#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
1.เด็กหญิง โยษิตา ดาวพันธ์
2.เด็กหญิง กมลรัตน์ ละมูล
3.เด็กหญิง อินทิรา ศรีภา
1.นาง สมเพียร วงษ์ราช
2.นางสาว ลำใย กั้วพิทักษ์
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
82.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนจิก
1.เด็กชาย พิชยุทธ์ สังข์ขาว
2.เด็กชาย ภูวดล สุระชาติ
3.เด็กหญิง ศศิธรณ์ หึมวัง
1.นาง วิเชียร ศรีคำ
2.นางสาว เบญจวรรณ ขันตี
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
95.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำเบ็ง
1.เด็กหญิง สุธาศินี จันทร์อ่อน
2.เด็กหญิง ธิรัตน์ติกานต์ แสงกล้า
1.นาย เกรียงไกร มะณีพงษ์
2.นาง จันทรา ทองพันธ์
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
86.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย ภูรินทร์ ธรรมรส
2.เด็กหญิง ไพลิน ศิริชนะ
1.นางสาว มนฤดี สาระพงษ์
2.นาง เพ็ญประภา จันทรา
5 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.นาย ณัฐวุฒิ ดาวใส
2.เด็กชาย ณัฐวัฒน์ ศรีแก่
3.เด็กชาย ทวีชัย มะปรางค์
1.นาย รังสรรค์ เพ็งธรรม
2.นาง กัลยาวรรณ ไชยปัญญา
6 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กชาย วรานุพงษ์ ชาลีกุล
2.เด็กชาย พงศธร แก้วธรรมศร
3.เด็กชาย สมประสงค์ จำปาทิพย์
1.นาย ถาวร ยศศิริ
2.นาย สุริยัน อินทรโสม
7 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.นาย สิทธิศักดิ์ ลาโสพันธ์
2.นาย ก้องหล้า แสงสิงห์
3.นาย อภินันท์ สาธรณ์
1.นาย รังสรรค์ เพ็งธรรม
2.นาง ทะยิดา แก้วภักดี
8 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
84.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
1.เด็กชาย จิรวัฒน์ รักษาวงษ์
1.นางสาว รพีพร พรมสิทธิ์
9 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
84.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กชาย ธนาเดช โคสารคุณ
1.นาง ประกาย มุ่งหมาย
10 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
80.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย อภิวัฒน์ รัตนโสภา
2.เด็กชาย ณีระมล อรุณเรือง
1.นางสาว วนิดา เกษี
2.นาย หริภูมิ ศรีละพันธ์
11 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
89.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
1.เด็กหญิง นัฐพร หนองแคน
2.เด็กหญิง สันันทา เดิมพันธ์
3.เด็กหญิง กชวัน อินทะวงษ์
1.นาย สรรเสริญ แก้วมูล
2.นาง ชบาไพร ทาเสนาะ
12 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
83.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองทา
1.เด็กชาย ภัทรดนัย ซีซ่า
2.เด็กหญิง กันติยา ละมูล
3.เด็กหญิง ณิชารัศม์ นันคำ
1.นาง ปวริศา พิบูลย์
2.นางสาว ศิริภา นุ่มพันธ์
13 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย พศิน จิตรพินิจ
2.เด็กชาย ธนัตถ์ พิมพ์สาร
1.นาง เพ็ญประภา จันทรา
2.นางสาว มนฤดี สาระพงษ์
14 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
80.00
15
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำเบ็ง
1.เด็กชาย บัณฑิต ไชยโคตร
2.เด็กชาย ต้นกล้า คำมุงคุล
1.นาย เกรียงไกร มะณีพงษ์
2.นาง ฐิภาภรณ์ ทาระบุตร
15 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
80.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กชาย นทิพงษ์ แก้ววิสูตร
2.เด็กชาย อารียา บัวลา
1.นาย สุริยัน อินทรโสม
2.นาย ถาวร ยศศิริ
16 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
87.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ปาริฉัตร เทียงแก้ว
2.เด็กหญิง นันทิกานต์ ปฏิธันยธรณ์
3.เด็กหญิง รุจาภา สุจันทร์
1.นาง เยาวลักษณ์ ธรรมนิยม
2.นาง นงลักษณ์ รัตนา
17 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
84.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองทา
1.เด็กชาย พรชัย สวัสดี
2.เด็กชาย ไพศาล สุพรรณ
3.เด็กชาย นนทวัฒน์ จรเด็จ
1.นาย จิรวัฒน์ กุมพันธ์
2.นาย สมรัก สมหวัง
18 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
88.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง สุวรรณี ลายคราม
2.เด็กหญิง สร้อยฟ้า ผิวอ่อน
3.เด็กหญิง ราชาวดี ลายคราม
1.นาง เยาวลักษณ์ ธรรมนิยม
2.นางสาว ปาหนัน สมสุข
19 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
92.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย ตะวัน วรรณศรี
2.เด็กชาย สุกนต์ธี เสนใส
1.นาง เพ็ญประภา จันทรา
2.นางสาว มนฤดี สาระพงษ์
20 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
87.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองทา
1.เด็กชาย พุฒิพงศ์ จันทร์แรม
2.เด็กชาย ธันธพัฒน์ สุระชาติ
1.นาย จิรวัฒน์ กุมพันธ์
2.นาย สุเทพ เบิกบาน
21 การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
85.25
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง สุภาวดี ทะทอง
2.เด็กชาย นันทวุฒิ สถาวร
3.เด็กหญิง พัชราภา เครือพันธ์
1.นาง นาถตยา ภูรักษาไชย
2.นาง กาญจนา ปุ้งโพธิ์
22 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
90.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง วิริฒิพา พิทักษ์
1.นางสาว สุมณฑา ปาคำดี
23 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
83.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย สรวิชญ์ หัสดง
1.นาง มณีวรรณ์ ศรีหล้า
24 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
89.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง สุชาวลี ขานชัย
1.นางสาว สุมณฑา ปาคำดี
25 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
92.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง จุฑามาศ พลแสน
1.นาง วิลาวัณย์ ร่มรื่น
26 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
89.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง วรรณิสา เสาร์แพง
1.นาย วัชรินทร์ ภูพวก
27 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง กนกภรณ์ ดาวใส
1.นาง วรรณา รัตนา
28 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
81.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง อธิติยา จิบจันทร์
1.นาง ประกาย มุ่งหมาย
29 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง ปริณรัตน์ มวลพรหม
1.นาง ภัทรียา มีโค
30 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง นิดาพร ครองชัย
2.เด็กหญิง ณัฐกานต์ จันทร์ทัย
3.เด็กชาย แสงสุรีย์ ิอิ่มอ้วน
1.นาง ไพลิน ทีงาม
2.นาง กาญจนา ปุ้งโพธิ์
31 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
83.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กชาย พงศภัค เสนาภัค
2.เด็กชาย ภูริเดช คำหล้า
3.นางสาว สุทธิดา จอมพันธ์
1.นาง วรุณรัตน์ รักเดช
2.นางสาว ชฎาภรณ์ ครองยุติ
32 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.เด็กชาย กฤษฎาวุธ กุลมาต
2.เด็กหญิง เสาวนีย์ ลำพูน
3.เด็กหญิง จุฑาทิพย์ ศรีแพงมล
1.นาง สมถวิล ป้องกัน
2.นางสาว สุพิศ คำแคว้น
33 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
89.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย ภานุวัฒน์ คานเครือ
2.เด็กชาย ชัยพสิษฐ์ จันทร์ประสิทธิ์
1.นาง ไพลิน ทีงาม
2.นาง กาญจนา ปุ้งโพธิ์
34 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
87.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ อาสา
2.เด็กหญิง จิรัชญา ผิวผัน
1.นางสาว สุดารัตน์ วันศรี
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
95.25
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ
1.เด็กหญิง พัชรี ยวนยี
2.เด็กหญิง สุกัญญา อุดมกัน
3.เด็กหญิง วิภาวรรณ เพ่ิมผล
1.นาง ปพรรณพร บุญหวาน
2.นาง สุระภี สัตยากุล
36 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ บูรพา
1.นาย พิชิตพล มณฑา
37 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย พรภวิษย์ โพธิสาร
1.นางสาว สุมณฑา ปาคำดี
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
87.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านระโยง
1.เด็กหญิง พัชรพร วงศ์เสนา
2.เด็กหญิง กนกอร พวงแก้ว
3.เด็กหญิง กัลยากร แก้วกันหา
4.เด็กหญิง เมธาพร จามะรีย์
5.เด็กหญิง พิมพกานต์ พิมาทัย
1.นาง กัลป์ธีร์ พละศรี
2.นางสาว เกวลี ศรีญา
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
80.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง มณฑาธาร สมบัติมา
2.เด็กหญิง อวิกา อาการ
3.เด็กหญิง ปาตี คำเหลือ
4.เด็กหญิง สิริวิริยะกุล คูณตุ่้ม
5.เด็กหญิง ชญานิน แก่นแก้ว
1.นาง วรรนิภา บุญพร้อม
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
93.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กหญิง กันนิกา บัวคำ
2.เด็กหญิง ประกายดาว คำลาย
3.เด็กหญิง สุภาพร แจ่มเจิง
4.เด็กหญิง นารีรัตน์ สุขเกิด
5.เด็กหญิง สุภาดา ศรีเหลือง
1.นาง ภรนภา สาสังข์
2.นาง อุมา ศรีอุดร
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
82.00
15
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง สุจิตตรา ไชยชาติ
2.เด็กชาย พีระพงษ์ บงศ์บุตร
3.เด็กหญิง อาริษา ศรีโพธิ์
4.เด็กหญิง ชลิตา สุระชาติ
5.เด็กหญิง เกวลิน ศรีสุข
1.นาย สมชาย สมหอม
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
84.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง วิลาวัลย์ กองแก้ว
2.เด็กชาย อภิรักษ์ อินทร์สุวรรณ์
3.เด็กหญิง กมลชนก สาเกษ
4.เด็กหญิง ชลิตา สุชาติ
5.เด็กหญิง อรวิมล คืนผล
1.นาง อุไรรัตน์ สุวรรณกูฏ
2.นาง นิตยา สระแก้ว
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
83.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กหญิง ปวีร์กร มีผล
2.เด็กหญิง กุลนันท์ บุญจันทร์
3.เด็กหญิง แพรวา หลอมทอง
4.เด็กหญิง สิริมณี บัวลา
5.เด็กหญิง อริสรา ไชยสังข์
1.นาง กัลชนา ดวงสา
2.นาง อะมาวะสี จันทร์ผ่อง
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง ไพลิน ธรรมรัตน์
2.เด็กหญิง สุนิชา พรหมจันทร์
3.เด็กหญิง สกุณา อินตะนัย
4.เด็กหญิง ศิริรัตน์ ศรีพลู
5.เด็กหญิง สรินยา สะดวก
1.นางสาว วราณี จงกลกลาง
2.นาง กรรณิกา กาญจนพัฒน์
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนมหาราช 2
1.เด็กชาย ธนพนธ์ ศรีเนตร
2.เด็กชาย รพีภัทร บุญธรรม
3.เด็กชาย ชัยวัฒน์ จารุวงศ์
4.เด็กหญิง อภัสรา สิงห์เรือง
5.เด็กหญิง ปิญชาน์ มาลีหวล
1.นาย กฤษฎา พละศักดิ์
2.นาง สิษฐิพร พิทักษา
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
89.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง ชมพูนิกข์ ศิริชนะ
1.นางสาว เดือนแรม จันทร์ทอง
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
82.00
16
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง ฑิตฐิตา ยอดชุม
1.นางสาว พรรณิดา ภูมิลักษณ์
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
88.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย สุวินัย ชัยสนอง
1.นางสาว เดือนแรม จันทร์ทอง
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
87.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย สุรพัศ ศรีปัญญา
1.นาง อะมาวะสี จันทร์ผ่อง
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กหญิง วรัญญา โคตรคำ
1.นาง ลำดวน จันทานิตย์
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
80.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย นพมนัส อุดมนา
2.เด็กหญิง ภัทราพร พละศักดิ์
1.นาง กัลชนา ดวงสา
2.นาง มณีวรรณ์ ศรีหล้า
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
89.66
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย ปุณณวิช บัวทอง
2.เด็กหญิง อนันทนิญา ศรีคำ
1.นางสาว พูนสุข ปัญญาวัน
2.นางสาว สมปอง มงคล
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
85.00
17
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย ณภัทร ศรีสะอาด
2.เด็กหญิง จิรนันท์ บุญแสง
1.นาง กัลชนา ดวงสา
2.นาง อุมาริน ศรีอุดร
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
96.60
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย ภูวดล อินธิเดช
2.เด็กหญิง ศุภลักษณ์ มีจันทร์
1.นางสาว พูนสุข ปัญญาวัน
2.นาง วิลาวัณย์ ร่มรื่น
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
92.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง อิสริยา สำรวย
2.เด็กชาย จักรกฤษณ์ สุดใจ
1.นาย เดชา สามารถ
2.นางสาว วราพร พันธ์โภคา
56 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กชาย ณัฐวัฒน์ พึ่งพิง
2.เด็กชาย จักริน ทนุดำ
3.เด็กชาย จิตติพัฒน์ สุดใจ
1.นาง จรรยา อินตา
2.นาย ศุภณัฐ โพธิ์ดี
57 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กชาย ณรงฤทธิ์ โคตรคำ
2.เด็กหญิง อุมาวดี อินทร์งาม
3.เด็กชาย ณัฐพล บัวลา
1.นางสาว อารีย์ เคล้าจันทร์
2.นางสาว ปทุมวัน พละศักดิ์
58 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
80.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ หัสดง
2.เด็กชาย เจษฏากร บริสุทธิ์
1.นาย สุริยัน อินทรโสม
2.นาย อุดม พิญญพงษ์
59 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำเบ็ง
1.เด็กชาย ณัฐภัทร ยุวะบุตร
2.เด็กชาย สรนันท์ ผมงาม
1.นาย เกรียงไกร มะณีพงษ์
2.นาง ฐิภาภรณ์ ทาระบุตร
60 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
82.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง รัตนา อินทรโชติ
1.นางสาว พัทธนันท์ บุญแก้ว
61 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง เพชรรัตน์ ผิวอ่อน
1.นางสาว มณีวรรณ ศรวิชัย
62 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
80.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย วชรพล อินทรสุขศรี
1.นางสาว วัชรี อินทรสุขศรี
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
87.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง อติญา ศรีเสนา
1.นาง นันทวัน งามแสง
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
83.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กชาย ธนิกกุล หทัยทาระ
1.นาง สุชญา พละศักดิ์
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง สุชาดา สาธรณ์
1.นาง นันทวัน งามแสง
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง กุลปรียา ดาวไสย์
1.นางสาว สุภาณีย์ ตุ้มคง
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
83.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย ภราดร ดวงจันทร์
1.นางสาว สุดารัตน์ วันศรี
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
90.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง นรินธารา สาเกษ
1.นาง นันทวัน งามแสง
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
90.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กชาย ธวัชชัย สีจะคำ
1.นาง สุชญา พละศักดิ์
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
90.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง จรรยารัตน์ พิทักษ์
1.นาง นันทวัน งามแสง
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
80.00
16
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
1.เด็กหญิง สุปรียา เผื่อแผ่
1.นางสาว รณิดา ขวัญยืน
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
86.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง สุพรรษา โพธิ์พันธ์
1.นางสาว วราพร พันธ์โภคา
73 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย ทศพร อุโมงค์
1.นาย ณรงค์กร ตั้งเลิศเวชกุล
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
83.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง ปิยธิดา จามะรีย์
2.เด็กหญิง วรรณิดา จามะรีย์
1.นางสาว ปริญญาพร สีหะวงษ์
2.นางสาว เดือนแรม จันทร์ทอง
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
86.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กชาย พีรนัย บุญตา
1.นางสาว สุภาณีย์ ตุ้มคง
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
84.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย เลิศชาย เหมือนสวัสดิ์
1.นางสาว วนิดา เกษี
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย ภูรินทร์ ธรรมรส
2.เด็กชาย พีรวิชญ์ แก้ววงษา
3.เด็กชาย ชยางกูร นครศรี
1.นางสาว ปริญญาพร สีหะวงษ์
2.นางสาว เดือนแรม จันทร์ทอง
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
88.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง อรอุมา แขนทอง
2.เด็กชาย ณัฐวุฒิ อินธิเดช
3.เด็กชาย ภานุมาศ จัมปโสม
1.นางสาว สุทธิดา เกตุจรูญ
2.นาง ยุภาพร พงค์พีระ
79 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
82.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กชาย ชาญชัย จันทร์ทิพย์
1.นาย โกวิทย์ มีศรี
80 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
85.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กชาย พานทอง ไชยมูล
1.นางสาว พจนี พิมพ์ชัย
81 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
81.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กชาย ปิยพงษ์ แผ่นผา
1.นางสาว สุชาฏา บุญนำ
82 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
80.00
15
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง ศศิประภา ตาระพันธ์
1.นาย ธีระวัฒน์ อินทะพันธ์
83 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
80.00
15
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนจิก
1.เด็กหญิง ธนาภา ประชาราษฎร์
1.นางสาว นิ่มนุตร์ พิมพารัตน์
84 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
86.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง อนุสรา ผิวอ่อน
1.นาง สุคนธ์ มีศรี
85 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
85.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กหญิง ดรุณี บัวลา
1.นาย สุริยัน อินทรโสม
86 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
83.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง เปรมวดี จามะรีย์
1.ว่าที่ร้อยตรีหญิง สาวิตรี มีศรี
87 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
82.00
15
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ เอมโอด
1.นาย พิทักษ์ ทาทอง
88 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง มัณฑนา ประดาจิตร
1.นาย สิทธิศักดิ์ ทารมย์
89 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
86.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง ภัทรา ผิวอ่อน
1.นาย โกวิทย์ มีศรี
90 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กชาย พุฒิพงษ์ ไชยมูล
1.นางสาว พจนี พิมพ์ชัย
91 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
85.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503)
1.เด็กชาย สงกรานต์ แก้วเมืองกลาง
1.นาย ฤทธี ชัยสมภา
92 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
82.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กหญิง นิภาวรรณ สาสังข์
1.นาง ภรนภา สาสังข์
93 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
80.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
1.เด็กหญิง นรินทิพย์ อิสระภาพ
1.นาย สรรเสริญ แก้วมูล
94 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
81.50
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กชาย เฉลิมชัย ส่งเสริม
1.นาย ธนวัฒน์ เขียวสุขสันต์
95 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.เด็กชาย อนุภัทร์ สิมนาม
1.นาย นัติกรณ์ นนทะบุตร
96 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย อเนชา สาเกษ
1.นาย ธีระวัฒน์ อินทะพันธ์
97 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
82.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย จิรายุ จันทร์พรม
2.เด็กหญิง วรัญญา พวงหว้า
3.เด็กหญิง อรวรรณ ครองชัย
1.นางสาว ปริญญาพร สีหะวงษ์
2.นางสาว เดือนแรม จันทร์ทอง
98 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
96.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย วัชรพงษ์ ขันพนม
2.เด็กหญิง ขวัญจิรา เนียมพันธ์
3.เด็กหญิง จารุนิภา ใจหาญ
1.นาง วนิดา คำดี
2.นาง อาภรณ์ เถาว์โท
99 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
85.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง ภัทราภรณ์ สีลาชาติ
1.นาง อรัญญา รักพรหม
100 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง วรรณิศา นกต่อ
2.เด็กหญิง วริศรา บงศ์บุตร
3.เด็กหญิง กุลปรียา ดาวไสย์
4.เด็กหญิง สุดารัตน์ ลิลัน
5.เด็กหญิง นพรัตน์ สำเภาทอง
6.เด็กหญิง สุภัสรา มณีนิล
7.เด็กหญิง ภาวดี สาลี
8.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ จรเด็จ
9.เด็กหญิง กาญจนา จรเด็จ
10.เด็กหญิง รุ่งทิพย์ อาจหาญ
1.นาย สมชาย สมหอม
2.นาง อำพันธ์ จิตอาคะ
3.นางสาว ละอองดาว ใจกัด
101 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
89.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง อัญญาดา ครองชัย
2.เด็กหญิง อรดี ลายคราม
1.นาย ดุสิต แก้วมูล
2.นาง จารุวรรณ แก้วมูล
102 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
85.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง มัลลิกา สงโสด
2.เด็กหญิง รุ่งทิพย์ อาจหาญ
1.นาย สมชาย สมหอม
103 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
84.84
11
เหรียญทอง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง จิตรานุช ทองจุล
1.นาง ประกาย มุ่งหมาย
104 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
80.50
16
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย ชาคริต สถาวร
1.นาง รัตนาภรณ์ วาทิน
105 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
88.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำเบ็ง
1.เด็กชาย ธนโชติ นามประสพ
1.นาง จันทรา ทองพันธ์
106 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
83.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย จิรโชติ คูณทรัพย์
1.นาง วิลาวัณย์ ร่มรื่น
107 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
92.50
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.นางสาว วนิดตา แถวอุทุม
2.นางสาว ธนันญา คำชนะชัย
3.เด็กหญิง จุฬารักษ์ มณีรัตน์
1.นาง วิลาวัณย์ ร่มรื่น
2.นางสาว พูนสุข ปัญญาวัน
108 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กชาย สิทธิชัย ดวงนาค
2.เด็กชาย สุทธิรักษ์ ผิวอ่อน
1.นาย ศุภณัฐ โพธิ์ดี
2.นาง วิไลวรรณ ทองขาว
109 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
84.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง อรัญญา ทาทอง
2.เด็กหญิง สุพรรณี แสงเนตร
3.เด็กหญิง ปัณณพร วันศรี
1.นาย วุฒินันต์ ขวัญนู
110 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง เกศราภรณ์ พะวงษ์
2.เด็กหญิง ประภาพร มนตรี
3.เด็กชาย ธีรพล สุวรรณรมย์
1.นาย วุฒินันต์ ขวัญนู
111 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย ไกรวิทย์ โพธิ์ชัย
2.เด็กหญิง ปภัสศิริย์ วงษ์จันทร์
3.เด็กหญิง ศศิประภา ตาระพันธ์
1.นาย ณรงค์กร ตั้งเลิศเวชกุล
2.นาง พรพิมล ปิยภัณฑ์
112 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
82.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนมหาราช 2
1.เด็กหญิง กมลวรรณ กล่อมตน
2.เด็กหญิง สุนิษา พันแก่น
3.เด็กชาย นรินทร์ พาพันธ์
1.นางสาว รสสุคนธ์ ดวงตะวัน
2.นางสาว อุษา เถินหิตย์
113 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
81.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.เด็กหญิง จีรนันท์ เมืองทอง
2.เด็กหญิง สุพัตรา แจ่มเชื้อ
3.เด็กหญิง วิยดา ใจเครือ
1.นาง รัชดา บุญโต
114 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
80.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ จิบจันทร์
2.เด็กหญิง เนตร์ปรียา ออมชัยภูมิ
1.นาย จำเนียน กัญญาชาติ
115 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
80.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง อัจรี นามปัญญา
2.เด็กหญิง นิตยา พลเมือง
1.นาย ทวีเดช สุระชาติ
2.นาย ทรงเกียรติ ราษี
116 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503)
1.เด็กชาย ภูริชญา แทนเครือ
2.เด็กหญิง นันทิชา แก้วมูล
1.นางสาว รักสิตา พิบูลย์

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม