#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้่านทับทิมสยาม 07
1.เด็กชาย ธนธรณ์ บุญเฟรือง
2.เด็กชาย ธีรศักดิ์ ธิรอดรัมย์
3.เด็กชาย ณัฐวัฒน์ สุขพันธ์
1.นาย อุเทน มะโนชาติ
2.นาย สมหมาย พาบุตร
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
86.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กชาย รณชัย บุญเฟรือง
2.เด็กชาย อติชาติ สุรินทร์
3.เด็กชาย ศิริพงษ์ เชื้อหอม
1.นาย ธีรวัฒน์ แถวประโคน
2.นาย ประยนต์ บุญเฟรือง
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
93.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง สิรการณ์ อินโบราณ
2.เด็กชาย เกียรติภูมิ สินสระ
1.นางสาว อวยพร พานจันทร์
2.นาง สมบูรณ์ บุตกร
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
82.00
17
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กหญิง ศศิลดา วรรณแสง
2.เด็กหญิง อรัญญา กลิ่นมาลัย
1.นาง เหรียญทอง ไผ่แก้ว
2.นางสาว นนท์ธิชา ลี้ธนะรุ่ง
5 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเก่า
1.เด็กหญิง ธัญวรัตม์ บุญมาก
2.เด็กหญิง ธันย์ชนก พิมมาศ
3.เด็กหญิง วชิราภรณ์ มาตตี
1.นางสาว สุภาพร จำนงค์
2.นาง ดวงเพ็ญ รูปสวย
6 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้่านทับทิมสยาม 07
1.เด็กชาย ปิยะพล อบคำ
2.เด็กชาย ศิวกร ครู่วิรัตน์
3.เด็กชาย วีรชน ริพิมพ์
1.นาย อุเทน มะโนชาติ
2.นาย วรวิทย์ วงศ์บุญ
7 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
83.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กหญิง ลลิตา แสงแก้ว
1.นาย อดุลย์สิริ นรภาร
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
84.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กชาย กอบศักดิ์ ไชยทอง
2.เด็กชาย วีรภัทร สะใบ
3.เด็กชาย วินสตั้น ไชยทอง
4.เด็กชาย อึ้งเจริญ บุญลอด
5.เด็กหญิง ประภัสสร อุปสุข
6.เด็กหญิง ชฎาพร สุดา
1.นาย ณรงฤทธิ์ นัยเนตร
2.นาย แสงอรุณ แก้วบุตรดี
3.นาย ธนภัทร อันชัยศรี
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
82.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กหญิง วิชญาพร คำโกน
2.เด็กชาย ปฐพี นามคง
3.เด็กหญิง พัชราวรรณ บัวดก
4.เด็กหญิง ศิรินาฎ บุณโฑ
5.เด็กหญิง อรัญญา กลิ่นมาลัย
6.เด็กชาย วีระพงศ์ บุญสละ
1.นาง เหรียญทอง ไผ่แก้ว
2.นาง รัตนา วะรงค์
3.นาย เดวิทย์ ไผ่แก้ว
10 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
84.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย กฤตภาส บุญโกฏิ์
2.เด็กหญิง จุฑารัตน์ เทียมจิตร
1.นาง ปณิดา ทันนา
2.นาย ชวลิต แก้วกัณหา
11 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
82.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กหญิง ธีร์วรา สาลีกุล
2.เด็กหญิง ฤทัยชนก ศรีโพธิ์
1.นาย แสงอรุณ แก้วบุตรดี
2.นาง นิตตรา แถวประโคน
12 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กชาย ศุภาวดี แก้วลอย
2.เด็กหญิง กัญญารัตน์ สมนึก
3.เด็กหญิง บุญญดา มุ่งหมาย
1.นาง บัวเลียน ถุงจันทร์
2.นาง ยุวดี วรรณทอง
13 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำตาโตง
1.เด็กชาย รพีพัฒน์ โทแก้ว
2.เด็กหญิง ขนิษฐา ผาแก้ว
3.เด็กหญิง สุพรรษ พรหมรินทร์
1.นาย สุวิน โสภา
2.นาย จักรพงษ์ หน่อคำผุย
14 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
83.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง ศวิตา บุญเฟรือง
2.เด็กชาย รพีพัฒน์ ดาบด้วน
3.เด็กหญิง โยธกา อารีย์
1.นาย ธีรวัฒน์ แถวประโคน
2.นาย ประยนต์ บุญเฟรือง
15 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
83.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง กวินนาฎ เนียมจันทร์
2.เด็กหญิง ธิติมา อ้อมชาติ
3.เด็กชาย ณัฐภัทร เชื้อสา
1.นาง เกศินี ศิริธรรมานันท์
2.นางสาว วราภรณ์ แสนเวียง
16 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
96.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย ธนกฤต อายุวงษ์
2.เด็กชาย ศราวุธ บุญขาว
1.นาย ชวลิต แก้วกัณหา
2.นาง ปณิดา ทันนา
17 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
80.00
20
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง ชลธิชา ชูคำ
2.เด็กชาย ปิ่นเจริญ โค๊ะแสง
1.นางสาว อวยพร พานจันทร์
2.นาง ณัฐวดี ผิวโชติ
18 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
83.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กหญิง ฐิดาภา หมื่นยัญ
2.เด็กหญิง สุดารัตน์ ไชยทอง
1.นาย แสงอรุณ แก้วบุตรดี
2.นางสาว กาญติมา เกิดกล้า
19 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
86.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง สุนันทา อุ่นแก้ว
2.เด็กหญิง วรัญญา ยุวะบุตร
1.นาย ชวลิต แก้วกัณหา
20 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านม่วงแยก
1.เด็กหญิง ศุภาวรรณ วรรณอุบล
1.นาง จิราภรณ์ ขันสิงห์
21 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
86.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กหญิง นฤมล สมปอง
1.นางสาว มัลธิกา เสนาภักดิ์
22 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
85.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กหญิง สุดา เมฆคลี
1.นาง เสงี่ยม เฟื่องบุญ
23 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
85.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ประภาพร สังกา
1.นาง ฐิติกานต์ ศรีดา
24 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กหญิง ณัฏฐณิชา รักโสภา
2.เด็กหญิง เกศสุดา ประพงษ์
3.เด็กหญิง เกณิกา สุวรรณชาติ
1.นางสาว ประไพวรรณ วรรณทอง
2.นางสาว สุภาวดี บุญลี
25 การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง กัญญานี ้น้ำนวล
2.เด็กหญิง กันยาวีร์ คำใส
3.เด็กหญิง นาริสา จำนงค์
1.นาง ทัศนาพร แก้วกัณหา
2.นาง มัสลิน แก้วกัณหา
26 การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ศรีสุดา บุญเฟรือง
2.เด็กหญิง ศิริขวัญ จันยุพา
3.เด็กหญิง สุนิดา จั่นหมาก
1.นาง ทัศนาพร แก้วกัณหา
2.นาง มัสลิน แก้วกัณหา
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.นางสาว พรรณษา แสงชัย
2.เด็กหญิง บัณฑิตา เชื้อหอม
3.เด็กหญิง ธิดา สินศิริ
4.เด็กหญิง ชมพูนุท บุญตา
5.เด็กหญิง อรทัย สมปอง
6.เด็กหญิง อินทิรา ยอดเทียนธรรม
7.เด็กชาย ภูริ รักสัตย์
8.เด็กชาย วรฉัตร อ่อนสวรรค์
9.เด็กชาย วิศรุต แสนดี
10.เด็กหญิง ขัติยาภรณ์ ธิวัน
1.นางสาว ปุณยนุช ลึกลาภ
2.นาย ภานุพนธ์ โชติการ
3.นาง สุชานันท์ แซ่เตียว
28 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนโนนสูง
1.เด็กหญิง ธันวา ไชยชนะ
1.นาง เชาวณี อินวันนา
29 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ปิยาพัชร ธิศาจารย์
1.นาง มาริสา นรสาร
30 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
80.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย วาที ทัพรัตน์
1.นางสาว ศิรประภา ไพรเสนา
31 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กชาย ศุภโชค สุภาพ
1.นาง สมบูรณ์ บุตกร
32 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง สุธาสินี สอดแก้ว
1.นางสาว จุฑามณี พวงมะลิ
33 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
81.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กชาย วชิรวิทย์ มณีวงษ์
2.เด็กชาย ภูมิพัฒน์ แผ่นทอง
3.เด็กหญิง รัตนาวดี จ้ำหนองโพธิ์
1.นางสาว ดาวนภา บุญทอง
2.นางสาว ปราณี ผลดี
34 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
89.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กหญิง ปุณยวีร์ เตชะวันโต
2.เด็กหญิง สุพัชฌา มะปราง
3.เด็กหญิง สุจิตรา สินศิริ
1.นางสาว นพมณี ชูเชื้อ
2.นางสาว เกตน์สิรี คูณชัย
35 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กชาย คมิก จำนงค์
1.นาย ธนาสันต์ จำนงค์
36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
94.25
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง ธารทิพย์ ขึ้นพล
2.เด็กหญิง เพลินพิศ นันทะสิงห์
3.เด็กหญิง สุชาดา สุขกลาง
1.นาง สมบูรณ์ บุตกร
2.นาง ณัฐวดี ผิวโชติ
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
90.50
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กหญิง สุทธิดา ไชยสุวรรณ
2.เด็กหญิง ปริศนา ไพรจันดา
3.เด็กหญิง ปิยภัทร ยาคำ
1.นาง เยาวภา เดชบุญ
2.นาง ยุวดี โพธิ์ขาว
38 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ พวงมะลิ
1.นาง จรรยา กันยาพงษ์
39 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
81.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง วรรณิษา ยังพลอยเจริญ
1.นางสาว จุฑามณี พวงมะลิ
40 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กหญิง พรสวรรค์ สุมาลี
2.เด็กหญิง พรธิตา สมนึก
3.เด็กหญิง นิรดา เมฆเสน
1.นางสาว อนัญชนา ถุงจันทร์
2.นาง กมล ชูกลิ่น
41 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
88.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กหญิง ศรินรัตน์ วงสุวรรณ
2.เด็กหญิง ภัทรธิดา มั่งจีน
3.เด็กชาย ปัญจพล ยาคำ
1.นาง เยาวภา เดชบุญ
2.นาง ยุวดี โพธิ์ขาว
42 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กชาย ดวงตะวัน ดวงพล
2.เด็กหญิง ทักขิณา ระงับภัย
1.นาง อาภรณ์ จันทร์สว่าง
2.นางสาว ปวินันท์ ปานทอง
43 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
92.50
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กชาย อภิรักษ์ ไชยสุวรรณ
2.เด็กหญิง กัลยา ไชยสุวรรณ
1.นาง ยุวดี โพธิ์ขาว
2.นาง เยาวภา เดชบุญ
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กชาย วชิรวิชญ์ ลาคำ
2.เด็กหญิง ศิริขวัญ วงษ์พิทักษ์
3.เด็กหญิง ปสุดา พุ่มพวง
4.เด็กหญิง สุดารัตน์ อุปสุข
5.เด็กหญิง จรรยาภรณ์ ดวงใจ
1.นาง วรัญญา แดนกาไสย
2.นางสาว อารีรัตน์ พิมพร
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
81.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัว
1.เด็กหญิง ปาลิดา มิ่งเมือง
2.เด็กหญิง ศิริยุภา สอดศรี
3.เด็กหญิง อนันญา สุวรรณทา
4.เด็กหญิง อชิรญาญ์ บุญหอม
5.เด็กหญิง อรวรรณยา จันทร์ดี
1.นาง เสาวลักษณ์ พิมพ์มาศ
2.นางสาว ลาวัลย์ มิ่งเมือง
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
95.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กหญิง เกษรินทร์ อุตมะ
2.เด็กหญิง นันชนันท์ สิงหชาติ
3.เด็กหญิง พิมพิศา บุญทอง
4.เด็กหญิง พรชนก ขันทวี
5.เด็กหญิง วชิรญาณ์ แข็งขัน
1.นาง วรัญญา แดนกาไสย
2.นาย อดุลย์สิริ นรภาร
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
92.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กชาย อชิตพล มณีแพง
2.เด็กหญิง ปัทมาวดี นามคง
3.เด็กหญิง ปัทมาญาณัฐ ทัดสา
4.เด็กหญิง พิมพ์ชนก ภาสันต์
5.เด็กหญิง บริมาส อื้อสวัสดิ์
1.นาย เดวิทย์ ไผ่แก้ว
2.นาย อภิรักษ์ สมานพันธ์
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดอนข่า
1.เด็กหญิง น้ำค้าง บุญมาก
2.เด็กหญิง หนึ่งฤทัย พินองรัมย์
3.เด็กหญิง จิรนันท์ อุรา
4.เด็กชาย ฉันทวัฒน์ บุญทอง
5.เด็กหญิง พลอยภัทรา ฮวดสำราญ
1.นาง ประยงค์ ร่วมจิตร
2.นาง อาภรณ์ จันทร์สว่าง
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
86.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนโนนสูง
1.เด็กชาย สุปวีย์ ดาวจันทร์
2.เด็กหญิง ชนิกานต์ ขุนอ่อน
3.เด็กหญิง สิริลักษณ์ ไชยสุวรรณ
4.เด็กหญิง ภริดา ไชยสุวรรณ
5.เด็กหญิง วรรณวิสา แสฃทอง
1.นางสาว จารุรินทร์ ปุระมงคล
2.นางสาว ขวัญฤดี ใจตรง
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
81.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนโนนสูง
1.เด็กหญิง ปิยธิดา สุขแสวง
2.เด็กหญิง จันทร์นภา ศรีรัตนะ
3.เด็กหญิง วาสินีย์ สายจันทร์
4.เด็กหญิง นุชนาฏ แอร์สิทธิ์
5.เด็กหญิง สุภานันท์ มีวงค์
1.นาย ภูริณัฐฏ์ เนียมพันธ์
2.นาย วรวุฒิ ดวงแก้ว
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ธิติมา วงศ์รักษา
1.นาง พิสมัย นันทร
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
93.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง กนกขวัญ เสาไธสง
1.นางสาว จุฑามณี พวงมะลิ
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ชนัญญา ปเรพันธ์
1.นาง พิสมัย นันทร
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง ธิดา สาโรจน์
1.นางสาว จุฑามณี พวงมะลิ
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
88.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ คูณผล
1.นาง เด่นดวง ธรรมทวี
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
81.66
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กชาย ศักดิธัช อนันต์
2.เด็กหญิง กัญญาภัค บุรมศรี
1.นางสาว สิริกานต์ กลมพันธ์
2.นางสาว สุภาวดี บุญลี
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
80.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ ไชยสุวรรณ
2.เด็กชาย ธนากรณ์ แถบหอม
1.นาง ยุวดี โพธิ์ขาว
2.นางสาว เพ็ญพักตร์ แสงกล้า
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
88.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเจา
1.เด็กหญิง ชาลิสา นันทสิงห์
2.เด็กชาย ชัยณุวัตร ไชยสุวรรณ
1.นาย วรรณะ ไชยชนะสงคราม
2.นางสาว มณีรัตน์ พิมมาศ
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
87.33
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กหญิง พรสวรรค์ ใบทอง
2.เด็กชาย จิระศักดิ์ กาละพันธ์
1.นาง ยุวดี โพธิ์ขาว
2.นาง เยาวภา เดชบุญ
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
89.75
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย นันทวัฒน์ บุญชัย
2.เด็กหญิง ดาวริน พิทักษ์
1.นางสาว วราภรณ์ แสนเวียง
2.นาง เกศินี ศิริธรรมานันท์
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ธัญญา ไวยศิลป์
2.เด็กหญิง ปลายฝน นวลแย้ม
3.เด็กหญิง ปลายฟ้า นวลแย้ม
4.เด็กหญิง จามจุรี จันทิมา
5.เด็กหญิง ธัญจิรา ลาพรหมมา
6.เด็กหญิง ประภาพร สังกา
7.เด็กหญิง ภัทรวดี วิยะ
8.เด็กหญิง ปพิชญา อุ่นแก้ว
9.เด็กหญิง ทิฆัมพร โชคชัย
10.เด็กหญิง ญาณี ศรีวงษ์
1.นางสาว วลัยพร เกษอินทร์
2.นาง ฉัตรวิไล ดอกพวง
3.นางสาว กุลนิษฐ์ จุลเหลา
62 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กชาย ถิรวุฒิ แจ่มแจ้ง
2.เด็กหญิง ลักษิกา คำลอย
3.เด็กชาย กนกวรรณ ไชยสุวรรณ
1.นาง จันทร์เพ็ญ อุ่นแก้ว
2.นาย อรรถโกวิทย์ บุตรไชย
63 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กชาย ปรเมษฐ์ สอดแก้ว
2.เด็กชาย อภินันท์ มาศศรี
3.เด็กชาย สมพร สุรินทร์
1.นาย ธีรวัฒน์ แถวประโคน
2.นางสาว เนาวรัตน์ สุวรรณทอง
64 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
80.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กชาย จักรกฤช พรหมแก้ว
2.เด็กชาย แสงอาทิตย์ แพงงาม
3.เด็กชาย ธนกฤต คำหมาย
1.นาย ณัฏฐ์อัญญา ภัทราวงศ์วัฒนา
2.นางสาว ละออง บุญมาก
65 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
84.66
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย ณัฐกิต หนองแคน
2.เด็กชาย พัฒวรรษ ราภรณ์พิจิตร
1.นาย ชัยศักดิ์ นรเนตร
2.นาง จตุพร นรเนตร
66 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
81.79
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กชาย วิวิศน์ ผการัตน์
2.เด็กชาย ชุติพงษ์ เชื้อคำจันทร์
1.นางสาว ณัฐฐาวดี บุตกร
2.นางสาว ปัทมาภรณ์ บุญทอง
67 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
82.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำตาโตง
1.เด็กหญิง กรจิรา จันทร์โพธิ์ทอง
2.เด็กหญิง วิจิตรา เหล่าแค
3.เด็กชาย พีรพล เพชรใสดี
1.นางสาว วรัญญา ชูเชื้อ
2.นางสาว สุพัฒตรา กงล้อม
68 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กชาย ณัฐภัทร คำใบ
2.เด็กชาย ภคพล เกิดกล้า
1.นางสาว จุฑามณี พวงมะลิ
2.นางสาว กาญจนพร อุ่นแก้ว
69 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
82.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง ศศิธร สินศิริ
2.เด็กหญิง ธนิดา แถบหอม
1.นางสาว อวยพร พานจันทร์
2.นางสาว ณัฐาวดี บุตกร
70 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำตาโตง
1.เด็กชาย กิตติศักดิ์ ลาภบุญ
2.เด็กชาย วิทยา วรรณทอง
3.เด็กชาย ศรายุทธ สุระดนัย
1.นาย สุวิน โสภา
2.นาย จักรพงษ์ หน่อคำผุย
71 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
82.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กชาย สังข์สุวรรณ วะโนปะ
2.เด็กชาย จันทกร ประนมศรี
3.เด็กชาย สมชาย วงสุวรรณ
1.นาย อรรถโกวิทย์ บุตรไชย
2.นาง จันทร์เพ็ญ อุ่นแก้ว
72 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำตาโตง
1.เด็กชาย เตชนิตย์ มะลิหอม
2.เด็กชาย วีรภัทร ศรีภักดิ์
3.เด็กชาย ศิวัฒน์ ศรีคำ
1.นาย สุวิน โสภา
2.นาย จักรพงษ์ หน่อคำผุย
73 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
87.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัว
1.เด็กหญิง วนัฌฌา จันทร์ดี
2.เด็กชาย จีรพัฒน์ สุพงษ์
3.เด็กชาย ถนอมศักดิ์ โกบสันเทียะ
1.นาง พรมงคล มีสติ
2.นางสาว ดวงใจ กตะศิลา
74 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กชาย อนุวัฒน์ อัฐจักร
1.นาง กมล ชูกลิ่น
75 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำตาโตง
1.เด็กหญิง วิภาวดี องอาจ
1.นาย จักรพงษ์ หน่อคำผุย
76 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำตาโตง
1.เด็กชาย ศักดิ์สิทธิ์ เสือแพ
1.นาย จักรพงษ์ หน่อคำผุย
77 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง วิภาวรรณ สุพันธ์
1.นางสาว บัณฑิตา เลิศศรี
78 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย นันทวัฒน์ พรมน้ำ
2.เด็กชาย จิรกิตติ์ พลคำ
3.เด็กชาย กิตติพงษ์ คำประสงค์
1.นาย ชัยศักดิ์ นรเนตร
2.นาง จตุพร นรเนตร
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
83.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง วริศรา แก้วธรรม
1.นาง สมบูรณ์ บุตกร
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
82.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กหญิง พิมพ์พร คำลอย
1.นาง สิริกาญจน์ มณีสาร
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
94.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง วิมลทิพย์ สหารัตน์
1.นาง สมบูรณ์ บุตกร
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
91.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กหญิง ศิริขวัญ วงพิทักษ์
1.นาง วรัญญา แดนกาไสย
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
88.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กชาย สมพิศ จิตรโสม
1.นางสาว จรรยา กันยาพงษ์
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
82.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง ธิดาพร ขวัญเมือง
1.นางสาว บัณฑิตา เลิศศรี
85 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้่านทับทิมสยาม 07
1.เด็กชาย วุฒิชัย เอี่ยมอ่ำ
1.นาย อุเทน มะโนชาติ
86 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำตาโตง
1.เด็กหญิง ชนิกานต์ เด็ดดวง
1.นาย สุวิน โสภา
87 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
86.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง พัชริดา จะโนรัตน์
1.นาง วรัชญา กัญจนพรสกุล
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
83.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กชาย สิทธิศักดิ์ ไชยทอง
1.นาย ธวัชชัย อินวัน
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนหมู่บ้่านทับทิมสยาม 07
1.เด็กหญิง ประภัสสร ระเมาะอา
2.เด็กหญิง ทิพติยา สะใบ
3.เด็กหญิง จารุวรรณ บุญพบ
1.นาง อุมาพร แสงสว่าง
90 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
83.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ภัทรนันท์ ทองคำบุตร
2.เด็กหญิง ณัฏฐณิชา สมแก้ว
3.เด็กชาย กิตติภพ แก่นพรหมมา
1.นาง ฉัตรวิไล ดอกพวง
2.นางสาว จาริยา ศรีวงค์
91 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเส็ด
1.เด็กชาย สุริยา รุ่งคำ
1.นาย ประกอบ พุ่มโพธิ์งาม
92 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเส็ด
1.เด็กหญิง เบญญาภา ศรีวงษ์
1.นางสาว ทัศนียา กมลมาลย์
93 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเส็ด
1.เด็กหญิง เกตน์นิภา หล้าอุดม
1.นาย บรรหาญ บุญเฟรือง
94 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
82.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กหญิง ชัชดาภรณ์ ปราบภัย
1.นาง กมล ชูกลิ่น
95 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
86.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย ทวีศิลป์ เนียนแนบ
1.นาง วรัชญา กัญจนพรสกุล
96 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
82.50
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองเก่า
1.เด็กชาย ขจรศักดิ์ เสมียนกุล
1.นาง ดวงเพ็ญ รูปสวย
97 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กชาย อภิสิทธิ์ ขาวสลับ
1.นางสาว ปุณยนุช ลึกลาภ
98 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
82.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย นพศักดิ์ จันทร์สง่า
1.นาง วรัชญา กัญจนพรสกุล
99 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กชาย นนทกร พานจันทร์
1.นาย แสงอรุณ แก้วบุตรดี
100 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
87.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กชาย สมภพ อุ่นแก้ว
1.นาง ยุวดี โพธิ์ขาว
101 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
88.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กหญิง ชลพิชชา ศรีชัย
1.นาง ชนาพร ลาคำ
102 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
81.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง วริศรา แก้วธรรม
1.นางสาว บัณฑิตา เลิศศรี
103 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
86.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กหญิง ธีร์วรา สาลีกุล
1.นาย แสงอรุณ แก้วบุตรดี
104 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
81.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย ไพศาล กรวยรัมย์
1.นาย อิทธิฤทธิ์ โสภา
105 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
80.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ไชยสุวรรณ
2.เด็กหญิง เกณิกา ไชยสุวรรณ
3.เด็กหญิง สินีรัตน์ บุญลี
4.เด็กชาย สามกษัตริย์ ลุกลาม
5.เด็กชาย กิติวัฒน์ ปิ่นหอม
6.เด็กหญิง วรัญญา ไพรจันดา
7.เด็กหญิง ศศิกานต์ คำลอย
8.เด็กชาย ปรเมนทร์ กล่ำพิมาย
9.เด็กชาย ปรมี กล่ำพิมาย
10.เด็กหญิง ปภาวรินทร์ บำรุงศรี
11.เด็กชาย พีระพล คำลอย
12.เด็กชาย ขวัญชัย ดวงบุปผา
13.เด็กหญิง ศุภานันท์ ธานี
14.เด็กหญิง มุกลดา มุ่งดี
15.เด็กหญิง ขวัญฤดี บุญตา
16.เด็กชาย ธีระวัฒน์ คำลอย
17.เด็กหญิง สุนิตา ป้องดู่
18.เด็กหญิง กาญจนา แก้วลอย
19.เด็กหญิง แพรวพรรณ ปานทอง
20.เด็กชาย ออมทรัพย์ พิมมาศ
21.เด็กชาย สุรเชษฐ์ ทาจิตร
22.เด็กหญิง ปัญญาพร โคตรชารี
23.เด็กหญิง ปัณฑิตา ยาคำ
24.เด็กชาย สมภพ อุ่นแก้ว
25.เด็กหญิง ธนาวดี ทาตาสุข
26.เด็กหญิง นัชชา ลุกลาม
27.เด็กหญิง ชุติมา ไชยชนะ
28.เด็กหญิง ภควดี ไชยสุวรรณ
29.เด็กหญิง เต็มสิริ ไชยสุวรรณ
30.เด็กหญิง จิตรลดา ไชยสุวรรณ
31.เด็กหญิง กัลยา ไชยสุวรรณ
32.เด็กชาย อภิรักษ์ ไชยสุวรรณ
33.เด็กหญิง กนกวรรณ ไชยสุวรรณ
1.นาย ทรงพล โพธิ์ขาว
2.นาง ยุวดี โพธิ์ขาว
3.นาง เยาวภา เดชบุญ
4.นาง สิริกาญจน์ มณีสาร
5.นางสาว เพ็ญพักตร์ แสงกล้า
6.นางสาว อรุณ พันธ์บุปผา
7.นาย ไกรวุฒิ อุ่นแก้ว
8.นางสาว สุกัญญา พงษ์วัน
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง โชติกา สิทธิศร
2.เด็กหญิง สุชาดา อ่อนนวล
3.เด็กหญิง บัณฑิตา เนียมพันธ์
4.เด็กชาย นพดล บุญเฟรือง
5.เด็กชาย คเณศ บุญไทร
6.เด็กชาย ภควัต ประมูลชาติ
7.เด็กชาย พิณกวี งามรูป
8.เด็กชาย พิพัฒน์พงษ์ วังคะธาต
9.เด็กหญิง ธนิดา เดชสุภา
10.เด็กหญิง ธีมาพร แสงอรุณ
1.นางสาว อรุณิศา บุญทอง
2.นางสาว ธนาภรณ์ เวชกุลสันติ
3.นางสาว ศิรประภา ไพรเสนา
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กชาย ศรัญญู น้ำกรอง
2.เด็กชาย อภิวัฒน์ ทองโล่ง
3.เด็กชาย จักรพงศ์ รุ่งคำ
4.เด็กชาย วรายุส กลับสูงเนิน
5.เด็กชาย ศิริโชค พรมพล
6.เด็กหญิง พรวิภา ขุนฤทธิ์
7.เด็กหญิง อลิสา จารัตน์
8.เด็กหญิง ธัญญารัตน์ สายจันทร์
9.เด็กหญิง ธิดารัตน์ คำหมื่น
10.เด็กหญิง อรณิชา บุญเฟรือง
1.นาง ปารียา แก้วธรรม
2.นางสาว วรรณรา พงษ์สิน
3.นาง วราภรณ์ สมัครพงศ์
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กหญิง พรญาณี เพ็งแจ่ม
2.เด็กหญิง กัญญากร ถุงจันทร์
3.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ผลทวี
4.เด็กหญิง ภทรพรรณ ถาสกุล
5.เด็กหญิง ชญานิศ ศรีวงค์
6.เด็กหญิง ผกายวรรณ lสาธุวง
1.นางสาว ปราณีต ทองปลูก
2.นาง รัตนา วะรงค์
3.นาย ลำปาง ค่ำคูณ
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง เกวลิน บุญรอด
2.เด็กหญิง กันติชา สารพงศ์
3.เด็กหญิง สุทธิดา นิลเพชร
4.เด็กหญิง ชาลิสา แถบหอม
5.เด็กหญิง สุรัมภา ไชยทอง
6.เด็กหญิง รัญชนา สุขจันทร์
7.เด็กหญิง เที่ยงตะวัน นันทะสิงห์
8.เด็กหญิง ศรีลาวรรณ นพพันธ์
9.เด็กหญิง วันวิสา ท่อนทองแดง
1.นางสาว ธนาภรณ์ เวชกุลสันติ
2.นางสาว ศิรประภา ไพรเสนา
3.นาง กษมนวรรณ การะเกษ
4.สิบเอกหญิง จินตหรา อุปสุข
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ลักษมณ ด้วงคง
2.เด็กหญิง หนึ่งฤทัย ไสว
3.เด็กชาย ศราวุธ คำใส
4.เด็กหญิง ศิริประภาภรณ์ พรมจันทร์
5.เด็กหญิง จันทกานต์ ไชยทอง
6.เด็กหญิง วัลภากร บุญเฟรือง
7.เด็กหญิง ขวัญชนก ไชยทอง
8.เด็กชาย ณัฐดนัย น้ำนวล
9.เด็กชาย วันชัย ไชยทอง
10.เด็กหญิง ประภาสิริ บุญปิยภัทรสร
11.เด็กหญิง ธัญญาภรณ์ เจริญศรีเมือง
12.เด็กหญิง สุนันตา ดอกจันทร์
13.เด็กชาย วรุตม์ นิลพัฒน์
14.เด็กชาย อภิสิทธิ์ บงบุตร
15.เด็กหญิง ธิชารัตน์ แก้วคำ
1.นางสาว ธนาภรณ์ เวชกุลสันติ
2.นางสาว อรุณิศา บุญทอง
3.นางสาว ศิรประภา ไพรเสนา
4.นาย ชวลิต แก้วกัณหา
5.สิบเอกหญิง จินตหรา อุปสุข
6.นาง กษมนวรรณ การะเกษ
111 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กชาย สมภพ อุ่นแก้ว
1.นางสาว เพ็ญพักตร์ แสงกล้า
112 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
87.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านโนนแฝก
1.เด็กหญิง งามจิต บุญตา
1.นางสาว วรรณภา สมสนิท
113 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
84.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเส็ด
1.เด็กหญิง วิชาดา แก้วแสง
1.นางสาว กรติกา มูลคำ
114 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
87.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กหญิง จิตรทิวา อุ่นแก้ว
1.นางสาว ปุณยนุช ลึกลาภ
115 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ทักษพร ปะเพระตา
2.เด็กหญิง ภัทรวดี พรมบุตร
3.เด็กชาย ธนัญกรณ์ วงค์วันดี
1.นางสาว สุดารัตน์ คัมภิรานนท์
116 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
90.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง กัญจนพร น้ำนวล
2.เด็กหญิง ธัญภรณ์ น้ำนวล
3.เด็กชาย ภานุวัฒน์ พุ่มพล
1.นาง เพ็ญศรี นันทะสิงห์
117 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
90.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กหญิง ภัทรศยา เกษคำ
2.เด็กหญิง เพียงขวัญ บุญศรี
3.เด็กหญิง ปภาดา บุญชัย
1.นาง รุ่งราวรรณ ศรีชาดา
2.นาง ชนาพร ลาคำ
118 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย ธนภัทร เที่ยงวงค์
1.นางสาว เกษรา สัญญา
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
83.50
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ญาณิศา สาหะ
2.เด็กชาย นิเวศน์ บุญขาว
3.เด็กหญิง เมธาวินี เจียงวงค์
1.นางสาว สุพรรษา เดชมงคล
2.นาง ฉัตรวิไล ดอกพวง
120 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
86.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย อรรถสิทธิ์ นาคทอง
1.นาย อิทธิฤทธิ์ โสภา
121 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
81.20
14
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง เกสรา จันทร์อุดม
1.นาง ไพจิตร นครชัย
122 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
80.20
15
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กหญิง ขวัญฤทัย ไชยทอง
1.นางสาว สุภวัลภ์ ถุงจันทร์
123 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
82.67
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย สิทธิพร ศรีวงค์
1.นาง วรัชญา กัญจนพรสกุล
124 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
82.67
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กชาย มนตรี วงศ์บุญ
1.นาย แสงอรุณ แก้วบุตรดี
125 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
99.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กหญิง วรัมพร ชูกลิ่น
2.เด็กหญิง วรรณีนุช เสียงเลิศ
3.เด็กหญิง กีรติกา หนองเทา
4.เด็กหญิง ภัทราพร จันทร์เพ็ญ
5.เด็กหญิง ธัญยพร ชิดชม
6.เด็กหญิง วิภารัตน์ ใช้ชาญวงษ์
7.เด็กหญิง วริศรา วงศ์เกียรติกำจร
8.เด็กหญิง พันณิตา สีไสย
9.เด็กหญิง ณัฐณิชา สมนึก
10.เด็กหญิง ทิพญาภรณ์ แถบมูล
1.นาย ฉัตรชาย รินวงษ์
2.นาย อรรถสิทธิ์ รักโสภา
3.นาง โยทะกา รักโสภา
126 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ทักษพร น้ำกรอง
2.เด็กหญิง เปรมฤดี ศรีวงค์
3.เด็กหญิง น้อย สายจันทร์
4.เด็กหญิง ณัฐธิดา สายจันทร์
5.เด็กหญิง นิตยา พรมน้ำ
6.เด็กหญิง สิริรัตน์ จันคณา
7.เด็กหญิง อุบลวรรณ วิเศษกสิกรณ์
8.เด็กหญิง พรสุดา บุตรมณี
9.เด็กหญิง บัณฑิตา บุญยง
10.เด็กหญิง กุสุมา บรรลือทรัพย์
1.นาง สิริมานล์ สอดแก้ว
2.นาง สุนีย์ กมลมาลย์
3.นาง ฉัตรวิไล ดอกพวง
127 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
85.26
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านซำตาโตง
1.เด็กหญิง กิตติ์พิมล จันดา
1.นาง เบญจลักษณ์ หน่อคำผุย
128 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
86.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กชาย ศุภชัย คำลอย
1.นาง เยาวภา เดชบุญ
129 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
83.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง วริศรา แก้วธรรม
1.นาง ณัฐวดี ผิวโชติ
130 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ขวัญฤดี ไชยเสริฐ
2.เด็กหญิง ภัคจิรา วงค์รักษา
3.เด็กหญิง อรัญญา วรรณทอง
1.นาง ทัศนาพร แก้วกัณหา
2.นาง มัสลิน แก้วกัณหา
131 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตาเส็ด
1.เด็กหญิง วิชาดา แก้วแสง
2.เด็กหญิง ศิริกัลยา วันคาร
3.เด็กหญิง อัญชิสา บุญเฟรือง
1.นางสาว ชนัดดา ทิพย์เลิศ
2.นาย เชี่ยวชาญ พรมวิหาร
132 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ลักษมี ศรีมงคล
2.เด็กหญิง กมลฉัตร แถบหอม
3.เด็กชาย ญาณภัทร กันยา
1.นาง มัสลิน แก้วกัณหา
2.นาง กษมนวรรณ การะเกษ
133 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กหญิง ภัคจิรา บุญปัญญา
2.เด็กหญิง กนกวรรณ พิลาดี
3.เด็กหญิง สุภัชยา ไชยทอง
1.นาย ธนภัทร อันชัยศรี
2.นาง จิรายุ บุญเฟรือง
134 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
88.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กหญิง วรกาญจน์ เชียงจันทร์ดี
2.เด็กหญิง พรพิมล ระมินโท
3.เด็กหญิง กัญญารัตน์ วิทา
1.นาง ภัทรกิจ พรมวิหาร
2.นาง กาญจนา จันดี
135 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กหญิง ณัฐภัทร ชัยมงคล
2.เด็กหญิง อนุธิดา พันธ์มะลี
3.เด็กหญิง เกษสินี อุ่นแก้ว
1.นาง ภัทรกิจ พรมวิหาร
2.นาง สุชานันท์ แซ่เตียว
136 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
92.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8
1.เด็กชาย เจษฎา บุญโกฎ
2.เด็กชาย ชัยณรงค์ เสนาน้อย
1.นางสาว ธนพร พิลัย
2.นาง ปรางฉวี อินทนนท์
137 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8
1.เด็กหญิง พิจิตรา อุ่นแก้ว
2.เด็กหญิง กฤษณา ดวงใจ
1.นางสาว ชมพูนุช แพงกิ่ง
2.นาง กัญญา พิทยานันท์
138 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
84.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กหญิง บัณฑิตา เชื้้อหอม
2.เด็กหญิง ธิดา สินศิริ
1.นาง ภัทรกิจ พรมวิหาร
2.นาง สุชานันท์ แซ่เตียว
139 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 8
1.เด็กชาย ชนะชัย บุญโกฎ
2.เด็กหญิง ธิดารัตน์ เจริญศรี
1.นางสาว กรกันยา พันธ์แก่น
2.นาง ปรางฉวี อินทนนท์
140 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย ธนโชติ ใสกระจ่าง
2.เด็กชาย พงศ์พณิช ศรีวงษ์
3.เด็กชาย พุทธพงษ์ อายุวงษ์
4.เด็กชาย ธาวิน สุวรรณวงค์
5.เด็กชาย สิทธพร ศรีวงค์
6.เด็กชาย สุริยา โสดแก้ว
7.เด็กชาย สายธาร แทนคำ
8.เด็กชาย ณัฐวัฒน์ อุ่นแก้ว
9.เด็กชาย ชญานนท์ วรรณโกสิทธิ์
10.เด็กชาย อรรคเดช เกษสาคร
1.นาย วีระศักดิ์ นันทะสิงห์
2.นางสาว วราภาณ์ แสนเวียง
3.นาง เกศินี ศิรธรรมานันท์

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม