#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
74.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง จารุวรรณ ทองมนต์
2.เด็กหญิง ณัฐธิชา ศรีสุข
3.เด็กหญิง คีตาภัทร ศรีดาชาติ
1.นาย รังสรรค์ เพ็งธรรม
2.นาง ทะยิดา แก้วภักดี
2 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
75.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง กมลทิพย์ บริสุทธิ์
1.นางสาว มนฤดี สาระพงษ์
3 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
79.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง ปิยธิดา อาการ
1.นางสาว ศิริกุน ฝอยทอง
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
75.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย วิริยะ วิลามาศ
2.เด็กชาย ศุภกิตติ์ แก้วดี
3.เด็กหญิง เดือนนภา ค้ำคูณ
4.เด็กชาย ธีรภัทร ศรัทธา
5.เด็กหญิง ศศิประภา เหลื่อมศรีจันทร์
6.เด็กหญิง พิรดา สุรสิทธิ์
1.นาย อาทิตย์ เลื่อนฤทธิ์
2.นาง วรรนิภา บุญพร้อม
5 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
78.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย ธนพล พอกพูลขำ
2.เด็กชาย กิตติศักดิ์ ว่องไว
1.นางสาว วนิดา เกษี
2.นาย หริภูมิ ศรีละพันธ์
6 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
78.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
1.เด็กหญิง จารุวรรณ ผกามาตย์
1.นาง ประยูร สายเสมา
7 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
79.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ
1.เด็กหญิง อัญชลิตา บัวจันทร์
1.นาง วิชชุมา กะริโส
8 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
71.50
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง ยุพา สกุลมลิ
1.นางสาว ศิริกุน ฝอยทอง
9 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
76.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง สุชานาฎ ชุ่มใจ
1.นางสาว สมปอง มงคล
10 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
74.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ
1.เด็กหญิง พิมนภาพร จันทร์ประสิทธิ์
2.เด็กหญิง เบญจมาศ ใจเครือ
1.นาง ดารณี สร้อยมาลุน
2.นาง กัญญารัตน์ ผิวทน
11 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
71.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง มนัสขวัญ กงล้อม
2.เด็กชาย ภานุวัฒน์ จันทง
1.นาง ประกาย มุ่งหมาย
2.นาย ธีรพัฒน์ มุ่งหมาย
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
78.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย ศักดินันท์ ศรีธรราษฎร์
2.เด็กชาย พีรธัช แก้วบุญมาก
3.เด็กชาย อาณาจักร แสงขาน
4.เด็กชาย ปฏิภาณ ปัดถา
5.เด็กชาย อรรถพันธ์ รักสุจริต
6.เด็กชาย ศุภกฤต ทองอ่อน
1.นาย สุระพิด เถาว์คำ
13 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
73.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง ดวงกมล ศิริชนะ
2.เด็กชาย อนุวัฒน์ สุชาติ
3.เด็กหญิง วณัฐขนันท์ คูพันธ์
1.นาง สุสดี ศรีแก้ว
2.นาง นิตยา สระแก้ว
14 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
78.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ
1.เด็กหญิง ขวัญจิรา ไชยพรม
2.เด็กหญิง บัณฑิตา บุญส่ง
3.เด็กชาย นันทวัฒน์ ส่องสีโรจน์
1.นาย ธานี บุญหวาน
2.นาย ศิริ ศรีละพันธ์
15 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
75.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503)
1.เด็กชาย อนุชา ข้อแก้ว
2.เด็กหญิง พรพิมล แก้วมูล
1.นาง วิภาพร โพธิ์ชัย
2.นางสาว วริศราภรณ์ เสาร์เวียง
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
70.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ
1.เด็กหญิง วารินทร์ทิพย์ บุญรักษา
2.เด็กหญิง พรชิตา เสนาน้อย
3.เด็กหญิง อุมารี จันประสิทธิ์
1.นาง วิชชุมา กะริโส
2.นาง ประไพศรี สุขพอดี
17 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
79.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนจิก
1.เด็กชาย สรวิชญ์ แก่แสง
1.นางสาว รัตนาภรณ์ บุญเทพ
18 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
72.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.นางสาว ฐาปนีย์ หมื่นขัน
1.นาง จารุวรรณ แก้วมูล
19 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
74.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง สุภาวดี นามอนุ
2.เด็กหญิง สุภัสสรา โพธิ์ศรีทอง
1.นาง สุธาสินี กาญจนพัฒน์
20 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
78.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กหญิง เพชรอรุณ อ้อมชมภู
2.เด็กหญิง เขมิกา บุญมาก
1.นาง สุธาสินี กาญจนพัฒน์
21 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
74.25
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กหญิง เพชรน้ำผึ้ง โกศล
2.เด็กหญิง ภัควัฒน์ จิบจันทร์
1.นางสาว พัทธนันท์ บุญแก้ว
22 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
71.25
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ
1.เด็กชาย ไชยา วงค์แก้ว
2.เด็กหญิง กาญจนา ราษฎร์นอก
1.นาง จันจิรา สมหวัง
2.นางสาว นุสสรี ศาพันธ์
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
74.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง ชญานิศ บุญยะวัตร์
2.เด็กชาย สุรพงษ์ แก้วมูล
1.นาง อุไรรัตน์ สุวรรณกูฏ
2.นาง นิตยา สระแก้ว
24 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
70.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
1.เด็กชาย ณัฐวัตร โสภา
2.เด็กชาย คุณากร แก่แสง
3.เด็กชาย ภานุวัฒน์ ปัดถา
1.นาง สุภาณีย์ นาคะประวิง
2.นาย ปรีดา โมรานิล
25 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
75.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านระโยง
1.เด็กหญิง วิณัฐตา ดาวใส
2.เด็กชาย ราชพฤกษ์ นวลหอม
3.เด็กชาย สมพงษ์ นาใจเย็น
1.นางสาว บุหลัน บัวทอง
2.นางสาว สินีรัตน์ อินต๊ะติ๊บ
26 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
70.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กชาย ดนุภพ บุตรธะนา
2.เด็กชาย จักรภัทร ไชยเรียบ
1.นาย พิชิตพล มณฑา
2.นาย สมัคร เขียวนิล
27 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
73.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง พันธ์ธิตา เกตุแก้ว
1.นาง กัลยาวรรณ ไชยปัญญา
28 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
71.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย ธนภัทร แวทเชอร์
1.นางสาว มณีวรรณ ศรวิชัย
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
76.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนมหาราช 2
1.เด็กหญิง เมวิกา จิตหาญ
1.นาง สิษฐิพร พิทักษา
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
79.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ
1.เด็กชาย ฤทธิไกร องอาจ
1.นาง วิชชุมา กะริโส
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
70.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ
1.เด็กชาย สุรสีห์ เพียเพ็ง
1.นาง วิชชุมา กะริโส
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
77.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง กัลญา สังข์ทอง
2.เด็กหญิง กุลธิดา เพ็ญแก้ว
1.ว่าที่ร้อยตรีหญิง สาวิตรี มีศรี
2.นาง เดือนแรม จันทร์ทอง
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
75.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
1.เด็กหญิง นัฐนรี คนขยัน
2.เด็กหญิง สุทธิดา จันทร์พูล
1.นางสาว รณิดา ขวัญยืน
2.นาง อุไรวรรณ สมอหมอบ
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
74.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
1.เด็กหญิง กานต์ธิดา อัมภรัตน์
2.เด็กหญิง ชนัญชิด พิลุน
1.นางสาว รณิดา ขวัญยืน
2.นาง อุไรวรรณ สมอหมอบ
35 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
76.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านซำเบ็ง
1.เด็กชาย ศรายุธ นวนอนันต์
1.นาง ฐิภาภรณ์ ทาระบุตร
36 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
75.00
18
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหินวิทยา
1.เด็กชาย วีระ ดาวใส
1.นาง ใบบัว วงศ์จันทร์
37 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
73.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กชาย สุริยา ระหาร
1.นางสาว สุภาณีย์ ตุ้มคง
38 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
77.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
1.เด็กชาย วายุ เอี่ยมสืบนุ่ม
1.นางสาว พิมพ์กฐิชา จรูญเบญญาบุณย์
39 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
72.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโนนสูง
1.เด็กหญิง วริศรา บงบุศก์
1.นางสาว พจนี พิมพ์ชัย
40 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
71.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ
1.เด็กหญิง สุพัตรา ซีซา
1.นางสาว สุชาฎา บุญนำ
41 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
78.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนจานทองกวาววิทยา
1.เด็กชาย วรวุฒิ จิบจันทร์
1.นาย ธนวัฒน์ เขียวสุขสันต์
42 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
74.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กชาย ชาญเดชา ศรีคำ
2.เด็กชาย แทนคุณ พงษ์พันธ์
3.เด็กหญิง ศิริวิมล ส่องศรี
1.นาง นงลักษณ์ รัตนา
2.นางสาว ปาหนัน สมสุข
43 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
77.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503)
1.เด็กชาย เชาวลิต นามสอาด
2.เด็กชาย ขวัญเมือง วันดี
3.เด็กหญิง ขนิษฐา สิงหลอด
1.นางสาว วริศราภรณ์ เสาร์เวียง
2.นางสาว ขวัญฤดี โพธิ์ชัย
44 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
74.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
1.เด็กหญิง พิมลรัตน์ แถบมูล
1.นาง สุคนธ์ มีศรี
45 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
75.00
18
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ไอสวรรค์ ขานชัย
1.นาง รัตนาภรณ์ วาทิน
46 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
75.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
1.เด็กหญิง ศิภาภรณ์ ฆ้องทรัพย์
2.เด็กหญิง ณัฐธิดา พลับเพลิง
3.เด็กหญิง ศศิวิมล พรรณศรี
1.นาง อะมาวะสี จันทร์ผ่อง
2.นาง กัลชนา ดวงสา
47 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
76.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนมหาราช 2
1.เด็กชาย ธิติ ชาลีหอม
2.เด็กชาย ชัยพัทธ์ พิมพ์โพธ์
1.นางสาว รสสุคนธ์ ดวงตะวัน
2.นาง อุษา เถินหิตย์
48 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
72.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
1.นางสาว พิยดา ทีทอง
1.นาง จารุวรรณ แก้วมูล

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม