพงษ์
2.นางสาว ศันสนีย์ พิศพงษ์
3.นางสาว สุรนันท์ สมรัตน์
151 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
75.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กหญิง ปาลินี ศรีภักดิ์
1.นาย ธวัชชัย โพธิ์กิ่ง
152 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
72.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กชาย พรภวิทย์ ชาเครือ
1.นางสาว นิลวรรณ ยศวิจิตร
153 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
88.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กหญิง วันวิสา อุ่นแก้ว
2.เด็กหญิง ยุวเกศ โพธิ์กระสังข์
1.นาย สมิง สอดแก้ว
2.นาง อังคณา สอดแก้ว
154 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
87.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดื่อ
1.เด็กชาย อภิวิชญ์ สะใบ
2.เด็กชาย เคซี จูเนียร์ อุปคำ
1.นาง อุดมลักษณ์ บุญลีเลิศวงศ์
2.นางสาว ณัฏฐ์ฎาพร วิเชฎฐพงษ์
155 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
84.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กหญิง ปัทมาพร กินนะรี
2.เด็กหญิง ทัศณีย์ แน่นดี
1.นาย สมิง สอดแก้ว
2.นาง อังคณา สอดแก้ว
156 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
80.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านระหาร
1.เด็กชาย มงคล ทองผิว
2.เด็กหญิง สุภัสสรา โนนไทย
1.นาง ชุติมณฑน์ สมใจ
2.นางสาว จินตนา ใจมนต์
157 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กหญิง จันธิรา นิลนนท์
2.เด็กหญิง กมลลักษณ์ แร่กาสิน
1.นาง อังคณา สอดแก้ว
2.นาย ธวัชชัย โพธิ์กิ่ง
158 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
81.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง อรระพิณ ไชยโชติ
2.เด็กหญิง อลิสา จินตนาพร
1.นางสาว พิมพ์วิชยา ขยันวงค์
2.นาย ประสิทธิ์ วงพินิจ
159 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย ณัฐพล มาลี
1.นาย ประวิทย์ ผิวโชติ
160 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
88.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กชาย สิริกร อุปสุข
1.นาย ธวัชชัย โพธิ์กิ่ง
161 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
84.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง สาธิตา มังคละ
2.เด็กหญิง วรัญญา เมฆคลี
3.เด็กหญิง กานดา เสดา
1.นางสาว สังวาล ชาวสำราญ
2.นาย ไพจิตร แก้วทองทา
162 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
75.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
1.เด็กชาย ภัทรดนัย สมรัตน์
2.เด็กหญิง ณัฐวัลย์ ประจัน
3.เด็กหญิง รุ่งรวิน สมรัตน์
1.นาง สมพรทิพย์ ศิริโท
2.นาง จำปา สมรัตน์
163 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
73.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กชาย ธีรภัทร ศิลาชัย
2.เด็กชาย ปรเมษฐ์ ขนทอง
3.เด็กหญิง นันทภรณ์ มนตรีวงษ์
1.นาง พรทิพย์ พวงมาลัย
2.นาย ภัทรพงศ์ ประภาสัจจะเวทย์
164 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
61.00
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กชาย อภิวัฒน์ สมเพชร
2.เด็กชาย จตุรวิชญ์ สมเพชร
3.เด็กชาย จิรภาส งิมขุนทด
1.นางสาว ศันสนีย์ พิศพงษ์
2.นางสาว สุรีนันท์ สมรัตน์
165 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย อภิรักษ์ ศักดิ์ศรีจันทร์
2.เด็กชาย ศุภชัย สุยะดา
3.เด็กชาย ธรรมรัตน์ มรรคดี
1.นาย ประวิทย์ ผิวโชติ
2.นาย ไพรัช อุดมพันธ์
166 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
83.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กชาย ทิวากร จิตรโสม
1.นาง มนธยา หิรัญรักษ์
167 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กชาย กวินทร์ สำราญดี
1.นาง มนธยา หิรัญรักษ์
168 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กหญิง สุภาพร ปานทอง
1.นางสาว ชลธิชา บุญพรม
169 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กหญิง สุธาสินี มาลาวัน
2.เด็กหญิง อาจารี ดีดศรี
3.เด็กหญิง ณิชกานต์ จันจำนงค์
4.เด็กหญิง ณัฐกานต์ อินพิลึก
5.เด็กหญิง อุรุณี ทองละมุล
6.เด็กชาย ฐิติวัสส์ ภายอุ้ม
7.เด็กชาย ศิรสิทธิ์ ปัตโต
8.เด็กหญิง อมราพร ทองละมุล
9.เด็กหญิง ฐิดาภา ไตรศรีธนาเลิศ
10.เด็กหญิง ปาลิตา ภายอุ่ม
11.เด็กชาย สุรเชษฐ์ ฮาดทักษ์วงศ์
12.เด็กชาย อดิชาติ นครวงษ์
13.เด็กชาย ระพีพัฒน์ ทองระมุน
14.เด็กหญิง สุกัญญา มังคละ
15.เด็กหญิง สุภาวรรณ ภักดี
16.เด็กชาย พรชัย ทองวิจิตร
17.เด็กชาย นิรัตน์ ภายอุ้ม
18.เด็กหญิง ปุญญาพัฒน์ ภายอุ้ม
19.เด็กหญิง ศิริมาพร เข็มใคร
20.เด็กหญิง วิลาสินี เวียงคำ
1.นาง พวงแก้ว พากเพียร
2.นางสาว กิจกานต์ สมรัตน์
3.นาง สุวลิน ศรีรัตน์
4.นาย สันติ นรินทร์
5.นาง ดวงเดือน ไชยสุวรรณ
6.นางสาว อรทัย ใสแสง
170 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันจด
1.เด็กชาย ณัฐภูมิ สายสุวรรณ
1.นาง สุพัตรา ลาคำ
171 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
84.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กชาย วายุภัส เลิศศรี
1.นาย จิรภัทร ทีฆายุพรรค
172 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
72.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย ศุภนัฐ สุภาพ
1.นาง ธนวรรณ จันทร์พรหม
173 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
84.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กชาย ศิรสิทธิ์ ปัตโต
1.นางสาว อรทัย ใสแสง
174 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย จิระชัย โพธิสาร
1.นาง ธนวรรณ จันทร์พรหม
175 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
94.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง วรรณภรณ์ คำลอย
1.นาง ธนวรรณ จันทร์พรหม
176 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
94.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กหญิง นัชธิญา สรจักร
1.นาง จามรี พรหมทา
177 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
91.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง ศิลามณี นวนแสง
1.นาง ธนวรรณ จันทร์พรหม
178 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
82.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กหญิง มณฑิรา ไชยกา
1.นางสาว ทัศนีย์ ชูคำ
179 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง วรรณภรณ์ คำลอย
1.นาง ธนวรรณ จันทร์พรหม
180 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
82.00
15
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง วรัทยา จรเดช
1.นาง อรทัย อินวันนา
181 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย ศุภกานต์ การธุรารัตน์
1.นาง ธนวรรณ จันทร์พรหม
182 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง ธัญญารัตน์ สุพงษ์
1.นาง ธนวรรณ จันทร์พรหม
183 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
88.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง วิศัลศยา ทองอ้วน
1.นาง ลัดดา สุขรัตน์
184 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองคู
1.เด็กหญิง นันทิยา สุดสังข์
2.เด็กหญิง ธนิญา เทาศิริ
3.เด็กชาย ณรงศักดิ์ ทองเต็ม
4.เด็กหญิง กมลวรรณ ขยันวงษ์
5.เด็กหญิง อนุธิดา สะเดา
6.เด็กชาย ธนกฤต โพธิสาร
7.เด็กหญิง จันทร์เพ็ญ สมบัติ
8.เด็กหญิง จิรัชญา สมรัตน์
9.เด็กชาย พสุนิต ดอกพอง
10.เด็กหญิง จิรัชญา โตประโคน
11.เด็กหญิง กมลพรรณ จิตรโสม
12.เด็กหญิง รัตติกาล โพธิสาร
13.เด็กหญิง สุพรรณิกา สมบัติ
14.เด็กชาย ชาตรีวิทย์ จิตรโสม
15.เด็กหญิง นิภาพร โพธิสาร
16.เด็กชาย อัษฎาวุธ ศิริเทศ
17.เด็กชาย คมกฤต โพธิสาร
18.เด็กหญิง จุฑามาศ ไวทัน
19.เด็กชาย ฉันทวัชร สมหวัง
20.เด็กชาย ชัชพงศ์ รอดดอนไพร
21.เด็กหญิง พิมพ์สุดา บุญจูม
22.เด็กหญิง ชยานันท์ แก้วลอย
23.เด็กหญิง ตวงรัตน์ อุณาพันธ์
24.เด็กหญิง ปิยพร อุดมเดช
25.เด็กหญิง สลิลทิพย์ สุดสังข์
26.เด็กหญิง กัญญาณัฐ บุญศรัทธา
27.เด็กหญิง ปวีณา บุตตะโยธี
28.เด็กหญิง รัชฎาภรณ์ สุดสังข์
29.เด็กหญิง ชนิษฐารัตน์ ศรีดาพันธ์
30.เด็กหญิง วิณรัตน์ โคตะมา
31.เด็กหญิง จิรัฐติกาล จุมพิต
32.เด็กชาย สริพงศ์ จันคนา
33.เด็กหญิง บุษยากร เปียพรัด
34.เด็กหญิง พัชรธิดา วรจันทร์
35.เด็กหญิง นิพาดา กาลสุวรรณ
36.เด็กหญิง ชลดา ศรีดาพันธ์
37.เด็กหญิง นิตธิดา โพธิสาร
38.เด็กหญิง ฉันชนก โพธิสาร
39.เด็กหญิง ปัทมาวรรณ ทองจันทร์
40.เด็กชาย ณัฐกิตต์ พะโสม
1.นาย สมภพ ผ่องราษี
2.นาง ชลิตา เอียงผา
3.นางสาว บุษบา เสาแก่น
4.นาย กวินพงษ์ บุญอินทร์
5.นาง สุจิตรา วงษ์พินิจ
6.นาย สัญญา ศรีสุข
7.นางสาว อัญชลี ทองวิจิตร
8.นางสาว ศยามล สุดสังข์
185 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
81.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง ทิพนาถ ชูคำ
2.เด็กหญิง วิดาสินี ชัยพร
3.เด็กชาย ธีรโชติ ระดมสุด
4.เด็กชาย โยธิน วาลุลัง
5.เด็กชาย วรเวทย์ มีวงษ์
6.เด็กชาย ภานุศร คำสวัสดิ์
7.เด็กชาย วรกันต์ ปานทอง
8.เด็กชาย ธีรภัทร คำพินิจ
9.เด็กหญิง มนรดา พิลาดี
10.เด็กหญิง สุธิดา เมืองแพง
11.เด็กหญิง เสาวณี ไตรศรี
12.เด็กหญิง ภาวินี ฤทธิยา
13.เด็กหญิง เนาวรัตน์ ชูคำ
14.เด็กหญิง สุกัญญา ภูหาด
15.เด็กหญิง จุฑามาศ โพธิสาร
16.เด็กหญิง อาภัสรา เลิศศรี
17.เด็กชาย ภานุพงษ์ เสาแพง
18.เด็กหญิง ศศิประภา ชูคำ
19.เด็กหญิง กิ่งไทร ทองวิจิตร
20.เด็กหญิง ทิฆัมภรณ์ คำลอย
21.เด็กหญิง จิราภรณ์ คำลอย
22.เด็กหญิง เกศรา ขัวนา
23.เด็กหญิง ภัทรธิดา อ่อนคำ
24.เด็กหญิง นิชาดา ปานทอง
25.เด็กหญิง กชกร รัตน์เพ็ชร
26.เด็กชาย ณัฐกฤษฎิ์ พรมน้ำทรัพย์
27.เด็กชาย ภูริพัฒน์ เวียงนนท์
28.เด็กหญิง ธารทิพย์ ทองละมุล
29.เด็กชาย วัชรากร จันทะวงษ์
30.เด็กหญิง อภิภารินทร์ สุวรรณ
31.เด็กหญิง ฉันท์ชนก เวทย์สุวรรณ
32.เด็กหญิง ศศินิภา ทองละมุล
33.เด็กหญิง อัญชลี ศรีนาเมือง
34.เด็กหญิง วราภรณ์ สิงหชาติ
35.เด็กหญิง ธัญลักษณ์ พิลาดี
36.เด็กหญิง ชุติกานต์ สินศิริ
37.เด็กหญิง กัญญ์ณัชชา ทองสันต์
38.เด็กหญิง นิภาวรรณ แก้วบุปผา
1.นาง ศุภภิญญา บุญเลิศ
2.นาย บุญฤทธิ์ คำศิริ
3.นาง ธนวรรณ จันทร์พรหม
4.นางสาว ทิพวรรณ เกษคำ
5.นาย เจษฎาภรณ์ สุพงษ์
6.นาย อนุรักษ์ เกษคำ
7.นางสาว เกศกนก สมรัตน์
8.นางสาว ผกามาศ สมคิด
186 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
1.เด็กชาย ปิยะ คุณสมบัติ
2.เด็กชาย ปรเมศร์ แก้วเมืองน้อย
3.เด็กชาย เกียรติภูมิ โพธิ์ทุ่ง
4.เด็กชาย เมธา เสาว์จันทร์
5.เด็กหญิง จิราภรณ์ อุ่นแก้ว
6.เด็กหญิง ชนาภัทร ไชยชนะ
7.เด็กหญิง ภัทรภร ผิวอ่อน
8.เด็กหญิง สุทธิดา วังคีรี
9.เด็กหญิง สุรัชดาวรรณ อุ่นแก้ว
10.เด็กหญิง อรกัญญา อุไรพันธ์
1.นาย ธนวัฒน์ วงษ์แก้ว
2.นาง รุ่งนภา จงใจ
3.นาง วิณิตกุล สุเมธิวิทย์
187 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
81.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง สโรชา โคสิตา
2.เด็กหญิง กีรติกา ทองละมุล
3.เด็กหญิง จินตหรา รวงทอง
4.เด็กหญิง กุลสตรี สุดสังข์
5.เด็กหญิง มุฑิตา กอบุญ
6.เด็กชาย พิชิตพงษ์ จันทร์เปรียง
7.เด็กชาย จิราวุธ เรืองคำ
8.เด็กชาย ดำรงชัย ไชยมาศ
9.เด็กชาย ราเชนทร์ สุดสังข์
10.เด็กชาย เจษธนพัฒน์ สุขเขียว
1.นาง กองสิน ปรีเปรม
2.นาง จันทราพรรณ ชนะดวงใจ
188 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กหญิง รสสุคนธ์ จันทะสนธ์
2.เด็กหญิง อารียา จูมแก้ว
3.เด็กหญิง สุธาวัลย์ ดอนจันมาตย์
4.เด็กหญิง หทัยรัตน์ กลางนอก
5.เด็กหญิง อรอุมา ศรีภักดิ์
6.เด็กหญิง อังคณา ไวเเสน
7.เด็กหญิง ชาลิสา ทองละมุล
8.เด็กหญิง รุจาภา พันลำ
9.เด็กหญิง เวธิตา ทองวิจิตร
10.เด็กหญิง จันทรัสม์ ศรีสองเมือง
11.เด็กชาย กิตติภพ ขวัญหอม
12.เด็กชาย เอกอนันต์ พงษ์เสน่ห์
13.เด็กหญิง ภิรมญ์ญา โพธิ์กระสังข์
14.เด็กชาย นราธร ตองอบ
15.เด็กหญิง กนกวรรณ บุษผล
16.เด็กชาย วิชาญ อินวันนา
1.นางสาว สุชานาถ ธรรมวันนา
2.นาง ภัทราวดี เตชะวันโต
3.นาง ดวงหทัย บวรกิจดำรงเลิศ
4.นาง วิบูลศรี ศรีระเริญ
5.นางสาว เข็มมาลา บุตรดาวงศ์
189 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
1.เด็กชาย ปิยะ คุณสมบัติ
2.เด็กชาย ปรเมศร์ แก้วเมืองน้อย
3.เด็กชาย เกียรติภูมิ โพธิ์ทุ่ง
4.เด็กหญิง จีราภรณ์ อุ่นแก้ว
5.เด็กหญิง กัณพัตร จันทร์สง่า
6.เด็กหญิง ภัทรพร ผิวอ่อน
7.เด็กหญิง ชนาภัทร ไชยชนะ
8.เด็กหญิง อรกัญญา อุไรพันธ์
9.เด็กหญิง สุทธิดา วังคีรี
10.เด็กหญิง สุรัชดาวรรณ อุ่นแก้ว
1.นาย ธนวัฒน์ วงษ์แก้ว
2.นาง วิณิตกุล สุเมธิวิทย์
3.นาง รุ่งนภา จงใจ
190 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
81.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านระหาร
1.เด็กชาย ศักดิ์ดา ไชยเพ็ชร
1.นางสาว อังคณา แบบอย่าง
191 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กชาย พุทธพงศ์ อุ่นแก้ว
1.นาย ศักดิ์นรินทร์ สินศิริ
192 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
79.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กชาย นพรัตน์ ลาคำ
1.นาง ศิรยา ไสว
193 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
70.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย รพีภัทร ศิลปนนท์
1.นางสาว อภิญญา จำนงค์
194 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
85.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง วรัทยา จรเดช
1.นาง วนิดา กุลเกษ
195 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
81.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองขนาน
1.เด็กหญิง ชวิศา แก้วลอย
1.นางสาว อุทัยรัตน์ ปรือปรัก
196 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
75.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง สุธิดา พิมูลชาติ
1.นาง ศิรยา ไสว
197 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
74.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กหญิง นริศรา จันทร์เติม
1.นาง นารีรัตน์ เลิศศรี
198 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
95.50
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กชาย บุรธัช ศรีพูล
1.นาย สมัคร สุขตะกั่ว
199 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
70.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กหญิง รัตติกาล ระงับภัย
1.นาย คมสันต์ สีทะ
200 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กชาย ก้องภพ ชัยวงศ์
1.นาย สมัคร สุขตะกั่ว
201 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กชาย ยศกรณ์ วงษ์มณี
1.นาง จามรี พรหมทา
202 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
80.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กชาย วิริทธิ์พล ปัญญา
1.นาย สมัคร สุขตะกั่ว
203 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กชาย ภูรินทร์ เกษอินทร์
1.นางสาว วิลณีย์ ศรีดาพันธ์
204 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กชาย ทินกร อนุพัทน์
1.นาย สมัคร สุขตะกั่ว
205 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กชาย ธิติ แซ่ลี
2.เด็กหญิง ธนภร ชิ้นทอง
3.เด็กหญิง ธีราพร สุดสังข์
1.นางสาว สังวาล ชาวสำราญ
2.นาง ศรีไศล เกษกร
206 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
78.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
1.เด็กชาย อดิศร ชื่นบาน
2.เด็กชาย จิราพัฒน์ ตรีวงศ์
3.เด็กชาย ธรรณรินทร์ ออมสิน
1.นางสาว จิ่น ศรีรมย์
2.นาง ติ๋ว แจ้งจรัส
207 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
99.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง วิภาดา โพธิสาร
2.เด็กหญิง พลอยปภัสร์ โสดา
3.เด็กหญิง ณิชากรณ์ อนุลา
1.นาง ศรีไศล เกษกร
2.นางสาว สุพัตรา วงคำซาน
208 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
78.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย ไชยวุฒิ เลิศศรี
2.เด็กหญิง ปัณฑิตา สายจันทร์
3.เด็กหญิง ภัทรจิตรา สมเพชร
1.นาง วาทินี ไกรรักษ์
2.นาง ทิวาพร ทองแย้ม
209 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กชาย ชานินทร์ สีหินกอง
1.นาย ณัฐวุฒิ ลายทอง
210 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านระหาร
1.เด็กชาย พีรพัฒน์ มนตรีวงศ์
1.นาย นราวิชญ์ ดอกพวง
211 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
73.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง อจิรวดี อินวันนา
1.นางสาว นิลวรรณ ยศวิจิตร
212 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
88.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย ศุภการ การธุรารัตน์
1.นาง ธนวรรณ จันทร์พรหม
213 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
85.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กชาย นพรัตน์ ลาคำ
1.นางสาว ปิยะมาศ ประการจิตร
214 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
88.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง วิศัลศยา ทองอ้วน
1.นาง ลัดดา สุขรัตน์
215 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
78.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง ธัญญารัตน์ สุพงษ์
1.นาง ธนวรรณ จันทร์พรหม
216 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กหญิง อรกมล กระจับเงิน
2.เด็กหญิง วีระดา บุญทอง
3.เด็กชาย วรากร ศรีหามาศ
1.นาง ยุพินทอง จันทร์ถา
2.นาง นุจรี ปรีเปรม
217 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
81.20
14
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง วรรณภรณ์ คำลอย
1.นาง ธนวรรณ จันทร์พรหม
218 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านหนองคู
1.เด็กหญิง ชลดา ศรีดาพันธ์
1.นางสาว บุษบา เสาแก่น
219 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
90.67
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย จิระชัย โพธิสาร
1.นาง ธนวรรณ จันทร์พรหม
220 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
83.67
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กชาย ณัฐกฤต สติภา
1.นางสาว สุชาดา สุนทมาลา
221 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
73.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านระหาร
1.เด็กชาย วุฒิพงษ์ อารมณ์
2.เด็กชาย พอเพียง ดอกพวง
1.นาง ทัณฑิกา ผกาแดง
2.นาง สุมาลี ดอกพวง
222 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
59.00
7
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กหญิง สิรภัทร สุพงษ์
2.เด็กหญิง กานต์ธิดา เลิศศรี
1.นาย สมคิด ศิริโท
2.นาย วิรัตน์ พิเศษสุนทร
223 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง ศศิธร สาระนา
2.เด็กชาย ธนพล สุดสังข์
1.นาย ชนศิษฎ์ อุปลาบัติรัชต์ธร
224 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
83.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กชาย ประสาน ปานทอง
2.เด็กชาย ศราวิน แซ่มือ
1.นาย ชัยสิทธิ์ พวงมาลัย
2.นาย วีระ ชนะราวี
225 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ ศรีโสภา
2.เด็กชาย ธนกร ยงเพชร
1.นาย ไพรัช อุดมพันธ์
2.นาง สุมาลี แก้วโมกข์
226 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
92.63
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย จิระชัย โพธิสาร
1.นาง ธนวรรณ จันทร์พรหม
227 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
90.27
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กหญิง ธนัชชา บุญมี
1.นาง เนตรนภา แถมวัน
228 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กหญิง นิศารัตน์ มนตรีวงค์
1.นาง ปัญญาวีร์ พึ่งปาน
229 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
73.00
20
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
1.เด็กชาย กฤษณพล บุญพึ่ง
1.นาง อุบลรัตน์ กาญจนเสน
230 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
85.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง ชุติพร สำลี
1.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
231 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
75.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง จิรนันท์ เพชรล้วน
1.นางสาว พิมพ์วิชยา ขยันวงค์
232 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
77.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเดื่อ
1.เด็กหญิง ปุณยนุช บุญชิต
2.เด็กหญิง ทอไหมทอง พลเมือง
3.เด็กหญิง ชญานิศ คล้ายแก้ว
1.นางสาว นาฏอนงค์ โพธิสาร
2.นางสาว ละออ งามฉวี
233 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
64.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านซำ
1.เด็กหญิง วรัญญา เรียงคำ
2.เด็กหญิง นิลฤดี เกศรี
3.เด็กหญิง สุธีรา มังคละ
1.นาง สุนันทนา สุทธิประภา
2.นางสาว ปณิตา ปิยะพันธ์
234 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
65.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กชาย อนุพงศ์ บุญลี
2.เด็กชาย กฤตพจน์ โพธิสาร
3.เด็กชาย ธนกร มีฤทธิ์
1.นาง เนตรนภา แถมวัน
235 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
53.50
12
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเดื่อ
1.เด็กหญิง ณัฐธิดา แก้วเกตุพงษ์
2.เด็กหญิง สุชาพร คำโท
3.เด็กหญิง สุปรียา พาลี
1.นางสาว ละออ งามฉวี
2.นางสาว นาฏอนงค์ โพธิสาร
236 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
52.00
9
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กหญิง รัชนีกร อุ่นแก้ว
2.เด็กหญิง ศิริลักษณ์ สิทธิชล
3.เด็กหญิง สุดารัตน์ สุโท
1.นาย ดุษฎี เครือยา
2.นาง จันทรา พันธ์พระ
237 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
42.00
10
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง ชุติพร สำลี
2.เด็กหญิง ลักขณา กองค้า
3.เด็กหญิง นัดติยา โคตะมา
1.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
238 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
85.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กชาย วีรภพ พรหมกสิกร
2.เด็กชาย พรชัยยุทธ พุทธภา
1.นาง อัญชลี เหมือนมาตย์
2.นาย ศักดา สวัสดี
239 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กหญิง รุจิรา สินศิริ
2.เด็กหญิง สัณห์สินี ไชยหาเทพ
3.เด็กหญิง กัญญาณัฐ บุญไชย
4.เด็กหญิง สุรัสวดี สมพงษ์
5.เด็กหญิง รัชฎาพร ก่อแก้ว
6.เด็กหญิง เอมพิกา สุดสังข์
7.เด็กหญิง รุ่งอรุณ ราษี
8.เด็กหญิง กัญญาวีร์ นาถาบำรุง
9.เด็กหญิง ยุพารัตน์ รัตนพันธ์
10.เด็กหญิง ณัฐพร จิตรโสม
1.นาง รัชดาภรณ์ สุจารี
2.นาง อัญชลี เหมือนมาตย์
3.นางสาว ขวัญเรือน จันทราม
240 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
82.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กชาย นนทกร โพธิบุตร
2.เด็กชาย เทวิน นันทะเส
3.เด็กชาย ธนากรณ์ สมเพชร
4.เด็กชาย ดนุพล ซ่อนกลิ่น
5.เด็กชาย ธนากร สามารถ
6.เด็กหญิง ศิริญญา คุ้มไข่นุ่น
7.เด็กหญิง ปวิณรัตน์ มนตรีวงษ์
8.เด็กหญิง สิริยากร แก่นนอก
9.เด็กหญิง ปิยธิดา นาคญวน
10.เด็กหญิง ฐิติรัตน์ สมเพชร
1.นาย ณัฐวุฒิ ลายทอง
2.นาย สมบัติ สามารถ
3.นางสาว สุรีนันท์ สมรัตน์
241 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
89.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กหญิง รุจิรา สินศิริ
2.เด็กหญิง กัญญาณัฐ บุญไชย
3.เด็กหญิง สัณห์สินี ไชยหาเทพ
1.นาง ประเนียน จุลวรรณโณ
2.นางสาว สุภัทราภรณ์ ปัญญาเพียร
242 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
85.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย ภัทธนพร พรหมแดน
2.เด็กชาย นพเก้า สมเพชร
3.เด็กหญิง ธัญญาลักษณ์ พิลาดี
1.นาย อมรพันธ์ ชูผล
2.นางสาว ทิพวรรณ เกษคำ
243 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
85.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
1.เด็กหญิง ปวริศา สุขเย็น
2.เด็กหญิง อินธิรา หลักสุข
1.นาง จำปา สมรัตน์
2.นาง สมพรทิพย์ ศิริโท
244 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
67.00
17
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กหญิง พชรยาภรณ์ โพธิ์กระสังข์
2.เด็กหญิง นภัสสร สุดสังข์
1.นางสาว ขวัญเรือน จันทราม
2.นาง รัชดาภรณ์ สุจารี
245 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
95.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย พงษ์สิทธิ์ คำแน่น
2.เด็กหญิง วราภรณ์ สิงห์ชาติ
1.นาย อมรพันธ์ ชูผล
2.นางสาว ทิพวรรณ เกษคำ
246 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
93.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กชาย ชานนท์ ยอดสง่า
2.เด็กชาย ธนกร ตาสื่อ
1.นาง นารีรัตน์ เลิศศรี
2.นาย กิตติมศักดิ์ นาครินทร์
247 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย นพเก้า พยอมหอม
2.เด็กชาย จตุพร วงศ์พระราช
1.นางสาว ทิพวรรณ เกษคำ
2.นาย อมรพันธ์ ชูผล
248 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
67.00
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กหญิง นิตยา พินยศ
2.เด็กหญิง ราวิตรี สายสุวรรณ
1.นาง นารีรัตน์ เลิศศรี
2.นาย กิตติมศักดิ์ นาครินทร์
249 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
53.50
9
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กหญิง นภัสรา ศรีสิงห์
1.นางสาว วิภารัตน์ สมรัตน์
250 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
45.00
11
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
1.เด็กชาย วรเลิศ เลิศศรี
1.นาง จำปา สมรัตน์
251 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
30.00
8
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กหญิง พิไลพร หงษาธร
1.นาง นารีรัตน์ เลิศศรี
252 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
87.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
1.เด็กชาย นพพร นาคยอง
2.เด็กหญิง ขวัญฤดี สมรัตน์
1.นาง จำปา สมรัตน์
2.นาง ภัคภร เลิศศรี
253 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
77.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กหญิง ชุลีพร นิมาลา
2.เด็กหญิง วิภาพร กันมา
1.นางสาว ขวัญเรือน จันทราม
2.นาง ประเนียน จุลวรรณโณ

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม