#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
79.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ปิยธิดา น้ำนวล
2.เด็กชาย เดชนรินทร์ นิลสุข
1.นาย ชวลิต แก้วกัณหา
2.นาง ปณิดา ทันนา
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
78.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กหญิง ธัญญลักษณ์ สมนึก
2.เด็กหญิง ศิรประภา พงษ์วัน
1.นาง อรอนงค์ เพ็ชรเพ็ง
2.นาย ดำรงศักดิ์ เพ็ชรเพ็ง
3 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
71.00
20
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก
1.เด็กหญิง ถาวรีย์ มณีแพง
1.นาย เดวิทย์ ไผ่แก้ว
4 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
76.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง สุธิดา ศรีพันธ์ภูมิ
1.นาง ฐิติกานต์ ศรีดา
5 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
77.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กหญิง นิตยา เนียมจันทร์
1.นาง สุติมา บุญเฟรือง
6 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
76.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กหญิง ณัฐนิชา ใจสุข
1.นาย อดุลย์สิริ นรภาร
7 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
74.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กหญิง พนิดา บุญเฟรือง
2.เด็กหญิง ปณิดา นันทะเคน
1.นาง เสงี่ยม เฟื่องบุญ
2.นาย อดุลย์สิริ นรภาร
8 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
73.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง กุสุมา พิลาดี
2.เด็กหญิง สุพิชญา บุญเฟรือง
1.นาง ณัฐวดี ผิวโชติ
2.นางสาว บัณฑิตา เลิศศรี
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
78.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านดาน
1.เด็กชาย สุภชัย ตาสี
2.เด็กชาย พงศ์พณิช ไชยสุวรรณ
3.เด็กชาย ถิรวัฒน์ จำนงค์
4.เด็กชาย พีรพัฒน์ ไชยสุวรรณ
5.เด็กชาย ภวัต สิงหชาติ
6.เด็กชาย ธีรพงษ์ สอดศรี
1.นาย อรรถโกวิทย์ บุตรไชย
2.นาง จันทร์เพ็ญ อุ่นแก้ว
3.นาย ไกรวุฒิ อุ่นแก้ว
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
76.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย ภาสวิชญ์ น้ำนวล
2.เด็กชาย เมธี ศรีวงศ์
3.เด็กชาย จิรวัฒน์ โพธิ์ทอง
4.เด็กหญิง ปนัดดา ตาลสันเทียะ
5.เด็กหญิง ปานชนก พรมน้ำ
6.เด็กชาย คเชนทร์ สรรพสุข
1.นาย สุพิน สอดแก้ว
2.นาง สิริมานล์ สอดแก้ว
11 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
75.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง สุทธิดา สอดแก้ว
2.เด็กหญิง นงราม เขียวรัมย์
3.เด็กหญิง สุนันทา แสนพิง
1.นาง ประเสริฐพร เจนประโคน
12 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
72.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย ศิลา ทินรัมย์
1.สิบเอกหญิง จินตหรา อุปสุข
13 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
74.25
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านม่วงแยก
1.เด็กชาย สหศักดิ์ ถุงจันทร์
2.เด็กหญิง เณตรศรา มุ่งมาตย์
1.นาง วนิดา ไชยะเดชะ
2.นางสาว ศิรินทร์ธร ภูผา
14 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
78.14
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กชาย ธีรพล วิมุตติ
2.เด็กชาย ศิริพงษ์ สหารัตน์
1.นางสาว ณัฐฐาวดี บุตกร
2.นาง ณัฐวดี ผิวโชติ
15 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
77.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านบักดอง
1.เด็กชาย ธีรพัท กิริยา
2.เด็กชาย อาจณรงค์ ศรีวิชัย
3.เด็กชาย ทวีทรัพย์ บุญเฟรือง
1.นางสาว จุฑามณี พวงมะลิ
2.นางสาว กาญจนพร อุ่นแก้ว
16 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
75.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
1.เด็กชาย วรวุฒิ จันหอม
2.เด็กชาย อนัตพงษ์ บุญยงค์
3.เด็กชาย นรินทร์ โพธิสาร
1.นาย ณัฏฐ์อัญญา ภัทราวงศ์วัฒนา
2.นางสาว ละออง บุญมาก
17 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
75.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านอาราง
1.เด็กชาย สราวุฒิ หอมจันทร์
1.นาง ลำเพย ไชยสาร
18 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
74.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กหญิง พรรำไพ กับรัมย์
1.นาง สุติมา บุญเฟรือง
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
79.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง กิ่งกาญจน์ แต้มงาม
1.นาง ณัฐวดี ผิวโชติ
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
78.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กหญิง พนิดา บุญเฟรือง
1.นางสาว ชนัญชิดา สายจันทร์
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
78.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
1.เด็กหญิง อรณี นาคทอง
2.เด็กหญิง เปรมิกา ติณณภพโชตินันท์
1.นาง มณีรัตน์ วรรณทอง
2.นางสาว กาญติมา เกิดกล้า
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
75.50
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง หนึ่งฤทัย ชายเพชร
2.เด็กหญิง ณัฎฐณิชา พินิจผล
1.นาง ไพจิตร นครชัย
2.นาง อรวรรณ ใจตรง
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
77.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาปรก
1.เด็กหญิง กานติมา ภูมิภาค
2.เด็กหญิง ธิดารัตน์ บุญเฟรือง
1.นาง ไพจิตร นครชัย
2.นาง อรวรรณ ใจตรง
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
75.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง เขมิกา พิมษร
2.เด็กหญิง กนกวรรณ กะตะศิลา
1.นาง ฉัตรวิไล ดอกพวง
2.นางสาว จาริยา ศรีวงค์
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
79.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง วราพร กิตติกา
2.เด็กหญิง ราชาวดี ดวงแก้ว
3.เด็กหญิง ฐิติญา สุดประเสริฐ
1.นาง ฉัตรวิไล ดอกพวง
2.นางสาว จาริยา ศรีวงค์
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
76.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านซำตาโตง
1.เด็กหญิง จุฑารัตน์ สำนวน
2.เด็กหญิง กัญญารัตน์ บริบูรณ์
3.เด็กชาย อชิรวิชญ์ ปรางค์สถิตกุล
1.นางสาว สุพัฒตรา กงล้อม
2.นางสาว วรัญญา ชูเชื้อ
27 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
76.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง กรพิน หอมหวาน
1.นาย อิทธิฤทธิ์ โสภา
28 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
75.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กชาย ธนาดุล พุ่มพวง
1.นางสาว ดาวนภา บุญทอง
29 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
70.00
18
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง วัชราภรณ์ เนียนแนบ
1.นาย อิทธิฤทธิ์ โสภา
30 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
76.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กชาย ขวัญชัย บุญเฟรือง
2.เด็กหญิง กาญจนา บุญทอง
3.เด็กชาย พีระพัฒน์ ทวีสุข
1.นางสาว ชนัญชิดา สายจันทร์
2.นาง ณัฐมาลี มิ่งขวัญ
31 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
78.76
18
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัว
1.เด็กชาย ชัยวัฒน์ ไชยสุวรรณ
1.นาย ศรชัย วงษ์ขันธ์
32 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
70.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง กวิสรา ดอกบัว
2.เด็กชาย วัชรพล แทนคำ
3.เด็กชาย กวิน ชิณวงศ์
1.นางสาว ศิรินทรา ราชธานี
33 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
72.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระเบา
1.เด็กชาย ฆัฏนา นรภาร
2.เด็กชาย วัชรพงษ์ ไสว
1.นาย อดุลย์สิริ นรภาร
2.นาย สุประกิต จันทร์ถา
34 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
70.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระเจา
1.เด็กชาย สุรบดินทร์ นามเมือง
2.เด็กชาย สราวุฒิ พิมมาศ
1.นางสาว ณัฐธิดา เรืองคำ
2.นาง วัลลภา โกฎิยี่
35 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
78.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย สิทธิชัย ศรีวงษ์
2.เด็กชาย ธัชศกรณ์ ศรีมันตะ
1.นาง ฐิติกานต์ ศรีดา
2.นาง สุนีย์ กมลมาลย์

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม