#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
84.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
1.เด็กชาย ตะวัน ทองคำสุข
2.เด็กชาย ศุภกร ใยคำ
3.เด็กชาย เทวฤทธิ์ นรเพ็ชร
1.นาย สิทธิศักดิ์ พรมมาสุข
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
90.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
1.เด็กหญิง อารยา สุขวงศ์
2.เด็กหญิง พรพิมล สุขวงศ์
1.นางสาว กิตติยา หันแถลง
2.นาย ไผท คงศรีลา
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
80.00
19
เหรียญทอง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
1.เด็กชาย ปวริศน์ สุขสงวน
2.เด็กหญิง ปริชาติ สุทธวงษ์
1.นางสาว ประธานพร รักชาติ
4 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
1.เด็กหญิง รัตนากร ตั้งมั่น
1.นาง เบญจมาศ อ่อนสาร
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
82.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง วิลาวัลย์ ศิริยาน
2.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ สายราช
3.เด็กหญิง บุญญานุช สิงห์ซอม
4.เด็กหญิง เกษฎาภรณ์ คำโสภา
5.เด็กชาย ศศิธร จันทร์เพ็ชร
6.เด็กชาย ธนพัฒน์ ศรีลาชัย
1.นาย สำอางค์ ทองคำบุตร
2.นางสาว ยุพดี พันธ์เพ็ง
3.นาย นันทวัฒน์ พิสิฐแก้วภากร
6 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
87.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย กรันยภาส เคนโสภา
2.เด็กชาย จตุรวิทย์ วังกชา
1.นางสาว สุภาวดี คลังทรัพย์
2.นางสาว รัชนี ทัดเทียม
7 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
82.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กหญิง ศิริวรรณ ไผ่เลี้ยง
2.เด็กหญิง รัตนาภรณ์ กลิ่นกล่อม
1.นาง ภษมน สุธรรม
2.นาย โกศล ป้องกัน
8 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กหญิง จิรัชญา โคสารคูณ
2.เด็กหญิง ชัญญา บุลา
3.เด็กหญิง ชลนิภา แทนทับ
4.เด็กหญิง ปนัดดา ทองบุตร
5.เด็กชาย ณัฐพนธ์ พรมรักษ์
6.เด็กชาย พีรพัฒน์ สุนะวัง
1.นาย ไพจิตร สิงห์ทอง
2.นาย ธานตวัน กุลบุญญา
9 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
83.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กหญิง ภานุมาศ ตามบุญ
2.เด็กหญิง ผริตา บัวเตย
3.เด็กหญิง ดรัลพร นรินนอก
4.เด็กหญิง ปนัดดา ทองบุตร
5.เด็กหญิง ไหมแก้ว ก้อนทอง
6.เด็กหญิง กานติมา สืบสา
1.นาย ไพจิตร สิงห์ทอง
2.นาย ธานตวัน กุลบุญญา
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง พิมพ์ประกอบ คูหา
2.เด็กหญิง รัตนาวดี โพธิ์ทิพย์
3.เด็กหญิง กำไลหยก มะโนรัตน์
4.เด็กหญิง ชญาดา คูหา
5.เด็กหญิง ปิยะพร ครองใจ
1.นาง นวนสี ทองปั้น
2.นางสาว ลัดดา วงค์ละคร
11 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
91.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กชาย ชิษณุพงศ์ วงศ์ใหญ่
2.เด็กหญิง พิมพ์วิไล ชำนาญยงค์
3.เด็กหญิง ธิดารัตน์ พุทไธสงค์
1.นาย สนอง ใจทน
12 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
80.00
15
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กหญิง อรปรียา สุทธิพงษ์
2.เด็กหญิง จิตรวรรณ ประเสริฐ
3.เด็กหญิง ลิชานันท์ คำแก้ว
1.นาง มยุณี เสนศรี
2.นาง หัทยา ลือกำลัง
13 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
80.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กหญิง พรทิพา มีทรัพย์
2.เด็กหญิง ทิพรัตน์ ไชยตะวงศ์
3.เด็กหญิง จารุวรรณ วิสัชนาม
1.นาง กรวิกา ศิริบูรณ์
2.นาย ตฤณ ทีงาม
14 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
81.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ)
1.เด็กหญิง ชลิตา อินทร์อนันต์
2.เด็กหญิง ศศิวรรณ ไชยบุญมา
1.นาย ปัญญา ผะเดิม
2.นางสาว ภัทรภร พานแก้ว
15 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
92.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง ธนิดา สุขเกษม
2.เด็กหญิง ธนิดา ทาระสาย
1.นางสาว สุภาวดี คลังทรัพย์
2.นาย ดิเรก บุญเริ่ม
16 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
84.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง อัญชลี แก้วกอง
2.เด็กหญิง จิราพร วิเศษ
1.นาย พยุงศักดิ์ มีปัญญา
2.นาย วิชัย ทองแกะ
17 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
89.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส
1.เด็กชาย ภูมิภัทร ทองรส
2.เด็กชาย ชัยอนันต์ จันทิพย์
3.เด็กชาย พัชรพล ทิวงค์
1.นางสาว ลินดา กาทอง
2.นางสาว สุพรรณี สมงาม
18 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
81.00
15
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กหญิง ญาดา ยาเสร็จ
2.เด็กหญิง วริศรา หึมมา
3.เด็กหญิง กัญญารัตน์ ซวงไซ
1.นางสาว กัลยา แถมพันธ์
2.นาง พิมพ์ผกา วงศ์กัญจะนาพัน
19 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
86.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
1.เด็กชาย ศรายุทธ แก้วรักษา
2.เด็กชาย ภานุวัฒน์ สุ่ยหนู
1.ว่าที่ร้อยตรี ปฏิภาณ เสนาพันธ์
20 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
83.00
17
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
1.เด็กหญิง พิมพ์ชนก พูนชัย
2.เด็กหญิง ชนนิภา บานที
1.นางสาว กิตติยา หันแถลง
21 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง ศิริโสภา อินตะพันธ์
2.เด็กหญิง อาริยา อินทร์เหลา
1.นาย วิชัย ทองแกะ
2.นาย พยุงศักดิ์ มีปัญญา
22 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
83.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กหญิง สุนิสา เคียงสันเทียะ
2.เด็กหญิง ประภาพร พรำนัก
1.นาย โกศล ป้องกัน
2.นาง ภษมน สุธรรม
23 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
83.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
1.เด็กหญิง บัณฑิตา จันทราทิพย์
1.นางสาว จินดารัตน์ อ่อนทรวง
24 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ)
1.เด็กหญิง หัทยา สืบสา
1.นาง งามพร วงษ์ษา
25 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
84.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา
1.เด็กหญิง นัชชา บุตรพรม
1.นาง สำรวย ประจันทร์
26 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
84.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง ศิริวรรณ บุราคร
1.นางสาว ลลิตา ปาละทา
27 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
82.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กหญิง ปิยากร เล่งระบำ
1.นาง โสรดา บูรพา
28 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
81.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กหญิง ยอดเงิน ทองบัว
1.นาง จุฑามาศ ทมไพร
29 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
83.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
1.เด็กหญิง นวพร ภูมิลี
2.เด็กหญิง พิรุนพร กังวาลย์
1.นางสาว กวิตา วงษ์พานิชย์
30 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
80.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพรทิพย์
1.เด็กหญิง กฤติมา สันทาลุนัย
2.เด็กหญิง ปวีณ์ธิดา ถวิลบุญ
3.เด็กหญิง พรรวิษา ไกรงาม
1.นาง ไพรินทร์ หวังดี
2.นาง มะลิสา สาระโพธิ์
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
1.เด็กชาย นันทวัฒน์ ริทองปราบ
2.เด็กชาย พลกฤต ลือชา
3.เด็กชาย พีรภาส จันทร์โท
4.เด็กชาย ณัฐพงษ์ แสงสุวรรณ์
5.เด็กชาย สิทธิเดช วันยอด
6.เด็กชาย รัตนะ เกษี
1.ว่าที่ร้อยตรี คมกฤษณ์ วรงค์
2.นาย ไผท คงศรีลา
3.นาย กิตติ ประชัน
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
80.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กชาย อภิชล พรมวันดี
2.เด็กชาย มนตรี ผิวอ่อน
3.เด็กชาย ณัฐวุฒิ เขียวอ่อน
4.เด็กชาย ศิวัฒน์ สายปัญญา
5.เด็กชาย ภควัต สายทองคำ
6.เด็กชาย ศุภกร กงแก้ว
1.นาย พยุงศักดิ์ มีปัญญา
2.นางสาว อรุณ ศรเพชร
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.นาย พลากร แม่นทอง
2.นาย กฤษดา ธุสาวัน
3.นาย จตุชัย ผาลา
4.เด็กชาย ทรงพล ชัยเงิน
5.นาย ภัทรพล แก้วกลม
6.นาย สงกรานต์ เสมามิ่ง
7.เด็กชาย นรวิทย์ แก้วไพรวัน
8.นาย อดิศักดิ์ สิงห์พรหมมี
1.นาย บรรจง ยาตรา
2.นาง นันทิยา ศรีรวัฒน์
3.นาย ธนากร โยธิคาร์
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กชาย อาทิตย์ อภัยศิลา
2.เด็กชาย รัฐพงษ์ สมหวัง
3.เด็กชาย เอกนัฐ อุปไมย์
4.เด็กชาย คงกระพันธ์ ภูเขียว
5.เด็กชาย กิตติศักดิ์ ดีลุน
6.เด็กชาย คมสัน พันอินจ่อง
7.เด็กหญิง ศดานันท ไชยโคตร
8.เด็กหญิง กฤติยา มีพันธ์
1.ว่าที่ร้อยโท สมเชื้อ ยอดสิงห์
2.นาย เพชร ธนที
35 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กชาย คณิต ธงกระโทก
1.นางสาว ปริญดา จันทร์ค้ำ
36 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง จิราภรณ์ ทองทวี
1.นาย ตวงสิทธิ์ คำเคนบ้ง
37 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
85.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กหญิง พัชรธิดา ใสเนตร
2.เด็กหญิง สุดารัตน์ จันทองหลาง
3.เด็กหญิง วราภรณ์ สุริยเลิศ
1.นางสาว วรรณภา คามะทิตย์
2.นาง วิรงรอง สอนสระน้อย
38 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
84.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
1.เด็กหญิง กรานทิพย์ ผลัดศรี
2.เด็กหญิง มาลินี เพิ่มสุข
3.เด็กชาย มงคล ละลง
1.นาย คงศักดิ์ พิศดู
2.นาง สุธนี พิศดู
39 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
80.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กหญิง สุริษา สมหวัง
2.เด็กหญิง สุวรรณนี สมหวัง
3.เด็กหญิง ชาลิสา คุ้มบ้าน
1.นางสาว รัตน์ลดา บุตดาลี
2.นางสาว ผ่องศรี จูมสิมมา
40 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กหญิง ชฎาวรรณ ไพรบึง
2.เด็กชาย ปุณณรัตน์ ดวงอุทัยเอก
1.นาย ตฤณ ทีงาม
2.นาง กรวิกา ศิริบูรณ์
41 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
92.33
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง จิดาภา พลภัย
2.เด็กหญิง ณัฐธิดา ติ่งแสง
3.เด็กหญิง วัชราภรณ์ วงศ์ศาเลิศ
1.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
2.นางสาว นิจจารีย์ แผ่นจันทร์
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
91.75
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง เสาวลักษณ์ แสนยศ
2.เด็กหญิง ปาณิตา อัศวภูมิ
3.เด็กหญิง ณัฐธิดา สีโทน
1.นาง ศศิวรรณ พงษ์ชะอุ่มดี
2.นาง กุหลาบ สีหาพงศ์
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
85.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง รัญชิดา คำภา
2.เด็กหญิง สุนันทา ศิริคำ
3.เด็กหญิง พัชรี บุญปก
1.นาย วิชัย สาสาย
2.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
44 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กชาย บุญตา ชัชวาลย์
2.เด็กชาย บุญชู หวลคนึง
3.เด็กชาย ไตรภพ รัชตะวรรณ
1.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
2.นาย วิชัย สาสาย
45 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง อังคณา โสสว่าง
2.เด็กหญิง ภนิดา ยอดวงศา
1.นาย วิชัย สุทาศรี
2.นาง กาญจนา บุดดาลี
46 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
1.เด็กหญิง ปภัสสร ไกยะฝ่าย
1.นาง กัญภร แถวไธสง
47 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
1.เด็กหญิง แก้วชฎาพร เช่นรัมย์
1.นาง กัญภร แถวไธสง
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
84.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
1.เด็กหญิง ชลธิชา วงษา
2.เด็กหญิง อชิรญา ผ่องภิรมย์
3.เด็กหญิง บุษกร คำผาง
4.เด็กชาย นิธินันท์ สุวรรณชาติ
5.เด็กหญิง จรินทร์ญา กันเทพา
1.นาง จุฬาวรรณ กาเมือง
2.นางสาว ประธานพร รักชาติ
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
88.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง น้ำฟ้า รักเกียรติยศ
2.เด็กหญิง เบญญทิพย์ นิลเพชร
3.เด็กหญิง ชนัญธิดา มีมุ้ย
4.เด็กหญิง นรภัทร สารสุข
5.เด็กหญิง นลินญา ลี้พล
1.นางสาว จำรัส ตั้งมั่น
2.นาย ภานรินทร์ ทองศรี
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
87.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ธนายุทธ สุขอ้วน
2.เด็กหญิง ปภาวรินทร์ เกษแก้ว
3.เด็กชาย ชิษณุพงศ์ แก้วพวง
4.เด็กหญิง ปวีณา แก้วรักษา
5.เด็กหญิง จีระนันท์ บุญโสม
1.นาง พรชนก ชุมคำ
2.นาง วิภาวัลย์ มะปรางก่ำ
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง สุทธิดา เสนาภักดิ์
2.นางสาว จิตาพร ภูมิพัฒน์
3.นางสาว วิไลวรรณ บุญจันทร์
4.นางสาว ธิดารัตน์ ทาคำสุข
5.เด็กหญิง วีรนุช สงทุ่ง
1.นาง นวนสี ทองปั้น
2.นางสาว ลัดดา วงค์ละคร
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
84.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
1.เด็กชาย เมธัส สุทธวงษ์
2.เด็กหญิง รัตนากร นันทศรี
3.เด็กหญิง นิดาพร สีดารักษ์
4.เด็กหญิง มณิการ์ หอมรส
5.เด็กหญิง ณัฐธิดา อ่อนศรี
1.นาง จุฬาวรรณ กาเมือง
2.นางสาว สุกัลยา แสนสุภา
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
92.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กหญิง กรรติมา ปลื้มหอม
1.นาง นิตยาพร พรมมาสุข
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
85.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กชาย สิทธิชัย กระมลรัมย์
1.นางสาว ทิพวรรณ ขันแก้ว
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
91.33
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส
1.เด็กชาย นิรวิทธิ์ สมหวัง
2.เด็กหญิง รุจิรา รักไทย
1.นาย สมคิด ลุนบุดดา
2.นาย วิษณุรักษ์ มีบุญ
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
85.33
16
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
1.เด็กชาย ธนวิชญ์ ทองอ่อน
2.เด็กหญิง พันธิตา เรืองศิริ
1.นางสาว พุธทิดา จันทง
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
90.50
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ใยเมือง
2.เด็กหญิง พรทิพย์ ฮงทอง
1.นางสาว ลัดดา วงค์ละคร
2.นาย ธนากร โยธิคาร์
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
81.25
16
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
1.เด็กหญิง อรอุมา ถาวร
2.เด็กชาย อนุสรณ์ ลิทองปราบ
1.นางสาว นฤมล นามวงษา
59 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กชาย กฤษฎา เมษาดี
2.เด็กชาย สุรนาท สาวันดี
3.เด็กชาย อนุชิต โคบุตร
1.นาย ธานตวัน กุลบุญญา
2.นาย ไพจิตร สิงห์ทอง
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
89.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กหญิง ณิชาภัทร วงษ์แก้ว
2.เด็กหญิง เบญญาภา ทองลือ
3.เด็กหญิง สุวนันท์ หินลิลา
4.เด็กหญิง พัชรินทร์ อนันต์
5.เด็กหญิง ปนัดดา ทองลือ
6.เด็กหญิง ศิรินทรา ใชยบุญทัน
7.เด็กหญิง พัชรินทร์ บุญเต็ม
8.เด็กหญิง วราภรณ์ ไชยโคตร
9.เด็กหญิง จิรัชญา จันไกร
10.เด็กหญิง ฐิติกาล แพงวิเศษ
1.นาง ฐิติรัตน์ พรมสุข
2.นาง บุญสิตา พิมาทัย
3.นางสาว ยุพิน พิชพันธ์
61 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
86.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กชาย ณัฐพล แก้วเขียว
2.เด็กชาย นันทิพัฒน์ พลชัย
3.เด็กชาย ไกรวิชญ์ ระแสนพรหม
1.นาง สุภาภรณ์ มาทอง
2.นาย สถาปณะ มาทอง
62 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
96.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กชาย ปารวัตร โพธิ์เศษ
2.เด็กชาย มังกร วงค์พรม
1.นาย สัมฤทธิ์ คำภา
2.นาย รชยุตม์ สุขชาติ
63 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
82.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ปิยะ อัตพงษ์
2.เด็กชาย ภานุเดช ชนะพล
1.นาง ภัทรวรินทร์ คลองแสนเมือง
2.นาย ชัยวัฒน์ ทบเทิบ
64 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
84.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ธนภูมิ สุดคำภา
2.เด็กชาย เอกพัน จันทรโท
1.นางสาว สุภาวดี คลังทรัพย์
2.นาง สุณิสา บุญดี
65 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
83.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กชาย วรัญญู เล่งระบำ
2.เด็กชาย กฤษนล ชมชื่น
1.นางสาว อุลัยพร สนทยา
2.นางสาว อมรรัตน์ ธนที
66 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
82.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กชาย ณัฐรากรณ์ วิลา
2.เด็กชาย รวิภาส แตะต้อง
3.เด็กชาย รังสรรค์ จันสุด
1.นางสาว กัลยา แถมพันธ์
2.นาง พิมพ์ผกา วงศ์กัญจะนาพัน
67 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
81.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กชาย ธีรภัทร ชะนะพล
2.เด็กชาย คชราช แสงใส
3.เด็กชาย รัตนสุรีย์ อินกรัด
1.นางสาว ยุพิน พิชพันธ์
2.นางสาว อุลัยพร สนทยา
68 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กหญิง จุฑารัตน์ สวัสดี
1.นาย ไพจิตร สิงห์ทอง
69 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
86.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ธีรภัทร จุลแดง
1.นางสาว ยุพดี พันธ์เพ็ง
70 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กชาย โกวิทย์ คำภา
1.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
84.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง จิราพัชร ชมคำ
1.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
84.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง สุมิตรา สายชม
1.นาง อรจันทร์ จิตสำราญ
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
91.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง จริยา โคสา
1.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
88.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ศรศิลป์ชัย พวงนาม
1.นางสาว ยุพดี พันธ์เพ็ง
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง ศิริกานดา สว่างเวียง
1.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
93.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง อริสา ประสิทธิ์
1.นาง อรจันทร์ จิตสำราญ
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
90.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย กิตติพันธ์ จันทร์โท
1.นางสาว ยุพดี พันธ์เพ็ง
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
86.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง อารยา มะลิ
1.นางสาว ยุพดี พันธ์เพ็ง
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
83.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง กรอปแก้ว มีใจ
1.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
80 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
1.เด็กชาย เจตนิพัทธ์ ชัยพิมพา
1.นางสาว กวิตา วงษ์พานิชย์
81 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กหญิง ปิยะรัตน์ ทองวร
1.นางสาว ธันธิวา ศักดิ์พงษ์
82 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กชาย วิชา ผิวหอม
1.นางสาว อุลัยพร สนทยา
83 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
86.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ)
1.เด็กหญิง ขัตติยา คำโสภา
1.นาง จรรยา คำศรี
84 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
84.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
1.เด็กชาย วรเทพ กินรา
1.นางสาว กวิตา วงษ์พานิชย์
85 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
83.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กชาย นันทศักดิ์ วังชัย
1.นาย ธานตวัน กุลบุญญา
86 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กหญิง จารุวรรณ คำศรี
1.นางสาว อุลัยพร สนทยา
87 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย คมกฤช โกรัมย์
1.นางสาว อัญชลี ทองแดง
88 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
84.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กชาย สงกรานต์ ชะมา
1.นางสาว ละอองดาว โคตรบรรดิษ
89 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง ณัฐธิดา ผลอินทร์
2.เด็กหญิง ธีรดา สูงโฮง
3.เด็กหญิง พรทิพย์ เรียนรอบกิจ
4.เด็กหญิง สิริรัตน์ สอนศรี
5.เด็กหญิง ภรณี บุตรวงค์
6.เด็กหญิง พรนภัส ผิวขาว
7.เด็กหญิง สุกัญญา บุญโสม
1.นาง พรชนก ชุมคำ
2.นางสาว ลัดดา วงค์ละคร
3.นาง วิภาวัลย์ มะปรางก่ำ
90 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.นางสาว บุญชู สิงห์ซอม
1.นางสาว วิไลวรรณ บัวแก้ว
91 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
84.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส
1.เด็กหญิง พิมพกานต์ เศษศรี
2.เด็กหญิง ธิติมา เสนาน้อย
1.นางสาว ลินดา กาทอง
2.นางสาว มะลิวัลย์ ชนะศรี
92 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
86.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส
1.เด็กหญิง บัณฑิตา รากทอง
2.เด็กหญิง พัชรวดี อนันต์
1.นางสาว ลินดา กาทอง
2.นางสาว สุพรรณี สมงาม
93 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
81.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง อมรสิริ เขียวค้า
2.เด็กหญิง พลอยไพริน เพชรก้อน
1.นาง วิภาวัลย์ มะปรางก่ำ
2.นางสาว จีระนันท์ เสนาพันธ์
94 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
82.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย กิตติศักดิ์ แก้วรักษา
2.เด็กหญิง พรพิมล พัดทาน
1.นาย ตวงสิทธิ์ คำเคนบ้ง
95 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
80.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กชาย ณรงเกียรติ เสียงดี
2.เด็กหญิง กัลยารัตน์ มะหมัดเหม
1.นางสาว อมรรัตน์ ธนที
2.นางสาว ยุพิน พิชพันธ์
96 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
80.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง ดอกรัก พลับเพลิง
1.นางสาว วิไลวรรณ บัวแก้ว
97 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
85.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ทวีชัย ปล้องอ่อน
2.เด็กชาย ภานุเดช โสแว
3.เด็กชาย รัฐพล สิงห์บุญตา
1.นางสาว จีระนันท์ เสนาพันธ์
2.นางสาว นงคราญ บุญนำ
98 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ขวัญชัย เชาวรักษ์
2.เด็กชาย สุปัญญา จันทร์หอม
3.เด็กชาย ธนศักดิ์ แก่นพุทรา
1.นางสาว วิไลวรรณ บัวแก้ว
2.นางสาว อัญชลี ทองแดง
99 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา
1.เด็กหญิง ศลิษา เตียงตั้ง
1.นาย เดชา พรมมาสุข
100 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
85.50
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
1.เด็กชาย บัญจพล ถาวร
1.นาย สุชาติ เบ็ญจศักดิ์
101 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
1.เด็กชาย อัมรินทร์ สมพงษ์
1.นาย กฤตภพ ณรงค์กนกกร
102 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
82.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กชาย พงศธร สีหานาม
1.นาย มานพ ประเสริฐ
103 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กหญิง ประกายมุก ศรีหาบุตร
1.นางสาว ขนิษฐา พูลเพิ่ม
104 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
87.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กหญิง กัณฐิกา เต็มพิมาย
1.นาง สุภาภรณ์ มาทอง
105 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.นางสาว วิไลวรรณ บุญจันทร์
1.นาง นวนสี ทองปั้น
106 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง นิภาภรณ์ ลาพันธุ์
1.นางสาว ละอองดาว โคตรบรรดิษ
107 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
92.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
1.เด็กหญิง สุรินทร หลายเจริญ
1.นาง ณัฐิยา ชาลี
108 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
84.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส
1.เด็กหญิง สุวรรณษา ตียะศักดานนท์
1.นางสาว สุพรรณี สมงาม
109 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
82.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กชาย ณัฐชัย กงแก้ว
1.นาย แสงเพชร พันธ์คำ
110 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
90.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
1.เด็กหญิง ช่อผกา คำแพง
1.นาง ณัฐิยา ชาลี
111 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
89.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กหญิง ลีลาวดี มะลิต้น
1.นาง สุภาภรณ์ มาทอง
112 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ศิริพล กันยา
1.นางสาว ธนัชภรณ์ บุตรสี
113 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ภูวนัย หงส์คำ
1.นางสาว นฤมล เขื่อนคำ
114 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง ศุภวรรณ พินทา
1.นางสาว ละอองดาว โคตรบรรดิษ
115 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
81.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองตึกห้วยน้ำใส
1.เด็กหญิง สุพรรษา กัลยาพันธ์
1.นางสาว สุพรรณี สมงาม
116 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
80.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กหญิง จุฑาทิพย์ จุลพล
1.นาย พีรัช วันทา
117 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กชาย ศุภฤกษ์ กองจันทร์
2.เด็กชาย ณัฐวุฒิ เบ้าคำ
3.เด็กชาย สิทธิพันธ์ ไชยโคตร
4.เด็กหญิง สุกัญญา อินทนิล
5.เด็กหญิง จงลักษ์ แม่นสุข
1.นาย ทอน แบบอย่าง
2.นาย สามารถ วันศรี
3.นาย พีรัช วันทา
118 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
85.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ)
1.เด็กหญิง สุกัญญา จิตตโคตร
2.เด็กชาย ธนินวัฒน์ ไชยสุข
3.เด็กชาย วชิรวิทย์ วิมาน
1.นาง จรรยา คำศรี
2.นางสาว ภัทรภร พานแก้ว
119 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
95.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กชาย กฤษ ศรีภักดี
2.เด็กหญิง วิลาวัลย์ พรมวันดี
3.เด็กหญิง วิชุดา โพธิ์งาม
1.นาง บัวลา เจริญศรีเมือง
2.นาง บัวกมล กัลยา
120 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
90.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กหญิง ปิยะนันท์ มั่นปี
2.เด็กหญิง ธิดารัตน์ สมบูรณ์ทรัพย์
3.เด็กหญิง ธัญสิริน ผิวจันทร์
1.นาง ดวงตา บุญเหลี่ยม
2.นางสาว ทิพย์สุดา สายไทย
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
93.60
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
1.เด็กหญิง ปิยนุช เป้ยแย้ม
2.เด็กหญิง กัลยรัตน์ รุ่งเรือง
3.เด็กหญิง ฟาริดา สารีพันธ์
1.นาง ผ่องพัน สิงห์โคตร
2.นาง รัฐพร สุระภา
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
81.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
1.เด็กหญิง จินห์นิภา สุทธิสิน
2.เด็กหญิง เจษฎาภรณ์ อุ่นอ่อน
3.เด็กชาย ปรุฬห์ สุขสงวน
1.นางสาว สุกัลยา แสนสุภา
2.นาง จุฬาวรรณ กาเมือง
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
1.เด็กหญิง สุธาวัลย์ ทาทอง
2.เด็กหญิง ธนพร ปัสสาสุ
3.เด็กหญิง ธนพรรณ ปัสสาสุ
1.นาย กฤษฏิพงษ์ สิงห์โคตร
2.นาง รัตติยา วรวิเศษ
124 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง รสสุคนธ์ อินทรชูวงค์
1.นางสาว วิไลวรรณ บัวแก้ว
125 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ ทาคำสุข
1.นาย ชัยวัฒน์ ทบเทิบ
126 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
90.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กหญิง ฑิฆัมพร พลภัย
1.นางสาว ละอองดาว โคตรบรรดิษ
127 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
1.เด็กหญิง วรรณภา ตาดำ
2.เด็กหญิง กิ่งตา สุทธวงษ์
3.เด็กหญิง นันท์นภัส สุทธวงษ์
1.นางสาว ประไพภรณ์ ปัญญา
2.นาง กิตติยา กะทิศาสตร์
128 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
80.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพรทิพย์
1.เด็กชาย พิตรพิบูล นวลแย้ม
2.เด็กชาย กฤษดากร โกษาสิริ
3.เด็กหญิง มีชยา คำแสนราช
1.นาย ภานรินทร์ ทองศรี
2.นางสาว แพรวพรรณ พิณทอง
129 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
84.40
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กหญิง ศิรัญญา วันศรี
1.นาง มนธีรวรรณ อินทร์ขาว
130 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
84.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย
1.เด็กหญิง ดอกฝ้าย สุนันท์
1.นาย เฉลิมพล รักษาภักดี
131 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
80.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กชาย ขวัญชัย จันทะไข่สร
1.นาง นฤมล ศรีทา
132 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
80.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
1.เด็กชาย ภานุวัฒ์ ยอดพงษ์ษา
1.นาย ศรัณยพัชร์ วงศ์กัญจะนาพัน
133 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
91.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กหญิง ต้นข้าว ยิ่งชาติ
2.เด็กหญิง พิติพร สืบสา
3.เด็กหญิง วิภารัตน์ กลไกล
4.เด็กหญิง สกุณา สงสาร
5.เด็กหญิง ชญานิษฐ์ ยิ่งชาติ
6.เด็กหญิง สุดาวรรณ มาทอง
7.เด็กหญิง สุธินันท์ ยิ่งชาติ
8.เด็กหญิง ชลดา บุดดาลี
9.เด็กหญิง วาสนา ทัดเทียม
10.เด็กหญิง ช่อทิพย์ ไชยตะวงศ์
1.นาง สุธิดา โสดาโคตร
2.นาง สุภาภรณ์ มาทอง
3.นาย สถาปณะ มาทอง
134 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กหญิง กรรณิกา สลับหมุน
2.เด็กหญิง อุษา มาทอง
3.เด็กหญิง อรสา ทองลอย
4.เด็กหญิง อาริษา ประพันธ์
5.เด็กหญิง สุรารักษ์ พันธุรัตน์
6.เด็กหญิง เปรมชนัน เรเรือง
7.เด็กหญิง คำแก้ว มั่นอาษา
8.เด็กหญิง อรวรรณ ติงสะ
9.เด็กหญิง บัวทอง ไพรบึง
10.เด็กหญิง บุณยานุช มีศรี
1.นาง สุภาภรณ์ มาทอง
2.นาง สุธิดา โสดาโคตร
3.นาย สถาปณะ มาทอง
135 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กชาย ธีรพัฒน์ ระดวง
2.เด็กชาย คงฤทธิ์ มีบุญ
1.นาย วิสิทธิ์ คมใส
2.นาง เย็นฤดี ยศวิจิตร
136 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
80.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง พิมพ์ผกา ธรรมวงค์
2.เด็กหญิง สุภาพร พันธ์สุโพธิ์
1.นาย บรรจง ยาตรา
2.นาง พรประภัสสร์ ศรชัย
137 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กชาย อภิรัตน์ วันทะวี
2.เด็กชาย สถาพร โมลิดา
1.นาย ไพจิตร สิงห์ทอง
2.นาย ธานตวัน กุลบุญญา
138 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ไชยา บุญสาร
2.เด็กชาย ณัฐพล สุริยา
1.นางสาว สุภาวดี คลังทรัพย์
2.นางสาว รัชนี ทัดเทียม
139 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
82.63
12
เหรียญทอง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
1.เด็กหญิง อวิกา ไชยพล
1.นาง จุฬาวรรณ กาเมือง
140 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
80.59
15
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กชาย ศิริวัฒน์ ปัทมะ
1.นาง นิตยาพร พรมมาสุข
141 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
82.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กหญิง สุทธิดา เทพตาแสง
1.นาย สมยศ รัชตะวรรณ
142 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
83.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ)
1.เด็กชาย ศิริปัญญา โคสัย
2.เด็กชาย คณนาถ โลหา
1.นาย ปัญญา ผะเดิม
2.นาง อรพรรณ โคสัย
143 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
88.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กหญิง อัจฉราพร ไผ่เลี้ยง
2.เด็กหญิง น้ำฝน คบทองหลาง
3.เด็กหญิง พรพรหม วาที
4.เด็กหญิง บุญตา ระนา
5.เด็กหญิง วริศรา ศรีเอิบ
6.เด็กหญิง ภัทราภรณ์ คำสีทา
7.เด็กหญิง พัชรินทร์ แจ่มเชื้อ
8.เด็กหญิง อัมพิกา ติจะนา
9.เด็กหญิง สีทอง อินทรีย์
10.เด็กหญิง จิรภัทร์ เกินเกริก
1.นางสาว กมลทิพย์ คาดหมาย
2.นาง กชพรรณ ศรไชย
3.นาง อมร กมล
144 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
85.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กชาย จิราวัฒน์ มะลิต้น
2.เด็กหญิง รินดา มะลิต้น
3.เด็กหญิง ณัฐนิชา ลาพันธ์
4.เด็กหญิง ธิดารัตน์ เหลืองกระโทก
5.เด็กหญิง นันทรัตน์ ตั้งมั่น
6.เด็กหญิง วิลัยลักษณ์ ปัตเนตร
7.เด็กหญิง วันวิสา มาทอง
8.เด็กหญิง แก้วตา มีศรี
9.เด็กหญิง รุธิรา สมใจ
10.เด็กหญิง วราภรณ์ ทองพระธรรม
1.นาย บุญญาต ภักดีพงษ์
2.นาง กองแพง ภักดีพงษ์
3.นาง สุธิดา โสดาโคตร
145 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ ศรีสวัสดิ์
2.เด็กชาย สุริยา ก้านเกตุ
1.นาง ณภัชนันท์ สีกะชา
2.นาย ไผท คงศรีลา
146 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
83.70
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.นาย สุรชัย วงศ์ใหญ่
2.นาย อนุชิต พิมพงษ์
1.นาง ภัทรวรินทร์ คลองแสนเมือง
2.นาย ชัยวัฒน์ ทบเทิบ
147 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
96.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง นฤมล คูณสุข
2.เด็กหญิง วิภาดา มีใจ
1.นาง ศศิวรรณ พงษ์ชะอุ่มดี
148 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
91.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
1.เด็กหญิง ณิชกานต์ พวงจำปา
2.เด็กหญิง อัญญาณี สีดา
1.นางสาว จรัญญา แผ่นแก้ว
149 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
88.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนแสนคำ-หนองศาลา
1.เด็กหญิง กชพร แหวนหล่อ
2.เด็กหญิง ชยิสรา พูนวิลัย
1.นางสาว ทิพย์สุดา นาราสา
2.นางสาว รติพร หินคำ
150 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กชาย นนท์ทวัส สุพรรณเมือง
2.เด็กชาย โกเมนทร์ เทนสุนา
1.นาย นิติภูมิ บุญพา
2.นาย วีระชัย บุญนำ
151 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย ฉัตรมงคล อรินทรศรี
2.เด็กชาย อนุวัฒน์ บุตรดาวงศ์
3.เด็กชาย ธรรมรัตน์ สะลีสัง
4.เด็กชาย ณัฐพล ดวงดาว
5.เด็กชาย กิตติภณ เมฆไทยสงค์
6.เด็กชาย นันทพงษ์ ภูการ
7.เด็กชาย วรเทพ พุ่มเกษี
8.เด็กชาย ณฐพัฒน์ ดวนใหญ่
1.นาง หัทญณี สารบูรณ์
2.นางสาว สุวรรณา ดวงแก้ว
3.นางสาว วิลัยลักษ์ แจบไธสง

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม