#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
74.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคกวิทยา
1.เด็กชาย ธีระพงษ์ ไทยนาทม
1.นาง ดอกจาน แก้วพิกุล
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
77.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนมารีย์อุปถัมถ์
1.เด็กหญิง ณัฏฐธิดา สาลีธี
2.เด็กหญิง นภาพร อุ่นพันธ์
1.นาย คงชัย ประจันตะเสน
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
75.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)
1.เด็กหญิง วาสนา เคารพ
2.เด็กหญิง ลาวัลย์ พรพ่วง
1.นาย อัฐวัฒน์ โคสารคุณ
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
75.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขะยูง
1.เด็กหญิง ชมพูนิกข์ เกสรสร้อย
2.เด็กชาย พิษณุ กุลวิลัย
1.นาย ดวงตา บุญชาลี
2.นางสาว ณัฐธิดา ไชยโพธิ์
5 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
76.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)
1.เด็กหญิง พีรดา โพธิ์ขาว
1.นาง เมธาวี ร่มเย็น
6 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
75.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง ณัฏฐณิชา แจ่มเชื้อ
1.นาย ภัทรเดช ทรงกลด
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
75.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขนา
1.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ลาภทวี
2.เด็กหญิง ทิพย์ปราณี โกทา
3.เด็กหญิง พัชรินทร์ มีชัย
4.เด็กหญิง อณัศญา กายชาติ
5.เด็กหญิง ภัทราวดี จินดามณี
6.เด็กหญิง มนัสพร สังข์ทอง
1.นาย ประดิษฐ์ มีดี
2.นางสาว ไพรวัลย์ อ่ำประเสริฐ
3.นาย ประสิทธิ์ เกษบุรมย์
8 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
74.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย ธนาวุฒิ บัวกอ
2.เด็กหญิง อังคณา บัวกอ
3.เด็กหญิง อนุสรา เข็มทอง
1.นาง สุภาพร แก้วทอง
2.นาง นิภาพร ปุณประวัติ
9 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
79.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง สุพิชญา อาสม
2.เด็กหญิง วรัชยา โพธิพันธ์
3.เด็กหญิง ปวีณ์นุช พิมาทัย
1.นาง ภุมริน ตั้งเสริมสิทธิ์
10 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
78.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กชาย สุรชัย งามเจริญ
2.เด็กชาย เกียรติศักดิ์ อินทะพันธ์
1.นาย ปิยวัฒน์ สลับศรี
2.นางสาว ศิริดานันท์ จูมสีมา
11 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
79.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย สุตนันท์ หงษ์คำ
1.นางสาว กาญจนา บุญโสม
12 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
75.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กชาย เทพอัมรินทร์ อองไชย
2.เด็กชาย ธนากร ทองเทพ
3.เด็กชาย ณัฐวุฒิ บัวสด
1.นางสาว นวลจันทร์ บุตรโท
2.นางสาว นิรมล ภูติโส
13 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
74.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กชาย แก้วกล้า แก้วชะอุ่ม
1.นาง นงค์ แสงเดช
14 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
73.50
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด
1.เด็กหญิง กัลยา ธนู
2.เด็กชาย ภัทรดนัย ฝังนิล
1.นางสาว นภัสกานต์ คงทอง
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
77.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กชาย ธนบูรณ์ ตันสิงห์
2.เด็กหญิง กนกอร ธิมาทาน
1.นาง สุภาภรณ์ เรืองสิทธิ์
2.นางสาว นิรมล ภูติโส
16 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
77.10
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กชาย ปิยะพัฒน์ กงล้อม
2.เด็กชาย วรพงษ์ ทองน้อย
1.นางสาว เกษแก้ว น้อยมิ่ง
17 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
72.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กชาย พิเชษฐ์ ทานะมัย
2.เด็กชาย สมชาย นิสวงค์
3.เด็กชาย ณภัทร วันทาพรม
1.นางสาว นวลจันทร์ บุตรโท
2.นาย ปัญญา อินองอาจ
18 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
76.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย ฉันทวัฒน์ เวียงคำ
2.เด็กชาย ธิติกร คำศรี
3.เด็กชาย ไตรภพ โกศล
1.นาง ชิลาลักษ์ นามวงค์
2.นาง เอมอร นนทา
19 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
72.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์
1.เด็กชาย ภานุพงษ์ ทองนาค
1.นางสาว นวลจันทร์ บุตรโท
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
77.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
1.เด็กชาย อดิศักดิ์ กุลหอม
1.นาง บังอร เพริดพราว
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
71.00
20
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข
1.เด็กหญิง สุปราณี ยางงาม
2.เด็กหญิง พิชญาภา วรรณวงค์
1.นาง พรรัชดา คำตัน
2.นาง ศิริลักษณ์ พรมจรรย์
22 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
79.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กชาย พุฒิพงศ์ โพธิพันธ์
1.นาย ทองสุข นิ้วทอง
23 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
77.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง กมลชนก พละมัย
1.นางสาว รุ่งอรุณ โจระสา
24 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
70.00
18
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง สุดาพร ทิพย์สิงห์
1.นาง อำไพ บุญชาลี
25 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
79.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสว่าง
1.เด็กชาย สิรวิชญ์ ธรรมสัตย์
1.นาง กันย์ชนา อินอักษร
26 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
75.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนอรจันทร์วิทยา
1.เด็กหญิง ณัฐกานต์ พละศักดิ์
2.เด็กหญิง มานิตา มีกำปัง
1.นาย วิวัฒน์ ศิลาชัย
27 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
79.14
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง)
1.เด็กหญิง ณัฐจิราภา บุระดาษ
1.นาง หทัยกนก ทองยืน
28 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
77.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กหญิง อลิสา วิลามาศ
2.เด็กหญิง ดารณี สุระชาติ
3.เด็กหญิง พิชญาพร โพธิพันธ์
1.นาย นนทนัตถ์ งามเลิศ
2.นาง วิไล บุญชู
29 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
78.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
1.เด็กชาย นนทพัทร์ อินทรสุขศรี
2.เด็กชาย ชญานนท์ สมพร
1.นางสาว ธัญสุดา ทัพใจหาญ
2.นางสาว นริศรา อ่อนหวาน
30 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
79.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง สุภาวัลย์ แก้ววงศ์ษา
2.เด็กหญิง อรัญญา พรหมเสนา
1.นางสาว รุ่งอรุณ โจระสา
31 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
78.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
1.เด็กหญิง อริชา เพ็งกระจ่าง
2.เด็กหญิง ทรายแก้ว เพ็ชรดี
1.นาง อำไพ บุญชาลี
2.นางสาว คนึงนิตย์ ไชยธรรม

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม