#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง วิลาสินี สารเสนา
1.นาง ไพจิตร พานจำนงค์
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย ตรีวิทย์ เกตุเกล้า
2.เด็กชาย ธนาวัฒน์ บุดดี
1.นาย ทนงศักดิ์ สายสมบัติ
2.นาย วุฒิไกร จูมสิมมา
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
80.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย บุญฤทธิ์ แก้วซอ
2.เด็กชาย ฉัตรชัย ทองเฟือง
1.นาย ทนงศักดิ์ สายสมบัติ
2.นาย วุฒิไกร จูมสิมมา
4 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
76.50
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง วัชราภรณ์ ไชยคุณ
1.นางสาว ระวีวรรณ สายทอง
5 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
80.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง อริสรา ศรีบุญเรือง
1.นางสาว ระวีวรรณ สายทอง
6 คอมพิวเตอร์
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย กิตติคุณ อริกุล
2.เด็กหญิง บังอร ชนะใหญ่
3.เด็กชาย บัญญาวัต ทารักษ์
1.นาย ทนงศักดิ์ สายสมบัติ
2.นาย วุฒิไกร จูมสิมมา
7 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
10.00
10
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง ปณิตา ยศศิริ
2.เด็กหญิง สุดารัตน์ ไชยพิมพ์
1.นางสาว ระวีวรรณ สายทอง
2.นาง จิราพร แพงยา
8 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
64.00
8
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย สรยุทธ คำสันกอง
2.เด็กหญิง เจนจิรา แสนศรี
3.เด็กหญิง สุพัตรา สุริวงษ์
1.นาง นภาภรณ์ พรมมาสุข
2.นางสาว จิตจิรา มะลิ
9 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง จิราภา คำกิ่ง
2.เด็กหญิง นันทิยา นาคินี
3.เด็กหญิง วัลนิภา พลชัย
1.นาง นภาภรณ์ พรมมาสุข
2.นางสาว สำรอง เกษกิ่ง
10 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง นุสรา เวียงคำ
2.เด็กหญิง อนัญพร แหลมกี่ก่ำ
3.เด็กหญิง ภัทรภร แววดี
1.นาง นภาภรณ์ พรมมาสุข
2.นางสาว ปราณปรียา เหมือนมาตย์
11 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
74.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง ชญาภา เกษกิ่ง
2.เด็กหญิง วรัญชณา พลชัย
3.เด็กชาย ธนโชค วิสางาม
1.นาง นภาภรณ์ พรมมาสุข
2.นางสาว สำรอง เกษกิ่ง
12 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง ลัฐิกา โยกันยา
2.เด็กชาย ธนวัฒน์ ศรีบุญ
3.เด็กหญิง เบญจมาศ หวังสวัสดิ์
1.นาง นภาภรณ์ พรมมาสุข
2.นาง กัลยาพร พาลา
13 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
71.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง ขวัญเรือน บุญมาทน
1.นาง อุลัยพร จำเริญ
14 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
63.00
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง ชนกฤทัย ผิวไสยา
1.นาง พัชรีย์ กิ่งบรรเทา
15 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง วิลาสินี สารเสนา
1.นาง พัชรีย์ กิ่งบรรเทา
16 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
60.00
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง มณฑิตา พันธ์สว่าง
1.นาง อุลัยพร จำเริญ
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
85.00
17
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย วิริยะ ว่องไว
2.เด็กหญิง ปัทมา บุญมาทน
1.นาง คนึงนิจ ธรรมจักร์
2.นาย บุญรอด ศรีจันทร์
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
96.25
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง กรวิภา ชาลี
2.เด็กชาย อนันตสิทธิ์ ยวนขันธ์
1.นาย บุญรอด ศรีจันทร์
2.นาง คนึงนิจ ธรรมจักร์
19 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย พงศ์ภาณุ มนตรี
1.นาง นภาพร ภาษาพรม
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
97.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย ณัฏฐชาติ จันทร
1.นาง นภาพร ภาษาพรม
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
85.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง นันทิชา วงตะลา
1.นาง นภาพร ภาษาพรม
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง สุวรรณหงษ์ โททอง
1.นาง นภาพร ภาษาพรม
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง ปวิชญา สิงห์เสน
2.เด็กหญิง วรรณภา วรรณทวี
3.เด็กชาย กรกช ไชยดรุณ
1.นาง นภาพร ภาษาพรม
2.นางสาว พรสุดา ปิยะวงษ์
24 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง รัชนีกรณ์ สุขอ้วน
2.เด็กหญิง อังคณา วรรณคำ
3.เด็กหญิง สรินทรา สืบสาน
4.เด็กหญิง ศรสวรรค์ พาพิลา
5.เด็กหญิง ปวีณา ทองคำผุย
6.เด็กหญิง ณัฏฐณิชา บุญสร้อย
1.นางสาว เกศณี ไชยโคตร
25 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย ภัทรชนนท์ เม้าราษี
1.นาง พัชรีย์ กิ่งบรรเทา
26 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย ธีระชล ทองคำผุย
1.นาย ทนงศักดิ์ สายสมบัติ
2.นาย วุฒิไกร จูมสิมมา
27 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
76.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง ชลธาร ประภาโส
2.เด็กชาย ชัยณรงค์ วงษ์เศษ
3.เด็กชาย โพธิวัฒน์ โสดา
1.นาง ไพจิตร พานจำนงค์
2.นางสาว เปียทิพย์ ยิ้มญวน
28 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง คณิตา พาลา
2.เด็กหญิง พรนภา กันยาสาย
3.เด็กชาย ภัทรชนนท์ เบ้าราษี
1.นาง อุลัยพร จำเริญ
2.นาง พัชรีย์ กิ่งบรรเทา
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ พิระภาค
2.เด็กชาย อนุชา เวียงคำ
3.เด็กหญิง ธัญชนก คำแปร
4.เด็กหญิง ฐิติวรดา บุญมารอง
5.เด็กหญิง ช่อตะวัน จันทร
1.นางสาว มนัสนันท์ โชติการ
2.นางสาว ระวีวรรณ สายทอง
30 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
27.00
17
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ สมาคม
1.นางสาว ลัดดาวัลย์ แก้วพวง
31 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
76.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย อดิเทพ วงศ์เมือง
2.เด็กชาย สุริยา วิชาชัย
1.นางสาว สุชาดา สุวรรณการ
2.นางสาว มนัสนันท์ โชติการ
32 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
75.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง อุดมศักดิ์ นิสกุล
2.เด็กหญิง สิริกร สืบสาน
1.นางสาว มนัสนันท์ โชติการ
2.นางสาว ระวีวรรณ สายทอง

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม