#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
74.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กหญิง ไปรยา พิพัฒน์พิทยากุล
1.นาง ปรียารัตน์ มะปรางค์
2 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
73.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองคู
1.เด็กหญิง มุกดา จันทิมาล
1.นาง สุจิตรา วงษ์พินิจ
3 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
78.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กชาย ณภัทรชนม์ ทองละมุล
1.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
4 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
76.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันจด
1.เด็กหญิง นุชนพิน ปรางศรี
1.นาง สุพัตรา ลาคำ
5 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
76.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย ภักดิ์คินัย พึ่งเมือง
2.เด็กชาย วัฒนพงศ์ มีวงษ์
1.นาย ไพรัช อุดมพันธ์
2.นาย ประวิทย์ ผิวโชติ
6 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
79.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
1.เด็กหญิง ณัฐพร สมรัตน์
1.นาง รัตนา พิมพร
7 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
75.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กชาย นราธิป เพ็ชรรัตน์
1.นาง ปรียารัตน์ มะปรางค์
8 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
70.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง วิภารัตน์ วรรณมาศ
1.นาง ธัญภัสมณฑน์ วงศ์ปลั่ง
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
76.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองคู
1.เด็กหญิง มณีรัตน์ สุดสังข์
2.เด็กหญิง จรรยพร โพธิสาร
3.เด็กหญิง ปวีณา เพชรสังหาร
4.เด็กหญิง พิชญาภา สมบัติ
5.เด็กหญิง กมลลักษณ์ อาจภักดี
6.เด็กหญิง ผกามาส ทองเต็ม
1.นาย สมภพ ผ่องราษี
2.นาย กวินพงษ์ บุญอินทร์
3.นางสาว ศยามล สุดสังข์
10 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
70.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง ชนนิกานต์ โพธิ์กระสังข์
2.เด็กหญิง ภาริณี โพธิ์กระสังข์
3.เด็กหญิง ประกายแก้ว โพธิสาร
1.นางสาว ฐิตาภา โพธิสาร
2.นางสาว อุทัยวัลย์ อุ่นแก้ว
11 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
78.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กชาย นันทวัน นพเก้า
1.นาง นุจรี ปรีเปรม
12 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
74.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจองกอ
1.เด็กหญิง วรรษชล ศิลารักษ์
1.นางสาว วิภารัตน์ สมรัตน์
13 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
76.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กชาย ไพรัช ภูมิลำเนา
1.นาง นารีรัตน์ เลิศศรี
14 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
73.50
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
1.เด็กหญิง ธัญญารัตน์ สมรัตน์
2.เด็กชาย เมธัส มนทอง
1.นางสาว นันทนา สายทอง
2.นาง จำปา สมรัตน์
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
76.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง นันทิชา แสนสมบัติ
2.เด็กหญิง ภัทราภรณ์ สาลีกุล
3.เด็กหญิง กนกวรรณ อาจภักดี
4.เด็กหญิง จิตติกมนต์ จิตรโสม
5.เด็กหญิง อรพิมล งอนสวรรค์
1.นาง บังอร ประสีระเตสัง
2.นาย ชนศิษฎ์ อุปลาบัติรัชต์ธร
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
74.33
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
1.เด็กหญิง ปวีณา อานนท์
2.เด็กชาย ธีราทร ผิวอ่อน
1.นางสาว วนิดา อุ่นแก้ว
2.นาง รุ่งนภา จงใจ
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
72.33
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
1.เด็กหญิง สุณิษา ทองละมุล
2.เด็กชาย นครินทร์ คำสุนาง
1.นาง นภัสร์ชนัญ ศรีภักดิ์
2.นาง ปิยวดี กองหล้า
18 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
78.99
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองคู
1.เด็กชาย ธรณ์เทพ สุดสังข์
2.เด็กชาย ธันวา จันทะสน
1.นาย สมภพ ผ่องราษี
2.นาย กวินพงษ์ บุญอินทร์
19 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
70.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
1.เด็กชาย กิตติภพ ดอกรัก
2.เด็กชาย นนทชัย นพเก้า
3.เด็กชาย ชัยวัฒน์ โอดคำดี
1.นางสาว พิใลวรรณ บริบูรณ์
2.นาง นุจรี ปรีเปรม
20 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
74.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านระหาร
1.เด็กชาย ณัฐพล มะโนชาติ
1.นาย นราวิชญ์ ดอกพวง
21 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
73.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
1.เด็กชาย ศุภสัณห์ ซึรัมย์
1.นางสาว ปฏิญญา สารโท
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
77.00
19
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง วราภรณ์ สิงหชาติ
1.นาย ประวิทย์ ผิวโชติ
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
78.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กชาย ภูธเนศ สมีพวง
1.นางสาว นิลวรรณ ยศวิจิตร
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
75.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กหญิง ปาลินี ศรีภักดิ์
1.นาย ธวัชชัย โพธิ์กิ่ง
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
72.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กชาย พรภวิทย์ ชาเครือ
1.นางสาว นิลวรรณ ยศวิจิตร
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
75.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
1.เด็กชาย ภัทรดนัย สมรัตน์
2.เด็กหญิง ณัฐวัลย์ ประจัน
3.เด็กหญิง รุ่งรวิน สมรัตน์
1.นาง สมพรทิพย์ ศิริโท
2.นาง จำปา สมรัตน์
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
73.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกันทรอม
1.เด็กชาย ธีรภัทร ศิลาชัย
2.เด็กชาย ปรเมษฐ์ ขนทอง
3.เด็กหญิง นันทภรณ์ มนตรีวงษ์
1.นาง พรทิพย์ พวงมาลัย
2.นาย ภัทรพงศ์ ประภาสัจจะเวทย์
28 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
72.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย ศุภนัฐ สุภาพ
1.นาง ธนวรรณ จันทร์พรหม
29 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
79.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กชาย นพรัตน์ ลาคำ
1.นาง ศิรยา ไสว
30 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
70.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย รพีภัทร ศิลปนนท์
1.นางสาว อภิญญา จำนงค์
31 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
75.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง สุธิดา พิมูลชาติ
1.นาง ศิรยา ไสว
32 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
74.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
1.เด็กหญิง นริศรา จันทร์เติม
1.นาง นารีรัตน์ เลิศศรี
33 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
70.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพยอม
1.เด็กหญิง รัตติกาล ระงับภัย
1.นาย คมสันต์ สีทะ
34 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
78.00
15
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
1.เด็กชาย อดิศร ชื่นบาน
2.เด็กชาย จิราพัฒน์ ตรีวงศ์
3.เด็กชาย ธรรณรินทร์ ออมสิน
1.นางสาว จิ่น ศรีรมย์
2.นาง ติ๋ว แจ้งจรัส
35 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
78.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กชาย ไชยวุฒิ เลิศศรี
2.เด็กหญิง ปัณฑิตา สายจันทร์
3.เด็กหญิง ภัทรจิตรา สมเพชร
1.นาง วาทินี ไกรรักษ์
2.นาง ทิวาพร ทองแย้ม
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
73.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
1.เด็กหญิง อจิรวดี อินวันนา
1.นางสาว นิลวรรณ ยศวิจิตร
37 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
78.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตาเอก
1.เด็กหญิง ธัญญารัตน์ สุพงษ์
1.นาง ธนวรรณ จันทร์พรหม
38 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
73.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านระหาร
1.เด็กชาย วุฒิพงษ์ อารมณ์
2.เด็กชาย พอเพียง ดอกพวง
1.นาง ทัณฑิกา ผกาแดง
2.นาง สุมาลี ดอกพวง
39 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
73.00
20
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
1.เด็กชาย กฤษณพล บุญพึ่ง
1.นาง อุบลรัตน์ กาญจนเสน
40 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
75.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
1.เด็กหญิง จิรนันท์ เพชรล้วน
1.นางสาว พิมพ์วิชยา ขยันวงค์
41 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
77.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเดื่อ
1.เด็กหญิง ปุณยนุช บุญชิต
2.เด็กหญิง ทอไหมทอง พลเมือง
3.เด็กหญิง ชญานิศ คล้ายแก้ว
1.นางสาว นาฏอนงค์ โพธิสาร
2.นางสาว ละออ งามฉวี
42 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
77.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสดำ
1.เด็กหญิง ชุลีพร นิมาลา
2.เด็กหญิง วิภาพร กันมา
1.นางสาว ขวัญเรือน จันทราม
2.นาง ประเนียน จุลวรรณโณ

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม