#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
66.50
17
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง ดวงกมล อุรัญ
1.นาย กำพล ยิ้มเกิด
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
68.00
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กชาย สุริยัน นินขาว
2.เด็กชาย สุริยา นินขาว
3.เด็กชาย ธนภัทร บริสุทธิ์
4.เด็กชาย ชัยรัตน์ พลศรี
5.เด็กชาย กานต์ตะวัน พรมมาโฮม
6.เด็กชาย เจษฎา สิมมาจารย์
1.นาย ประยูร กิ่งมณี
2.นาง มิ่งมณี กิ่งมณี
3.นาย นพพร แสงสงค์
3 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
68.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านซะวาซอ
1.เด็กชาย ศุภกิตติ์ สุระสร
1.นาง อรอุมา สุขเสน
4 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
64.00
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย สรยุทธ คำสันกอง
2.เด็กหญิง เจนจิรา แสนศรี
3.เด็กหญิง สุพัตรา สุริวงษ์
1.นาง นภาภรณ์ พรมมาสุข
2.นางสาว จิตจิรา มะลิ
5 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
66.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านนาขนวน
1.เด็กชาย สรวิศ เพ็งพันธ์
2.เด็กหญิง นราทิพย์ เกษกุล
3.เด็กหญิง เจนจิรา ทองจันทร์
1.นาง โสพิศ อุทัย
2.นางสาว ธีรดา อุดมทรัพย์
6 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
63.00
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง ชนกฤทัย ผิวไสยา
1.นาง พัชรีย์ กิ่งบรรเทา
7 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
66.00
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย เตชิต พันธ์พรมพฤกษ์
1.นางสาว สุรัติยา ปานจันดี
8 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
64.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กชาย เจษฎา ชาบุญเรือง
1.นาง สุนิตา นันเสนา
9 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
60.00
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง มณฑิตา พันธ์สว่าง
1.นาง อุลัยพร จำเริญ
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
68.00
19
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1.เด็กชาย ยศกร วงษ์ศรี
1.นาย ธวัชชัย กิ่งมะณี
11 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
64.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย ธีรวิทย์ ศรีสวย
2.เด็กชาย พีรพัฒน์ ผองสุข
3.เด็กหญิง นัทติญา ชุ่มแจ่ม
1.นาง ทิฆัมพร ทบเทิบ
2.นางสาว ชวัญชนก กงกัญญา
12 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
61.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย จัตุภัทร คำจันทร์
2.เด็กหญิง ขวัญธนาภรณ์ แก้วภักดี
3.เด็กหญิง จิรนันท์ คชพันธ์
1.นาง ทิฆัมพร ทบเทิบ
2.นางสาว ลัดดาวัลย์ จารนัย
13 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
60.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กชาย อัฐพล โจมสติ
2.เด็กชาย เจษฎา ชาบุญเรือง
1.นาย พีรวัส บุญร่วม
2.นาย ปรีชา โกศัลวัฒน์
14 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
61.03
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย กวินทร์ คำจันทร์
2.เด็กชาย อุดมชัย ครองใจ
1.นาย ศุภจักร ศรีถาการ
2.นาย สมาน บุญรักษา
15 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
69.00
14
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กหญิง ปุณพร บุญเชิญ
2.เด็กหญิง ปุณญาพา พจชนะ
1.นาง พรทิพา สุทนต์
2.นาง อรพิน บัวแก้ว

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม