#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
75.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย ภัคพล อ่ำคง
1.นางสาว วราภรณ์ พากเพียร
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
88.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย เจษฎาภร ปรือทอง
2.เด็กชาย กมลชัย โคตรตาแสง
3.เด็กหญิง มาลิษา วรเกตุ
1.นาง วรรณภา พางาม ทองแกะ
2.นางสาว สุกัญญา อัตพงษ์
3 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
87.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย อนุชา ศรีบุญเรือง
2.เด็กชาย วีรชัย พันธ์ศรี
3.เด็กชาย ธีรพงษ์ ธรรมรัตน์
1.นาย สันติเวช พลแสน
2.นางสาว สุกัญญา อัตพงษ์
4 การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
85.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง ปิยะดา พันวิลัย
2.เด็กหญิง จันทราทิพย์ มูลแก้ว
3.เด็กหญิง มัทนาวดี เสนาะศัพท์
1.นาง ปริญญาภรณ์ วโรรส
2.นาง วรรณภา พางาม ทองแกะ
5 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
83.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย วรรณชัย โชติเจริญ
1.นางสาว จุฑารัตน์ ดวงอินทร์
6 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
19.00
15
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง ปภัสสร เชตะวัน
2.เด็กหญิง อารียา งามสนิท
3.เด็กชาย มงคล จุลทัศน์
1.นางสาว ยลดา กงแก้ว
2.นางสาว รัตน์ดา เนียมมูล
7 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
49.00
12
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย จตุรงค์ มุ้ยแก้ว
1.นาย สุพัฒน์ โจระสา
8 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
66.00
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย เตชิต พันธ์พรมพฤกษ์
1.นางสาว สุรัติยา ปานจันดี
9 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
30.00
13
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย ธวัชชัย ผ่านพินิจ
1.นาย สุพัฒน์ โจระสา
10 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
82.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย ธีรชัย เพี้ยก่ำ
2.เด็กชาย ภานุ ประเสริฐพงษ์
3.เด็กหญิง ปาลิตา พูลทอง
1.นางสาว ยุวดี วงศ์ทอง
2.นางสาว สุกัญญา อัตพงษ์
11 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
83.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย ศุภกร มอมไทรัตน์
2.เด็กชาย กิตตินัย ศรีบุญเรือง
3.เด็กชาย ปธานิน ศรีบุญเรือง
1.นางสาว สุกัญญา อัตพงษ์
2.นาง ปริญญาภรณ์ วโรรส
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
92.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง กานต์ธิดา กลีบพรมราช
1.นางสาว สุรัติยา ปานจันดี
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
94.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย อภิวัฒน์ หวังกำกลาง
1.นาง มยุรี แสนเลิง
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง วรนุช คำประภา
1.นาย เฉลิมพล สระ
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
85.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง นปภา นิวงษา
2.เด็กหญิง ปภัสสร ศรศรี
1.นาง มยุรี แสนเลิง
2.นางสาว สุรัติยา ปานจันดี
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง นลพรรณ คำกระจาย
2.เด็กหญิง เยวเรศ สายเสนา
1.นาง มยุรี แสนเลิง
2.นาย เฉลิมพล สระ
17 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
83.50
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย วุฒิภัทร รอดชมภู
1.นาง ดาราธร ซุยทอง
18 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย อนุชา นิยม
1.นาง ดาราธร ซุยทอง
19 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
82.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง ศิริประภา สีชมพู
1.นาง ดาราธร ซุยทอง
20 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
82.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง วริษา โสดามรรค
1.นาย ระฟ้า มูลสาร
21 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
81.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง บัวผัน คำผุย
1.นาย ระฟ้า มูลสาร
22 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
70.00
20
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย จีรพัฒน์ พัดเงิน
2.เด็กชาย อภิชิต อ่ำคง
3.เด็กหญิง ขนิษฐา พรใส
1.นาง รัชนี ชัยรักษ์
23 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
90.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง อรดา อริกุล
2.เด็กหญิง กานต์ธิดา เขียวเทียน
3.เด็กหญิง ณิชกานต์ ทองแท่ง
1.นาง ศิริรัตน์ วงค์บุดดี
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง จารุวรรณ จันทรง
1.นาย เฉลิมพล สระ
25 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
82.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง สิริยา กุรัตน์
2.เด็กหญิง พัฒน์นรี เวทย์ปัญญา
1.นางสาว วราภรณ์ พากเพียร
26 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง ภัทรธิรานันท์ พันธนู
1.นางสาว จุฑารัตน์ ดวงอินทร์
27 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
48.00
13
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง ปิยะภา พันวิลัย
2.เด็กหญิง เกศรา จารนัย
3.เด็กหญิง พัชราภรณ์ ศิรินู
1.นางสาว ยุวดี วงศ์ทอง
2.นางสาว สุกัญญา อัตพงษ์
28 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
73.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง สุกัลยา คำกระจาย
2.เด็กหญิง จุฑามาศ สมีแจ้ง
1.นางสาว จุฑารัตน์ ดวงอินทร์
29 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
81.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย ณรงค์ชัย นิวงษา
2.เด็กชาย พัชรพล สุวรรณศิลป์
1.นาง ปริญญาภรณ์ วโรรส
2.นางสาว สุกัญญา อัตพงษ์

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม