#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา
1.เด็กชาย ธิติพงษ์ โสลุน
2.เด็กชาย วรชิต เถาว์บุญ
3.เด็กชาย ภควัต พุ่มทอง
1.นาย สุริยา นนทา
2.นาย นิวัฒน์ โคตา
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
96.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง แพนนารา โกศล
2.เด็กชาย ตรัยรัตน์ กุลเสนชัย
1.นาง เพ็ญสิริ นนทะศรี
2.นาย นิรันดร์ ขันที
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
94.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง พิชญธิดา สักขีนาดี
2.เด็กหญิง เพ็ญยุลักษณ์ ภาระสันต์
1.นางสาว นาฏยา ดาวแก้ว
2.นางสาว เพ็ญพักตร์ จันทร์นาม
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย ภูเบศ วิชัด
2.เด็กชาย จักษณา องอาจ
1.นาย วรพิสิษฐ์ ชนันท์กานต์
5 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กชาย กฤษฎา สีหา
2.เด็กชาย อนุชา วาไชยะ
3.เด็กชาย สุขสันต์ เนียมมูล
1.นาย ใหม่ สาสังข์
2.นาย สุรวิทย์ ศรีวรบุญ
6 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ณปภัช เจริญรักษ์
1.นางสาว นฤมล พร้อมพรม
7 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ปภาวรินทร์ มุทิตาสกุล
1.นางสาว จารุวรรณ สะเดา
8 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
85.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง วิภาวนี บุญมา
1.นางสาว วิมล ฉันไชย์
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
83.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กชาย ชนะภัทร บัวงาม
2.เด็กชาย ภูมิพัตร กาลพัฒน์
3.เด็กชาย ศาสตราวุธ เจริญพันธ์
4.เด็กชาย เจษฎากร กันภัคดี
5.เด็กหญิง ศิริรัตน์ เพิ่มบุญ
6.เด็กชาย อติวัณน์ โนนสังข์
1.นาย นวพล คุณมานะ
2.นาย เผ่าพงค์ มีชัย
3.นาย เอกพงษ์ อินชื้น
10 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง วัชโรดม ตุ้มคง
2.เด็กหญิง พิยดา โพธิพันธ์
3.เด็กหญิง ชฎาภา ศรีไพร
4.เด็กหญิง กัลยา ไชยพันธ์
5.เด็กหญิง อรอุมา เกษาชาติ
6.เด็กชาย วีระชัย ปี่แก้ว
1.นางสาว พัทธนันท์ จันทร์แก้ว
2.นาง อำไพ บุญชาลี
3.นางสาว นิรมล ภูติโส
11 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย ซาโลมอน คันธประทีป
2.เด็กชาย บฤงคพ สอนไชยยาติ
1.นางสาว ศิริพร โกมลวัฒน์
2.นาง เพ็ญสิริ นนทะศรี
12 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
85.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กชาย ณัชพล กำลังดี
2.เด็กชาย พงศกร จันทร์แก้ว
1.นาย กิตติพงษ์ ระวิวรรณ์
2.นางสาว จิตราภรณ์ ท่อนทองมีสุข
13 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
90.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กชาย ชัยศักดิ์ คำแสนราช
2.เด็กหญิง ศุภัคสินี พื้นพรม
3.เด็กหญิง ธิภาพร จันทร์แก้ว
1.นาย กิตติพงษ์ ระวิวรรณ์
2.นางสาว นวลจันทร์ บุตรโท
14 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
86.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง กิตติชัญญา ทัพทะมาตย์
2.เด็กหญิง ฟาบีโอล่า นอยเฮ้าส์
3.เด็กหญิง ปิยะธิดา สาเกษ
1.นางสาว เพ็ญพักตร์ จันทร์นาม
2.นางสาว นาฏยา ดาวแก้ว
15 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง นริศรา พิทักษ์
2.เด็กหญิง พัชนี ขันชัย
3.เด็กหญิง ชฎาพร วาไชยะ
1.นาย ใหม่ สาสังข์
2.นาง อำไพ บุญชาลี
16 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ศิรินราพร ทาวงษ์
2.เด็กหญิง ดลพร แก้มปุม
1.นางสาว ชลัญอินทร์ แสงจันทร์
2.นางสาว ศิริพร โกมลวัฒน์
17 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
93.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสังเม็ก
1.เด็กชาย อนุวัฒน์ ชัยเจริญ
2.เด็กชาย ชาติกล้า คำทุย
1.นางสาว วิไล อัมพรศรี
2.นาย ปิยรัฐ พร้อมพรม
18 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง ศศินิภา เพ็งกระจ่าง
2.เด็กหญิง ภัทรธิดา ภูมี
3.เด็กหญิง พิชญ์นาฎ เพชรดี
1.นาย สุรวิทย์ ศรีวรบุญ
2.นาง เกษตะนา ศรีวรบุญ
19 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง กนกวรรณ ฤทธิ์บำรุง
2.เด็กหญิง จิราพร ยี่สุ่น
3.เด็กหญิง กิราพร ลุยตัน
1.นาย สุรวิทย์ ศรีวรบุญ
2.นาง เกษตะนา ศรีวรบุญ
20 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
85.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย ยศพนธ์ ต้นขั้ว
2.เด็กชาย เจษฎาภรณ์ ศรีสารคาม
3.เด็กหญิง ศศิรารัตน์ ยิ่งสุด
1.นางสาว ชมจันทร์ หงษ์สา
2.นางสาว พหุรัตน์ โกสกุล
21 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
99.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ศุภิสรา จันทะไข่สร
2.เด็กหญิง สุภัสสรา ศรีพันธ์
1.นาง เพ็ญสิริ นนทะศรี
2.นางสาว ชลัญอินทร์ แสงจันทร์
22 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
98.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กชาย วิทวัส ชูสวัสดิ์
2.เด็กชาย ชลสิทธิ์ หิรัญอร
1.นาย กิตติพงษ์ ระวิวรรณ์
2.นางสาว นิรมล ภูติโส
23 การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสังเม็ก
1.เด็กหญิง วริศรา คำภา
2.เด็กหญิง วิชญาดา อยู่คง
3.เด็กหญิง จิรภิญญา นามวงศ์
1.นาย ชินบุตร การะเกษ
2.นางสาว ญาณิศา บุญตาโลก
24 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กชาย ศราณุพัฒฐ์ แสงสว่าง
2.เด็กชาย เลิศมงคล เชื้ออุ่น
1.นาย กิตติพงษ์ ระวิวรรณ์
2.นางสาว จิตราภรณ์ ท่อนทองมีสุข
25 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
87.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย บวรวิทย์ เสงี่ยมพงษ์
2.เด็กชาย ทนุธรรม ศรเพชร
1.นางสาว ศิริพร โกมลวัฒน์
2.นางสาว ชลัญอินทร์ แสงจันทร์
26 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
85.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย พีรวิชญ์ ศรีมูล
2.เด็กชาย จารุพัฒน์ พิมพ์พัฒน์
1.นาย คงชัย ประจันตะเสน
27 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
91.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ณัฐชยา โชติวิวัฒนา
1.นาง อำไพ หลักบุญ
28 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
89.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง พลอยชมพู แถบหอม
1.นาง สุภาพร เกษบุรมย์
29 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
82.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กหญิง หทัยชนก เส้นสุข
1.นาง ณรัญชน์ภัส ดาลัยรัชชาธัญสิริ
30 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
91.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขะยูง
1.เด็กหญิง ชมพูนิกข์ เกษรสร้อย
1.นางสาว คชาภรณ์ หลักบุญ
31 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
87.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง อารยา หล้ามา
1.นาง สุมาลี ละม่อม
32 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสังเม็ก
1.นางสาว จินุชนันท์ พาสงค์
2.เด็กชาย ภูผา พงษ์สะพัง
3.เด็กหญิง วรัญญา ผู้นวนงาม
1.นาย วุฒิศักดิ์ โพธิ์ธรรม
2.นางสาว วิไล อัมพรศร
33 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง โชติกา เดชโชติภัทรชนก
1.นางสาว ศรีประไพ ช่างเจรจา
34 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง พันธ์วิรา กุมพันธ์
1.นาง วิไล บุญชู
35 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
83.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง พัชราภา ไชยกาล
1.นางสาว ศรีประไพ ช่างเจรจา
36 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
83.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง จิราพัชร เนียมมูล
1.นาง สุมาลี ละม่อม
37 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
1.เด็กชาย ธวัชชัย บัวส่อง
2.เด็กหญิง วราภรณ์ ดวงดอก
1.นาย สวาท บุตรวงค์
2.นาย บุญเพียร พุทธวงค์
38 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
80.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง กชพรรณ สารกอง
2.เด็กหญิง อาภัสรา พูลสุข
1.นาง เพียงพิศ พันธ์อ่อน
2.นาง วิไล บุญชู
39 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง วิภาพร เพ็งกระจ่าง
2.เด็กหญิง สิริยากร เนียมมูล
1.นาง สุมาลี ละม่อม
40 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กหญิง จารุพร มั่นทน
2.เด็กหญิง พิมพ์มาดา รูปอ้วน
3.เด็กหญิง สุทธิดา บัวสด
4.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ พันธ์กาฬสินธุ์
5.เด็กหญิง ณัฐนิชา ไพรบึง
6.เด็กหญิง รัญชิดา จันทะโคต
7.เด็กหญิง ชญาภา นาสารีย์
8.เด็กหญิง ชาลิสา มาดาดาษ
9.เด็กหญิง วิธานี บุญคงมาก
10.เด็กหญิง ธนัญญา มะนัสโส
1.นาย กิตติพงษ์ ระวิวรรณ์
2.นาง สุภาภรณ์ เรืองสิทธิ์
3.นาง สุพีชา เสมียนรัมย์
41 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง จิรายุ ธรรมรักษ์
2.เด็กชาย พัทธดนย์ สุวรรณไตรย์
3.เด็กหญิง ลักษิกา จิรรัชตาภรณ์
1.นาง ปิยนุช วงษ์แสวง
2.นางสาว วรลักษณ์ คันศร
42 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย ยุติพงษ์ คำมอน
2.เด็กชาย วิชชากร ชัยปัญญา
3.เด็กหญิง วิภาวี บุญกิจ
1.นางสาว พลอยไพริน ลูกรัตน์
2.นาง เพชราภรณ์ ทรงกลด
43 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง อักษราภัค อาจสำแดง
2.เด็กหญิง สัตตบงกช รักพรม
3.เด็กหญิง อรไพลิน เมาหวล
1.นาง สาวิตรี รังกระโทก
2.นางสาว วิไลภรณ์ ผุยพรม
44 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง อรไพลิน คนซื่อ
2.เด็กหญิง วรัญญา โทพันธ์
3.เด็กหญิง ปาริชาติ เข็มทอง
1.นาย ปิยวัฒน์ สลับศรี
2.นางสาว พัทธนันท์ จันทร์แก้ว
45 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย ชนาชล หล่อวินิจนันท์
2.เด็กหญิง อรนลิน อินสนอง
3.เด็กชาย ณัฎฐกฤตย์ สัญญาถนอมรัช
1.นาย โชติก์ธนินธรณ์ นาคาธร
2.นาง สุพัตรา จันทะวงษ์
46 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง)
1.เด็กชาย ภูริพัฒน์ เจริญทัศน์
2.เด็กหญิง พรนัชชา บุญเลี้ยง
3.เด็กหญิง สุธีมนต์ เที่ยงธรรม
1.นาย ปรัตถกร รักพรม
2.นาง อุบล รักพรม
47 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง อรนิชา ฤทธิพงศ์
2.เด็กหญิง สุดารัตน์ ปัทมะ
3.เด็กหญิง พรนภา โจมสติ
1.นาง ชิลาลักษ์ นามวงค์
2.นาง เกษร วงษาบุตร
48 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง ฐิติยา สมพงษ์
2.เด็กหญิง ชาลิสา จันทร์เขียว
3.เด็กหญิง ศรินทิพย์ จามะรีย์
1.นาง กษิรา สุขโรจนภูวดล
2.นางสาว จิตรพร สมสร้าง
49 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย ติณภพ ทีงาม
2.เด็กชาย อนาวิล รินวงศ์
1.นาย ณัฐดนัย โพธิ์ชัย
2.นาย โชติก์ธนินธรณ์ นาคาธร
50 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
81.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย ปัญญากร กิ่งทอง
2.เด็กหญิง พรนภา โจมสติ
1.นาง ชิลาลักษ์ นามวงค์
2.นาย พัฒนะ อรรคชัย
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
95.75
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ฐิติชญาน์ ผายบึงแก้ว
2.เด็กหญิง ภิญญดา คันทา
3.เด็กหญิง ฐิตติญา ศรีไหม
1.นาง เพียงพิศ พันธ์อ่อน
2.นางสาว สุบรรณ ฉัตรสุวรรณ์
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
93.25
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง กันต์ฤทัย กันยามา
2.เด็กชาย เอกภวิษย์ มะเดื่อ
3.เด็กชาย สิรภัทร เทียนนาวา
1.นาง กุสุมา รอดดี
2.นางสาว จิรนันท์ ตั้งมั่น
53 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)
1.เด็กหญิง พรเพ็ญ ป้องกัน
2.เด็กหญิง ฐานิดา คันทา
3.เด็กหญิง กัณธิญา เมาลิชาติ
1.นาง อมลวรรณ เป็นลาภ
2.นาง ภัทรวรินทร์ ท้าวมา
54 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย ธีรยุทธ วรรณเดช
2.เด็กชาย ณัฐนนท์ ศรีนิล
3.เด็กหญิง ชณิดา ปรึกษาดี
1.นาง ภุมริน ตั้งเสริมสิทธิ์
2.นาง อารีย์ นิธิยานนท์
55 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
84.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง กมลนัทธ์ เสมียนรัมย์
1.นางสาว วราภรณ์์ สุราวุธ
56 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ณัชชา ลำภา
1.นาย คณาธิป สุขโรจนภูวดล
57 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
81.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง กชพรรณ สิงห์โห
2.เด็กหญิง ภัทรวดี น้อยพลาย
1.นางสาว ศิริพร ทัพใจหาญ
2.นางสาว นฤมล ศรีจันทร์
58 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย ณัฐปคัลภ์ ตาบุดดา
1.นางสาว ศิวาภรณ์ อำคาคูณ
59 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย พงศ์กฤษณ์ สมสะอาด
1.นาย สิทธิกร พิมอักษร
60 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
81.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กหญิง ณัฐชา รูปใหญ่
2.เด็กชาย ธีระยุทธ เส้นคราม
1.นาง สุภาภรณ์ เรืองสิทธิ์
2.นางสาว นิรมล ภูติโส
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง นารีรัตน์ อัมภรัตน์
2.เด็กหญิง ชุติกาณจน์ ทองไทย
3.เด็กหญิง ณัฐณิชา สมภาวะ
4.เด็กหญิง ญาณภา ชนิดพันธ์
5.เด็กชาย ภูรินทร์ ภิบาลวงษ์
1.นาง รัชฎาพร ทองคำวัน
2.นางสาว ชนากานต์ ศิริโรจนงาม
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
80.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กหญิง ไอรดา บุญรักษา
2.เด็กหญิง ชาลิสา ไพบึง
3.เด็กหญิง ภัทรศิริญา จอมพันธ์
4.เด็กหญิง เจตปรียา เนตรสาร
5.เด็กหญิง พรชรินทร์ นันตวัน
1.นาง สุภาภรณ์ เรืองสิทธิ์
2.นาง ทัศนา สมสวย
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
99.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ชลิตา ด้วงทอง
2.เด็กหญิง กัญจณัฐ นาคสังข์
3.เด็กหญิง นภัสสร แก้วจันทร์
4.เด็กหญิง พนิดา โยธานันท์
5.เด็กหญิง นภัสร พรรษาวนัส
1.นางสาว ชนากานต์ ศิริโรจนงาม
2.นาง รัชฎาพร ทองคำวัน
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
90.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง กมลชนก กลมพันธ์
2.เด็กหญิง ทับทิมทอง ดวงแก้ว
3.เด็กหญิง กัญญาวีร์ ศรีคำ
4.เด็กหญิง มนัสนันท์ วงษเกษ
5.เด็กหญิง อชิรญา วรสา
1.นาย สุประวัติ ขันทอง
2.นาย ศุภชัย นวลแย้ม
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง เนตรทราย จินดา
2.เด็กหญิง ลีลาวดี วารี
3.เด็กหญิง นภัสสร แสงทอง
4.เด็กหญิง กฤติกา จันทร์เหลือง
5.เด็กชาย ณัฐนันท์ ศรีนิล
1.นาง สุนันต์ ฤทธิ์รัตน์
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง พชรมน บุญโต
2.เด็กหญิง สุนิสา บุญเสนอ
3.เด็กหญิง ยูมิ ฐานะ
4.เด็กหญิง ชลดา ผงธุลี
5.เด็กชาย กฤษฎา อำคาคูณ
1.นางสาว แสงเดือน ขันธิวัตร
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย นวัติกร เติมใจ
2.เด็กชาย กอบกฤช จำปาทิพย์
3.เด็กชาย สนธิ นะรุน
4.เด็กชาย ซโลมอน คันธประทีป
5.เด็กชาย สรวิชร เหล่าพงศ์เจริญ
1.นาย ธนบดินทร์ คันธประทีป
2.นาง สุนันต์ ฤทธิ์รัตน์
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสังเม็ก
1.เด็กชาย ศุภชัย ถเองเชื้อ
2.เด็กชาย อัครเดช ปลื้มใจ
3.เด็กหญิง นันทิดา รสชาติ
4.เด็กหญิง ณัฐนันท์ พิมพ์อ่อน
5.เด็กชาย ภูผา พงษ์ธะพัง
6.เด็กหญิง วรัญญา ผู้นวนงาม
7.เด็กหญิง นิลาวัลย์ ทำบุญ
8.เด็กหญิง สิรินทรา พิเศษ
9.เด็กหญิง วิชชุดา นวลกลิ่น
10.เด็กชาย มนัส สีเหลือง
11.เด็กชาย ทวีศักดิ์ แสงสุวรรณ
12.เด็กชาย ทวีชัย ค้ำจุน
13.เด็กชาย ศรายุทธ อธิพงษ์
14.เด็กชาย ปฏภาณ ศรีสุวรรณ
15.เด็กชาย ธีรเมธ ประสิทธิ์
16.เด็กชาย สิทธิกร กล้าหาญ
17.เด็กชาย อิทธิศักดิ์ เถาว์ถำ
18.เด็กชาย อนุวัฒน์ ลุกช้า
19.เด็กหญิง วรรวิษา สมพงษ์
20.เด็กหญิง สุพัตรา เขิญประโถน
1.นาย ฎิธิการ สาอนันต์
2.นางสาว วิไล อัมพรศรี
3.นาย ปิยรัฐ พร้อมพรม
4.นางสาว ญาณิษา บุตตาโล
5.นางสาว จุฬาพร แร่เพชร
69 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
86.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง กิตติยา เจตินัย
1.นาง วิลาวัลย์ โสภา
70 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
88.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง ชนกวนัน ทองทิพย์
1.นาง วิลาวัลย์ โสภา
71 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
85.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง อนัญญา บุญเรืองศรี
1.นาง วิลาวัลย์ โสภา
72 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
92.66
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง พิมพ์ชญา ชูผล
2.เด็กชาย กฤษณา กัลยาพันธ์
1.นางสาว ปรียาวดี สายลุน
73 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
92.50
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย สิรวิชญ์ เหล่าพงศ์เจริญ
2.เด็กหญิง ธิดารัตน์ คำเรือง
1.นาง รัชฎาพร ทองคำวัน
2.นาง กัณฐาภรณ์ ว่องนาวี
74 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
88.25
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กชาย นิรุทธ์ สระเงินสิงห์
2.เด็กหญิง วริศรา เครือเพชร
1.นางสาว พัทธนันท์ จันทร์แก้ว
2.นาง อำไพ บุญชาลี
75 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
86.75
11
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย ธนโชติ ภูมิพล
2.เด็กหญิง ณัฐธิกาพร มัชฌิมา
1.นางสาว ปรียาวดี สายลุน
76 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
83.50
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสว่าง
1.เด็กชาย อลงกรณ์ พัชราพินิจจัย
2.เด็กหญิง อัญชลีกร พัชราพินิจจัย
1.นาง นารถน้อย ไชยพล
2.นาง กัลยาณี ผึ่งผาย
77 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
99.84
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
1.เด็กชาย ไชยพด พลรักษ์
2.เด็กชาย วรฤทธิ์ นิลศรี
1.นาย บุญเพียร พุทธวงค์
2.นาย สวาท บุตรวงค์
78 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขะยูง
1.เด็กชาย พิสิฐ แก่นสาร
2.เด็กชาย ศรนรินทร์ สุวรรณคำ
1.นาย ดวงตา บุญชาลี
2.นางสาว ณัฐธิดา ไชยโพธิ์
79 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
87.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย ณัฏฐศรันยุ์ รักษาวงศ์
2.เด็กชาย อนุวัฒน์ องอาจ
1.นาง ภุมริน ตั้งเสริมสิทธิ์
2.นางสาว ชาทินี สลีอ่อน
80 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
1.เด็กชาย สุทธินันท์ บัวงาม
2.เด็กชาย ธรรมรักษ์ จันทร์ประสิทธิ์
1.นาย รัชพงศ์ บุญลอด
81 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง ญาณิศา โทพันธ์
2.เด็กหญิง ไอรดา แสนสุข
3.เด็กชาย ธนากร ผลมะไฟ
1.นาง เกษตะนา ศรีวรบุญ
2.นาย สุรวิทย์ ศรีวรบุญ
82 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง มณีรัตน์ ลุยตัน
2.เด็กชาย พัทธพล เนียมมูล
3.เด็กชาย ธนากร อำไพ
1.นาง เกษตะนา ศรีวรบุญ
2.นาย สุรวิทย์ ศรีวรบุญ
83 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
80.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง)
1.เด็กชาย ธนวันต์ นางวงษ์
1.นางสาว อำไพ เคารพ
84 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
1.เด็กหญิง ประภัสดา พลชาติ
1.นาง บังอร เพริดพราว
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
90.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง วนัชนันท์ สายทากุล
1.นาง เอมอร นนทา
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
82.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ญิชาพร บุญเพิ่ม
1.นาง กนิษฐา ถิระโคตร
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
84.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง วริศรา โกสุมภ์ศิริ
1.นาย พีรพัฒนพนธ์ พิมพ์พัฒน์
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง อาทิตยา ธรรมเจริญ
1.นาย พีรพัฒนพนธ์ พิมพ์พัฒน์
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง ภัทรวดี บุญรอด
1.นางสาว ลักษณพร ยางงาม
90 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
94.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ภัทรวดี ศรีชา
1.นาง กนิษฐา ถิระโคตร
91 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
96.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ณัชชานิษฐ์ สุวรรณศิลป์
1.นาง กนิษฐา ถิระโคตร
92 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
84.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง จิตรานุช สิมมาวัน
1.นาย พีรพัฒนพนธ์ พิมพ์พัฒน์
93 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง พัชราภรณ์ สักขีนาดี
1.นาย พีรพัฒนพนธ์ พิมพ์พัฒน์
94 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง กชกร บุตรสมาน
1.นาย ทองสุข นิ้วทอง
95 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
1.เด็กหญิง มนต์นภา กุลหอม
1.นางสาว ปัจรัตน์ แก่นกุหลาบ
96 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง นภัสวรรณ โพธิพันธ์
2.เด็กหญิง ลดาวัล อินทะพันธ์
1.นาง ภาราดา สระสิงห์
2.นางสาว แก่นณภา บุญกู่
97 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสังเม็ก
1.เด็กหญิง ปันนดา กล้าหาญ
2.เด็กหญิง ปนัดดา ปาระมัติ
1.นาย ฎิธิการ สาอนันต์
98 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
81.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง เขมจิรา สุวรรณสิงห์
2.เด็กหญิง อัจฉริยา ชาลี
1.นาง กัลยา ขันติวงษ์
2.นางสาว รุ่งอรุณ โจระสา
99 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง อนุวรรณ อินทะชาติ
2.เด็กหญิง ชลธิชา ชูสวัสดิ์
1.นางสาว เกษแก้ว น้อยมิ่ง
2.นาง อำไพ บุญชาลี
100 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
86.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง รุ่งกมล พลนอก
2.เด็กหญิง มาริษา ศรีนวล
1.นาง กัลยา ขันติวงษ์
2.นางสาว รุ่งอรุณ โจระสา
101 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
84.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสังเม็ก
1.เด็กชาย สิทธิชัย ธรรมรักษ์
2.เด็กชาย เอกราช สมาน
3.เด็กชาย ชยพล กองสีนนท์
1.นาย ฎิธิการ สาอนันต์
2.ว่าที่ร้อยตรี รัฐชัย ฝอยทอง
102 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสว่าง
1.เด็กหญิง ฐิตาภา พารา
1.ว่าที่ร้อยตรี ณฐรัช อะตะกุมมา
103 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง สิริประภา พิทักษ์
1.นาย รุ่งโรจน์ มั่นรอด
104 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง นวพร พรมมาสุข
1.นาย รุ่งโรจน์ มั่นรอด
105 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง กมลลักษณ์ เรืองวุฒิโรจน์
1.นาง นราวดี ศรีทับทิม
106 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง ธัญลักษณ์ บัวหอม
1.นาง เสาวลักษณ์ มั่นรอด
107 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง พัชราภา ราชการ
2.เด็กหญิง อรวรรณ แก้วคง
1.นาง เสาวลักษณ์ มั่นรอด
108 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย อภิชัย ยิ่งคำแหง
2.เด็กชาย สะราวุฒิ มาคำ
3.เด็กชาย กรวิชญ์ คงบำรุง
4.เด็กชาย ธนวัต มุสะวะ
5.เด็กชาย พรชัย ขุขันธ์เขต
6.เด็กชาย เศวตฉัตร ขันทอง
7.เด็กชาย ชัชพงศ์ เสาแก้ว
8.เด็กชาย ธนวัฒน์ ชัยเพชร
9.เด็กชาย เศรษฐพงศ์ แก้วเกิด
10.เด็กหญิง ชิดชนก จันทรสนิท
11.เด็กหญิง พีรัตน์ดา ครองชัย
12.เด็กชาย วรกานต์ ปุยวงศ์
13.เด็กชาย ธีรศักดิ์ เลิศวิไล
14.เด็กชาย ธนวัฒน์ ไชยศรีษะ
15.เด็กชาย จักรินทร์ สมหวัง
16.เด็กชาย อภิสฤษฎิ์ ทองมี
17.เด็กชาย ลัทธพล ภักดีล้น
18.เด็กหญิง ชมพูนุช กุษาเดช
19.เด็กหญิง ณัฏฐธิดา ฟังนิล
20.เด็กหญิง พัชรินทร์ญา พรหมมา
21.เด็กหญิง ปนัดดา ศรีวะรมย์
22.เด็กหญิง ธิติมน ตีเงิน
23.เด็กหญิง ยุวนาภา ก้อนคำ
24.เด็กหญิง ฉัทชนัน ทองบ่อ
25.เด็กหญิง ธวัลหทัย เมืองคง
26.เด็กหญิง ฐิติกานต์ สายงาม
27.เด็กหญิง ณัฐฐาพันธ์ ศรีนวล
28.เด็กหญิง นัฐฑริกา คงยืน
29.เด็กหญิง ทิพย์นราพร งามวิลัย
30.เด็กหญิง วิภาวี พิทักษ์
31.เด็กหญิง สุภาวิตา ดาวไสย์
32.เด็กหญิง นาถนพิณ อารีย์
33.เด็กหญิง อาภาภัทร เมืองนาม
34.เด็กหญิง พิมพ์ชนก ศรีแสนยงค์
35.เด็กหญิง กัลยารัตน์ คูณคำตา
36.เด็กหญิง ฐิติรัตน์ ขันธ์บุตร
37.เด็กชาย กฤษฏิ์ ชื่นสงวน
38.เด็กหญิง จิรภิญญา ลาพันธ์
39.เด็กหญิง ณัฐณิชา จูแจ่ม
40.เด็กหญิง สุจิรา วันเจริญ
1.นาง สมคิด จำเริญสุข
2.นาง จารุลักษณ์ วอนอก
3.นาย สุวัฒน์ กลิ่นฟุ้ง
4.นาง กนิษฐา ถิระโคตร
5.นาย เกียรติศักดิ์ ไวยขุนทด
6.นางสาว เหมรัศมิ์ กัลยา
109 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
85.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กชาย ไชยวัฒน์ วาไชยะ
1.นาย ทองสุข นิ้วทอง
110 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กชาย ไชยวัฒน์ วาไชยะ
1.นาย ทองสุข นิ้วทอง
111 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
87.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม
1.เด็กชาย วรวุฒิ เมณฑ์กูล
1.นาง พัชราพันธ์ พงษ์เหล่าขำ
112 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ชมพูนุช กุษาเดช
1.นาย เกียรติศักดิ์ ไวยขุนทด
113 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
96.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
1.เด็กหญิง รุ้งเทียน ปรึกสีดา
1.นาย วิศิษฐ์ เปานาเรียง
114 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
82.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง วรรณิดา สมาศรี
1.นาย ทองสุข นิ้วทอง
115 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระบี่
1.เด็กหญิง วันวิสาข์ จันทร์หอม
1.นาง สนทนา บุญกัณหา
116 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
83.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง อารีดา โสภา
1.นางสาว ลักษณา มะลิงาม
117 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กชาย พุฒิพงศ์ โพธิพันธ์
1.นาย ทองสุข นิ้วทอง
118 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
83.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง วรรณิดา สมาศรี
1.นาย ทองสุข นิ้วทอง
119 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง อนัญญา สัตนัน
2.เด็กหญิง สุพิชญา ภูโคก
3.เด็กหญิง ศุภากานต์ แซ่โชว์
4.เด็กหญิง มติมนต์ จำปาเต็ม
5.เด็กหญิง ธัญญารัตน์ เพชรนิ่ม
6.เด็กหญิง ณพัชญา ตรองจิต
7.เด็กหญิง นันท์นภัส จันทะพันธ์
8.เด็กหญิง เพชรชมพู รักชาติสกุลไทย
9.เด็กหญิง ลภัสรดา ภูทิพย์
10.เด็กหญิง ชนิกานต์ พลเยี่ยม
11.เด็กหญิง กนกกร คำปลิว
12.เด็กหญิง นันทิกานต์ วิมาน
13.เด็กหญิง พรนภัส ประถมมูล
14.เด็กชาย นิรัชชา พงศาพิเชฐ
15.เด็กหญิง กนวรรณ โคสัย
16.เด็กหญิง วราภรณ์ ลาดบาศรี
17.เด็กหญิง นิษฐา พงษ์ชาติ
18.เด็กหญิง ดารุณี สุระชาติ
19.เด็กหญิง ภัคจิรา สังข์ทอง
20.เด็กหญิง ณัฐมน ชมชื่นดี
21.เด็กหญิง ชนานันท์ สลักคำ
22.เด็กหญิง อุษณีษ์ เลิศวรสิริกุล
23.เด็กหญิง ฐิติพร เตารัตน์
24.เด็กหญิง สุจิรา ท่วงที
25.เด็กหญิง รมย์ชลี ดีสุทธิ์
26.เด็กหญิง อภิชญา ส่องศรี
27.เด็กหญิง อัจฉรา ดุลคนิจ
28.เด็กหญิง จันทร์สุดา บุญรมย์
29.เด็กหญิง วริศรา จันทะคำแพง
30.เด็กหญิง ณิชา คำฤาเดช
31.เด็กหญิง ฐิติมา เกษี
32.เด็กหญิง นภัทร เนียมมูล
33.เด็กหญิง กุลนัดดา ศรีดี
34.เด็กหญิง พรรณนรา ทองขาว
1.นาย ธนบดินทร์ คันธประทีป
2.นาง เรืองจรรยา พละศรี
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสว่าง
1.เด็กหญิง ดารารัตน์ แซ่ภู
2.เด็กหญิง อรอุมา เขียวสวาง
3.เด็กหญิง สุภาวดี พาละ
4.เด็กหญิง อารียา สีทน
5.เด็กหญิง อัญธิดา สีทน
6.เด็กหญิง วรรณนิดา สารบูรณ์
1.นางสาว วโรชา เฉลิมวงศ์
2.นาง นิตตยาลักษณ์ สืบหล้า
3.นาง สโรชิน เฉลิมสุข
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ทิพย์นราพร งามวิลัย
2.เด็กหญิง อาภาภัทร เมืองนาม
3.เด็กหญิง สุภาวิตา ดาวไสย์
4.เด็กหญิง นัฐฑริกา คงยืน
5.เด็กหญิง ณัฐฐาพันธ์ ศรีนวล
6.เด็กหญิง ฐิติมน ตีเงิน
7.เด็กหญิง นาถนพิณ อารีย์
8.เด็กหญิง พิมพ์ชนก ศรีแสนยงค์
9.เด็กหญิง วิภาวดี พิทักษ์
10.เด็กหญิง วสุุธา ประเสริฐศรี
11.เด็กหญิง ฐิติรัตน์ ขันธ์บุตร
12.เด็กหญิง ธนัชพร ภูติยา
13.เด็กหญิง จิรนันท์ อิ่มอ้วน
14.เด็กหญิง กนกวลัย โจมปัญญา
15.เด็กหญิง ทิพย์ธิญาพร ทองจันทร์
16.เด็กหญิง ปภาดา คูณโคตร์
1.นาง สมคิด จำเริญสุข
2.นางสาว เหมรัศมิ์ กัลยา
3.นาย เกียรติศักดิ์ ไวยขุนทด
4.นาง จารุลักษณ์ วอนอก
5.นาย สุวัฒน์ กลิ่นฟุ้ง
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
86.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกวิทยา
1.เด็กชาย ประยุทธ จันทร์สน
2.เด็กชาย ปรเมทย์ ปุมเป้า
3.เด็กหญิง วรนุช ใยสิงห์
4.เด็กชาย พีระพัฒน์ บุญเลี้ยง
5.เด็กชาย กฤษฎา แก้วพิลา
1.นาย สุริยะ พรมตวง
2.นาย สุชาติ คู่แก้ว
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย ปฏิภาณ สลับศรี
2.เด็กหญิง เกวลิน มณีวรรณ
1.นาย พัฒนะ อรรคชัย
2.นางสาว รุ่งอรุณ โจระสา
124 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
89.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม
1.เด็กชาย รัฐภูมิ บุญชู
1.นาง ศศิลักษณ์ ธิเดช
125 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
88.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กชาย อภิชัย แก้วไพรวัน
1.นางสาว คนึงนิตย์ ไชยธรรม
126 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง สุพิชญา พิมทะปะทัง
1.นางสาว ศศิรพร หาลาภ
127 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
83.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา
1.เด็กหญิง ชลธิชา กลมพันธ์
1.นาง ณัฐภรณ์ โคตา
128 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย ธนวัต บุสะวะ
1.นาย เกียรติศักดิ์ ไวยขุนทด
129 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กชาย พุฒิพงศ์ โพธิพันธ์
1.นาย ทองสุข นิ้วทอง
130 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
87.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนอรจันทร์วิทยา
1.เด็กหญิง ชญาภา วรรณประภา
2.เด็กชาย รชต แจ่มศรี
3.เด็กหญิง ปัญญาพร อินธิเดช
1.นางสาว มลญาณี ลีศรี
2.นางสาว ศิวิมล ทำแก้ว
131 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
80.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย ภูเมธ ภูริธาดาวัฒน
2.เด็กชาย ณัฐพัฒน์ สีไม่นาม
3.เด็กชาย ยุติวุฒิ หนองเทา
1.นาง ปานมนัส บุญตาโลก
2.นางสาว ดาวประกาย ทาคำห่อ
132 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
98.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ชนากานต์ สีสังข์
2.เด็กชาย สรวิทย์ ล่องลอย
3.เด็กชาย ศตายุ พร้อมพรม
1.นาง มัจฉา อินทรีย์
2.นางสาว อุมาพร บุญจวบ
133 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
90.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง กันตพร สะท้านไหว
2.เด็กหญิง ศิริภัทรศร แสนสุข
3.เด็กหญิง มินตยา แก้วขุนทอง
1.นางสาว แก่นณภา บุญกู่
2.นางสาว ณิชย์ชนันท์ วะรงค์
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
90.50
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ธันยพร เภสัชชา
2.เด็กหญิง ต้นว่าน คะนองมาก
3.เด็กชาย กันต์ดนัย ผ่านพินิจ
1.นางสาว สุบรรณ์ ฉัตรสุวรรณ
2.นาย สุพระไทย กาหลง
135 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กชาย พุฒิพงศ์ โพธิพันธ์
1.นาย ทองสุข นิ้วทอง
136 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง วรรณิดา สมาศรี
1.นาย ทองสุข นิ้วทอง
137 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
89.25
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม
1.เด็กหญิง ณัฐพร บุดารมย์
1.นาง ศศิลักษณ์ ธิเดช
138 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
85.60
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระบี่
1.เด็กหญิง นันทิดา สุนันท์
1.นาง สนทนา บุญกัณหา
139 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
88.33
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม
1.เด็กชาย กรวีร์ ไกรยวงศ์
1.นาง พัชราพันธ์ พงษ์เหล่าขำ
140 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
84.33
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกวิทยา
1.เด็กชาย ธนากร ดวงดาว
1.นาง ศุภาวีร์ อดทน
141 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
88.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสังเม็ก
1.เด็กชาย มนัญชัย เสนปอพาร
2.เด็กหญิง เบญญาภา กล้าหาญ
3.เด็กหญิง ยุภาพร ศรีมะณี
4.เด็กหญิง วรรณวิภา กุลหอม
5.เด็กหญิง อนัญพร ไชยรินทร์
6.เด็กหญิง เยาวดี เรือนเจริญ
7.เด็กหญิง วิภาดา คันทา
8.เด็กหญิง ณัฐธิดา เคารพ
9.เด็กหญิง บัณฑิตา จันทมั่น
10.เด็กหญิง วีระอร พิมทราย
1.นางสาว วิไล อัมพรศรี
2.นาย วุฒิศักดิ์ โพธิ์ธรรม
3.นางสาว อารยา เคารพ
142 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
88.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง วิชุดา บุญมาพันธ์
2.เด็กหญิง พลอยชมพู โสวัน
1.นาง จินดา พูลเพิ่ม
2.นาง ภาวินี เติมใจ
143 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
83.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)
1.เด็กหญิง เกตุสินี ครองใจ
2.เด็กหญิง กัญญารัตน์ มีแก้ว
1.นาย ไพฑูรย์ กันยา
144 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
81.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย ปรมัตถ์ พิลา
2.เด็กชาย อภิชัย เชื้อสร
1.นาย วรพิสิษฐ์ ชนันท์กานต์
2.นางสาว กาญจนา บุญโสม
145 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ชิดชนก จันทรสนิท
2.เด็กชาย สิทธิพร โยธา
3.เด็กชาย พรชัย ขุขันธ์เขต
4.เด็กชาย จักรินทร์ สมหวัง
5.เด็กชาย วรกานต์ ปุยวงศ์
6.เด็กชาย ธนภัทร กล้าวาจา
7.เด็กชาย ธนวัฒน์ ไชยศรีษะ
8.เด็กชาย ธีรศักดิ์ เลิศวิไล
9.เด็กชาย จักรกฤษณ์ พงค์ชาติ
10.เด็กชาย อภิสฤษฎิ์ ทองมี
11.เด็กหญิง พีรัตน์ดา ครองชัย
1.นาย เกียรติศักดิ์ ไวยขุนทด
2.นาย ประกิจ น้อยสงวน
3.นาย สุวัฒน์ กลิ่นฟุ้ง
4.นาง สมคิด จำเริญสุข
146 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
88.51
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง ธมลวรรณ ธรรมลี
1.นาง สุพัตรา ศรีเมือง
147 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กหญิง วิชญา สาลิกา
1.นาง วิราภรณ์ แก่นสาร
148 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
85.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขนา
1.เด็กชาย สิทธิพล ติดหงิม
1.นาง ภัทรวรินทร์ ท้าวมา
149 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง วรรณิดา สมาศรี
1.นาง สุมาลี ละม่อม
150 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง จินดามณี ภาราศี
2.เด็กหญิง ตรีทิพณัฐฐ์ นิมิตรไชยาพงศ์
3.เด็กหญิง สรัญพร แก้วจาระนัย
1.นาง อำไพ หลักบุญ
2.นางสาว นฤมล พร้อมพรม
151 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย พฤษภา จามะรีย์
2.เด็กชาย จาฎพัจน์ เหมือนมาตย์
1.นาย ประมวล ศรีธีรานนท์
2.นาง อุทัยวรรณ มณีกุล
152 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กหญิง นันทกานต์ นันทะนนท์
2.เด็กหญิง เกวลิน แดงชาติ
3.เด็กหญิง กัลยาณี ที่พัก
4.เด็กหญิง ณิลลดา ดรน้อยเยาว์
5.เด็กหญิง จิราพัชร บรรพตาธิ
6.เด็กหญิง มณฑิตา ต่อคุณ
7.เด็กหญิง พรชนก ประนม
8.เด็กหญิง พัชรธิดา จารุมาศ
9.เด็กหญิง วศินี โคตรวงค์
10.เด็กหญิง ญานิฐษา บุญเจริญ
1.นาง ประภาพรรณ เบิกบาน
2.นาย สุรสิทธิ์ นาสารีย์
3.นาย ตอง บุญทน
153 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
89.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง หทัยชนก แก้วคำสอน
2.เด็กหญิง วิลาวัลย์ รุ่งแก้ว
3.เด็กหญิง พิมพ์ประภา บัวชุม
4.เด็กหญิง สุพิชญา ทวามั่น
5.เด็กหญิง กานต์ธิดา นิตอินทร์
6.เด็กหญิง รุ่งนภา ถนอม
7.เด็กหญิง นวรัตน์ ทองมนต์
8.เด็กหญิง ประภาพรรณ เสตรา
9.เด็กหญิง พิทยาภรณ์ วรรณทวี
10.เด็กหญิง ภัชราภา สุขชาติ
1.นาง พรทิพย์ ยวงปรางค์
2.นาง สุปัน ทานะ
3.นาย ประมวล ศรีธีรานนท์
154 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง พรนภัส อนันต์สินชัย
2.เด็กหญิง ปุริมปรัชญ์ ถุงทรัพย์
3.เด็กหญิง พิมพ์วิภา โกศล
1.นางสาว ศิริพันธ์ พากเพียร
2.นางสาว วนิดา ศิริเศวตกุลวงศ์
155 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านขะยูง
1.เด็กหญิง รวีวรรณ ก้านสี
2.เด็กหญิง นัทธมน แก่นสาร
3.เด็กหญิง ปนัดดา ไกรศรี
1.นางสาว ณัฐธิดา ไชยโพธิ์
2.นางสาว นันทิยา พรหมทา
156 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง เพ็ญสิริ ศรีสวัสดิ์
2.เด็กหญิง อรุณทิพา วิวาสุขุ
3.เด็กหญิง สาริศา ใจเครือ
1.นาง สมพร ประสาร
2.นาง ทองใบ ทันนา
157 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
81.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระบี่
1.เด็กหญิง นันมาศ กาสา
2.เด็กหญิง ธัญสินี เกษไธสง
3.เด็กหญิง วิยะดา อิ่มเต็ม
1.นางสาว ณิชกานต์ แก้วพวง
2.นาง นุชรี แก่นลา
158 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง สุพรรณี ศรีบุรี
2.เด็กหญิง พิชญา อรรคชัย
1.นาง นิภาพร ปุณประวัติ
2.นาย สัญชัย ปุณประวัติ
159 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
97.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กชาย ทองแท้ แก้วชะอุ่ม
2.เด็กหญิง ธัญสุดา บุตรสมาน
1.นางสาว จิรนันท์ ตั้งมั่น
160 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง ณัฏฐณิชา สายสมบัติ
2.เด็กหญิง พิลาวรรณ ขอวรกลาง
1.นาง นิภาพร ปุณประวัติ
2.นาง สุภาพร แก้วทอง
161 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง วริศรา อินทะพันธ์
2.เด็กหญิง อาริษา ชื่นชาย
1.นาง สุมาลี ละม่อม
162 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
97.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย ฉัตรพิชัย แซ่เตีย
2.เด็กหญิง คมธมน อินทปัญญา
1.นางสาว ศิริพร ทัพใจหาญ
2.นางสาว นฤมล ศรีจันทร์
163 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
90.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กชาย พชฏ มหาแก้ว
2.เด็กชาย วชิรวิทย์ อักโข
1.นางสาว รัตติยา เชื้อทอง
2.นางสาว มะลิวัลย์ ตรีเหรา
164 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสังเม็ก
1.เด็กหญิง สไบทิพย์ บุญพบ
2.เด็กหญิง ชนัญชิดา หนูเตี้ย
1.นาย อภิชาติ พละศักดิ์
2.นาย มาโนช ขำศรีบุศ
165 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง จีรนันท์ ตาบุดดา
1.นาง เปรมปรีดิ์ ศรีเมือง
166 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
84.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
1.เด็กชาย เตชินท์ อินทรีย์
2.เด็กหญิง ศิริลักษณ์ กลัดหงิม
1.นางสาว พินิจนันท์ แก้วมูล
167 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง อัญชัญ สุวรรณ
2.เด็กหญิง ภัทรศยา เกตุตากแดด
1.นางสาว พิมลลักษณ์ อำภาพันธ์
2.นางสาว พลอยไพลิน เขตจตุรัส
168 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6
88.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโคกวิทยา
1.เด็กหญิง นิศรา ทำนักสุก
2.เด็กหญิง พิกุลแก้ว แก้วบุญคำ
1.นาง เศรษฐดา ขันอ่อน
169 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสว่าง
1.เด็กหญิง สุดารัตน์ จันดี
2.เด็กชาย โยธิน ดวงสนิท
3.เด็กหญิง ณัฐพร ศรีภูรัตน์
4.เด็กหญิง นุสรา หมิ่งแก้ว
5.เด็กหญิง พิมพ์นภา แก่นจันทร์
6.เด็กชาย ศรัณย์ ต่างโอษฐ์
7.เด็กหญิง สิราวรรณ ฮวาง
8.เด็กชาย วีรภาพ เดิมพะยอม
1.นาย โสภณ คำลีมัด
2.นาย อรัณ ทิพมาตย์
3.นาย บรรหาร เมาลี
170 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสว่าง
1.เด็กชาย ศักรินทร์ สีด้วง
2.เด็กชาย ถิรพล เยอซอ
3.เด็กชาย บัญวัติ สลับศรี
4.เด็กหญิง ปฏิมา นันทะสิงห์
5.เด็กหญิง ณัฐธิดา จินดาวงษ์
6.เด็กหญิง เดือนเพ็ญ โมฆรัตน์
7.เด็กชาย อลงกรณ์ พัชราพินิจจัย
8.เด็กหญิง มาริษา แก่นจันทร์
9.เด็กหญิง เบญจวรรณ วัญญะ
10.เด็กหญิง อัญชลีกร พัชราพินิจจัย
1.นาย โสภณ คำลีมัด
2.นาย บุดดี หนูพัด
3.ว่าที่ร้อยตรี ณฐรัช อุตะกุมมา

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม