#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
67.00
14
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กชาย ภูวนัน วลัยกาล
2.เด็กชาย ภูวนาถ วลัยกาล
3.เด็กชาย อธิษฐ์ ขาวสลับ
4.เด็กชาย อาทิตย์ ทองสลับ
5.เด็กชาย ภูวเนตร น้ำใจดี
6.เด็กชาย ภูวดล แซ่อึง
1.นาย วิทยา ทองเหลือง
2.นาย ประวิตร ตระกูลวิทยานันท์
3.นาย ไชยยา ดวงแก้ว
2 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
63.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กชาย ธีรภัทร ทำนุ
1.นาง ประยงค์ สายะสมิต
3 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
67.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กชาย เจนภพ ผาสี
2.เด็กหญิง รัตธิยา โททอง
3.เด็กหญิง ณัฐฐินันท์ เกษมสุข
1.นางสาว สุพิศ ทาทอง
2.นางสาว ชิดชนก สนทะยา
4 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
66.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
1.เด็กชาย อรรถพล โพธิ์คำ
2.เด็กหญิง กานต์ทิตา เลาะบุญ
3.เด็กหญิง จิรพัชร อาจพงษา
1.นาง สุวรรณี สุนสาย
5 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
62.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลเบญจมิตร
1.เด็กชาย จารุภัทร เพ็งธรรม
2.เด็กชาย ภูวนาถ โนนสังข์
3.เด็กหญิง วิภาวดี สุขชาติ
1.นางสาว รุ่งระวี พันไชย
6 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
60.00
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กหญิง ชนาภัทร ดวงงอก
1.นางสาว วิภาดา ทองตัน
7 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
66.00
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน
1.เด็กหญิง พรรณปพร คลังภูเขียว
1.นางสาว วรรณิภา พิมาทัย
8 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
60.00
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กชาย เกริกฤทธิ์ แก้วนพคุณ
1.นางสาว วิภาดา ทองตัน
9 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
60.00
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กชาย วีระพล ศรีภักดี
1.นาง กานต์ติมา เวชกามา
10 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
66.74
14
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านคำสะอาด
1.เด็กชาย พีรภาส ไชยสาร
2.เด็กชาย ชัยกฤต สงวนพล
1.นาย ทรงเดช ชิดดี
2.นาย วรวัฒน์ พิลกุล
11 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
60.52
17
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองคับคา
1.เด็กชาย สุธีร์ สากุลา
2.เด็กชาย โสภณ คำมาโฮม
1.นาย กอบชัย โพธินาแค
2.นาย อรรถพล นวลดั้ว
12 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
63.68
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านคำสะอาด
1.เด็กชาย สิรดนัย ศรีคำภา
2.เด็กชาย วัชรพล ถวิลไพร
1.นาย ทรงเดช ชิดดี
2.นาย สุรพงษ์ หลักเพชร
13 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
61.11
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กชาย ขวัญมนัส ยั้งใจ
2.เด็กชาย ทวีศักดิ์ โคตรสมพงษ์
1.นาย อุทัย บุญเต็ม
2.นางสาว ธนิตตา พันธนู
14 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
63.00
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กชาย เกรียงไกร งามทรัพย์
2.เด็กชาย ธนโชติ อารีย์
3.เด็กหญิง นัฐธิกานต์ ยายสถิตย์
1.นาง ประยงค์ สายะสมิต
2.นางสาว นิติยาพร พูลเพิ่ม
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
68.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านคำกลาง
1.เด็กหญิง จิตรทิวา สุวรรณ
2.เด็กหญิง จิรนันท์ สุขวงษ์
3.เด็กหญิง รัติยา พิมพ์ศรีโคตร
1.นาง อารยา พลศรี
2.นาย ธนชัย อุ่นอ้วน
16 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
67.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนโนนคำตื้อจตุราษฎร์วิทยา(โรตารี1)
1.เด็กชาย สุริยา เสนาภักดิ์
1.นาง ศิริรัตน์ ยงทวี
17 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
61.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
1.เด็กหญิง พันธิตา พลซา
2.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ วันดีรัตน์
3.เด็กชาย สุตราชัย หนูอ้น
1.นาง นาทยา ดำลี
2.นาย วีรวัฒน์ ดำลี
18 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
65.50
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กหญิง เพชรสุดา ภาคเพียร
2.เด็กหญิง หนึ่งฤทัย สวายพล
3.เด็กชาย ธีระวัฒน์ บรรเทา
1.นางสาว มาริสา สลัดทุกข์
2.นางสาว วศิรา สายบุตร
19 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
60.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กชาย ดุลยวัต วรดี
2.เด็กชาย เจษฎากร เมยดง
1.นาย อุทัย บุญเต็ม
2.นางสาว ธนิตตา พันธนู
20 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
68.50
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านเขวาธะนัง
1.เด็กหญิง นภสร ลายสันเทียะ
1.นาย ทินกร งามแสง

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม