#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
64.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง ณิชชา แก้วพรม
1.นาง สุภาวิณี บุญเพ็ง
2 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
69.00
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กชาย สงกรานต์ ยศศิริ
2.เด็กหญิง กรรณิการ์ โพธิ์สาชัย
3.เด็กหญิง ภัคจีรา การงาน
1.นาง ธนกร แนบเนียม
2.นาย พิชญะ เพ็งแจ่ม
3 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
69.00
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กหญิง เพียงขวัญ สมสนิท
2.เด็กหญิง ขัติยาพร แหนงวงษ์
3.เด็กชาย บุรธัช เบญจกุล
1.นาง ยุพิน ศิลารักษ์
2.นาง ชุตินันท์ นางวงค์
4 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
60.00
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย
1.เด็กหญิง ญาณัจฉรา บุญบำเรอ
1.นางสาว ภนัชนันท์ พันธ์วัตร์
5 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
65.00
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กชาย ธวัชชัย กิ่งทวยหาญ
1.นาง จงรัก การะเกษ
6 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
64.00
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
1.เด็กชาย เสริมศักดิ์ ทรงงาม
2.เด็กชาย กิตติพงษ์ ศิริจันดา
1.นางสาว จามจุรี ไชยผา
2.นาย รัตนพล โงนเงิน
7 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
64.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง วรัญชญา มงคล
1.นาง ธัญญาภรณ์ บูรณ์เจริญ
8 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
64.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง เบญจรัตน์ ต้นเกษ
1.นางสาว วิยาภรณ์ อินทนาม
9 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
60.00
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
1.เด็กหญิง พรปวีร์ คมมนต์
1.นางสาว จามจุรี ไชยผา
10 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
60.00
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ประกายดาว ตาชั่ง
1.นาย ถิรวุฒิ เมธาภัทรกุล
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
63.00
18
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านขนาด
1.เด็กชาย ณัฐกันต์ คำกลาง
2.เด็กหญิง สรัญญา กิ่งจันมน
1.นาง ทองอินทร์ สาริก
2.นาง สรญา วงษ์ขันธ์
12 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
62.28
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตระกาจ
1.เด็กชาย ณภัทร ถันทอง
2.เด็กชาย นนทกร พิพัฒน์
1.นาง เกษกนก ห่มเมือง
2.นางสาว ไอรดา นิสสัย
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
67.00
12
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง ขวัญชนก ประทุมวงศ์
2.เด็กหญิง รวิพร คูณผล
3.เด็กชาย ปวิชญา มะโนชาติ
1.นางสาว จีรวัลย์ จันทร์น้อย
2.นางสาว นภาจรี ธรรมวิเศษ
14 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
67.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง กมลชนก มะโนชาติ
2.เด็กหญิง ศิรดา ชูใจ
3.เด็กหญิง นันทวัล คงสิบ
1.นาง วิไล เครือพันธ์
2.นาง ธัญญาภรณ์ บูรณ์เจริญ
15 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
64.00
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านขนาด
1.เด็กหญิง ลักษมี นางวงค์
2.เด็กหญิง สาลิณี วรจักร
3.เด็กชาย เจษฎาพร แก้วมุกดา
1.นางสาว สุธิศา เมธาฐานวุฒิ
2.นาง สรญา วงษ์ขันธ์
16 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
64.00
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง สุวรรณี ละครศรี
2.เด็กหญิง สุนีรัตน์ วิงวัน
3.เด็กชาย ธนชัย ลีลาศ
1.นาง อรชร คำศรี
2.นางสาว ธิดารัตน์ เขียวอ่อน
17 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
61.00
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ทิพย์จุฑา ไชยดง
2.เด็กหญิง นงค์นุช เทศะบำรุง
3.เด็กชาย ธนกฤต วงษ์วรรณ
1.นาง ณิชรัตม์ แสงทอง
2.นางสาว จินตนา เบ็ญมาศ
18 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
67.23
4
เหรียญทองแดง
โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กชาย สุริยา มิ่งขวัญ
2.เด็กชาย วีรศักดิ์ ทองบาง
1.นางสาว นวพร ขันทอง
2.นาย ธนวรรธน์ ศรีสาเนตร
19 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
67.00
16
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกระหวัน
1.เด็กชาย ญาณวรุตม์ เยื่อไม้
2.เด็กหญิง สุทธิตา จำปาใด
1.นาง สมสตรี วงค์แสง
2.นาย รัฐนากรณ์ บุญกันต์

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม