#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
72.00
20
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง อนันตะญา อัตพงษ์
2.เด็กหญิง ปภัทสรณ์ กุมภวงค์
1.นาง มานิดา ชิดดี
2.นาย อรรถพล สืบบุญ
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
75.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
1.เด็กหญิง สุกัญญา บุญมานันท์
2.เด็กหญิง พรชิดา ตรีสา
3.เด็กหญิง พิมมาดา พันธ์บุปผา
1.นาง บุญสูง วงนามเถาว์
2.นาง สุจิตร นามบุตร
3 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
74.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
1.เด็กชาย อนุภัทร มีรัมย์
1.นาง พรพิมล วงนามเถาว์
4 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
73.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย
1.เด็กหญิง สุทัศนวรรณ กลมไธสง
1.นางสาว ธันยพร แหวนวงษ์
5 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
77.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กหญิง กานต์สิริ ประสงค์
1.นางสาว ราตรี ไตรภพ
6 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
73.00
18
เหรียญเงิน
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กหญิง ชมพูนุช คำโฮม
1.นางสาว ราตรี ไตรภพ
7 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
79.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านปะทาย
1.เด็กหญิง พัชรินทร์ สีมี
1.นาง อรทัย กองสิน
8 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
76.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านละลายมีชัย
1.เด็กหญิง สินีนาฏ นามชาติ
1.นาง บุญตา ดวนสันเทียะ
9 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
78.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านชำม่วง
1.เด็กหญิง ภัณฑิรา นะวะคำ
2.เด็กหญิง มัลลิกา ธารา
1.นาง วันทา ศรีตระกูลรักษ์
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
77.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านชำม่วง
1.เด็กชาย อนวรรธน์ พิมพ์จันทร์
2.เด็กชาย อชิตพล บุญขันธ์
3.เด็กชาย วรรณชัย โม่บุตร
4.เด็กชาย ธีรศักดิ์ ไชยนิล
5.เด็กชาย อัฎติยากรณ์ พะวัง
6.เด็กชาย ทรงสิทธิ์ กิ่งวิชิต
1.นาย ชูสกุล คำขาว
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
74.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง ญานิกา ผลาพร
2.เด็กหญิง พรประภา พวงลอย
3.เด็กหญิง รัตนาภรณ์ บุระกรณ์
4.เด็กหญิง ปาริฉัตร พรมพวง
5.เด็กหญิง วิชาดา ยิ่งชาติ
6.เด็กหญิง พิชญาภรณ์ แสงแก้ว
1.นาย กีรศักดิ์ เสาว์ปา
2.นาย ประยงค์ วิชาดี
3.นาย นิวัฒน์ รูปใหญ่
12 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
71.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กหญิง อัญญาณี วรรณทุมมา
1.นางสาว อุไรวรรณ สิงห์ทอง
13 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
70.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
1.เด็กชาย อานุภาพ ขาวพรวน
1.นาง เฉลิมพันธ์ พวงศรี
14 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
70.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กชาย อภิวิชญ์ โภคพันธ์
2.เด็กชาย พรหมพิริยะ บุญมา
3.เด็กหญิง ธันยาพร เนียมพันธ์
1.นาง วิไลวรรณ หอนตะคุ
15 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
76.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง อัมพิกา ดาราศาสตร์
2.เด็กหญิง วานิสสา ป้องคำสิงห์
3.เด็กหญิง อรพิมล เท่าสิงห์
1.นาง ภาณิชา อัมภรัตน์
2.นางสาว พรรณพร ดวงคำ
16 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
78.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กหญิง ชัญญานุช นิเดชชัย
1.นาง พรรณปวีย์ สาระพันธ์
17 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
76.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
1.เด็กหญิง ชมพูนุช พันธ์ุเจริญ
1.นาง นุชนาถ พิมอักษร
18 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
77.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านร่องตาซุน
1.เด็กชาย เจษฎาภรณ์ อรรคบุตร
2.เด็กหญิง ชลินดา ครองพันธ์
1.นาง มยุรี ภักเกลี้ยง
2.นางสาว สุเพ็ญพร ผาสุก
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
76.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนเปือย
1.เด็กชาย จักรินทร์ รอบรู้
2.เด็กชาย ภาณุพงษ์ เครือแก้ว
3.เด็กชาย ไชยเฉลิม นิลเนตร
4.เด็กชาย พิทยา ยุทธพันธ์
5.เด็กชาย จิรวัฒน์ จินาวัลย์
1.นาย เหรียญทอง ท้าวมา
2.นาง สมลักษณ์ วรรณเวช
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
74.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
1.เด็กหญิง กัญญารัตน์ ภาระเวช
1.นาง เฉลิมพันธ์ พวงศรี
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
77.33
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
1.เด็กชาย นภัสกร คูณผล
2.เด็กหญิง ธนพร พูนแก้ว
1.นาง นิรันดร โภคพันธ์
2.นาง ละอองจิตร ศรีมันตะ
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
70.33
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กชาย สิทธิพล วันสุข
2.เด็กหญิง ภัทราวดี คุมมินทร์
1.นางสาว เกศริน จอมคำ
2.นาง เสวียน ไชยปัญญา
23 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
78.16
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
1.เด็กชาย ฉัตรโชค โภคพันธ์
2.เด็กชาย ชัยวัฒน์ จันทร์รอด
1.นาย ทรงฉัตร บุญเสริม
24 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
78.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กชาย ธีรวัฒน์ นาคชาติ
2.เด็กชาย สตยา ลาพันธ์
3.เด็กชาย สิทธิพล น้ำแย้ม
1.นาย ทองสุข แถมศิริ
2.นาง ศรีไพล แถมศิริ
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
77.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กหญิง ปิณิดา วันศรี
1.นาย ทองสุข แถมศิริ
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
74.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านปะทาย
1.เด็กหญิง ณัฐริรีย์ ศรีระทัด
1.นาง จารุวรรณ์ เลิศศรี
27 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
79.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กหญิง ศิรภัสสร ศรีดาเลิศ
1.นางสาว ผจงจิต โทวาท
28 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
78.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กหญิง อัญญาณี วรรณทุมมา
1.นางสาว อุไรวรรณ สิงห์ทอง
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
79.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง จิราวรรณ แก้วทำ
2.เด็กหญิง นิภารัตน์ ภาสุดา
1.นาง จุฬารัตน์ ทาราศรี
2.นาย อนุวัฒน์ ดาวจันทร์
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
73.00
18
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
1.เด็กชาย อนุภัทร เนียมพันธ์
2.เด็กชาย ธนกฤต คำอ่อน
1.นาย ทองดี ชื่นตา
2.นาง เดือนเพ็ญ แก้วกอง
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
78.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กหญิง ทิพย์วารี หิงพุดชา
2.เด็กหญิง จินดารัตน์ กาญจนะชาติ
1.นางสาว สุธีกรณ์ กองสิน
2.นางสาว พรรณพร ดวงคำ
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
76.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนเปือย
1.เด็กหญิง รุ่งทิวา แก่นงาม
2.เด็กหญิง รุ่งฤดี พระปฐม
3.เด็กชาย รัฐภูมิ ชัยมาตร
1.นาง นารีรัตน์ พานทอง
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
74.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กชาย ธนยศ แก้วโพธิ์
2.เด็กชาย อำนวย ขวัญยืน
3.เด็กชาย ประกาศิต วะลุนธรรม
1.นาย ธนารักษ์ เพ็ชรเนตร
34 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
77.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านผือ
1.เด็กชาย ประกาศิต ยอดพูน
1.นาง สิริเกษม พรหมศรี
35 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
72.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กชาย จินดากร ปานประชาติ
1.นาย ภานุวัฒน์ บุญราช
36 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
75.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กชาย ตะวัน หวลคนึง
1.นาง อารยา บุญโฮม
37 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
78.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ม่วง
1.เด็กชาย ไตรเพชร เศรษฐเจริญสุข
1.นาง จันทร์จีรา ยอดสิงห์
38 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
76.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง ชลดา นาคอ่อน
1.นางสาว อัญชลีพร เกิดกล้า
39 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
72.00
19
เหรียญเงิน
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กหญิง กัญญาณัฐ วงศาวัตร
2.เด็กหญิง น้ำทิพย์ อาสม
3.เด็กชาย ธนพัต กุจะพันธ์
1.นาง กำไลวรรณ หอมจะบก
2.นาง ปรมา พันธุ์คำ
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
75.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์
1.เด็กหญิง น้ำฟ้า ประชา
1.นาย สาทิศ ศิริวงษ์
41 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
79.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจานเลียว
1.เด็กหญิง ปรางทอฝัน พวงพันธ์
1.นาง สนธยา เพิ่มบุญ
42 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
79.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
1.เด็กชาย ศุภวิชญ์ กินนารี
2.เด็กหญิง กัญญาทิพย์ หาญกลาง
3.เด็กหญิง บุญญาพร บุญสูง
1.นาง พรพิมล วงนามเถาว์
43 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
79.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
1.เด็กหญิง ชนัญธิดา ศรีมาลา
2.เด็กหญิง รจนา มูลตระกูล
3.เด็กหญิง อสมาภรณ์ ศรีบริบูรณ์
1.นาง สุจิตร นามบุตร
2.นาง บุญสูง วงนามเถาว์
44 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
75.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสามเส้า
1.เด็กหญิง ปิยะพร จันทร์ดาสาย
2.เด็กหญิง ปวีณา นาคยอง
3.เด็กหญิง วันวิสา เนียมพันธ์
1.นาง สุบิน ชื่นชาย
2.นางสาว อัญชลีพร เกิดกล้า
45 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
78.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโดนอาว
1.เด็กชาย พัชรพล แก้วสง่า
2.เด็กชาย ชาญชัย วงษ์เกษ
1.นาง ภาณิชา อัมภรัตน์
2.นาง มานิดา ชิดดี
46 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
75.78
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
1.เด็กชาย สุริยัน ฐานทอง
2.เด็กชาย อานนท์ เนียมไทย
1.นาย ประยงค์ วิชาดี
2.นาง ผ่องพรรณ บุญสิทธิ์
47 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
73.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง พรชิตา ดวงพล
2.เด็กหญิง ปาลิตา พงษ์วัน
1.นางสาว วิไลวรรณ คำมุงคุล
48 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
78.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
1.เด็กหญิง ปิยะพร คุณละทิ
2.เด็กหญิง เพ็ญพิชชา พรมบรรณ์
1.นาง อาทิตยา ยี่สุ่น
49 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
76.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนชนะใช้กิจการ
1.เด็กหญิง สุวิมล หวนคนึง
2.เด็กหญิง สุนิสา ขันทะวัตร์
1.นาย แผน โสดาโคตร
2.นาย กิตติพงษ์ ศิริเวช
50 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
77.50
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32)
1.เด็กหญิง อรพิมล สัตพันธ์
1.นางสาว วนิดา โสดาธาตุ

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม