#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
78.50
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน
1.เด็กชาย ธนโชติ เบ้าคำ
2.เด็กชาย เจตดิลก บุญเลิศ
3.เด็กชาย ธนกร กันสุมาโส
4.เด็กชาย ก้องเกียรติ ไกรษี
5.เด็กชาย กิตตินันท์ บุญมานันท์
6.เด็กชาย จักรภัทร ลูกรัตน์
1.นาย นุทัศน์ กล้าหาญ
2.นาง รำไพ กล้าหาญ
2 การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
79.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสำโรง
1.เด็กชาย ภูลิพัฒน์ ปลั่งกลาง
2.เด็กหญิง จิราภา อุทัยศรี
3.เด็กหญิง ศิรารัตน์ คุ้มภัยรี
1.นางสาว ลดาวัลย์ มั่นจิตร
2.นาง ธัญญรัตน์ บุญลิลา
3 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
70.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กชาย พัชรพล ทุมวงศ์
1.นาย ทองคำ บัวจูม
4 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
78.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง นนตรา บัวโรย
2.เด็กหญิง วิชชุดา วังตะเคน
1.นาย สุดา แก้วกัลยา
2.นางสาว วรพรรณ อ่อนเกษ
5 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
79.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านคำสะอาด
1.เด็กหญิง ณิชกมล วารีหรั่ง
2.เด็กหญิง พิมพ์พิไล โพธิ์ไพร
1.นางสาว พิมลรัตน์ ไชยโคตร
6 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
77.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กชาย ปนิพัฒน์ อวบสำอางค์
2.เด็กชาย ตะวัน บุญเพิ่ม
1.นาง อุรา กรมพะไมย
2.นางสาว สุดา แก้วกัลยา
7 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
78.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กชาย ภูมินทร์ ใจมั่น
2.เด็กหญิง ดลลยา ขันชัย
3.เด็กหญิง ณัฐพร สมคณะ
1.นางสาว จันทิพย์ ถิ่นถาน
2.นางสาว กฤติยา คำเพราะ
8 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
74.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองยาว
1.เด็กหญิง พิชญ์สนันท์ แสงสกุล
2.เด็กหญิง จริยา ไชยโคตร
3.เด็กหญิง เกวลิน กระอาจน์
1.นาย สุนทร กัดกุมภา
2.นางสาว วรณัน บุญสถิตย์
9 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
78.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กหญิง ธนัชชา บุญขันธ์
1.นางสาว นิติยาพร พูลเพิ่ม
10 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
78.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กชาย ธนานนต์ ก้านเกตุ
2.เด็กหญิง ธิดาวรรณ เทพสมพร
3.เด็กชาย บุญหลง วิเศษทักษิณ
1.นาง ประยงค์ สายะสมิต
2.นางสาว นิติยาพร พูลเพิ่ม
11 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
70.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กชาย เศษฐภูมิ อัดโท
2.เด็กชาย เจษฎาภรณ์ คำกิ่ง
1.นางสาว นันทนาภรณ์ ทองไสล
2.นาง ภาณุกา ทุมสิงห์
12 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
76.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กชาย รพีภัทร บุญใหญ่
1.นางสาว นันทนาภรณ์ ทองไสล
13 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
76.25
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย
1.เด็กชาย ณัฐปคัลภ์ แพงคำแดง
2.เด็กหญิง เบญจพร สีมณี
1.นางสาว วิรนุช คำบุญ
2.นางสาว ฐานิศร คำศรี
14 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
73.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กชาย วีรภัทร คำแฝง
2.เด็กหญิง ฐิติวรดา เสียงดี
1.นางสาว นิติยาพร พูลเพิ่ม
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
78.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกุดผักหนามคำน้อย
1.เด็กหญิง ดารารัตน์ สมสาย
2.เด็กชาย วีระยุทธ ดีประสงค์
1.นางสาว วิรนุช คำบุญ
2.นางสาว ฐานิศร คำศรี
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
70.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านดอนเขียว
1.เด็กชาย ณัฐนนท์ ขำอ้น
2.เด็กหญิง สุมิตรา วงจันทะเลียง
1.นาง พัชรี ครองยุติ
2.นาง มยุรี วงจันทะเลียง
17 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
77.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
1.เด็กชาย อาชาไนย ส่องสีโรจน์
2.เด็กชาย วุฒินันท์ ทองคำ
1.นาง สุกัญญา มาตราวงค์
2.นางสาว ปิยฉัตร พงษ์กิ่ง
18 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
77.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กชาย วชิรวิทย์ สุวรรณมิตร
1.นาง ภินันตรา กุลมี
19 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
76.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
1.เด็กชาย ชัยรัตน์ สุวรรณคำ
1.นาย วีรวัฒน์ ดำลี
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
75.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านคำสะอาด
1.เด็กหญิง ศุภลักษณ์ เวชกามา
1.นาย สมบูรณ์ สุมะนา
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
74.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
1.เด็กชาย อิศรานุวัฒน์ แสงสาย
1.นาย วีรวัฒน์ ดำลี
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
79.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านคำสะอาด
1.เด็กหญิง กนกวรรณ แสงสกุล
1.นาย สมบูรณ์ สุมะนา
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
78.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านคำสะอาด
1.นางสาว จิราพร ดีบัวภา
1.นาย สมบูรณ์ สุมะนา
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
74.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านคำสะอาด
1.เด็กหญิง ปาลิตา โยธา
2.เด็กหญิง นภัสวรรณ บุญนอก
1.นาย สมบูรณ์ สุมะนา
2.นางสาว เสาวณีย์ ประดับศรี
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
78.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก
1.เด็กหญิง ทิตาภรณ์ นามวรรค
2.เด็กหญิง รัฐตริยาภรณ์ บัวจูม
1.นาง จำเนียร ชินชัย
2.นาย ทรงเดช ชินชัย
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
73.00
18
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านคำสะอาด
1.เด็กชาย วุฒิพงษ์ ทองสุข
2.เด็กชาย พีรพัฒน์ คำสนอง
1.นาย สมบูรณ์ สุมะนา
2.นาย ทรงเดช ชิดดี
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
79.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านคำกลาง
1.เด็กชาย จิรภาส โสดา
2.เด็กชาย มาวิน ภูพูล
3.เด็กชาย สุรชาติ บุญโสม
1.นาง อารยา พลศรี
2.นาย ธนชัย อุ่นอ้วน
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
75.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านคำสะอาด
1.เด็กชาย กิตติพงษ์ ล้วนศรี
2.เด็กชาย พรเฉลิม จันทราชัย
3.เด็กชาย รณพีร์ สุพอ
1.นาย สมบูรณ์ สุมะนา
2.ว่าที่ร้อยตรี สุรพงษ์ หลักเพชร
29 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
78.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
1.เด็กชาย ฐาปนนท์ แสงใสแก้ว
1.นาง ปิยะนัส บำรุง
30 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
77.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองยาว
1.เด็กชาย เกรียงไกร ผกาศรี
1.นางสาว บังอร ศรีผ่องใส
31 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
71.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองยาว
1.เด็กชาย ปัญญพนต์ นามสุข
1.นางสาว บังอร ศรีผ่องใส
32 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
71.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองยาว
1.เด็กหญิง ปิยพร วงษ์ใหญ่
1.นางสาว บังอร ศรีผ่องใส
33 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
77.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)
1.เด็กหญิง ชนิสรา อินทปัญญา
1.นางสาว สุดา แก้วกัลยา
34 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
70.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กหญิง ณัฏฐธิดา บุญนำ
2.เด็กหญิง ธัญญาลักษ์ นามเวช
3.เด็กชาย ธนพล ชัยภักดี
1.นางสาว สุดารัตน์ เชื้อลี
2.นางสาว สมคิด น้ำจันทร์
35 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
77.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กหญิง ปานชีวา ศรีเมือง
2.เด็กหญิง วิมลณัฐ ทาระจันทร์
3.เด็กหญิง กัญญาณัฐ ไชยสัตย์
1.นาง ประยงค์ สายะสมิต
36 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
71.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
1.เด็กหญิง เบญญาภา สะอาด
2.เด็กหญิง กานต์ธิรา จุลหอม
1.นาง ประยงค์ สายะสมิต
37 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
77.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบักโทน
1.เด็กหญิง วาสนา เสนคำสอน
2.เด็กชาย ณัฐ บุญจันทร์
1.นางสาว พรสุดา สินศิริ
2.นางสาว ณัฐกฤตา เสนคำสอน
38 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
78.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กชาย นันทวุฒิ จันทร์อบ
2.เด็กชาย เจษฎา ญาณแก้ว
1.นางสาว นันทนาภรณ์ ทองไสล
2.นาง ภาณุกา ทุมสิงห์
39 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
74.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่
1.เด็กหญิง ศรีสุดา ทุมแถว
2.เด็กหญิง ขนิษฐา มาระเนตร
1.นางสาว สุภาวดี สายเนตร
2.นางสาว นภัสวรรณ รวมธรรม

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม