#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
84.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย กฤตภาส บุญโกฏิ์
2.เด็กหญิง จุฑารัตน์ เทียมจิตร
1.นาง ปณิดา ทันนา
2.นาย ชวลิต แก้วกัณหา
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
79.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ปิยธิดา น้ำนวล
2.เด็กชาย เดชนรินทร์ นิลสุข
1.นาย ชวลิต แก้วกัณหา
2.นาง ปณิดา ทันนา
3 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
83.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง กวินนาฎ เนียมจันทร์
2.เด็กหญิง ธิติมา อ้อมชาติ
3.เด็กชาย ณัฐภัทร เชื้อสา
1.นาง เกศินี ศิริธรรมานันท์
2.นางสาว วราภรณ์ แสนเวียง
4 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
96.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย ธนกฤต อายุวงษ์
2.เด็กชาย ศราวุธ บุญขาว
1.นาย ชวลิต แก้วกัณหา
2.นาง ปณิดา ทันนา
5 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
86.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง สุนันทา อุ่นแก้ว
2.เด็กหญิง วรัญญา ยุวะบุตร
1.นาย ชวลิต แก้วกัณหา
6 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
85.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ประภาพร สังกา
1.นาง ฐิติกานต์ ศรีดา
7 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
76.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง สุธิดา ศรีพันธ์ภูมิ
1.นาง ฐิติกานต์ ศรีดา
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
76.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย ภาสวิชญ์ น้ำนวล
2.เด็กชาย เมธี ศรีวงศ์
3.เด็กชาย จิรวัฒน์ โพธิ์ทอง
4.เด็กหญิง ปนัดดา ตาลสันเทียะ
5.เด็กหญิง ปานชนก พรมน้ำ
6.เด็กชาย คเชนทร์ สรรพสุข
1.นาย สุพิน สอดแก้ว
2.นาง สิริมานล์ สอดแก้ว
9 การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง กัญญานี ้น้ำนวล
2.เด็กหญิง กันยาวีร์ คำใส
3.เด็กหญิง นาริสา จำนงค์
1.นาง ทัศนาพร แก้วกัณหา
2.นาง มัสลิน แก้วกัณหา
10 การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ศรีสุดา บุญเฟรือง
2.เด็กหญิง ศิริขวัญ จันยุพา
3.เด็กหญิง สุนิดา จั่นหมาก
1.นาง ทัศนาพร แก้วกัณหา
2.นาง มัสลิน แก้วกัณหา
11 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ปิยาพัชร ธิศาจารย์
1.นาง มาริสา นรสาร
12 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
80.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย วาที ทัพรัตน์
1.นางสาว ศิรประภา ไพรเสนา
13 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
75.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง สุทธิดา สอดแก้ว
2.เด็กหญิง นงราม เขียวรัมย์
3.เด็กหญิง สุนันทา แสนพิง
1.นาง ประเสริฐพร เจนประโคน
14 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
51.00
9
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย ชนสรณ์ แสนเรียน
1.สิบเอกหญิง จินตหรา อุปสุข
15 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
48.00
10
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย เมธี ศรีวงศ์
1.นาง สิริมานล์ สอดแก้ว
16 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
41.00
5
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย สาธิน เนียมพันธ์
2.เด็กชาย กฤษกร น้ำนวล
1.นางสาว พัชริดา นิลสุข
17 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
72.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย ศิลา ทินรัมย์
1.สิบเอกหญิง จินตหรา อุปสุข
18 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
44.00
9
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย สถาปนา คำมี
1.นางสาว กาญจนา ศรีวงค์
19 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
38.00
11
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย อภิวัฒน์ ไชยสิทธิ์
1.นางสาว พัชริดา นิลสุข
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ธิติมา วงศ์รักษา
1.นาง พิสมัย นันทร
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ชนัญญา ปเรพันธ์
1.นาง พิสมัย นันทร
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
88.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ คูณผล
1.นาง เด่นดวง ธรรมทวี
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
89.75
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย นันทวัฒน์ บุญชัย
2.เด็กหญิง ดาวริน พิทักษ์
1.นางสาว วราภรณ์ แสนเวียง
2.นาง เกศินี ศิริธรรมานันท์
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ธัญญา ไวยศิลป์
2.เด็กหญิง ปลายฝน นวลแย้ม
3.เด็กหญิง ปลายฟ้า นวลแย้ม
4.เด็กหญิง จามจุรี จันทิมา
5.เด็กหญิง ธัญจิรา ลาพรหมมา
6.เด็กหญิง ประภาพร สังกา
7.เด็กหญิง ภัทรวดี วิยะ
8.เด็กหญิง ปพิชญา อุ่นแก้ว
9.เด็กหญิง ทิฆัมพร โชคชัย
10.เด็กหญิง ญาณี ศรีวงษ์
1.นางสาว วลัยพร เกษอินทร์
2.นาง ฉัตรวิไล ดอกพวง
3.นางสาว กุลนิษฐ์ จุลเหลา
25 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
84.66
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย ณัฐกิต หนองแคน
2.เด็กชาย พัฒวรรษ ราภรณ์พิจิตร
1.นาย ชัยศักดิ์ นรเนตร
2.นาง จตุพร นรเนตร
26 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย ณัฐภูมิ กุลบุตร
1.นาง จตุพร นรเนตร
27 หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย นันทวัฒน์ พรมน้ำ
2.เด็กชาย จิรกิตติ์ พลคำ
3.เด็กชาย กิตติพงษ์ คำประสงค์
1.นาย ชัยศักดิ์ นรเนตร
2.นาง จตุพร นรเนตร
28 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
86.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง พัชริดา จะโนรัตน์
1.นาง วรัชญา กัญจนพรสกุล
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
75.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง เขมิกา พิมษร
2.เด็กหญิง กนกวรรณ กะตะศิลา
1.นาง ฉัตรวิไล ดอกพวง
2.นางสาว จาริยา ศรีวงค์
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
83.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ภัทรนันท์ ทองคำบุตร
2.เด็กหญิง ณัฏฐณิชา สมแก้ว
3.เด็กชาย กิตติภพ แก่นพรหมมา
1.นาง ฉัตรวิไล ดอกพวง
2.นางสาว จาริยา ศรีวงค์
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
79.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง วราพร กิตติกา
2.เด็กหญิง ราชาวดี ดวงแก้ว
3.เด็กหญิง ฐิติญา สุดประเสริฐ
1.นาง ฉัตรวิไล ดอกพวง
2.นางสาว จาริยา ศรีวงค์
32 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
86.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย ทวีศิลป์ เนียนแนบ
1.นาง วรัชญา กัญจนพรสกุล
33 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
82.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย นพศักดิ์ จันทร์สง่า
1.นาง วรัชญา กัญจนพรสกุล
34 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
76.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง กรพิน หอมหวาน
1.นาย อิทธิฤทธิ์ โสภา
35 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
81.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย ไพศาล กรวยรัมย์
1.นาย อิทธิฤทธิ์ โสภา
36 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง โชติกา สิทธิศร
2.เด็กหญิง สุชาดา อ่อนนวล
3.เด็กหญิง บัณฑิตา เนียมพันธ์
4.เด็กชาย นพดล บุญเฟรือง
5.เด็กชาย คเณศ บุญไทร
6.เด็กชาย ภควัต ประมูลชาติ
7.เด็กชาย พิณกวี งามรูป
8.เด็กชาย พิพัฒน์พงษ์ วังคะธาต
9.เด็กหญิง ธนิดา เดชสุภา
10.เด็กหญิง ธีมาพร แสงอรุณ
1.นางสาว อรุณิศา บุญทอง
2.นางสาว ธนาภรณ์ เวชกุลสันติ
3.นางสาว ศิรประภา ไพรเสนา
37 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง เกวลิน บุญรอด
2.เด็กหญิง กันติชา สารพงศ์
3.เด็กหญิง สุทธิดา นิลเพชร
4.เด็กหญิง ชาลิสา แถบหอม
5.เด็กหญิง สุรัมภา ไชยทอง
6.เด็กหญิง รัญชนา สุขจันทร์
7.เด็กหญิง เที่ยงตะวัน นันทะสิงห์
8.เด็กหญิง ศรีลาวรรณ นพพันธ์
9.เด็กหญิง วันวิสา ท่อนทองแดง
1.นางสาว ธนาภรณ์ เวชกุลสันติ
2.นางสาว ศิรประภา ไพรเสนา
3.นาง กษมนวรรณ การะเกษ
4.สิบเอกหญิง จินตหรา อุปสุข
38 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ลักษมณ ด้วงคง
2.เด็กหญิง หนึ่งฤทัย ไสว
3.เด็กชาย ศราวุธ คำใส
4.เด็กหญิง ศิริประภาภรณ์ พรมจันทร์
5.เด็กหญิง จันทกานต์ ไชยทอง
6.เด็กหญิง วัลภากร บุญเฟรือง
7.เด็กหญิง ขวัญชนก ไชยทอง
8.เด็กชาย ณัฐดนัย น้ำนวล
9.เด็กชาย วันชัย ไชยทอง
10.เด็กหญิง ประภาสิริ บุญปิยภัทรสร
11.เด็กหญิง ธัญญาภรณ์ เจริญศรีเมือง
12.เด็กหญิง สุนันตา ดอกจันทร์
13.เด็กชาย วรุตม์ นิลพัฒน์
14.เด็กชาย อภิสิทธิ์ บงบุตร
15.เด็กหญิง ธิชารัตน์ แก้วคำ
1.นางสาว ธนาภรณ์ เวชกุลสันติ
2.นางสาว อรุณิศา บุญทอง
3.นางสาว ศิรประภา ไพรเสนา
4.นาย ชวลิต แก้วกัณหา
5.สิบเอกหญิง จินตหรา อุปสุข
6.นาง กษมนวรรณ การะเกษ
39 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
70.00
18
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง วัชราภรณ์ เนียนแนบ
1.นาย อิทธิฤทธิ์ โสภา
40 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ทักษพร ปะเพระตา
2.เด็กหญิง ภัทรวดี พรมบุตร
3.เด็กชาย ธนัญกรณ์ วงค์วันดี
1.นางสาว สุดารัตน์ คัมภิรานนท์
41 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
90.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง กัญจนพร น้ำนวล
2.เด็กหญิง ธัญภรณ์ น้ำนวล
3.เด็กชาย ภานุวัฒน์ พุ่มพล
1.นาง เพ็ญศรี นันทะสิงห์
42 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย ธนภัทร เที่ยงวงค์
1.นางสาว เกษรา สัญญา
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
83.50
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ญาณิศา สาหะ
2.เด็กชาย นิเวศน์ บุญขาว
3.เด็กหญิง เมธาวินี เจียงวงค์
1.นางสาว สุพรรษา เดชมงคล
2.นาง ฉัตรวิไล ดอกพวง
44 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
86.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย อรรถสิทธิ์ นาคทอง
1.นาย อิทธิฤทธิ์ โสภา
45 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
82.67
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย สิทธิพร ศรีวงค์
1.นาง วรัชญา กัญจนพรสกุล
46 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ทักษพร น้ำกรอง
2.เด็กหญิง เปรมฤดี ศรีวงค์
3.เด็กหญิง น้อย สายจันทร์
4.เด็กหญิง ณัฐธิดา สายจันทร์
5.เด็กหญิง นิตยา พรมน้ำ
6.เด็กหญิง สิริรัตน์ จันคณา
7.เด็กหญิง อุบลวรรณ วิเศษกสิกรณ์
8.เด็กหญิง พรสุดา บุตรมณี
9.เด็กหญิง บัณฑิตา บุญยง
10.เด็กหญิง กุสุมา บรรลือทรัพย์
1.นาง สิริมานล์ สอดแก้ว
2.นาง สุนีย์ กมลมาลย์
3.นาง ฉัตรวิไล ดอกพวง
47 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
61.00
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย จักรธร หวังผล
2.เด็กหญิง จุฑาทิพย์ ดวงดีกมลทัศน์
1.นาย สุพิน สอดแก้ว
2.นาง สิริมานล์ สอดแก้ว
48 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง รุจิรา สมนึก
2.เด็กหญิง พิมพ์วิภา สร้อยทอง
1.นางสาว อรุณิศา บุญทอง
49 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
70.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง กวิสรา ดอกบัว
2.เด็กชาย วัชรพล แทนคำ
3.เด็กชาย กวิน ชิณวงศ์
1.นางสาว ศิรินทรา ราชธานี
50 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
82.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ขวัญฤดี ไชยเสริฐ
2.เด็กหญิง ภัคจิรา วงค์รักษา
3.เด็กหญิง อรัญญา วรรณทอง
1.นาง ทัศนาพร แก้วกัณหา
2.นาง มัสลิน แก้วกัณหา
51 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ลักษมี ศรีมงคล
2.เด็กหญิง กมลฉัตร แถบหอม
3.เด็กชาย ญาณภัทร กันยา
1.นาง มัสลิน แก้วกัณหา
2.นาง กษมนวรรณ การะเกษ
52 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
78.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย สิทธิชัย ศรีวงษ์
2.เด็กชาย ธัชศกรณ์ ศรีมันตะ
1.นาง ฐิติกานต์ ศรีดา
2.นาง สุนีย์ กมลมาลย์
53 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
67.00
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย ภคพล บุญยง
1.นาง มัสลิน แก้วกัณหา
54 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
30.00
8
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย ภานุวัฒน์ เนียนแนบ
1.นางสาว พัชริดา นิลสุข
55 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย พลรบ ทองขาว
2.เด็กชาย กันตินันท์ เด็ดดวง
3.เด็กชาย กันติศักดิ์ เด็ดดวง
4.เด็กหญิง วริศรา นิลภา
5.เด็กหญิง วลัยพร อุ่นคำ
6.เด็กชาย ภัทรภูมิ ศรีดาพันธ์
7.เด็กชาย รุ่งโรจน์ นวลละออ
8.เด็กชาย นพพร ทองแพรว
9.เด็กชาย ธนวัฒน์ น้ำนวล
10.เด็กชาย ธีระนันท์ ไชยทอง
1.นาย วีระศักดิ์ นันทะสิงห์
2.นาง เพ็ญศรี นันทะสิงห์
3.นาง พิสมัย นันทร
56 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย ธนโชติ ใสกระจ่าง
2.เด็กชาย พงศ์พณิช ศรีวงษ์
3.เด็กชาย พุทธพงษ์ อายุวงษ์
4.เด็กชาย ธาวิน สุวรรณวงค์
5.เด็กชาย สิทธพร ศรีวงค์
6.เด็กชาย สุริยา โสดแก้ว
7.เด็กชาย สายธาร แทนคำ
8.เด็กชาย ณัฐวัฒน์ อุ่นแก้ว
9.เด็กชาย ชญานนท์ วรรณโกสิทธิ์
10.เด็กชาย อรรคเดช เกษสาคร
1.นาย วีระศักดิ์ นันทะสิงห์
2.นางสาว วราภาณ์ แสนเวียง
3.นาง เกศินี ศิรธรรมานันท์

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม