#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
60.00
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง วิมลทิพย์ สหารัตน์
1.นาง สมบูรณ์ บุตกร
2 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
64.00
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองบัว
1.เด็กหญิง นฤมล ศรีภาโคตร
1.นาง พรมงคล มีสติ
3 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
62.00
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กชาย นนทกร พานจันทร์
2.เด็กชาย จิรภาส มุ่งมาตย์
1.นาย แสงอรุณ แก้วบุตรดี
2.นาง นิตตรา แถวประโคน
4 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
64.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)
1.เด็กหญิง พรรธิภา ขันคำ
1.นางสาว กรวิมล บุญศรัทธา
5 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
61.00
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย จักรธร หวังผล
2.เด็กหญิง จุฑาทิพย์ ดวงดีกมลทัศน์
1.นาย สุพิน สอดแก้ว
2.นาง สิริมานล์ สอดแก้ว
6 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
61.00
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กชาย ธนากิจ บุญเฟรือง
2.เด็กหญิง พระจันทร์ เกิดกล้า
1.นางสาว บัณฑิตา เลิศศรี
2.นาง ณัฐวดี ผิวโชติ
7 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
69.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง ภานิตา แก้วธรรม
2.เด็กหญิง ถิรดา อายุวงษ์
3.เด็กหญิง วริศรา แก้วธรรม
1.นาง สมบูรณ์ บุตกร
2.นางสาว ณัฐาวดี บุตกร
8 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
60.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองบัว
1.เด็กชาย เสรีพิศุทธิ์ ผิวงาม
2.เด็กชาย ณัณฐากร พลาธร
1.นาย ปัญญาพร พิมมาศ
2.นาย ชนสิษฎ์ ไชยสุข
9 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
68.00
18
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
1.เด็กชาย ชินดนัย วรรณทอง
2.เด็กชาย ปรวิศ บุญเฟรือง
1.นาง ภัทรกิจ พรมวิหาร
2.นาย ภานุพนธ์ โชติการ
10 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
67.00
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย ภคพล บุญยง
1.นาง มัสลิน แก้วกัณหา

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม