#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
65.00
14
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
1.เด็กหญิง วัลธิชา พันธ์บุปผา
1.นาง สุจิตร นามบุตร
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
68.00
14
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กชาย สุริยะ ดารา
2.เด็กหญิง ธันวพร ดาราศาสตร์
3.เด็กชาย ทัศนัย การะเกตุ
4.เด็กชาย คมสันต์ วงษาลุน
5.เด็กชาย พัชรพล วันเจริญ
6.เด็กหญิง อินฟ้า กิ่งแก้ว
1.นาง ดวงเนตร ลาสิงหาญ
2.นางสาว ธนอมร จรรยากรณ์
3.นางสาว สิริกร ประจันทร์
3 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
68.00
16
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ คุมมินทร์
1.นาง วงรัตน์ ดีนันท์
4 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
62.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง ณัฐนิชา ผาสีดา
2.เด็กหญิง ประพิชญา เสียงเสนาะ
3.เด็กหญิง ธารสาดา โพธิ์สารจันทร์
1.นาย เฉลียว ศิริพันธ์
5 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
67.00
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กชาย สถาพร สิมาวัน
2.เด็กชาย ธีรศักดิ์ บุตรดีแพง
1.นาง ภาณิชา อัมภรัตน์
2.นางสาว พรรณพร ดวงคำ
6 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
67.00
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
1.เด็กชาย จิรพัฒน์ พรมมาโฮม
1.นาง พรพิมล วงนามเถาว์
7 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
67.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง รัตนาวดี นาคยอง
1.นางสาว รัตนา ชูชื่น
8 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
65.30
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านชำม่วง
1.เด็กชาย ธนกฤต พรหมชาติ
2.เด็กชาย พงศกร บุญเพ็ง
1.นาย ชูสกุล คำขาว
2.นาง มยุรี สมานพันธ์
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
69.00
18
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กหญิง นภัสสร มีพันธ์
1.นาย ทองสุข แถมศิริ
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
66.00
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กชาย ระภีพัฒน์ เมาหวล
2.เด็กชาย บูรพา นิโรรัมย์
3.เด็กชาย ธนกฤต ศิลาคำ
1.นาย ธนารักษ์ เพ็ชรเนตร
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
61.00
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
1.เด็กชาย เทวราช แทนหอม
2.เด็กชาย อนุชา พรมอ่อน
3.เด็กหญิง อรทัย สิมลี
1.นาง ยุภาวดี ชาญศรี
2.นางสาว นันทิดา โพธิสาร
12 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
67.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านปะทาย
1.เด็กชาย กฤษดา แพงทรัพย์
1.นางสาว ปริยชาต สาวันดี
13 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
64.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง นิชาภา นาคชัย
2.เด็กหญิง วรกานต์ มิ่งเมือง
3.เด็กหญิง วัชรินทร์ เขียนบุตร
1.นาย วรรณสิงห์ ค่ำคูณ
2.นางสาว รสลิน ธีระบุตร
14 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
64.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)
1.เด็กชาย จิรศักดิ์ สำรส
2.เด็กชาย สิงหา ศิลาคำ
1.นาย บัญญัติ ลาภบุญ
2.นาย สมพล นุริตานนท์
15 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
63.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
1.เด็กหญิง วัชรี ศิลาคำ
2.เด็กหญิง จันทร์ธิดา ศรีหาบุตร
1.นาย สาทิศ ศิริวงษ์
16 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
60.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง จีระนันท์ ศิลาคำ
2.เด็กหญิง ชัชฎาภรณ์ จอมคำ
1.นางสาว วิไลวรรณ คำมุงคุล
17 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
69.00
17
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง นงนภัส หาญชัย
2.เด็กชาย ธีรวัฒน์ กายชาติ
1.นาง ฤทัย คำโท
18 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
68.00
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
1.เด็กหญิง ณัฎฐากรณ์ แก้วพิลา
2.เด็กหญิง ชนชนก จำนิล
1.นาง นฤมนต์ ปูพะมูล
2.นางสาว รุ่งฤดี ปูพะมูล

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม