#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
79.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง ทรรศนีย์ ไวยศรีแสง
2.เด็กหญิง กิติยา ภูการ
3.เด็กหญิง อาทิตยา เพียงทอง
1.นางสาว จุฑาภรณ์ ทาระ
2.นาง นิภาพร ส่งเสริม
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
79.00
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กชาย นาถวัฒน์ ประทุมวงศ์
2.เด็กชาย สรรค์ชัย พิบูลบท
3.เด็กชาย ณัฐวุฒิ สุดใส
1.นาง ธาวินี ประทุมวงค์
2.นางสาว จีรวัลย์ จันทร์น้อย
3 การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
78.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจานบัว
1.เด็กหญิง วรรณณิภา ปิ่นทอง
2.เด็กหญิง ธิดารัตน์ โพธิ์ภักดี
3.เด็กชาย อดิศักดิ์ จันทะเสน
1.นาย มนตรี พรมโสภา
2.นาย เมืองแมน ประทุม
4 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
70.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย
1.เด็กหญิง รมย์ชลี สุถาพันธ์
1.นางสาว ภนัชนันท์ พันธ์วัตร์
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
79.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง วินัญรัตน์ สุดจันทึก
2.เด็กชาย ภาณุวัฒน์ สายาง
3.เด็กชาย อดิศร นารี
4.เด็กหญิง ปภาวี รอดภักดี
5.เด็กชาย กิตติมาศักดิ์ บุดดาซุย
6.เด็กหญิง สุภัทรา จันทรักษา
1.นาย เด่นชัย สัมทาน
2.นาย พัฒนะ นาอุ่นเรือน
3.นาย ภูผา เค้างิ้ว
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
76.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กชาย อติวิชญ์ สงโสด
2.เด็กชาย ณัฐภัทร อินธิเดช
3.เด็กชาย ขจรศักดิ์ หอมจันทร์
4.เด็กชาย ธีรวัฒน์ สายตั้ง
5.เด็กชาย สารัช สอพอง
6.เด็กชาย นฤภัทร ทอมทรง
1.นาย ประกาศิต ชูเสน
2.นาง ปภาพินน์ จันมนตรี
3.นางสาว ศิริลักษณ์ สุวรรณพงษ์
7 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
78.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย สุธิพล มีผล
2.เด็กชาย ฉัตรดนัย โภคา
3.เด็กชาย นรุตม์ชัย เพิ่มผล
1.นางสาว มลฤดี พิมมาศ
2.นาย วิศรุต สุทธสนธิ์
8 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
74.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง วรานุช บรรพชาติ
1.นาง ขวัญพัฒน์ ขันทอง
9 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
75.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง แก้วมณี กัณหา
1.นาง ณิชรัตม์ แสงทอง
10 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
76.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศิลาทอง
1.เด็กหญิง วริศรา เบ็ญมาศ
2.เด็กหญิง เมธินี สุจันทา
1.นาย เสมอ สีน้อย
2.นาง ถาวรมิน งามเนตร
11 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
76.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสลับ
1.เด็กหญิง วิลาสินี สิทธิพร
2.เด็กหญิง จุฑามาศ ทนที
1.นางสาว ธัญยพร งามแสง
2.นางสาว รุ่งทิวา จารุการณ์
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
79.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง กัลยรัตน์ กิ่งก้าน
2.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ยาดี
3.เด็กชาย ณัฐพล สมรูป
4.เด็กหญิง พัชราพร คำหล่อ
5.เด็กหญิง สุคนทิพย์ นางวงค์
6.เด็กชาย ณัฐพล พรมภักดิ์
1.นางสาว นภสร ท่วงที
2.นางสาว ถนอมนวล พานจันทร์
3.นาย นวพล นิลวงษ์
13 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
73.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศิลาทอง
1.เด็กหญิง รินลดา ประทุมวงค์
2.เด็กชาย เสกสรรค์ คำโสภา
3.เด็กชาย พีระพัฒน์ เบ็ญมาศ
1.นาย เสมอ สีน้อย
2.นาง ประนอมศรี ขันตีสาย
14 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
78.75
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง ไปรยา มะโนชาติ
2.เด็กชาย ปิยวัตน์ แซ่เซียว
1.นางสาว วิริยา โยธา
2.นางสาว จีรวัลย์ จันทร์น้อย
15 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
70.75
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย บุญรุ่ง คุณสิม
2.เด็กหญิง ธิติมา แนบเนียม
1.นาง สุกัญญา สมนึก
2.นาง ทัศน์ทยา จันทร์แจ้ง
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
76.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย จีรภัทร เอื่อมประโคน
2.เด็กชาย ภูมิรพี รุ่งเรื่อง
3.เด็กหญิง ศศิมล ร่วมชื่น
4.เด็กหญิง ทิพยาภรณ์ นิวงษา
5.เด็กหญิง ภคพร ยอดแสง
1.นางสาว ประภาพรรณ พรมลา
2.นางสาว ดารุณี ศรีอินทร์
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
77.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ น้อยวงค์
2.เด็กหญิง จันทร์จิรา พันธุ์จันทร์
3.เด็กหญิง พิมพิกา พรมพิลา
4.เด็กชาย วีรชิต พันธ์คำ
5.เด็กหญิง อรนิภา เถาวันดี
1.นางสาว พัชรี ปัทมะ
2.นางสาว เมธาวี ขจรเกียรติเมธี
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
73.33
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง เปรมวดี ยิ่งยง
2.เด็กชาย ธัญเทพ กันศัตรู
1.นาง สุกัญญา สมนึก
2.นางสาว จิรวรรณ ดวงเพ็ง
19 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
70.60
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกาจ
1.เด็กชาย พันเพลง ประดับวงศ์
2.เด็กชาย ธัญกภิสิษฐ์ จันยา
1.นาง เกษกนก ห่มเมือง
2.นางสาว ธีรารัตน์ พิมพ์เสน
20 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
70.89
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสะพุง
1.เด็กชาย ปัตพงศ์ กิ่งจันมน
2.เด็กชาย พัชรพงษ์ บุญสิน
1.นาย สุเทพ จันทเขต
2.นาย จีรศักดิ์ ยาโน
21 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
73.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านปุน
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ อาการ
2.เด็กชาย วีรยุทธ นางวงค์
3.เด็กชาย ธนภัทร ลุนจักร
1.นาย มหาราช สายเนตร
2.นาย ธีรวัฒน์ จวงการ
22 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
79.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย สิทธิชัย จำปาศรี
2.เด็กหญิง ภัทรวรรณ นิลเพ็ชร
3.เด็กหญิง มณีบัวแก้ว อบอุ่น
1.นาง สุปราณี ศิริศิลป์
2.นาง ชณารัศมิ์ ยวนพันธ์
23 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
70.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กหญิง อารียา วงษ์หนองแวง
1.นางสาว วิริยา โยธา
24 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
77.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง วรรณิศา แนบเนียม
1.นาย สมนึก พันมะลี
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
79.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง แอนนา ลีลาศ
1.นาย เด่นชัย สัมทาน
26 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
73.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กชาย ภูมิภัทร แก้วประเสริฐ
1.นาย วุฒิชัย เผ่าภูรี
27 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
77.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กหญิง กนกพร สีสวย
1.นางสาว กนกวรรณ แก่นการ
28 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
73.50
4
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กชาย อุ้มบุญ วงค์เมือง
1.นาย สุวิทย์ พากเพียร
29 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
72.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองสังข์
1.เด็กชาย อโนทัย วันทะวงษ์
1.นาย สุวิทย์ พากเพียร
30 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
78.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง ภาวิณี สาระ
1.นาง นิภาพร ส่งเสริม
31 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
75.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง
1.เด็กหญิง กมลวรรณ วงค์แสง
2.เด็กหญิง วิไลลักษณ์ ใสนาม
3.เด็กหญิง เสาวลักษณ์ ใสนาม
1.นางสาว วาสนา ธงชัย
2.นาย สาคร คำหล้า
32 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
76.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตระกวน
1.เด็กชาย ธวงษ์ พันธ์ชัย
2.เด็กชาย ณัฐธัญ อบอุ่น
1.นาง จิราพร สีดา
2.นาง สมสนิท อบอุ่น
33 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
74.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)
1.เด็กหญิง นุชวรา สีโทน
2.เด็กหญิง ชนิสรา นิสัย
1.นางสาว เอมมิกา บุญรักษา
2.นาง สุกัญญา ใยแสง
34 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
76.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง พัชราพร กันศัตรู
2.เด็กหญิง นีราพรรณ ฉัตทันต์
1.นางสาว กวินารัตน์ อภัยศิลา
2.นาง อรชร คำศรี
35 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
75.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง น้ำทิพย์ เทศะบำรุง
2.เด็กหญิง พัชรินทร์ ยงรัมย์
1.นางสาว ฉันทวี ผิวหอม
2.นางสาว จินตนา เบ็ญมาศ
36 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
75.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย ธนวรรธน์ วะภา
2.เด็กชาย วิชัย นิลเพชร
1.นางสาว พิชชาอร สามสี
2.นาง ชณารัศมิ์ ยวนพันธ์
37 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
78.50
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง นภสร จันทะศรี
1.นางสาว ธีริศรา ยาสี
38 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
74.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง กนกวรรณ ใจเรือง
1.นาง ธัญญาภรณ์ บูรณ์เจริญ
39 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
74.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กชาย ณัฐพงษ์ ศรีอ่อน
2.เด็กชาย ภาณุวัฒน์ ศรีเสลา
1.นาย วิษณุ ไชยะนา
2.นาง ศิริพร ชาติมนตรี
40 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
77.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
1.เด็กชาย จีรวัตร หัตถา
2.เด็กชาย อภิสิทธิ์ สายทอง
1.นาง ศิริพร ชาติมนตรี
2.นาย วิษณุ ไชยะนา
41 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
72.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี
1.เด็กชาย นิติภูมิ เนาวรัตน์
2.เด็กชาย ภัทรวัต ใจเรือง
1.นางสาว รัชฎาภรณ์ ศรีรักษา
2.นางสาว นฤมล เขียวดี

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม