#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
66.00
16
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านดู่
1.เด็กชาย ศุกลวัฒน์ ทองละมุล
2.เด็กชาย สุทธิมนต์ มาลาวัน
3.เด็กชาย ภาวิน อินวันนา
4.เด็กหญิง วนัชพร อุ่นแก้ว
5.เด็กหญิง ศุภสุตา น้อยศรี
6.เด็กหญิง ปิยะดา คงดี
1.นางสาว ทิพวาส ศรีสมบัติ
2.นาง มนธยา หิรัญรักษ์
3.นางสาว กิจกานต์ สมรัตน์
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
65.00
17
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
1.เด็กชาย ปัญญากร สมรัตน์
2.เด็กชาย ณัฐนนท์ สมรัตน์
3.เด็กชาย กนกพล โพธิสาร
4.เด็กหญิง กมลนิตย์ สมรัตน์
5.เด็กหญิง ปุญญิศา สมรัตน์
6.เด็กหญิง บุษกร ทองละมุล
1.นาย สุริยงค์ สมรัตน์
2.นาง ทัชชภร พิมพร
3.นาง สมพรทิพย์ ศิริโท
3 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
61.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง สิริวิมล นวลแสง
2.เด็กหญิง สุรภา มุสิกะพันธ์
3.เด็กหญิง ศิลาลักษณ์ เสาสอน
1.นาง ศิรยา ไสว
2.นาย ชาญณรงค์ จันทกรณ์
4 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
61.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กชาย บารมี โพธิ์กระสังข์
2.เด็กชาย ภูชิส พึ่งศรี
3.เด็กหญิง เบญจลักษณ์ ยืนยั่ง
1.นาง รัชดาภรณ์ สุจารี
2.นาง อัญชลี เหมือนมาตย์
5 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
62.00
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองคู
1.เด็กชาย พัฒนศักดิ์ วงษ์พินิจ
1.นาย กวินพงษ์ บุญอินทร์
6 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
69.73
13
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กชาย กิตติศักดิ์ โพธิ์สอน
2.เด็กหญิง ธีรารัตน์ ก่อแก้ว
1.นาง อัญชลี เหมือนมาตย์
2.นาย ศักดา สวัสดี
7 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
60.54
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองคู
1.เด็กชาย พงศกร มนทอง
2.เด็กชาย ธวัชชัย บุญจูม
1.นาย สมภพ ผ่องราษี
2.นาย กวินพงษ์ บุญอินทร์
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
61.00
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กชาย อภิวัฒน์ สมเพชร
2.เด็กชาย จตุรวิชญ์ สมเพชร
3.เด็กชาย จิรภาส งิมขุนทด
1.นางสาว ศันสนีย์ พิศพงษ์
2.นางสาว สุรีนันท์ สมรัตน์
9 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
64.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านซำ
1.เด็กหญิง วรัญญา เรียงคำ
2.เด็กหญิง นิลฤดี เกศรี
3.เด็กหญิง สุธีรา มังคละ
1.นาง สุนันทนา สุทธิประภา
2.นางสาว ปณิตา ปิยะพันธ์
10 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
65.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านจะเนียว
1.เด็กชาย อนุพงศ์ บุญลี
2.เด็กชาย กฤตพจน์ โพธิสาร
3.เด็กชาย ธนกร มีฤทธิ์
1.นาง เนตรนภา แถมวัน
11 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
67.00
17
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กหญิง พชรยาภรณ์ โพธิ์กระสังข์
2.เด็กหญิง นภัสสร สุดสังข์
1.นางสาว ขวัญเรือน จันทราม
2.นาง รัชดาภรณ์ สุจารี
12 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
67.00
15
เหรียญทองแดง
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กหญิง นิตยา พินยศ
2.เด็กหญิง ราวิตรี สายสุวรรณ
1.นาง นารีรัตน์ เลิศศรี
2.นาย กิตติมศักดิ์ นาครินทร์

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม