#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
76.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กหญิง สกาวเดือน สิงหาเวช
1.นางสาว วาสนา บุญพา
2 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
75.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย ภัคพล อ่ำคง
1.นางสาว วราภรณ์ พากเพียร
3 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
73.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กชาย ปัญญา สีดาแก้ว
1.นาง มิ่งมณี กิ่งมณี
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
77.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
1.เด็กชาย วีรภัทร แดงจันทร์
2.เด็กชาย นราธิป กันเทพา
3.เด็กชาย พชรพล ท่วงที
4.เด็กชาย ภูวดล ปกป้อง
5.เด็กชาย ปารเมศ สระสาง
6.เด็กหญิง พิชญธิดา อ่อนจันทร์
1.นางสาว รจนา แสงสกุล
2.นาย สุธีร์ บุญโต
3.นางสาว ศิวนาถ โสศรีสุข
5 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
79.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง นภาวัลย์ นิวาท
2.เด็กหญิง นันทนัท ครองเชื้อ
1.นาย ประจญ อ่อนพั้ว
2.นาง วงศ์เดือน อ่อนพั้ว
6 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
72.00
19
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
1.เด็กหญิง สิรินทรา บุรกรณ์
1.นาง สมร ทองใบ
7 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
76.50
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง วัชราภรณ์ ไชยคุณ
1.นางสาว ระวีวรรณ สายทอง
8 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
78.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
1.เด็กหญิง ปาลินี มุละชาติ
1.นาง สมร ทองใบ
9 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
73.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
1.เด็กหญิง จรรยาพร เพ็ชรดี
1.นาง ลำใย ศรีจันทร์
10 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
75.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง จันจิราวรรณ ริปุเรือง
2.เด็กหญิง อลิษา พึ่งเพี้ย
1.นาย กำพล ยิ้มเกิด
2.นางสาว ขวัญชนก กงกัญญา
11 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
71.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กหญิง ธนัญญา บุญเชิญ
2.เด็กหญิง สุพิชญา บุญเกลี้ยง
3.เด็กชาย ศิรวิทย์ แก้วบับภา
1.นาง พรทิพา สุทนต์
2.นาย พสิษฐ์ คำแผ่นจิรโรจน์
12 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
74.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง ชญาภา เกษกิ่ง
2.เด็กหญิง วรัญชณา พลชัย
3.เด็กชาย ธนโชค วิสางาม
1.นาง นภาภรณ์ พรมมาสุข
2.นางสาว สำรอง เกษกิ่ง
13 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
71.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
1.เด็กหญิง ลลนา แก้วพระปราบ
1.นาย จักรกฤษณ์ ธรรมวิฑูรย์
14 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
71.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง ขวัญเรือน บุญมาทน
1.นาง อุลัยพร จำเริญ
15 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
77.75
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
1.เด็กชาย ภัทรชัย เก่งมนตรี
2.เด็กหญิง ศศิวิมล จันทร
1.นาง ธัญญาภรณ์ ไชยโคตร
2.ว่าที่ร้อยตรี อาทิตยา หงษาล้วน
16 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
73.75
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กชาย ณัฐพล จันทสินธ์
2.เด็กหญิง อนันตยา ละเลิศ
1.นาง ศิริวรรณ วงศ์แก้ว
2.นาย นพพร แสงสงค์
17 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
72.58
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กชาย ทักษ์ดนัย คำฝอย
2.เด็กชาย วีรภัทร ศรีสุราช
1.นาย ปรีชา โกศัลวัฒน์
2.นาย พีรวัส บุญร่วม
18 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
79.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
1.เด็กชาย ภูตะวัน โกรัตน์
2.เด็กชาย ณัฐพล อัครวงค์
3.เด็กชาย ก้องภพ เต่าทอง
1.นางสาว ชัญญาพัชญ์ ซาเสน
2.นาง หนูเรียบ ทองกลึง
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
73.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านซะวาซอ
1.เด็กชาย สุรนนท์ จันทร์ทาแจ่ม
1.นางสาว จินตนา สิงห์เชื้อ
20 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
77.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง ธนาภา สุทธิสิน
1.นางสาว นิภารัตน์ กล้าใจ
21 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
76.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย จิติพงษ์ บุญมา
1.นาง ทิฆัมพร ทบเทิบ
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
76.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง นันทิตา บุญขาว
2.เด็กหญิง พิยะดา แซ่ตั้ง
1.นาย ศุภเกียรติ มูลสาร
2.นาง นิตยา ไชยกุฉิน
23 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
75.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง นิศา ด่านด้าว
1.นาย ประยูร กิ่งมณี
24 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
74.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กชาย ภูวดล เงินยวง
1.นาย กำพล ยิ้มเกิด
25 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
78.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนคูณ
1.เด็กชาย จันทร์ มณีวงค์
1.นางสาว กุลิสรา สาคำภีร์
26 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
74.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
1.เด็กหญิง อารยา ถนอมผล
1.นาย ประยูร กิ่งมณี
27 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
70.00
20
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย จีรพัฒน์ พัดเงิน
2.เด็กชาย อภิชิต อ่ำคง
3.เด็กหญิง ขนิษฐา พรใส
1.นาง รัชนี ชัยรักษ์
28 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
78.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง เบญจามิน กองแก้ว
2.เด็กหญิง กันตา วรโคตร
3.เด็กหญิง นัฐริกา มณีวงษ์
1.นาง นิตยา ไชยกุฉิน
2.นาง จิตตินันท์ มูลสาร
29 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
76.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง มลฑิตา รูปสม
1.นาย กำพล ยิ้มเกิด
30 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
76.64
19
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
1.เด็กหญิง ศิรินภา พุกเพชร
1.นาง บัวลา เกรินเกริก
31 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
76.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง ชลธาร ประภาโส
2.เด็กชาย ชัยณรงค์ วงษ์เศษ
3.เด็กชาย โพธิวัฒน์ โสดา
1.นาง ไพจิตร พานจำนงค์
2.นางสาว เปียทิพย์ ยิ้มญวน
32 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
78.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันจาน
1.เด็กชาย กิตติศักดิ์ กงล้อม
2.เด็กชาย ธนากร คำสันกอง
1.นาย ธนาวิทย์ พาลา
2.นาย ปริวัฒน์ แก้วไชยพาน
33 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
76.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กหญิง จิตตราภรณ์ จันแก่น
2.เด็กหญิง พัชทรานันท์ พันธ์สุข
1.นาง พรทิพา สุทนต์
2.นาง สุกัญญา มะโนชาติ
34 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
73.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง สุกัลยา คำกระจาย
2.เด็กหญิง จุฑามาศ สมีแจ้ง
1.นางสาว จุฑารัตน์ ดวงอินทร์
35 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
79.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
1.เด็กชาย ธวัชชัย เสนคราม
2.เด็กชาย วิทวัส พุฒพันธ์
1.นาง สุกัญญา มะโนชาติ
2.นาง พรทิพา สุทนต์
36 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
77.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขนุน
1.เด็กหญิง อรฤทัย คล่องแคล่ว
2.เด็กหญิง จันจิรา คำจันทร์
1.นาย อนุชา จันทร์แก้ว
2.นางสาว อรศรัยญา บุญลา
37 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
76.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย อดิเทพ วงศ์เมือง
2.เด็กชาย สุริยา วิชาชัย
1.นางสาว สุชาดา สุวรรณการ
2.นางสาว มนัสนันท์ โชติการ
38 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
75.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง อุดมศักดิ์ นิสกุล
2.เด็กหญิง สิริกร สืบสาน
1.นางสาว มนัสนันท์ โชติการ
2.นางสาว ระวีวรรณ สายทอง

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม