#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
67.50
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย ธิติพันธ์ ขาวสลับ
2.เด็กชาย นัทธสิทธิ์ ประชุมชัย
3.เด็กชาย ธรานนท์ ถนอมศรี
4.เด็กชาย สิทธิชัย พุฒพันธ์
5.เด็กชาย กฤษณะ ทำเนาว์
6.เด็กชาย วัฒนา ทองทิพย์
1.นาย สัญชัย ปุณประวัติ
2.นาย เกียรติศักดิ์ บุญจริง
3.นาง นิภาพร ปุณประวัติ
2 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
64.00
18
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสว่าง
1.เด็กหญิง สุพิชญา ทะฤทธิ์ชมภู
1.นาง กันย์ชนา อินอักษร
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
69.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา
1.เด็กหญิง กวิดา พิมพ์สมาน
2.เด็กหญิง พรกนก กลอนศรี
3.เด็กหญิง ศิริวิภา กุลมาศ
4.เด็กหญิง วรีรัตน์ ตุ้ยเรือง
5.เด็กหญิง มณฑิตา คำแพงจีน
6.เด็กหญิง รุ้งฟ้า ลิลัน
1.นาย นิวัฒน์ โคตา
2.นาย สุริยา นนทา
4 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
69.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กชาย ธนภูมิ พรมทา
1.นางสาว นวลจันทร์ บุตรโท
5 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
69.00
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง สุทธิดา เกษหงษ์
2.เด็กหญิง ณัฐนันท์ ศรีอินทร์
3.เด็กหญิง สุชญา หาบุดตะ
1.นาง รัชดาภรณ์ ศรีบาง
6 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
60.00
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอรจันทร์วิทยา
1.เด็กชาย ธนกร คำแสนราช
1.นาง นิ่มนวล ใหญ่ยิ่ง
7 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
66.28
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย ชยุต สายสิงห์
2.เด็กชาย สิทธิโชค แพงสารี
1.นาย สุพระไทย กาหลง
8 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
61.00
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กชาย ปฏิมากร บุญเริ่ม
2.เด็กชาย ณัฐสิทธิ์ จันทร์แดง
1.นาย สุรสิทธิ์ นาสารีย์
2.นาย ปัญญา อินองอาจ
9 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
60.00
14
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง ณัฏฐณิชา เสนาภักดิ์
2.เด็กหญิง กัญญาณัฐ ดวงจันทร์
3.เด็กหญิง ศิริลักษณ์ องอาจ
1.นาง สุภาพร ขันตี
2.นาง นิภาพร ปุณประวัติ
10 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
61.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กหญิง เพชรลดา เครือคำ
2.เด็กชาย ณัฐพงศ์ บุตรน้อย
3.เด็กหญิง อัมพิกา โทพันธ์
1.นาง ณรัญชน์ภัส ดาลัยรัชชาธัญสิริ
2.นาง วิสันต์ เส้นสุข
11 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
61.00
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย สิทธิชัย บัวงาม
2.เด็กหญิง กัญญารัตน์ ศรีเมือง
3.เด็กหญิง อาภาพร จันทิมา
1.นาย สมบัติ พูลเพิ่ม
2.นาง จินดา พูลเพิ่ม
12 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
69.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
1.เด็กชาย พงศกร อินทร์พงษ์
2.เด็กชาย ธนทัต ศรีกุล
1.นาย บุญเพียร พุทธวงค์
2.นาย สวาท บุตรวงค์
13 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
66.00
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสังเม็ก
1.เด็กชาย สุธินันท์ เจือพันธ์
2.เด็กชาย ปฏิภาณ ศรีสุพรรณ
1.นาย อภิชาติ พละศักดิ์
2.นาย ธิติพงษ์ ขุขันธิน
14 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
66.00
16
เหรียญทองแดง
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กชาย สิรวิชญ์ ผาสุข
2.เด็กชาย วศิน สืบสา
1.นางสาว ชมพูนุช ทิมา

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม