#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
87.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กชาย ปรีดา บุญเลี้ยง
2.เด็กชาย ธนากร เรืองราม
3.เด็กชาย คณิศร ยศศิริ
1.นาย อนุพงศ์ บุญร่วม
2.นาย บุญมี ข้างน้อย
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
85.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
1.เด็กชาย เจษฎา ชัยธรรม
2.เด็กชาย รัฐภูมิ เทิญทะเกษ
3.เด็กชาย ชัยภัทร สิงห์แสง
1.นาย ประสิทธิ์ สายเสน
2.นาย ธิติพล เกษรัตน์
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
89.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ประกายดาว บรรพชาติ
2.เด็กหญิง ณัฐนิชา สุวรรณ์ไชยรบ
1.นาย กิตติศักดิ์ มั่นทองพิทักษ์
2.นาง จิรญา นวนแย้ม
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
87.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง ชญานินทร์ ทองปาน
2.เด็กหญิง เมษยา คชแพทย์
1.นางสาว กันตินันท์ เวียงจันทร์
2.นางสาว นิตติญากรณ์ ศรีหะบุตร
5 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
79.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กชาย นาถวัฒน์ ประทุมวงศ์
2.เด็กชาย สรรค์ชัย พิบูลบท
3.เด็กชาย ณัฐวุฒิ สุดใส
1.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
2.นางสาว จีรวัลย์ จันทร์น้อย
6 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
79.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง ทรรศนีย์ ไวยศรีแสง
2.เด็กหญิง กิติยา ภูการ
3.เด็กหญิง อาทิตยา เพียงทอง
1.นางสาว จุฑาภรณ์ ทาระ
2.นาง นิภาพร ส่งเสริม
7 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
81.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย นัยพินิจ อินปอง
2.เด็กชาย ณัฐพล ประทุมวงศ์
3.เด็กชาย ศราวุฒิ กวางลา
1.นาง อมรรัตน์ กองกาญจน์
2.นาง ณิชรัตม์ แสงทอง
8 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
78.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กหญิง วรรณณิภา ปิ่นทอง
2.เด็กหญิง ธิดารัตน์ โพธิ์ภักดี
3.เด็กชาย อดิศักดิ์ จันทะเสน
1.นาย มนตรี พรมโสภา
2.นาย เมืองแมน ประทุม
9 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
80.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กหญิง อลิสา พรมมา
2.เด็กหญิง พลอยไพลิน บุญยิ่ง
1.นาย รัฐปฎล กันหะคุณ
2.นาย อรรคสิทธิ์ โสพล
10 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กชาย สาริน นุยลา
2.เด็กชาย รุ่งทรัพย์ มนตรี
3.เด็กชาย ธีรภัทร บุญเรื่องศรี
1.นาย บุญมี ข้างน้อย
2.นาย วีระชัย แท่นศิลา
11 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
83.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ธิวาพร พิมูลชาติ
2.เด็กหญิง อุดมศรี นามวิชา
3.เด็กชาย ภานุพงษ์ เบ็ญมาส
1.นาง เทพี ทองมล
2.นาง วิไล เครือพันธ์
12 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
70.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย
1.เด็กหญิง รมย์ชลี สุถาพันธ์
1.นางสาว ภนัชนันท์ พันธ์วัตร์
13 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
64.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง ณิชชา แก้วพรม
1.นาง สุภาวิณี บุญเพ็ง
14 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
57.00
17
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง ภัทรวดี ตั้งทวีเกียรติ
1.นาย กิตติศักดิ์ คำภูเมือง
15 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
47.00
19
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนาด
1.เด็กหญิง เกษวดี นางวงค์
1.นางสาว สุธิศา เมธาฐานวุฒิ
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
79.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง วินัญรัตน์ สุดจันทึก
2.เด็กชาย ภาณุวัฒน์ สายาง
3.เด็กชาย อดิศร นารี
4.เด็กหญิง ปภาวี รอดภักดี
5.เด็กชาย กิตติมาศักดิ์ บุดดาซุย
6.เด็กหญิง สุภัทรา จันทรักษา
1.นาย เด่นชัย สัมทาน
2.นาย พัฒนะ นาอุ่นเรือน
3.นาย ภูผา เค้างิ้ว
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
76.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กชาย อติวิชญ์ สงโสด
2.เด็กชาย ณัฐภัทร อินธิเดช
3.เด็กชาย ขจรศักดิ์ หอมจันทร์
4.เด็กชาย ธีรวัฒน์ สายตั้ง
5.เด็กชาย สารัช สอพอง
6.เด็กชาย นฤภัทร ทอมทรง
1.นาย ประกาศิต ชูเสน
2.นาง ปภาพินน์ จันมนตรี
3.นางสาว ศิริลักษณ์ สุวรรณพงษ์
18 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย ศักดิ์ดา สาบุตร
2.เด็กชาย วันเฉลิม คำเหลือ
1.นาย กิตติศักดิ์ มั่นทองพิทักษ์
2.นาง จิรญา นวนแย้ม
19 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
85.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กหญิง วีรภัทรา ช่วยแสน
2.เด็กหญิง ชนิตา กิ่งจันทร์มล
1.นาย รัฐปฎล กันหะคุณ
2.นางสาว กัญญา ทองเหลือ
20 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง เกวลิน เบ็ญมาส
2.เด็กหญิง ธีรดา ประทุมวงศ์
3.เด็กหญิง พรรณภนา เบ็ญมาศ
4.เด็กหญิง ฉัตรสุดา วะภา
5.เด็กหญิง รัศมีจันทร์ นรชาติ
6.เด็กหญิง ชนินาถ คำเหลือ
1.นาง อมรรัตน์ กองกาญจน์
2.นาง ณิชรัตม์ แสงทอง
21 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
81.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง นภสร เบ็ญมาส
2.เด็กหญิง นันทินี ชูใจ
3.เด็กหญิง ภัทรวรรณ พงษ์วัน
4.เด็กหญิง รุ่งนภา เบ็ญมาส
5.เด็กหญิง อนันตยา สาลีพรม
6.เด็กหญิง กรรณิกา เข้าครอง
1.นาง อมรรัตน์ กองกาญจน์
2.นาง ณิชรัตม์ แสงทอง
22 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
80.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กหญิง วราภรณ์ เทียนศรี
2.เด็กหญิง กมลรัตน์ มะลิวงค์
3.เด็กหญิง พัชรา อินธิเดช
4.เด็กหญิง ปาริฉัตร ชัยนาม
5.เด็กหญิง ชนาพร รุนศรี
6.เด็กหญิง พิมลวรรณ พรมมามั่น
1.นาง ธนกร แนบเนียม
2.นางสาว อรพิน ทูลไชย
3.นาง จงรัก การะเกษ
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง รัญชนก รอดภักดี
2.เด็กหญิง นารินทร์ ชุมชื่น
3.เด็กชาย ธนารัตน์ ธนที
4.เด็กหญิง มยุรี ธงชัย
5.เด็กหญิง ปนิดา นามกระโทก
1.นางสาว วิรัญรัฎฌา รัตโน
2.นางสาว อำพร เวียงคำ
24 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง นันทิชา หลอมทอง
2.เด็กชาย ภัทรกร จันทร์ป้อง
1.นาย อรรถพล น้อยมิ่ง
2.นางสาว มาลัย พวงพิลา
25 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
86.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย รัฐภูมิ ประปรุง
2.เด็กชาย พานเพ็ชรแท้ นิลเพ็ชร
1.นาย ปราโมช ไพรบึง
26 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กชาย อาณัฐ ศรีเสริม
2.เด็กชาย ทัศพร สันตะพันธ์
1.นาย รัฐปฎล กันหะคุณ
2.นาย อรรคสิทธิ์ โสพล
27 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองรุง
1.เด็กชาย ทิชานนท์ บุญศรัทธา
2.เด็กหญิง อนันตญา สาระพงษ์
3.เด็กหญิง เข็มนิตย์ ศรภักดิ์
1.นางสาว ปัทนางค์ บุญถา
2.นางสาว ทิวาพร พิญญพงษ์
28 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
81.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง ปาลิกา กระวันทา
2.เด็กหญิง วิมลมณี สีอ่อน
3.เด็กชาย จักรพงษ์ ฤทธิเดช
1.นางสาว กันตินันท์ เวียงจันทร์
2.นางสาว พัชรี สีเหลือง
29 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
82.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง ดารินทร์ ดาบส
2.เด็กหญิง อรอมล ทุมวัน
3.เด็กหญิง วิภาดา กิ่งก้าน
1.นางสาว ราตรี คงมาก
2.นางสาว อลิสา สกุลพงศ์
30 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
81.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กชาย สุพจน์ พันธ์แก่น
2.เด็กหญิง นิยตา พันธ์แก่น
3.เด็กหญิง อรทัย หอมจันทร์
1.นาย ฐิติพล มีราคา
31 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
89.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนาด
1.เด็กหญิง ชยุดา พวงเงิน
2.เด็กหญิง กาญจนา วงษ์เสน่ห์
1.นาย กฤษดาวุธ บุญบำเรอ
2.นาง ณัชฐฌา บุญจริง
32 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
87.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง ภัทรพร ทำพันธ์
2.เด็กหญิง ชลธิชา ประเสริฐชาติ
1.นาง นิภาพร ส่งเสริม
2.นาง สุภาวิณี บุญเพ็ง
33 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
88.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กชาย บัญชา มิ่งขวัญ
2.นาย นรภัทร มณีโชติ
1.นาย บัณฑิกฤษฎิ์ สมมุติ
2.นางสาว รัชฎาภรณ์ ศรีรักษา
34 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
86.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง กรณ์นิภา คำอุดม
2.เด็กหญิง รัตนาภรณ์ สายสิณญ์
1.นาย กิตติศักดิ์ มั่นทองพิทักษ์
2.นาง ปทุมวะดี ไกรรักษ์
35 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง ลลิดา อรพรรณ์
2.เด็กชาย สันติภาพ จันทุภา
3.เด็กหญิง จุฑารัตน์ ปรนปรือ
1.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
2.นาง นิภาพร ส่งเสริม
36 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
93.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศิลาทอง
1.เด็กชาย ธนพร แก้วสิมมา
2.เด็กหญิง วายุรี ประทุมวงค์
3.เด็กหญิง ดารารัตน์ เค้าดี
1.นาย ปกรณ์ โสพัฒน์
2.นางสาว วาสนา ใจเด็ด
37 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
86.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กหญิง วนิดา สาระพงษ์
2.เด็กหญิง ชลธิชา เบ็ญมาส
3.เด็กหญิง โสริญา ภัยวงษ์
1.นางสาว อรณิชชา นวลจันทร์
2.นางสาว สุพัตรา ดวงเด่น
38 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
78.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย สุธิพล มีผล
2.เด็กชาย ฉัตรดนัย โภคา
3.เด็กชาย นรุตม์ชัย เพิ่มผล
1.นางสาว มลฤดี พิมมาศ
2.นาย วิศรุต สุทธสนธิ์
39 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
97.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย ปรัชญา ใจเย็น
2.เด็กหญิง ธนัชชา พุ่มไม้
1.นาง จิรญา นวนแย้ม
2.นาย กิตติศักดิ์ มั่นทองพิทักษ์
40 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
81.00
19
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนาด
1.เด็กหญิง พรรณสิริ จูมครอง
2.เด็กหญิง ภัทราพร หัสดงศ์
1.นาง จิณห์วรา วันทา
2.นาย กฤษดาวุธ บุญบำเรอ
41 การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง ภวิตา โยธาราช
2.เด็กหญิง จิดาภา คำเหลือ
3.เด็กหญิง นันทิยา รุ่งเรือง
1.นางสาว จีรวัลย์ จันทร์น้อย
2.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
42 การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กหญิง ชนากานต์ พงษ์ธนู
2.เด็กหญิง พันธิตรา สังสัมฤทธิ์
3.เด็กหญิง ปฐมพร แป้นเพชร
1.นาง ณัฐชา พงษ์ธนู
2.นางสาว วราภรณ์ เกษแก้ว
43 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนาด
1.เด็กชาย ศุภชัย จอมคำ
2.เด็กชาย พัฒนศักดิ์ ทองปาน
1.นาย กฤษดาวุธ บุญบำเรอ
2.นาง จิณห์วรา วันทา
44 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
82.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง อรรัมภา สิมศรี
2.เด็กชาย พรเทพ พวงพันธ์
1.นาย ชัยวัฒน์ เงาศรี
2.นางสาว พรทิพย์ วงษ์แก้ว
45 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
87.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง ศรัญญา ลครศรี
2.เด็กหญิง เกศแก้ว ขุนพรม
1.นาย ชัยวัฒน์ เงาศรี
2.นาง นวรัตน์ ฉิวรัมย์
46 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
83.50
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กชาย อรรถนนท์ มะปรางค์
2.เด็กชาย ภานุพงษ์ สุภาพ
1.นาย สุวิทย์ พากเพียร
47 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
92.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง สุธาสินี จันทุภา
1.นาง สุภาวิณี บุญเพ็ง
48 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
85.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง สิริกัญญา วะภา
1.นาง ลักขณา ยศอาลัย
49 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
88.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง ศิราณี เบ้าทอง
1.นางสาว ทัศนีย์ เจริญชัย
50 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
74.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง วรานุช บรรพชาติ
1.นาง ขวัญพัฒน์ ขันทอง
51 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
94.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง กรรณิกา อายุวงษ์
1.นางสาว ฉันทวี ผิวหอม
52 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
92.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กหญิง กนกพร สีสวย
1.นาง สังวาลย์ จำปาแก้ว
53 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง วิมลรัตน์ จันลา
2.เด็กชาย อนันตชัย แนบเนียม
3.เด็กหญิง อัจฉราภรณ์ นิสัย
1.นาง วงศ์ทิพา จิรังดา
2.นาง สุรีรัตน์ ส่วงเมา
54 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
80.50
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง บุญตา ศรีกะชา
1.นาง อรชร คำศรี
55 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
75.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง แก้วมณี กัณหา
1.นาง ณิชรัตม์ แสงทอง
56 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
88.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสลับ
1.เด็กหญิง สรนันท์ กิ่งก้าน
1.นางสาว ธัญยพร งามแสง
57 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
87.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
1.เด็กหญิง กรรณิการ์ ร่วมทรัพย์
1.นาง สมสมัย วงวงฬ
58 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง วาสินี คุณผล
1.นาง ณิชรัตม์ แสงทอง
59 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
80.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กหญิง สลิลทิพย์ ทองสุข
1.นางสาว ชิดกมล บุญไสย์
60 คอมพิวเตอร์
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง สุดาพร แนบเนียม
2.เด็กหญิง โอเปิ้ล กิ่งก้าน
3.เด็กหญิง ปภาวรินทร์ มนตรี
1.นาย คม สุธรรมมา
2.นาง นวรัตน์ ฉิวรัมย์
61 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
76.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศิลาทอง
1.เด็กหญิง วริศรา เบ็ญมาศ
2.เด็กหญิง เมธินี สุจันทา
1.นาย เสมอ สีน้อย
2.นาง ถาวรมิน งามเนตร
62 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
76.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสลับ
1.เด็กหญิง วิลาสินี สิทธิพร
2.เด็กหญิง จุฑามาศ ทนที
1.นางสาว ธัญยพร งามแสง
2.นางสาว รุ่งทิวา จารุการณ์
63 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง ยุพิน คุณสิม
2.เด็กหญิง พิมพ์มาดา โพธิ์ชัย
1.นาง อรชร คำศรี
2.นางสาว ธิดารัตน์ เขียวอ่อน
64 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
85.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กหญิง จันทร์จิรา มะโน
2.เด็กหญิง พรพรม บุญพรม
1.นางสาว รุ่งฤดี บุญตา
2.นางสาว นฤมล เขียวดี
65 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กหญิง ณัฐยุพา พันธุ์จันทร์
2.เด็กหญิง วิญาดา ติระบาล
3.เด็กหญิง จิรัชญา ลิลาศ
1.นางสาว เมธาวี ขจรเกียรติเมธี
2.นางสาว ศุภชญานันทน์ บุญกันหา
66 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
83.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง กัลย์สุดา พุ่มไม้
2.เด็กหญิง อริสรา วะภา
3.เด็กหญิง รุ่งนภา ยวนเชย
1.นาง จุฬาภรณ์ สุขศาลา
2.นาง บุญส่ง สีน้อย
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตายู
1.เด็กชาย มนุเชษฐ์ อนุโคตร
2.เด็กชาย กันตพร บิดา
3.เด็กชาย ภานุภัส วิลาสถิตย์
4.เด็กชาย รัฐศาสตร์ มณีจันทร์
5.เด็กชาย สินชัย ตาอุดม
6.เด็กหญิง พัชรี ภารินทร์
1.นาย ไสว วงศ์บา
2.นางสาว รัศมี นางวงค์
3.นางสาว สถาพร สงค์พิมพ์
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
79.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง กัลยรัตน์ กิ่งก้าน
2.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ยาดี
3.เด็กชาย ณัฐพล สมรูป
4.เด็กหญิง พัชราพร คำหล่อ
5.เด็กหญิง สุคนทิพย์ นางวงค์
6.เด็กชาย ณัฐพล พรมภักดิ์
1.นางสาว นภสร ท่วงที
2.นางสาว ถนอมนวล พานจันทร์
3.นาย นวพล นิลวงษ์
69 การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ พาลี
2.เด็กหญิง ภัทรลาภา แก้วจันทร์
3.เด็กหญิง กนกพร พาชื่น
1.นาง ศิริกัลยา พื้นอินทร์
2.นางสาว คำพันธ์ จิตตะวงค์
70 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
81.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง วิลาวรรณ ผิวจันทร์
1.นางสาว มลฤดี พิมมาศ
71 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
88.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
1.เด็กหญิง ณัฐพร จันมลตรี
1.นาง อมรรัตน์ กิ่งของ
72 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
80.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนาด
1.เด็กชาย วิทูล นางวงษ์
1.นาง รัตดา พรพงศ์รุ่งเรือง
73 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
69.00
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กชาย สงกรานต์ ยศศิริ
2.เด็กหญิง กรรณิการ์ โพธิ์สาชัย
3.เด็กหญิง ภัคจีรา การงาน
1.นาง ธนกร แนบเนียม
2.นาย พิชญะ เพ็งแจ่ม
74 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กหญิง ปิยะนันท์ สายพันธ์
2.นางสาว ปนัดดา พาลี
3.เด็กหญิง อรุณรัตน์ พันธ์มะลี
1.นาง สุพี ไชยสิทธิ์
2.นางสาว กนกวรรณ แก่นการ
75 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
69.00
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กหญิง เพียงขวัญ สมสนิท
2.เด็กหญิง ขัติยาพร แหนงวงษ์
3.เด็กชาย บุรธัช เบญจกุล
1.นาง ยุพิน ศิลารักษ์
2.นาง ชุตินันท์ นางวงค์
76 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
18.00
16
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กชาย อนุวัฒน์ ชัยนาม
2.เด็กชาย ธีรพงษ์ ศรีพรม
3.เด็กหญิง วัศยา สายทอง
1.นาย สิทธิพงษ์ กาณวงศ์
2.นางสาว ดาราวรรณ ชูกลิ่น
77 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
87.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง อัจฉริยาภรณ์ นาคกิ่ง
2.เด็กหญิง รัตติยากรณ์ พิมพ์พา
3.เด็กหญิง ณัชนาพร ไชยคง
1.นางสาว เกสร รัตนพันธ์
2.นาง ขวัญพัฒน์ ขันทอง
78 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
80.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กหญิง อภิชญา พรหมมามั่น
2.เด็กหญิง ศศิธร เทียนศรี
3.เด็กหญิง นวนันท์ เทียนศรี
1.นางสาว ดาราวรรณ ชูกลิ่น
2.นาย สิทธิพงษ์ กาณวงศ์
79 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
85.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง ศิริวรรณ แนบเนียม
2.เด็กหญิง ประกายมาศ คุณสิม
3.เด็กหญิง วิมลสิริ อุตสาหะ
1.นาย ธนบัตร พรมมาสุข
2.นาย มงคลชัย ศรีหา
80 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย อภิรักษ์ แก้วอนันต์
2.เด็กชาย ปิยทัศน์ ทรงทัน
3.เด็กหญิง ประภัสสร พลปลัด
1.นาย สนอง ชมคำ
2.นาง ขวัญเมือง ชมคำ
81 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
88.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ชุลีพร ไชยคง
2.เด็กหญิง ประพิมพร เบ็ญมาส
3.เด็กหญิง นันทิมา ย่อมมี
1.นางสาว เกสร รัตนพันธ์
2.นาง ขวัญพัฒน์ ขันทอง
82 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง สุธาทิพย์ มนตรี
2.เด็กหญิง จิราภรณ์ มนตรี
3.เด็กหญิง รัตน์ติยา สิมศรี
1.นางสาว วิลาวัลย์ แก้วฤทธิ์
2.นางสาว นันทิดา สุขอ้วน
83 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กหญิง ชลธิชา เบ็ญมาส
2.เด็กหญิง ชนัญธิดา ติงสะ
3.เด็กหญิง โสริญา ภัยวงษ์
1.นาง สุพี ไชยสิทธิ์
2.นาง ธิพ์นัฐย์ชา หัสดี
84 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสลับ
1.เด็กหญิง สุชาดา พรมพุทค้า
2.เด็กหญิง อัญชลี หัสถา
3.เด็กหญิง วรัญญา แท่นศิลา
1.นางสาว ทิพย์นิพรรณ ถุงเชื้อ
2.นางสาว ณัฐธิดา สุทธิสัย
85 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง ศิริรัตน์ พรมภักดิ์
2.เด็กหญิง ณัฐวดี ต้นเกษ
3.เด็กหญิง สุพิชชา ศรีอ่อน
1.ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุกัลยา อัมภรัตน์
2.นางสาว ศิรินภา ชื่นตา
86 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย ภูริวัฒน์ วะภา
2.เด็กหญิง พันทิตา ทาเสาร์
1.นาง ขวัญเมือง ชมคำ
2.นาย สนอง ชมคำ
87 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กชาย ณรงค์ฤทธิ์ ชูชื่น
2.เด็กชาย ธนวัฒน์ น้อยวงค์
1.นางสาว ปวริศา เศรษฐบุตร
2.นางสาว เมธาวี ขจรเกียรติเมธี
88 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กชาย ณัฐพล เบ็ญมาส
2.เด็กชาย ปณชัย สีดา
1.นาง สุพี ไชยสิทธิ์
2.นาย ฐิติพล มีราคา
89 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
92.75
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย ณัฐชพล พาลี
2.เด็กหญิง ไหมทอง ปรางทอง
3.เด็กหญิง ณัฐพร หลักทอง
1.นางสาว มลฤดี พิมมาศ
2.นางสาว สุนิศา สงโสด
90 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
91.75
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนาด
1.เด็กหญิง เกษวดี นางวงค์
2.เด็กหญิง ปนิดา บุตรยากลัด
3.เด็กหญิง วริศรา วงค์โชติ
1.นาง ทองอินทร์ สาริก
2.นาง จิณห์วรา วันทา
91 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง พัชรี แนบเนียม
2.เด็กหญิง ธนพร ละครศรี
3.เด็กหญิง ปริชาติ มะตูม
1.นาง ทิตยาภรณ์ แก้วคะตา
2.นาย เด่นชัย สัมทาน
92 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
87.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กหญิง ประภัสสร ผลประเสริฐ
2.เด็กหญิง รวงข้าว วงค์คำจันทร์
3.เด็กหญิง นันทิกานต์ คณะนา
1.นาง ศิริพร ชาติมนตรี
2.นางสาว ชิดกมล บุญไสย์
93 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
82.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย ภัทรธร ทัพด้วง
1.นางสาว รุ้งลาวัลย์ ไชยสัตย์
94 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
81.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กชาย ศุภสิน บรรพชาติ
1.นางสาว วิริยา โยธา
95 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง อลิสา สืบกำปัง
2.เด็กชาย ธนพล แก้วสระแสน
3.เด็กชาย อนุพนธ์ กาลพัฒน์
1.นางสาว ปนิดา ทุมมา
2.นาง ธัญญวดี น่วมเปี่ยมใหญ่
96 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
73.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศิลาทอง
1.เด็กหญิง รินลดา ประทุมวงค์
2.เด็กชาย เสกสรรค์ คำโสภา
3.เด็กชาย พีระพัฒน์ เบ็ญมาศ
1.นาย เสมอ สีน้อย
2.นาง ประนอมศรี ขันตีสาย
97 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง นุชนารถ อ่อนตาม
2.เด็กหญิง อาทิติยา ตำสารี
3.เด็กหญิง นพรัตน์ อุนชะสม
1.นางสาว ปนิดา ทุมมา
2.นางสาว มลฤดี พิมมาศ
98 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง กนกวรรณ ส่วงเมา
2.เด็กหญิง ชลธิชา พันธ์คำ
3.เด็กหญิง รุจิรา ไชยพิมพา
1.นาง ทิตยาภรณ์ แก้วคะตา
2.นาง พิไลภรณ์ กุมพันธ์
99 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
60.00
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย
1.เด็กหญิง ญาณัจฉรา บุญบำเรอ
1.นางสาว ภนัชนันท์ พันธ์วัตร์
100 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
42.00
12
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง มัญฑิตา บานแย้ม
1.นาง ลักขณา ยศอาลัย
101 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
40.00
13
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย
1.เด็กชาย จิระวัฒน์ พรมงาม
1.นาย สุเมธ นามวงค์
102 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
30.00
15
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กหญิง จุฑารัตน์ อินทะนุ
1.นาย สิทธิพงษ์ กาณวงศ์
103 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
65.00
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กชาย ธวัชชัย กิ่งทวยหาญ
1.นาง จงรัก การะเกษ
104 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
44.00
14
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง กาญจนา จรเด็ด
1.นาง ธัญญาภรณ์ บูรณ์เจริญ
105 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
64.00
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
1.เด็กชาย เสริมศักดิ์ ทรงงาม
2.เด็กชาย กิตติพงษ์ ศิริจันดา
1.นางสาว จามจุรี ไชยผา
2.นาย รัตนพล โงนเงิน
106 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
41.00
9
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กชาย ฉัตรบดินทร์ คูณศรี
2.เด็กชาย ณฐวรรธน์ จึงเรืองสิทธิ์
1.นาย สันติ ตาอุดม
2.นางสาว ปิยภาณี ตาอุดม
107 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
47.00
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง พรทิพย์ ชูใจ
2.เด็กหญิง วิมลรัตน์ จันที่สุด
1.นาย ถิรวุฒิ เมธาภัทรกุล
2.นางสาว วรรณภา บุญแสน
108 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
64.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง เบญจรัตน์ ต้นเกษ
1.นางสาว วิยาภรณ์ อินทนาม
109 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
64.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง วรัญชญา มงคล
1.นาง ธัญญาภรณ์ บูรณ์เจริญ
110 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
60.00
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
1.เด็กหญิง พรปวีร์ คมมนต์
1.นางสาว จามจุรี ไชยผา
111 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
34.00
11
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กหญิง ประกายแก้ว ดงอนนท์
1.นาย สิทธิพงษ์ กาณวงศ์
112 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
60.00
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ประกายดาว ตาชั่ง
1.นาย ถิรวุฒิ เมธาภัทรกุล
113 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
44.00
9
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.นางสาว ปนัดดา พาลี
1.นาง กิตติญา ภัยวงค์
114 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
78.75
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง ไปรยา มะโนชาติ
2.เด็กชาย ปิยวัตน์ แซ่เซียว
1.นางสาว วิริยา โยธา
2.นางสาว จีรวัลย์ จันทร์น้อย
115 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
70.75
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย บุญรุ่ง คุณสิม
2.เด็กหญิง ธิติมา แนบเนียม
1.นาง สุกัญญา สมนึก
2.นาง ทัศน์ทยา จันทร์แจ้ง
116 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
87.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง อารีรัตน์ เจือจันทร์
2.เด็กหญิง กมลพร ศรีสุข
3.เด็กหญิง ศิริกัลยา นาประจัด
4.เด็กหญิง เนตรนภา มีเอี่ยม
5.เด็กหญิง วนัญทยา ศร๊วิศร
1.นางสาว จีรวัลย์ จันทร์น้อย
2.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
117 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
86.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาจ
1.เด็กหญิง ฐิตาพร มูลกะกุล
2.เด็กหญิง อนัญญา แผ่พันธ์
3.เด็กหญิง ดาปนีย์ สุโข
4.เด็กหญิง กนกวรรณ แสงสุวรรณ
5.เด็กหญิง ฐิติกาญจน์ วันเพ็ง
1.นาง ขวัญใจ อ่างศิลป์
2.นาง สุขสันต์ งอมสงัด
118 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
88.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาจ
1.เด็กหญิง ศศิกานต์ ดวงจันทร์
2.เด็กหญิง เพชรรัตน์ พรมชาติ
3.เด็กหญิง กัญญาภัค ธรรมโลก
4.เด็กชาย เอกพล โปยทอง
5.เด็กชาย คฑาวุฒิ ห่อทรัพย์
1.นาง เกษกนก ห่มเมือง
2.นาง ขวัญใจ อ่างศิลป์
119 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
86.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
1.เด็กหญิง กมลชนก พาสุข
2.เด็กหญิง เสาวลักษณ์ เผื่อแผ่
3.เด็กหญิง ณภัทร รัตนวิลัย
4.เด็กหญิง วันวิสา อุดมสุข
5.เด็กหญิง ปราจิตตรี คำพรม
1.นาง จารุณี กาวีระ
2.นางสาว ปัทมพร งามวิลัย
120 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กหญิง รัตนา เชือกทอง
2.เด็กหญิง มณฑิตา ขันอาสา
3.เด็กหญิง กนกวรรณ วงคำจันทร์
4.เด็กหญิง กิริยา สุขสีกี
5.เด็กหญิง แพรวา บุญเกื้อ
1.นาง ศิริพร ชาติมนตรี
2.นางสาว ชิดกมล บุญไสย์
121 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
87.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง พิมลรัตน์ แนบเนียม
2.เด็กหญิง นันทริการ์ ขุนพรม
3.เด็กหญิง สุทธิดา โทศก
4.เด็กหญิง บังอร เสนาพรม
5.เด็กหญิง บงกช มะตูม
1.นาง ทิตยาภรณ์ แก้วคะตา
2.นางสาว ศศิวิมล ศิริโท
122 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
82.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย ภักดี ไพรบึง
2.เด็กชาย ธนภัทร คำเหลือ
3.เด็กชาย ธวัชชัย ศรีกงเหนือ
4.เด็กชาย ธิติพงษ์ ย่อมมี
5.เด็กชาย มนัสวิน พิมูลชาติ
1.นางสาว จีรนุช บรรเทา
2.นาย ปัฐพงษ์ ขอจงสุข
123 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
76.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย จีรภัทร เอื่อมประโคน
2.เด็กชาย ภูมิรพี รุ่งเรื่อง
3.เด็กหญิง ศศิมล ร่วมชื่น
4.เด็กหญิง ทิพยาภรณ์ นิวงษา
5.เด็กหญิง ภคพร ยอดแสง
1.นางสาว ประภาพรรณ พรมลา
2.นางสาว ดารุณี ศรีอินทร์
124 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
81.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง กัญญาณัฐ ระยอง
2.เด็กหญิง ศศิกานต์ แสงชัจจ์
3.เด็กหญิง กนกวรรณ พาลี
4.เด็กหญิง ณัฐณิชา วรรยา
5.เด็กหญิง ธนภรณ์ ยองใย
1.นางสาว ดารุณี ศรีอินทร์
2.นางสาว ประภาพรรณ พรมลา
125 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
80.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กหญิง ณัฐริกา แก้วสุรินทร์
2.เด็กหญิง ณภัทร ประทุมวงค์
3.เด็กชาย ธราธร แก้วอ่อน
4.เด็กหญิง สิริมาส เบ็ญมาศ
5.เด็กหญิง อิสรีย์ ชูชื่น
1.นางสาว ปวริศา เศรษฐบุตร
2.นางสาว เมธาวี ขจรเกียรติเมธี
126 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ศศิธร ชูใจ
2.เด็กหญิง ชุติม ประทุมวงศ์
3.เด็กชาย ธีรวัฒน์ สารพงษ์
4.เด็กหญิง ทัศนีย์ ประทุมวงศ์
5.เด็กหญิง วชิรญา วอทอง
1.นางสาว จีรนุช บรรเทา
2.นาย ปัฐพงษ์ ขอจงสุข
127 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กชาย ทิฐินันท์ แก้วมงคล
2.เด็กหญิง กนกพร สีสวย
3.เด็กหญิง สุนิสา เชื้อพันธ์
4.เด็กหญิง จันทรา ปัญญาคม
5.เด็กหญิง ชฎาภรณ์ ติงสะ
1.นาง ธิพ์นัฐย์ชา หัสดี
2.นางสาว กนกวรรณ แก่นการ
128 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
88.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย ชัยวัฒน์ ชูชื่น
2.เด็กชาย ปิยวัฒน์ ขันธ์แก้ว
3.เด็กชาย ไพศิษฐ์ โสภา
4.เด็กชาย ศุภณัฐ ผิวอ่อน
5.เด็กชาย พิชญะ นิลเพชร
1.นาย ปราโมช ไพรบึง
2.นางสาว ศรินญา คำภาปัตน์
129 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
77.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ น้อยวงค์
2.เด็กหญิง จันทร์จิรา พันธุ์จันทร์
3.เด็กหญิง พิมพิกา พรมพิลา
4.เด็กชาย วีรชิต พันธ์คำ
5.เด็กหญิง อรนิภา เถาวันดี
1.นางสาว พัชรี ปัทมะ
2.นางสาว เมธาวี ขจรเกียรติเมธี
130 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
94.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสลับ
1.เด็กหญิง ศศินิภา สีละ
1.นางสาว รุ่งทิวา จารุการณ์
131 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
85.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง แก้วมณี บุญเกิด
1.นาง สำรี ห่อทรัพย์
132 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสลับ
1.เด็กหญิง สรนันท์ กิ่งก้าน
1.นางสาว รุ่งทิวา จารุการณ์
133 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
87.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กหญิง ปณิดา จิตรโสม
1.นาง ทิพวัลย์ นามวงษ์
134 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
82.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย วีรยุทธ มะโนชาติ
1.นางสาว จีรนุช บรรเทา
135 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย ธีรภัทร บุญโกมล
1.นาง ทิตยาภรณ์ แก้วคะตา
136 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย ธนพงษ์ พันธ์มหา
2.เด็กชาย ธาวิน หาญกล้า
3.เด็กชาย ภาสกร อบอุ่น
1.นาง สมหมาย วรเชษฐ
2.นาง นภัสชล พูลศรี
137 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
81.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กหญิง ภัทราวดี ศรสันติ
2.เด็กหญิง พิมพ์ประไพ เบ็ญมาส
3.เด็กชาย ศาตราวุธ บัวหอม
1.นาง สมาพร พุ่มอยู่
2.นางสาว ปวริศา เศรษฐบุตร
138 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
73.33
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง เปรมวดี ยิ่งยง
2.เด็กชาย ธัญเทพ กันศัตรู
1.นาง สุกัญญา สมนึก
2.นางสาว จิรวรรณ ดวงเพ็ง
139 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
63.00
18
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านขนาด
1.เด็กชาย ณัฐกันต์ คำกลาง
2.เด็กหญิง สรัญญา กิ่งจันมน
1.นาง ทองอินทร์ สาริก
2.นาง สรญา วงษ์ขันธ์
140 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
87.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย ศิวกร ละมูล
2.เด็กหญิง นภัสสร ธงอาษา
1.นาง วิไล เครือพันธ์
2.นาง ประครอง บรรพชาติ
141 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
85.75
14
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนาด
1.เด็กหญิง แพรวา นางวงษ์
2.เด็กชาย ศุภฤกษ์ วันประดิษฐ
1.นาง ทองอินทร์ สาริก
2.นาง จิณห์วรา วันทา
142 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
82.75
14
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย จิรวัฒน์ คุณสิม
2.เด็กหญิง กัญญารัตน์ มะตูม
1.นาย มงคลชัย ศรีหา
2.นาง พิไลภรณ์ กุมพันธ์
143 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
82.25
15
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง สุกัญญา ใจสุข
2.เด็กชาย กฤษดา เกตุพงษ์
1.นางสาว มลฤดี พิมมาศ
144 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง นันทริการ์ มะลิลำ
2.เด็กหญิง จุฑามาศ กิ่งก้าน
3.เด็กหญิง ปรมาภรณ์ อัศวรเดช
4.เด็กหญิง ศิริรัตน์ ต้นเกษ
5.เด็กหญิง พรฤดี ละครศรี
6.เด็กหญิง นันทนา คุณสิม
7.เด็กหญิง ศิรินภา ลครศรี
8.เด็กหญิง มณีรัตน์ เบ้าทอง
9.เด็กหญิง กนกวรรณ มะตูม
10.เด็กหญิง บัวพา ส่วงเมา
1.นางสาว วิภาพรรณ เนตรอนงค์
2.นาง ทิตยาภรณ์ แก้วคะตา
3.นาย คม สุธรรมมา
145 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กชาย กฤษณะ จิตวงษ์
2.เด็กหญิง กันต์กมล สิงหาเวช
3.เด็กหญิง ประภัสสร สืบสา
1.นางสาว คำพันธ์ จิตตะวงค์
2.นาง ศิริกัลยา พื้นอินทร์
146 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
83.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย ชนกานต์ ประเสริฐชาติ
2.เด็กชาย อภิวรรธน์ คำเหลือ
3.เด็กหญิง ณัฐสรา เครือพันธ์
1.นาง สุปราณี ศิริศิลป์
2.นาง ชณารัศมิ์ ยวนพันธ์
147 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสะพุง
1.เด็กชาย กิตติพงษ์ ศรีชัยมูล
2.เด็กชาย เทพทัต วรรณสุข
3.เด็กชาย ภาณุวัฒน์ เที่ยงธรรม
1.นาง สุนันทา อุทุมเพ็ญ
2.นาย พงษ์สิทธิ์ อุทุมเพ็ญ
148 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
84.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนแก
1.เด็กชาย วสุพล บัวจันทร์
2.เด็กชาย วิศรุต ศรีทอง
3.เด็กชาย ภูมิทักษ์ วิชา
1.นาย ประกิต ศรีจันทร์
2.นาง วิมลรัตน์ ศรีสุนันท์
149 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
84.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสะพุง
1.เด็กชาย ศุภมงคล สิงห์ทอง
2.เด็กชาย ธนวัฒน์ คำมา
1.นาย สุเทพ จันทเขต
2.นาง สุนันทา ตังสุข
150 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
70.60
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกาจ
1.เด็กชาย พันเพลง ประดับวงศ์
2.เด็กชาย ธัญกภิสิษฐ์ จันยา
1.นาง เกษกนก ห่มเมือง
2.นางสาว ธีรารัตน์ พิมพ์เสน
151 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
70.89
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสะพุง
1.เด็กชาย ปัตพงศ์ กิ่งจันมน
2.เด็กชาย พัชรพงษ์ บุญสิน
1.นาย สุเทพ จันทเขต
2.นาย จีรศักดิ์ ยาโน
152 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
62.28
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตระกาจ
1.เด็กชาย ณภัทร ถันทอง
2.เด็กชาย นนทกร พิพัฒน์
1.นาง เกษกนก ห่มเมือง
2.นางสาว ไอรดา นิสสัย
153 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
82.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย สุวัฒน์ชัย พันมาลี
2.เด็กชาย อนุวัฒน์ มะโนชาติ
3.เด็กชาย เสกสรรค์ เค่ามั่น
1.นาง ปัทมาพร ชัยรัมย์
2.นาย กิตติศักดิ์ มั่นทองพิทักษ์
154 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
73.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ อาการ
2.เด็กชาย วีรยุทธ นางวงค์
3.เด็กชาย ธนภัทร ลุนจักร
1.นาย มหาราช สายเนตร
2.นาย ธีรวัฒน์ จวงการ
155 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
84.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กชาย เจนทิพย์ จินพละ
2.เด็กชาย ทวีโชค ธรรมบุญ
1.นาย ธนวรรธน์ ศรีสาเนตร
2.นางสาว นวพร ขันทอง
156 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
79.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย สิทธิชัย จำปาศรี
2.เด็กหญิง ภัทรวรรณ นิลเพ็ชร
3.เด็กหญิง มณีบัวแก้ว อบอุ่น
1.นาง สุปราณี ศิริศิลป์
2.นาง ชณารัศมิ์ ยวนพันธ์
157 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย ภูชิต รอดอยู่
2.เด็กชาย พัชฏะ นิลเพ็ชร
1.นางสาว ประภาพรรณ พรมลา
158 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กชาย วิวรรธน์ ยอยอด
2.เด็กชาย ปฐมพร นิสสัย
1.นางสาว กันตินันท์ เวียงจันทร์
2.นางสาว พัชรี สีเหลือง
159 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กชาย กรณรินทร์ ทองโสม
2.เด็กชาย ชัยนเรศ ชัยโพธิ์
1.นาง ปภาพินน์ จันมนตรี
2.นางสาว เบญจวรรณ มั่นยืน
160 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กชาย พงศกร กองวงค์
2.เด็กชาย วุฒิพงษ์ ศรีอ่อน
3.เด็กชาย สุระชาติ ชอบทอง
1.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
2.นาง สุภาวิณี บุญเพ็ง
161 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
81.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย ธีรพล เกิดนาค
2.เด็กชาย จิราศักดิ์ ทุชุมภู
3.เด็กชาย สุพันธ์ ศรีลาคำ
1.นางสาว มาริชาติ สิมมาทอง
2.นางสาว ดารุณี ศรีอินทร์
162 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กชาย ณัฐสิทธิ์ ศรีกุล
2.เด็กชาย ภคิน หยิบยก
3.เด็กชาย ธเนศ สีสิ้ว
1.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
2.นาง สุภาวิณี บุญเพ็ง
163 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย รุจนโรจน์ ศรีชัย
2.เด็กชาย เอกราช ขัดมัน
3.เด็กชาย มงคล กลำเงิน
1.นาย พิเชษฐ์ ลุนจักร
164 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง จันทรัช พันธ์มะลี
1.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
165 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
83.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กหญิง เพชรดาวรรณ ชุ่มเย็น
1.นาง สุภาพร สมเพ็ชร
166 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
70.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง อารียา วงษ์หนองแวง
1.นางสาว วิริยา โยธา
167 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กชาย ประกายฟ้า พันธ์แก่น
1.นาย ฐิติพล มีราคา
168 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย นนทกร แก้วกนก
1.นางสาว ปนิดา ทุมมา
169 หุ่นยนต์
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย นพรัตน์ ลาวเมือง
2.เด็กชาย ภานุวัฒน์ กิ่งก้าน
3.เด็กชาย ชัยวิวัฒน์ โคสารคุณ
1.นาย คม สุธรรมมา
2.นาง ทิตยาภรณ์ แก้วคะตา
170 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง สุภาวดี พะวงษ์แสง
1.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
171 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
81.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กชาย ยศภัทร สายสนอง
1.นางสาว จีรวัลย์ จันทร์น้อย
172 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กชาย จันทชาติ มนพรมมา
1.นางสาว ยุพิน ผาสุข
173 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กชาย ธนโชติ ยอดจักร
1.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
174 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
96.50
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง รติกานต์ ศรีแก
1.นาย บุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญ
175 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
93.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง เกตุมณี ตอนศรี
1.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
176 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย เกริกพล เทศะบำรุง
1.นาย บุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญ
177 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
95.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง เกษฎาภรณ์ กาลพัฒน์
1.นาย อนุรักษ์ บุญเพ็ง
178 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ชนิกานต์ ประทุมวงษ์
1.นาย บุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญ
179 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
85.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง สุดาพร ไชยนาม
1.นาย พงศธร สายลาด
180 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
86.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กหญิง ชาลิสา ทุมมา
1.นาง ปิยวรรณ จึงตระกูล
181 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
77.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง วรรณิศา แนบเนียม
1.นาย สมนึก พันมะลี
182 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กหญิง กัญญาภัทร พาพันธ์
1.นางสาว ชิดกมล บุญไสย์
183 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
80.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย สิทธิศักดิ์ นีระเม็ด
1.นางสาว สุนิศา สงโสด
184 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสลับ
1.เด็กหญิง พรทิพย์ สุ่มสา
2.เด็กหญิง จรรยมนฑ์ ดวงเล็ก
3.เด็กหญิง สุทธิดา ทุมทัน
4.เด็กชาย เอี้ยมจุ๊น แถวพันธ์
5.เด็กชาย สถาพร ทุมทัน
6.เด็กชาย ณัฐพล ไวสาลี
1.นาง กรกนก พลนงค์
2.นาย ชัด คำดี
3.นาง ณัชฐฌา บุญจริง
185 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย ครองลาภ สาสิทธิ์
2.เด็กชาย ปรเดช นวนิล
3.เด็กชาย ไชยวัฒน์ กาลพัฒน์
4.เด็กหญิง อาทิตยา ทุมดวง
5.เด็กหญิง อรวรรณ ยวนเชย
6.เด็กหญิง พรเฉลียว พันทอง
7.เด็กหญิง นงลักษณ์ อุนชะสม
1.นางสาว ปนิดา ทุมมา
2.นางสาว จิภาภัณฑ ปฏิเวทย์
3.นางสาว สุปราณี หาญจิต
186 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ชลธิชา นางวงษ์
1.นาย บุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญ
187 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
79.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง แอนนา ลีลาศ
1.นาย เด่นชัย สัมทาน
188 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กหญิง อนันตพร คำทวี
2.เด็กหญิง กมลวรรณ วงค์แสง
1.นาง ปภาพินน์ จันมนตรี
2.นาย ประกาศิต ชูเสน
189 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
92.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง ณัฐชาภรณ์ คำโสม
2.เด็กหญิง ขวัญฤดี ชื่นใจ
1.นาง สุภาวิณี บุญเพ็ง
2.นาง นิภาพร ส่งเสริม
190 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กชาย สุขสันติ์ มิ่งขวัญ
2.เด็กหญิง พัทธนันท์ เลิศปัญญา
1.นางสาว ยุพิน ผาสุข
2.นาย อานุเทพ กิ่งสกุล
191 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
82.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง เบญจมาศ บุรมย์
2.เด็กหญิง อัมราพร โกษทอง
1.นาง สุภาวิณี บุญเพ็ง
2.นางสาว ปิยภาณี ตาอุดม
192 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี
1.นาย มนูญ สมศรี
2.เด็กหญิง ภาวดี บุตรชาติ
1.นางสาว ยุพิน ผาสุข
2.นาย อานุเทพ กิ่งสกุล
193 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
80.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กหญิง ขนิษฐา สาลี
2.เด็กชาย ธนิสร ยศศิริ
1.นางสาว สุธาสินี ห่อทรัพย์
2.นางสาว คำพันธ์ จิตตะวงค์
194 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง พิกุลแก้ว ลาวเมือง
1.นางสาว สุพิชา ประกอบกิจ
195 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
81.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง ศิรินนภา นาโพธิ์ตอง
1.นาย พงศธร สายลาด
196 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
88.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กหญิง ณัฐณิชา สายตั้ง
2.เด็กหญิง กมลชนก สำโรงแสง
3.เด็กชาย ธนพล ใจดี
1.นาย ประยุทธ เพชรรักษ์
2.นาง วัจนาภรณ์ เพชรรักษ์
197 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
87.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กหญิง ชรินทิพย์ เสาร์คำ
2.เด็กหญิง ปภาวรินทร์ มั่นยืน
3.เด็กหญิง ศรุตา นิ่มคุ้ม
1.นางสาว ศิริลักษณ์ สุวรรณพงษ์
2.นาง ปภาพินน์ จันมนตรี
198 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กหญิง อัญญาดา อินธิเดช
2.เด็กชาย พงศกร คณนา
3.เด็กชาย ภานุกร มะณีจันทร์
1.นาย นพรัตน์ เงาศรี
2.นาย วีระพงษ์ ทองสุข
199 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
67.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง ขวัญชนก ประทุมวงศ์
2.เด็กหญิง รวิพร คูณผล
3.เด็กชาย ปวิชญา มะโนชาติ
1.นางสาว จีรวัลย์ จันทร์น้อย
2.นางสาว นภาจรี ธรรมวิเศษ
200 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กหญิง กรรณิการ์ มะตูม
2.เด็กหญิง ชนิสรา ตุ้มวงศา
3.เด็กหญิง อชิรญาณ์ ทนที
1.นางสาว มลฤดี สมหนองหาร
2.นาย อนุพงศ์ บุญร่วม
201 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
81.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย สิรสิทธิ์ สงคราม
2.เด็กชาย พลภัทร ทุมดวง
3.เด็กชาย ศักดิ์สิทธิ์ ประดับแก้ว
1.นาย พงศธร สายลาด
2.นาย ศักดิ์สิทธิ์ ไชยโยธา
202 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
86.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย จีรภัทร เอี่ยมประโคน
1.ว่าที่ร้อยตรี ยุทธพล อุพรม
203 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง บุญธิดา โพธิ์อุดม
1.ว่าที่ร้อยตรี ยุทธพล อุพรม
204 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย รุจนโรจน์ ศรีชัย
1.ว่าที่ร้อยตรี ยุทธพล อุพรม
205 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย เดชาธร เทียนชัย
1.ว่าที่ร้อยตรี ยุทธพล อุพรม
206 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
81.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กชาย ชนะชัย พันธ์มะลี
1.นาย สุวิทย์ พากเพียร
207 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง มัญฑิตา บานแย้ม
1.นางสาว ประภาพรรณ พรมลา
208 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง อาทิชา แนบเนียม
1.นางสาว ศศิวิมล ศิริโท
209 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง ณิชากร พิมพ์ชัย
1.นาง สว่างจิต แก่นวงศ์ษา
210 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนแก
1.เด็กหญิง ณัฏฐณิชา หอมเสน
1.นาง ละมัย เจตินัย
211 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
84.50
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย ดุลยเกียรติ แก้วสุวรรณ
1.นาง อรทัย ยวนพันธ์
212 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
81.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนาด
1.เด็กชาย ธนาชัย แก่นแก้ว
1.นางสาว สุธิศา เมธาฐานวุฒิ
213 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย ณรงค์ศักดิ์ ปลาทอง
1.นาย กิตติศักดิ์ มรรคสันต์
214 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
73.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กชาย ภูมิภัทร แก้วประเสริฐ
1.นาย วุฒิชัย เผ่าภูรี
215 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
90.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย อนุภัทร วันทา
1.นาง สว่างจิต แก่นวงศ์ษา
216 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
85.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาจ
1.เด็กชาย ปิยะ สุโข
1.นาย ณัฐวุฒิ วงศ์จันทร์
217 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
91.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
1.เด็กหญิง นันทิชา อภัยศิลา
1.นาย คำรณ อสิพงษ์
218 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
84.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กหญิง สมปรารถนา พิมพ์เพชร
1.นางสาว สุภาภรณ์ เพ็งมะณี
219 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
84.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ปภาวรินทร์ อินทร์สำราญ
1.นาย นิวัฒน์ กำลังงาม
220 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
77.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กหญิง กนกพร สีสวย
1.นางสาว กนกวรรณ แก่นการ
221 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ณัฐนิชา ติงสะ
1.นาย กิตติศักดิ์ มรรคสันต์
222 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
88.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง สุดารัตน์ ยะลา
1.นาง สว่างจิต แก่นวงศ์ษา
223 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย แสงเพชร พันธ์คำ
1.นาย สมนึก พันมะลี
224 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง อรปรียา ไชยวรรณ
1.นาย สมนึก พันมะลี
225 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
91.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง อรุณรัตน์ เชิดทอง
1.นาย กิตติศักดิ์ มรรคสันต์
226 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง ชนกนันท์ ปรนปรือ
2.เด็กหญิง ภัสธนัญญ์ บุญสุข
3.เด็กหญิง อริสรา เรืองอยู่
4.เด็กหญิง จุฑามาศ ทุมดวง
5.เด็กหญิง ทรรศนีย์ ไวยศรีแสง
6.เด็กหญิง ชลธิชา ลีบาง
7.เด็กหญิง กัญญารัตน์ พันสายออ
8.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ฤทธิเดช
1.นางสาว จินตนา หยิบยก
2.นางสาว พรรณณิดา ห่อทรัพย์
3.นาง นิภาพร ส่งเสริม
4.นางสาว จุฑาภรณ์ ทาระ
227 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
1.เด็กหญิง รตนพร ศิริไพศาล
2.เด็กหญิง ชลธิชา โพธิ์ชัย
3.เด็กหญิง มลธินี ธีระบุตร
4.เด็กหญิง กชพร อยู่กรุง
5.เด็กหญิง กุลนันท์ ศรีจัันทร์
6.เด็กหญิง อรุณี พลพรม
7.เด็กหญิง รัตนาภรณ์ ชารี
1.นางสาว ดารณี สีสารี
2.นางสาว สุชัญญา เหมพนม
3.นาง กรรณิการ์ คำศรี
228 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสลับ
1.เด็กหญิง จุฑามาศ ทนที
2.เด็กหญิง กมลลักษณ์ ชูชิต
3.เด็กหญิง สุริยาพร พรมชาติ
4.เด็กหญิง อัญชลี หัสถา
5.เด็กหญิง ปาลิษา ห่อทรัพย์
6.เด็กหญิง พิชชาภา ทองเติม
1.นาง กรกนก พลนงค์
2.นาย ชัด คำดี
3.นางสาว นฤภา สังลา
4.นางสาว ธัญยพร งามแสง
229 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
88.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กชาย นภัสรพี ทำทวี
2.เด็กชาย ชัยณรงค์ คำพิมูล
3.เด็กชาย กฤษณะ โพธิ์สาชัย
4.เด็กชาย ชยากร พาชื่น
5.เด็กชาย อนุสรณ์ สิงห์ทอง
1.นาง สุกานดา ชุ่มเย็น
2.นางสาว วราพร แสงทอง
230 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
87.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย ณธีพัฒน์ สังสัมฤทธิ์
2.เด็กชาย สิรสิทธิ์ สงคราม
3.เด็กชาย สุรสิทธิ์ เปรียบเทียบ
1.นางสาว สุปรานี หาญจิต
2.นาย ธีรวัฒน์ จวงการ
231 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
84.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย ประสิทธิ์ วิงวัน
2.เด็กชาย ประเสริฐ คำหล่อ
3.เด็กชาย พีระพงษ์ พลเยี่ยม
4.เด็กชาย วีระพงษ์ รอดภักดี
5.เด็กชาย จักรพงษ์ ทองด้วง
6.เด็กชาย อุดมศักดิ์ รอดภักดี
7.เด็กหญิง ธิดารัตน์ ลำเฟือย
8.เด็กหญิง วรรณิศา ศรีอ่อน
9.เด็กหญิง นุชนาฎ มะตูม
10.เด็กหญิง สุพรรษา หนูแก้ว
11.เด็กหญิง ศรีไพร ยาดี
12.เด็กหญิง รัชนี มะตูม
13.เด็กหญิง เตชินี งามลำ
14.เด็กหญิง เกศราภรณ์ สิมศรี
15.เด็กหญิง นิตยา พรมภักดิ์
16.เด็กหญิง จินตนา เรืองศรี
17.เด็กหญิง วาสนา ต้นเกต
18.เด็กหญิง วิไลรัตน์ ยาดี
19.เด็กหญิง ปิยะพร เสนาพรม
20.เด็กหญิง ธันยพร พุ่มพัว
21.เด็กหญิง นุจรินทร์ เรื่อเรือง
22.เด็กหญิง ยุพิน คุณสิม
23.เด็กหญิง จิตรลดา แนบเนียม
24.เด็กหญิง อารีรัตน์ พรมภักดิ์
25.เด็กหญิง นิตยา เบ้าทอง
26.เด็กหญิง พิมผกา แนบเนียน
27.เด็กหญิง ศิริลักษณ์ เรื่อเรือง
28.เด็กหญิง วรรณิษา ลาวเมือง
29.เด็กหญิง ดารินทร์ แนบเนียม
30.เด็กหญิง นิตยา แนบเนียม
31.เด็กหญิง สุดารัตน์ แนบเนียม
32.เด็กหญิง สาวิณี ศรีอ่อน
33.เด็กหญิง ดวงตะวัน -
34.เด็กหญิง ฐิติรัตน์ เรื่อเรือง
35.เด็กหญิง บุญตา ศรีกะชา
36.เด็กหญิง เบญจรัตน์ ลาวเมือง
37.เด็กหญิง ธัญวรรณ แก้วบุญคำ
38.เด็กหญิง สุรพล -
39.เด็กหญิง ช่อผกา เรื่อเรือง
40.เด็กหญิง ชลธิชา กันศัตรู
1.นาย สมนึก พันมะลี
2.นาง สุกัญญา สมนึก
3.นาง ทัศน์ทยา จันทร์แจ้ง
4.นาง นวรัตน์ ฉิวรัมย์
5.นาง ฉัตรวิรุณ บุญช่วย
6.นางสาว วิภาพรรณ เนตรอนงค์
7.นาย กิติศักดิ์ ภักดิ์ใส
8.นาง นิภาพร ศรีค้อ
232 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
84.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กชาย บัญญวัติ ห่อทรัพย์
1.นาง ทิพาพร ศรีลามล
233 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
82.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ บุญทะสิม
1.นาง วัจนาภรณ์ เพชรรักษ์
234 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย นรินทร์ พันธ์งาม
1.นางสาว ช่อตะวัน กลมพันธ์
235 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กชาย ทิฐินันท์ แก้วมงคล
1.นางสาว กนกวรรณ แก่นการ
236 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
85.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตายู
1.เด็กหญิง ณัฐกมล ทองเหลือ
1.นางสาว สถาพร สงค์พิมพ์
237 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
82.50
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กหญิง กวินภรณ์ บุญสมทบ
1.นางสาว ศิริลักษณ์ สุวรรณพงษ์
238 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง รัตติยา สายสินธุิ์
1.นาย นิวัฒน์ กำลังงาม
239 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
84.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กหญิง อรุณรัตน์ พันธ์มะลี
1.นางสาว กนกวรรณ แก่นการ
240 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
85.25
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย อัธพล พรมภักดิ์
2.เด็กชาย พงศ์พลิน ดวงใจ
3.เด็กชาย ไชยวัฒน์ สีโวหะ
4.เด็กชาย วรากร ยาดี
5.เด็กชาย วาคิม ศรีอ่อน
6.เด็กหญิง อรปรียา ไชยวรรณ
1.นาย สมนึก พันมะลี
2.นาง น้ำผึ้ง เขียวนิล
3.นางสาว ศศิวิมล ศิริโท
241 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
82.25
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กชาย ชนะชัย พันธ์มะลี
2.เด็กชาย ทักษิณ ภัยวงษ์
3.เด็กชาย หลักชัย แก้วมงคล
4.เด็กชาย ชาตรี สิงห์ป้อง
5.เด็กชาย ธนากร ติงสะ
6.เด็กหญิง ปารีณา แดงกล่อม
1.นาย สุวิทย์ พากเพียร
2.นางสาว โสภา วันทะวงค์
3.นางสาว เดือนเพ็ญ ทองบาง
242 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
73.50
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กชาย อุ้มบุญ วงค์เมือง
1.นาย สุวิทย์ พากเพียร
243 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กหญิง อริศรา แพงคำ
1.นาย พงศธร สายลาด
244 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
81.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กชาย ธนากร ติงสะ
1.นาย สุวิทย์ พากเพียร
245 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กชาย ชัยชนะ พันธ์มะลี
1.นาย สุวิทย์ พากเพียร
246 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กชาย หลักชัย แก้วมงคล
1.นาย สุวิทย์ พากเพียร
247 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
81.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย ชินวัตร มีกุล
1.นาย พงศธร สายลาด
248 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
72.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กชาย อโนทัย วันทะวงษ์
1.นาย สุวิทย์ พากเพียร
249 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
81.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กชาย อรรถนนท์ มะปรางค์
1.นาย สุวิทย์ พากเพียร
250 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง กาญจนา อุสุ
2.เด็กหญิง สุวรรณา ลาวเมือง
3.เด็กหญิง สุพิชญา ทองด้วง
4.เด็กหญิง กาญจนา ราดมะโน
5.เด็กหญิง อนุสรา ลาวเมือง
6.เด็กหญิง ชลิตา ทองด้วง
7.เด็กหญิง ปิยวรรณ นาคี
8.เด็กหญิง ขวัญชนก มะตูม
9.เด็กหญิง พลอยผกา แนบเนียม
10.เด็กหญิง ปนัดดา ฤชา
11.เด็กหญิง สุพัตรา ลาวเมือง
12.เด็กหญิง ลินดา ลีลาศ
13.เด็กชาย กันต์ศักดิ์ ม้าเฒ่า
14.เด็กหญิง กัญญารัตน์ เรื่อเรือง
15.เด็กหญิง ไพรวรรณ แก้วใส
16.เด็กหญิง พิมชนก ส่วงเมา
17.เด็กหญิง สาริกา ศรีอ่อน
18.เด็กหญิง กันติยา ละครศรี
19.เด็กชาย ธีรพงศ์ พันธ์คำ
20.เด็กชาย ชัยนันต์ กันศัตรู
21.เด็กชาย สิทธิพงศ์ อุสาหะ
22.เด็กชาย พีรพงศ์ คุณสิม
23.เด็กชาย เจริญ แนบเนียม
24.เด็กชาย แมน เรื่อเรือง
25.เด็กชาย ธนากร พรมชาติ
26.เด็กชาย วรากร ยาดี
27.เด็กชาย พันธนา ปลาวาฬ
28.เด็กชาย เกียรติศักดิ์ อุสาหะ
29.เด็กชาย ชัยมงคล คุณสิม
30.เด็กชาย ธนากร ละครศรี
1.นางสาว พรทิพย์ วงษ์แก้ว
2.นาย สุริยา โมคเบ็ญ
3.นางสาว อมรรัตน์ สุวะพัฒน์
4.นาย สมนึก พันมะลี
5.นางสาว ราตรี คงมาก
6.นาย จิราณุวัฒน์ ศิริรัตน์
7.ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุกัลยา อัมภรัตน์
251 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศิลาทอง
1.เด็กชาย ทศพล สุขสวัสดิ์
2.เด็กหญิง ศตพร ประทุมวงค์
3.เด็กหญิง ปัญจรัตน์ เสือเฒ่า
1.นางสาว รุจจิราภรณ์ ติงสะ
2.นาง อำคา สร้อยสุวรรณ์
252 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
89.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง ชลิตา จิตนอก
2.เด็กหญิง กันต์ฤทัย พันคำ
3.เด็กหญิง วรรณิกา ลาวเมือง
1.นางสาว สมปอง ศรีปัตเนตร
2.นางสาว ณัฏฐณิชา อนุพันธ์
253 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
90.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนาด
1.เด็กหญิง เพ็ญพิชชา ทองอ่อน
2.เด็กหญิง ผลิดา บงค์บุตร
3.เด็กหญิง กานต์พิชชา จงลา
1.นาง สรญา วงษ์ขันธ์
2.นาง รัตดา พรพงศ์รุ่งเรือง
254 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
90.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย ปัณณวิชญ์ ใจเรือง
2.เด็กหญิง ศิริพร ประทุมวงค์
3.เด็กหญิง กรวีย์ ภาษี
1.นางสาว ยุพดี ย่อมมี
2.นาย เกษม พันธ์แก่น
255 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
81.30
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ศิรประภา ศรีกะชา
2.เด็กหญิง บุณยวีร์ จิตประพันธ์
3.เด็กหญิง ชรินทร์ทิพย์ เบ็ญมาศ
1.นางสาว ฉันทวี ผิวหอม
2.นางสาว หนึ่งฤดี บุญธรรม
256 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง สุวิมล คำเหลือ
1.นาย บุญญฤทธิ์ บูรณ์เจริญ
257 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
89.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง ธิติยาธร พรมชาติ
1.นาย เด่นชัย สัมทาน
258 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
81.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย จรัสรวี เบ้าทอง
1.นางสาว นันทิดา สุขอ้วน
259 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
86.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง อนุสรา ลาวเมือง
1.นางสาว นันทิดา สุขอ้วน
260 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
82.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กหญิง กานดา ทารา
1.นาย บุญมี ข้างน้อย
261 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กหญิง อิสรีย์ ชูชื่น
2.เด็กหญิง ศิริกร ชั้นชาติ
3.เด็กหญิง อรอุมา บุญรวม
1.นางสาว ปนัดดา พรมมาสุข
2.นางสาว ศุภชญานันทน์ บุญกันหา
262 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
82.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง จีรนันท์ กล้าแข็ง
2.เด็กหญิง ปุณยาพร เที่ยงธรรม
3.เด็กหญิง พัณณิตา ชัยนุรัตน์
1.นาง อัญชนา บุญสุข
2.นางสาว นิตติญากรณ์ ศรีหะบุตร
263 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
84.80
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง กัญญาภัค อุสาหะ
1.นาง จิตราวดี หมื่นสุข
264 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
83.80
11
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง กนกวรรณ ยะลา
1.นาง ทิพาพร ศรีลามล
265 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
86.33
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กชาย ธวัชชัย อบอุ่น
1.นางสาว นภาจรี ธรรมวิเศษ
266 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
85.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กชาย ยงศิลป์ มะลิวงค์
1.นาง วัจนาภรณ์ เพชรรักษ์
267 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
90.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสะพุง
1.เด็กชาย นันทวัฒน์ ชื่นจันทร์
2.เด็กชาย ศุภโชค ศรีโคตร
3.เด็กหญิง กชกร พิมพ์กันหา
4.เด็กหญิง ศิริวิมล จันทา
5.เด็กหญิง ขนิษฐา ประชาสุ
6.เด็กหญิง เกวลิน สายสังข์
7.เด็กหญิง ปรายฝน หอมจันทร์
8.เด็กหญิง บุปผา รักษาชีพ
9.เด็กหญิง รักษิณา ชวนกลาง
10.เด็กหญิง ณัฐพร เชี่ยวชาญ
1.นาย ณัฐภูมิ แก้วพูล
2.นาย วีระ บุตรงาม
268 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
87.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย ก้องภพ พิพัฒน์ปัณณวัฒน์
2.เด็กชาย ก้องภพ ชาญชำนิ
3.เด็กหญิง อรุณี วรจักร์
4.เด็กหญิง พิมพ์ชนก ปทุมมาศ
5.เด็กหญิง รุจิรา วรเชษฐ์
6.เด็กหญิง ขนิษฐา แปลงดี
7.เด็กหญิง พัชพิชชาพร เมียดตะแก
8.เด็กหญิง เย็นฤดี นันทะเสน
9.เด็กหญิง มิ่งขวัญ หม่อยหลง
10.เด็กหญิง ปิยนันท์ ทองมนต์
1.นางสาว ธนาภรณ์ เครือพันธ์
2.นาง นภัสชล พูลศรี
269 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
59.00
7
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
1.เด็กชาย พีระยุทธ หยิบยก
2.เด็กชาย อิศรานุวัฒน์ มังษา
1.นาง คณิศรา ภู่ไหม
270 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
56.00
10
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กหญิง จรรยาพร สงโสด
2.เด็กหญิง พิมลพัชร สงโสด
1.นาย ประกาศิต ชูเสน
2.นาง สุภาพร สมเพ็ชร
271 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
86.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ธัญญลักษณ์ กำสุข
2.เด็กหญิง ฐนัฐชัย สีแสง
1.นาย เสนีย์ สมเสนาะ
2.นาย ปัฐพงษ์ ขอจงสุข
272 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
85.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.นางสาว ปนัดดา พาลี
2.เด็กหญิง ปิยะนันท์ สายพันธ์
1.นาง ธิพ์นัฐย์ชา หัสดี
2.นาง สุพี ไชยสิทธิ์
273 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย พีรพล ทาเสาร์
2.เด็กชาย สายชล เค่ามั่น
1.นาย ชัยพร เชื้อประทุม
274 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
86.01
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง ชนกนันท์ จันทร์เกษ
1.นาง นางสุปราณี ศิริศิลป์
275 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
85.26
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กหญิง กุลจรา แก้วสุรินทร์
1.นางสาว ปวริศา เศรษฐบุตร
276 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
81.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
1.เด็กหญิง ประภัสษร สายทอง
1.นาง สมสมัย วงวงฬ
277 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
78.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง ภาวิณี สาระ
1.นาง นิภาพร ส่งเสริม
278 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง นภสร เบ็ญมาส
1.นางสาว ฉันทวี ผิวหอม
279 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
82.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กหญิง ศิรินันท์ สีดา
1.นาง สังวาลย์ จำปาแก้ว
280 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
75.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กหญิง กมลวรรณ วงค์แสง
2.เด็กหญิง วิไลลักษณ์ ใสนาม
3.เด็กหญิง เสาวลักษณ์ ใสนาม
1.นางสาว วาสนา ธงชัย
2.นาย สาคร คำหล้า
281 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
67.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง กมลชนก มะโนชาติ
2.เด็กหญิง ศิรดา ชูใจ
3.เด็กหญิง นันทวัล คงสิบ
1.นาง วิไล เครือพันธ์
2.นาง ธัญญาภรณ์ บูรณ์เจริญ
282 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
64.00
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านขนาด
1.เด็กหญิง ลักษมี นางวงค์
2.เด็กหญิง สาลิณี วรจักร
3.เด็กชาย เจษฎาพร แก้วมุกดา
1.นางสาว สุธิศา เมธาฐานวุฒิ
2.นาง สรญา วงษ์ขันธ์
283 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
58.00
10
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ดวงแก้ว ชูใจ
2.เด็กหญิง พรพิมล เลิศรู้
3.เด็กหญิง อรทัย คำเหลือ
1.นางสาว หนึ่งฤดี บุญธรรม
2.นาง ณิชรัตม์ แสงทอง
284 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
64.00
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง สุวรรณี ละครศรี
2.เด็กหญิง สุนีรัตน์ วิงวัน
3.เด็กชาย ธนชัย ลีลาศ
1.นาง อรชร คำศรี
2.นางสาว ธิดารัตน์ เขียวอ่อน
285 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
61.00
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ทิพย์จุฑา ไชยดง
2.เด็กหญิง นงค์นุช เทศะบำรุง
3.เด็กชาย ธนกฤต วงษ์วรรณ
1.นาง ณิชรัตม์ แสงทอง
2.นางสาว จินตนา เบ็ญมาศ
286 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
76.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กชาย ธวงษ์ พันธ์ชัย
2.เด็กชาย ณัฐธัญ อบอุ่น
1.นาง จิราพร สีดา
2.นาง สมสนิท อบอุ่น
287 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
0.00
-
-
โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กชาย นัทธวัฒน์ ไกรวอน
2.เด็กหญิง สาริตา ศิลารักษ์
1.นาง วันเพ็ญ ศรีรส
2.นาย ธนวรรธน์ ศรีสาเนตร
288 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
86.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง วีรภัทรา ดาวพันธ์
2.เด็กหญิง สุชาวดี เบ้าทอง
3.เด็กหญิง กุลนิภา มะตูม
4.เด็กหญิง อาทิชา แนบเนียม
5.เด็กหญิง นิตยา มะตูม
6.เด็กหญิง ขวัญทิวา แนบเนียม
7.เด็กหญิง พรทิพย์ ยิ้มแย้ม
8.เด็กหญิง วิพา แนบเนียม
9.เด็กหญิง กนกวรรณ ส่วงเมา
10.เด็กหญิง ดาริณี จันทรักษา
1.นาง สุกัญญา สมนึก
2.นาง พิไลภรณ์ กุมพันธ์
3.นางสาว จิรวรรณ ดวงเพ็ง
289 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
80.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
1.เด็กหญิง สุกัญญา ใจเรือง
2.เด็กหญิง ศศิวรรณ ชูจิตต์
3.เด็กหญิง กนกวรรณ วรภาพ
4.เด็กหญิง พิศญาภรณ์ บัวสร
5.เด็กหญิง วีรยา เย็นประโคน
6.เด็กหญิง กัลยา นิสัย
7.เด็กหญิง จีรนันท์ นิสัย
8.เด็กหญิง กัลยา ศรีจันดา
9.เด็กหญิง กชกร วังลึก
10.เด็กหญิง สโรชา สีน้อย
1.นาย ธิติพล เกษรัตน์
2.นาย ประสิทธิ์ สายเสน
3.นาย รัตนพล โงนเงิน
290 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
67.23
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กชาย สุริยา มิ่งขวัญ
2.เด็กชาย วีรศักดิ์ ทองบาง
1.นางสาว นวพร ขันทอง
2.นาย ธนวรรธน์ ศรีสาเนตร
291 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
82.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง ปริยาภัทร ประเสริฐชาติ
2.เด็กหญิง ปวริศา เกษาชาติ
3.เด็กหญิง กรองแก้ว เยาวเรศ
1.นางสาว พิชชาอร สามสี
2.นาง อรทัย ยวนพันธ์
292 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
88.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง ธิดาเทพ ยวนพันธ์
2.เด็กหญิง นางนภสร แสงเหลือง
3.เด็กหญิง กุลนิดา รินทอง
1.นางสาว พิชชาอร สามสี
2.นาง อรทัย ยวนพันธ์
293 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
86.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง พิมณภัทร์ โชคพุทธาสวัสดิ์
2.เด็กหญิง ศศิธร ประทุมวงษ์
3.เด็กหญิง นิพาดา สินไทย
1.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
2.นางสาว นภาจรี ธรรมวิเศษ
294 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง กัลยา แนบเนียม
2.เด็กหญิง วนิดา เสนาพรม
3.เด็กชาย ศุภชัย อุสาหะ
1.นาง ทัศน์ทยา จันทร์แจ้ง
2.นางสาว คารธมาท เรื่อเรือง
295 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
93.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสะพุง
1.เด็กหญิง ศุภัสสรา บุญใจ
2.เด็กหญิง คันธรัตน์ ล้อมเกษ
1.นาง ลำไพ บุญราช
2.นาง ทักษิณา สร้อยมาลุน
296 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
74.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
1.เด็กหญิง นุชวรา สีโทน
2.เด็กหญิง ชนิสรา นิสัย
1.นางสาว เอมมิกา บุญรักษา
2.นาง สุกัญญา ใยแสง
297 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
76.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง พัชราพร กันศัตรู
2.เด็กหญิง นีราพรรณ ฉัตทันต์
1.นางสาว กวินารัตน์ อภัยศิลา
2.นาง อรชร คำศรี
298 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
75.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง น้ำทิพย์ เทศะบำรุง
2.เด็กหญิง พัชรินทร์ ยงรัมย์
1.นางสาว ฉันทวี ผิวหอม
2.นางสาว จินตนา เบ็ญมาศ
299 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
94.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสะพุง
1.เด็กหญิง จิราลักษณ์ อัฐแป
2.เด็กหญิง กฤษติกานต์ ศรีสะอาด
1.นาย สุเทพ จันทเขต
2.นาง สุนันทา ตังสุข
300 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
75.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย ธนวรรธน์ วะภา
2.เด็กชาย วิชัย นิลเพชร
1.นางสาว พิชชาอร สามสี
2.นาง ชณารัศมิ์ ยวนพันธ์
301 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย พีรพล จันทะเจียด
2.เด็กชาย เจษฎางค์ ธูปเทียน
1.นาย ถิรวุฒิ เมธาภัทรกุล
2.นาง ธัญญาภรณ์ บูรณ์เจริญ
3.นาง ธัญญาภรณ์ บูรณ์เจริญ
302 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
86.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กหญิง สุุดารัตน์ แซ่กี้
2.เด็กหญิง วิภาดา แสนดี
1.นาง กิตติญา ภัยวงค์
2.นาง รัตติยากรณ์ ใจเรือง
303 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
78.50
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง นภสร จันทะศรี
1.นางสาว ธีริศรา ยาสี
304 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
52.00
10
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กชาย กีระติกร สาระสุข
1.นาง กิตติญา ภัยวงค์
305 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
74.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง กนกวรรณ ใจเรือง
1.นาง ธัญญาภรณ์ บูรณ์เจริญ
306 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
30.00
8
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กชาย นพชาติ ศัตรูพินาค์
1.นาง กิตติญา ภัยวงค์
307 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
74.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กชาย ณัฐพงษ์ ศรีอ่อน
2.เด็กชาย ภาณุวัฒน์ ศรีเสลา
1.นาย วิษณุ ไชยะนา
2.นาง ศิริพร ชาติมนตรี
308 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
67.00
16
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กชาย ญาณวรุตม์ เยื่อไม้
2.เด็กหญิง สุทธิตา จำปาใด
1.นาง สมสตรี วงค์แสง
2.นาย รัฐนากรณ์ บุญกันต์
309 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
77.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กชาย จีรวัตร หัตถา
2.เด็กชาย อภิสิทธิ์ สายทอง
1.นาง ศิริพร ชาติมนตรี
2.นาย วิษณุ ไชยะนา
310 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
72.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กชาย นิติภูมิ เนาวรัตน์
2.เด็กชาย ภัทรวัต ใจเรือง
1.นางสาว รัชฎาภรณ์ ศรีรักษา
2.นางสาว นฤมล เขียวดี
311 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง ปริยาภัทร สมหวัง
2.เด็กหญิง พัชรินทร์ อินทร์ประสงค์
1.นางสาว พัชรี สีเหลือง
2.นางสาว กันตินันท์ เวียงจันทร์
312 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6
85.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กหญิง อารยา วิงวัน
2.เด็กหญิง จารุภา ชมพูแสง
1.นางสาว วราภรณ์ เกษแก้ว
2.นาง ณัฐชา พงษ์ธนู
313 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย
1.เด็กชาย ภูริพันธ์ จันทลัด
2.เด็กชาย อติเทพ รุ่งเรือง
3.เด็กชาย จิรวัฒน์ พรมงาม
4.เด็กหญิง แพรไหม โพธิ์อุดม
5.เด็กหญิง ญาณัจฉรา บุญบำเรอ
6.เด็กหญิง กนกวรรณ ขันวงค์
7.เด็กหญิง เพียรขวัญ โยธี
8.เด็กหญิง กานต์ธิดา แทนพันธ์
9.เด็กหญิง สุนิตา ทนทาน
10.เด็กชาย ตะวัน สุวรรณสิงห์
1.นางสาว ภนัชนันท์ พันธ์วัตร์
2.นางสาว เริงฤดี มีราคา
3.นางสาว รสสุคนธ์ จูงกลาง
314 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กหญิง อรอนงค์ ทนที
2.เด็กหญิง วีรภัทรา ช่วยแสน
3.เด็กหญิง อลิสา พรมมา
4.เด็กหญิง สุกัญญา บุญเลี้ยง
5.เด็กหญิง นิตยา สาลี
6.เด็กหญิง ชนิตา กิ่งจันมล
7.เด็กหญิง กานดา ทารา
8.เด็กหญิง สมหญิง แก้วทอง
9.เด็กหญิง กรรณิการ์ มะตูม
10.เด็กหญิง ชนิสรา ตุ้มวงศา
1.นาย ปรีชา บุญสุข
2.นาย เมืองแมน ประทุม
3.นางสาว กัญญา ทองเหลือ

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม