#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
63.00
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กชาย พรชัย สุวรรณ
2.เด็กชาย จารุวัฒน์ ฝังนิล
3.เด็กชาย ชาญเดช พลค้า
1.นาง อนงค์ ปรารมย์
2.นาง สุธิดา โสดาโคตร
2 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
67.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย
1.เด็กหญิง สุณีญาพร จันสีดา
1.นาย เฉลิมพล รักษาภักดี
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
64.50
18
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย
1.เด็กหญิง สุมินตรา ไชยโคตร
2.เด็กหญิง ชลิตวรรณ ใยแสง
3.เด็กหญิง นานา จำปา
4.เด็กหญิง ดวงกมล เสียงใส
5.เด็กหญิง เบญจวรรณ ลีจาด
6.เด็กชาย ธนวัฒน์ สีหาบุตร
1.นาย ทองคำ จุลเหลา
2.นาย เฉลิมพล รักษาภักดี
3.นางสาว สุระศา สังข์แก้ว
4 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
60.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
1.เด็กชาย กิตติคุณ สายทอง
2.เด็กหญิง วรรณภา วรรณขาม
3.เด็กหญิง สุธาศิณี เสาคำ
1.นาง รัฐพร สุระภา
5 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
62.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
1.เด็กหญิง นันธิญา พันศิริ
2.เด็กชาย มงคล พรมมา
3.เด็กหญิง กุลณัฐชา สาคร
1.นางสาว พรพรรณ์ พันแก่น
6 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
66.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กชาย พีระเชษฐ์ บุสดี
1.นาง กุหลาบ สีหาพงศ์
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
61.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง กฤติมา อุริวงค์
2.เด็กหญิง ศิริวรรณ พานพบ
3.เด็กหญิง ศรุตา โคสัย
4.เด็กหญิง ศิรัญญา ศรีหา
5.เด็กหญิง ลัดดาวรรณ พิมชัย
1.นาย นพรัตน์ กินรา
2.นาย สุรพร ศรีสะอาด
8 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
60.00
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่
1.เด็กหญิง วาสนา ศรีวงศ์
2.เด็กหญิง วัชรีพร เจริญสุข
1.นาย วิสิทธิ์ คมใส
2.นาง เย็นฤดี ยศวิจิตร
9 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
64.00
19
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
1.เด็กหญิง ดวงตา กุนรา
2.เด็กชาย ทศพร สุคะตะ
1.นางสาว กวิตา วงษ์พานิชย์
10 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
60.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง สไบทิพย์ ทองปลิว
2.เด็กหญิง หยดน้ำ กงแก้ว
1.นาย ดิเรก บุญเริ่ม
2.นางสาว นฤมล เขื่อนคำ

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม