#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
69.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กชาย พลพนัส เงินดี
1.นาย วัชรินทร์ ภูพวก
2 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
69.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านซำเบ็ง
1.เด็กชาย วงศธร ฟื้นสวรรค์
1.นางสาว สุขุมาภรณ์ ทุมจันทร์
3 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
61.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง พราวพรรณ จุลหอม
2.เด็กหญิง ปิยนุช กงล้อม
3.เด็กหญิง อลิษา ทิ่งทอง
1.นาง วรุณรัตน์ รักเดช
2.นางสาว ชฎาภรณ์ ครองยุติ
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
65.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กชาย อภิวัฒน์ กงล้อม
2.เด็กหญิง พลอยไพลิน เชียงเครือ
3.เด็กหญิง อารีรัตน์ จันทร์พูล
1.นาย จำเนียน กัญญาชาติ
5 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
66.00
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง สุมินตรา แก้วมูล
1.นาง กาญจนา ปุ้งโพธิ์
6 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
64.99
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กชาย ปิยวัฒน์ บุญเจิม
2.เด็กชาย นรเศรษฐ์ ใบเขียว
1.นาย อุดม พิญญพงษ์
2.นาย ถาวร ยศศิริ
7 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
61.06
16
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย ภูรินทร์ จงจำ
2.เด็กชาย ชัยวัฒน์ เจริญทัศน์
1.นาย สมัคร เขียวนิล
2.นาย รณชิต คำศรี
8 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
60.93
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย เชิดชัย จิตอ่อน
2.เด็กชาย สุถนัย จันไทย
1.นาย รณชิต คำศรี
2.นาย สมัคร เขียวนิล
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
64.00
14
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองทา
1.เด็กชาย บุญรัตน์ โยธา
2.เด็กชาย ภูริภัทธิ์ บุญเพิ่ม
3.เด็กชาย วชิระ มะโนไพร
1.นางสาว สุภาภร ขุนธิวงศ์
10 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
62.00
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ
1.เด็กหญิง ชนิตรา ยศศิริ
2.เด็กหญิง วิชชุลดา บัวงาม
1.นาย ศิริ ศรีละพันธ์
2.นาง สุระภี สัตยากุล
11 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
69.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง สุพรรษา ทิพเวช
2.เด็กหญิง บุณยานุช สุพรรณ์
3.เด็กหญิง ธัญญารัตน์ ประสมพลอย
1.นางสาว สุมณฑา ปาคำดี
2.นางสาว มนฤดี สาระพงษ์
12 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
61.00
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย พงษ์สวรรค์ แก้วบุญคำ
2.เด็กชาย นัญวุฒิ จันทร์ถา
3.เด็กชาย ภูวนันท์ บุญส่ง
1.นาง มณีวรรณ์ ศรีหล้า
2.นาง ชุติกาญน์ ไชยรัตน์
13 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
61.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง กนกภรณ์ นามปัญญา
2.เด็กหญิง ปิยดา อุ่นท้าว
3.เด็กชาย อภิรักษ์ จารีย์
1.นาง วรรณา รัตนา
2.นางสาว อุไร ย่อมมี
14 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
60.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย ถิรวัฒน์ จำปาขีด
2.เด็กชาย พาณิชยกร มณฑา
1.นาย พิชิพล มณฑา
2.นาย สมัคร เขียวนิล
15 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
68.00
16
เหรียญทองแดง
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง กิตติยา จันทร์หอม
2.เด็กหญิง รุจิรา สุขประสงค์
1.นาย ประกาย มุ่งหมาย
2.นาย ธีรพัฒน์ มุ่งหมาย
16 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
65.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.เด็กชาย วิทวัช หลวงเดช
2.เด็กชาย เสาวณิชย์ ศรีโพธิ์
1.นาง ทองสวย มงคลแก่นทราย
2.นาง รัชดา บุญโต
17 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
67.00
19
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย ธนพล ใจหาญ
2.เด็กชาย ภานุวัฒน์ ประสมพลอย
1.นาง พรพิมล ปิยภัณฑ์
2.นางสาว กุลนาท บริบูรณ์
18 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
65.00
17
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.เด็กชาย ณัฐพงษ์ แจ่มสงค์
2.เด็กชาย สุรชัย โสภาลี
1.นาง รัชดา บุญโต
2.นางสาว ปรมาภรณ์ วิสาพรม
19 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
62.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
1.เด็กหญิง ธมลวรรณ ดวงแก้ว
1.นาง สุวรรณา พุทธวงค์
20 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
65.00
17
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
1.เด็กชาย ธีรภัทร พรมเคน
2.เด็กหญิง มานิดา มูลคม
1.นางสาว ปรมาภรณ์ วิสาพรม
2.นางสาว สุพิศ คำแคว้น

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม