#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
70.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กชาย สรชัยณรงณ์ มีพันธ์
1.นาง โสรดา บูรพา
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
77.00
18
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง สิราวรรณ มีใจ
2.เด็กหญิง สุฑัตตา จันทอง
1.นาย นฤพล เชื้อทอง
2.นาย นพรัตน์ กินรา
3 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
75.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเสาธงชัย
1.เด็กหญิง แก้วจรัสพร เช่นรัมย์
2.เด็กหญิง ฑิฆัมพร อุทสาร
3.เด็กหญิง พุทธรักษา ถาวร
1.นาย ธีรพงษ์ สีกะชา
2.นาง ณภัชนันท์ สีกะสา
4 การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
76.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กหญิง ปณิตา ประสิทธิ์เตชานนท์
2.เด็กหญิง วงศกรวรรณ มั่นชาติ
3.เด็กหญิง บุญทรัพย์ อาจภักดี
1.นาง อนงค์ ปรารมย์
2.นาง สุธิดา โสดาโคตร
5 การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
73.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
1.เด็กหญิง พิมพ์ชนก ไม้น้อย
2.เด็กหญิง กชกร สุพงษ์
3.เด็กชาย ตนุพัฒน์ ฐานันท์พงษ์
1.นาง ณพัฐอร คำเสน
6 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
79.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านด่าน
1.นาย ปริวัฒน์ มะโนชาติ
1.นาง จุฑามาศ ทมไพร
7 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
77.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง จารุวรรณ สายปัญญา
1.นาง นวนสี ทองปั้น
8 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
74.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
1.เด็กหญิง สาริศา ทองคำพิมพ์
1.นางสาว ประไพภรณ์ ปัญญา
9 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
73.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
1.เด็กหญิง ธาริณี มณีนิล
1.นางสาว กวิตา วงษ์พานิชย์
10 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
76.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง รัตนาวดี โพธิ์ทิพ
1.นาง นวนสี ทองปั้น
11 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
74.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 27
1.เด็กหญิง กิ่งตา สุทธวงษ์
2.เด็กหญิง ลักษณีวรรณ พรมชาติ
1.นางสาว ประไพภรณ์ ปัญญา
12 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
78.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.นางสาว ประภัสรา โสแว
2.นางสาว จิตราพร ภูมิพัฒน์
1.นาง นวนสี ทองปั้น
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
78.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง จัณจุฑามาศ ตั้งมั่น
2.เด็กหญิง กุสุมา ร่วมทรัพย์
3.เด็กหญิง ปริญญา หงษ์สา
4.เด็กหญิง ปิ่นมณี วิชัยโย
5.เด็กชาย กรวิชญ์ ปัญญาแก้ว
6.เด็กหญิง ธิดารัตน์ ดวงเนตร
7.เด็กหญิง อโนมา ศรีชาทุม
8.เด็กหญิง วนิสา ปรียานภาพงษ์
9.เด็กหญิง ธนิสร พูลสุข
10.เด็กหญิง กัลย์สุดา ศรีมันตะ
1.นาง ศศิวรรณ พงษ์ชะอุ่มดี
2.นาย ภานรินทร์ ทองศรี
3.นาย สุรพร ศรีสะอาด
14 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
79.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กชาย เอกรินทร์ ยาเคน
2.เด็กชาย สัมฤทธิ์ กงแก้ว
3.เด็กหญิง อชิตะ ก้อนทอง
1.นางสาว วรรณภา คามะทิตย์
2.นาง วิรงรอง สอนสระน้อย
15 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
79.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ กุลโสภา
2.เด็กชาย วุฒิพงษ์ โพสาธิ
3.เด็กชาย ภควัต บริจันทร์
1.นางสาว นิจจารีย์ แผ่นจันทร์
2.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
16 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
78.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
1.เด็กชาย กิิตติศักดิ์ สีดา
1.นางสาว จรัญญา แผ่นแก้ว
17 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
70.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.นาย นิวัฒนา รัตนะ
1.นางสาว รัชนี ทัดเทียม
18 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
76.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
1.เด็กหญิง อรัญญา พาโยพัด
2.เด็กชาย นิธิศ ผลัดศรี
1.นางสาว พรพรรณ์ พันแก่น
2.นางสาว พุธทิดา จันทง
19 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
74.25
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านรุ่งอรุณ(ทบ)
1.เด็กชาย จิระศักดิ์ จันทะนา
2.เด็กหญิง อลิตา โสดาโคตร
1.นาง อรพรรณ โคสัย
2.นาง จรรยา คำศรี
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
74.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง ภาริดา ส่งเสริม
2.เด็กหญิง จิณห์วรา คำโสภา
3.เด็กชาย ธนพนธ์ ตัวสง่า
4.เด็กหญิง ภัทราวดี บุญจูง
5.เด็กหญิง ชฎาภรณ์ คำโสภา
1.นาย ภานรินทร์ ทองศรี
2.นางสาว จำรัส ตั้งมั่น
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
77.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
1.เด็กหญิง ลีลาวดี สรสิทธิ์
2.เด็กหญิง กชกร สุพงษ์
3.เด็กหญิง กรานต์ทิพย์ ผลัดศรี
4.เด็กหญิง จีรนันท์ ทองภูธรณ์
5.เด็กหญิง ปวีณา ทองอ่อน
1.นาง สุธนี พิศดู
2.นาย คงศักดิ์ พิศดู
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
78.33
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย สมุทร วรรทวี
2.เด็กหญิง นันทิชา ชบา
1.นางสาว ธนัชภรณ์ บุตรสี
2.นาย นันทวัฒน์ พิสิฐแก้วภากร
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
78.33
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กชาย จิรวัฒน์ บุญเกิด
2.เด็กหญิง นิชาลิณี ศรีคำภา
1.นาย ถนัด ดำพะธิก
2.นางสาว สุนิสา ก้อนทอง
24 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
73.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม
1.เด็กหญิง นันธิญา พันศิริ
2.เด็กหญิง แพรวนภา มีศรี
3.เด็กหญิง กนกวรรณ เข็มพันธ์
1.นางสาว พรพรรณ์ พันแก่น
25 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
78.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กชาย รินณภัทร โพธิ์ขาว
1.นางสาว อมรรัตน์ ธนที
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
76.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก
1.เด็กชาย รพีพัฒน์ พุทธะ
1.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
75.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กหญิง อัญชลีพร หนองม่วง
1.นาย ธานตวัน กุลบุญญา
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
76.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ศิริบูรณ์
2.เด็กชาย ภูวดล โนนกัลยา
1.นาง วิภาวัลย์ มะปรางก่ำ
2.นางสาว สุนิชญา พื้นผา
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
78.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง พรทิพา ชมหมี
2.เด็กหญิง กัญญาณัฐ ติจะนา
3.เด็กหญิง สุพรรษา ชนะพล
1.นาย วุฒินันต์ นิยม
2.นาง จิตติญา ศรีจันทร์
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
77.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ภูวเดช แฟนไธสง
2.เด็กชาย วรวุฒิ คำสะ
3.เด็กชาย พีรพัฒน์ ภาชา
1.นางสาว จีระนันท์ เสนาพันธ์
2.นางสาว ยุพดี พันธ์เพ็ง
31 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
75.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิริ
1.เด็กชาย ปัณณวิชญ์ ศรีทา
1.นาง สุวิมล กุมพันธ์
32 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
75.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กชาย ทัศพล ชันษา
1.นาง นฤมล ศรีทา
33 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
73.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กหญิง วนิดา สำลี
1.นาย นิติภูมิ บุญพา
34 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
73.00
18
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านด่าน
1.เด็กชาย ภูวเนตร ศรเดช
2.เด็กชาย อรรถพร แก้วไทรดวง
3.เด็กชาย ณัฐพงษ์ ศรีสวย
1.นาง ณัฐรินี ยาตรา
2.นาง กชพรรณ ศรไชย
35 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
76.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ณัฐพงศ์ พันธิมาศ
1.นาง นางอิสราภรณ์ แก้วคำสอน
36 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
75.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูมิซรอล
1.เด็กหญิง ฐิติภา หาญชนะ
2.เด็กหญิง ปภาวรินทร์ เพชรดี
3.เด็กหญิง มาริษา วงษ์ปัตตา
1.นาง ศศิวรรณ พงษ์ชะอุ่มดี
2.นาง กุหลาบ สีหาพงศ์
37 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
73.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาแท่น
1.เด็กหญิง อังคณา บุญโสม
2.เด็กหญิง สุธิมา ไชยโคตร
3.เด็กหญิง วรรณวิภา ทองฮวด
1.นาง โสรดา บูรพา
2.นางสาว เฟื้องฟ้า ศรีชมภู
38 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
72.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กชาย สักกรินทร์ คำมา
2.เด็กชาย นภดล ภูนุพา
1.นางสาว กัลยา แถมพันธ์
2.นางสาว อุไรวรรณ ปางสุข
39 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
75.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
1.เด็กหญิง อรดี บริหาร
2.เด็กหญิง อภิญญารัตน์ หอมจันทร์
1.นางสาว จรัญญา แผ่นแก้ว
40 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
79.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
1.เด็กหญิง พิมลภา สานนท์
2.เด็กหญิง จิราวรรณ เทนสุนา
1.นาย นิติภูมิ บุญพา
2.นาย วีระชัย บุญนำ
41 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
72.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านบึงมะลู
1.เด็กหญิง อุมากร สีบัวคำ
2.เด็กชาย ณัฐวุฒิ วันพงษ์
1.นางสาว กัลยา แถมพันธ์
2.นาง พิมพ์ผกา วงศ์กัญจะนาพัน

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม