#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
79.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง วินัญรัตน์ สุดจันทึก
2.เด็กชาย ภาณุวัฒน์ สายาง
3.เด็กชาย อดิศร นารี
4.เด็กหญิง ปภาวี รอดภักดี
5.เด็กชาย กิตติมาศักดิ์ บุดดาซุย
6.เด็กหญิง สุภัทรา จันทรักษา
1.นาย เด่นชัย สัมทาน
2.นาย พัฒนะ นาอุ่นเรือน
3.นาย ภูผา เค้างิ้ว
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง รัญชนก รอดภักดี
2.เด็กหญิง นารินทร์ ชุมชื่น
3.เด็กชาย ธนารัตน์ ธนที
4.เด็กหญิง มยุรี ธงชัย
5.เด็กหญิง ปนิดา นามกระโทก
1.นางสาว วิรัญรัฎฌา รัตโน
2.นางสาว อำพร เวียงคำ
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง นันทิชา หลอมทอง
2.เด็กชาย ภัทรกร จันทร์ป้อง
1.นาย อรรถพล น้อยมิ่ง
2.นางสาว มาลัย พวงพิลา
4 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
82.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง ดารินทร์ ดาบส
2.เด็กหญิง อรอมล ทุมวัน
3.เด็กหญิง วิภาดา กิ่งก้าน
1.นางสาว ราตรี คงมาก
2.นางสาว อลิสา สกุลพงศ์
5 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
82.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง อรรัมภา สิมศรี
2.เด็กชาย พรเทพ พวงพันธ์
1.นาย ชัยวัฒน์ เงาศรี
2.นางสาว พรทิพย์ วงษ์แก้ว
6 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
87.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง ศรัญญา ลครศรี
2.เด็กหญิง เกศแก้ว ขุนพรม
1.นาย ชัยวัฒน์ เงาศรี
2.นาง นวรัตน์ ฉิวรัมย์
7 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
88.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง ศิราณี เบ้าทอง
1.นางสาว ทัศนีย์ เจริญชัย
8 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง วิมลรัตน์ จันลา
2.เด็กชาย อนันตชัย แนบเนียม
3.เด็กหญิง อัจฉราภรณ์ นิสัย
1.นาง วงศ์ทิพา จิรังดา
2.นาง สุรีรัตน์ ส่วงเมา
9 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
80.50
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง บุญตา ศรีกะชา
1.นาง อรชร คำศรี
10 คอมพิวเตอร์
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง สุดาพร แนบเนียม
2.เด็กหญิง โอเปิ้ล กิ่งก้าน
3.เด็กหญิง ปภาวรินทร์ มนตรี
1.นาย คม สุธรรมมา
2.นาง นวรัตน์ ฉิวรัมย์
11 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง ยุพิน คุณสิม
2.เด็กหญิง พิมพ์มาดา โพธิ์ชัย
1.นาง อรชร คำศรี
2.นางสาว ธิดารัตน์ เขียวอ่อน
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
79.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง กัลยรัตน์ กิ่งก้าน
2.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ยาดี
3.เด็กชาย ณัฐพล สมรูป
4.เด็กหญิง พัชราพร คำหล่อ
5.เด็กหญิง สุคนทิพย์ นางวงค์
6.เด็กชาย ณัฐพล พรมภักดิ์
1.นางสาว นภสร ท่วงที
2.นางสาว ถนอมนวล พานจันทร์
3.นาย นวพล นิลวงษ์
13 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
85.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง ศิริวรรณ แนบเนียม
2.เด็กหญิง ประกายมาศ คุณสิม
3.เด็กหญิง วิมลสิริ อุตสาหะ
1.นาย ธนบัตร พรมมาสุข
2.นาย มงคลชัย ศรีหา
14 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง สุธาทิพย์ มนตรี
2.เด็กหญิง จิราภรณ์ มนตรี
3.เด็กหญิง รัตน์ติยา สิมศรี
1.นางสาว วิลาวัลย์ แก้วฤทธิ์
2.นางสาว นันทิดา สุขอ้วน
15 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง ศิริรัตน์ พรมภักดิ์
2.เด็กหญิง ณัฐวดี ต้นเกษ
3.เด็กหญิง สุพิชชา ศรีอ่อน
1.ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุกัลยา อัมภรัตน์
2.นางสาว ศิรินภา ชื่นตา
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง พัชรี แนบเนียม
2.เด็กหญิง ธนพร ละครศรี
3.เด็กหญิง ปริชาติ มะตูม
1.นาง ทิตยาภรณ์ แก้วคะตา
2.นาย เด่นชัย สัมทาน
17 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง กนกวรรณ ส่วงเมา
2.เด็กหญิง ชลธิชา พันธ์คำ
3.เด็กหญิง รุจิรา ไชยพิมพา
1.นาง ทิตยาภรณ์ แก้วคะตา
2.นาง พิไลภรณ์ กุมพันธ์
18 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
64.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง เบญจรัตน์ ต้นเกษ
1.นางสาว วิยาภรณ์ อินทนาม
19 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
70.75
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย บุญรุ่ง คุณสิม
2.เด็กหญิง ธิติมา แนบเนียม
1.นาง สุกัญญา สมนึก
2.นาง ทัศน์ทยา จันทร์แจ้ง
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
87.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง พิมลรัตน์ แนบเนียม
2.เด็กหญิง นันทริการ์ ขุนพรม
3.เด็กหญิง สุทธิดา โทศก
4.เด็กหญิง บังอร เสนาพรม
5.เด็กหญิง บงกช มะตูม
1.นาง ทิตยาภรณ์ แก้วคะตา
2.นางสาว ศศิวิมล ศิริโท
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย ธีรภัทร บุญโกมล
1.นาง ทิตยาภรณ์ แก้วคะตา
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
73.33
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง เปรมวดี ยิ่งยง
2.เด็กชาย ธัญเทพ กันศัตรู
1.นาง สุกัญญา สมนึก
2.นางสาว จิรวรรณ ดวงเพ็ง
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
82.75
14
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย จิรวัฒน์ คุณสิม
2.เด็กหญิง กัญญารัตน์ มะตูม
1.นาย มงคลชัย ศรีหา
2.นาง พิไลภรณ์ กุมพันธ์
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง นันทริการ์ มะลิลำ
2.เด็กหญิง จุฑามาศ กิ่งก้าน
3.เด็กหญิง ปรมาภรณ์ อัศวรเดช
4.เด็กหญิง ศิริรัตน์ ต้นเกษ
5.เด็กหญิง พรฤดี ละครศรี
6.เด็กหญิง นันทนา คุณสิม
7.เด็กหญิง ศิรินภา ลครศรี
8.เด็กหญิง มณีรัตน์ เบ้าทอง
9.เด็กหญิง กนกวรรณ มะตูม
10.เด็กหญิง บัวพา ส่วงเมา
1.นางสาว วิภาพรรณ เนตรอนงค์
2.นาง ทิตยาภรณ์ แก้วคะตา
3.นาย คม สุธรรมมา
25 หุ่นยนต์
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย นพรัตน์ ลาวเมือง
2.เด็กชาย ภานุวัฒน์ กิ่งก้าน
3.เด็กชาย ชัยวิวัฒน์ โคสารคุณ
1.นาย คม สุธรรมมา
2.นาง ทิตยาภรณ์ แก้วคะตา
26 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
77.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง วรรณิศา แนบเนียม
1.นาย สมนึก พันมะลี
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
79.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง แอนนา ลีลาศ
1.นาย เด่นชัย สัมทาน
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง พิกุลแก้ว ลาวเมือง
1.นางสาว สุพิชา ประกอบกิจ
29 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง อาทิชา แนบเนียม
1.นางสาว ศศิวิมล ศิริโท
30 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย แสงเพชร พันธ์คำ
1.นาย สมนึก พันมะลี
31 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง อรปรียา ไชยวรรณ
1.นาย สมนึก พันมะลี
32 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
84.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย ประสิทธิ์ วิงวัน
2.เด็กชาย ประเสริฐ คำหล่อ
3.เด็กชาย พีระพงษ์ พลเยี่ยม
4.เด็กชาย วีระพงษ์ รอดภักดี
5.เด็กชาย จักรพงษ์ ทองด้วง
6.เด็กชาย อุดมศักดิ์ รอดภักดี
7.เด็กหญิง ธิดารัตน์ ลำเฟือย
8.เด็กหญิง วรรณิศา ศรีอ่อน
9.เด็กหญิง นุชนาฎ มะตูม
10.เด็กหญิง สุพรรษา หนูแก้ว
11.เด็กหญิง ศรีไพร ยาดี
12.เด็กหญิง รัชนี มะตูม
13.เด็กหญิง เตชินี งามลำ
14.เด็กหญิง เกศราภรณ์ สิมศรี
15.เด็กหญิง นิตยา พรมภักดิ์
16.เด็กหญิง จินตนา เรืองศรี
17.เด็กหญิง วาสนา ต้นเกต
18.เด็กหญิง วิไลรัตน์ ยาดี
19.เด็กหญิง ปิยะพร เสนาพรม
20.เด็กหญิง ธันยพร พุ่มพัว
21.เด็กหญิง นุจรินทร์ เรื่อเรือง
22.เด็กหญิง ยุพิน คุณสิม
23.เด็กหญิง จิตรลดา แนบเนียม
24.เด็กหญิง อารีรัตน์ พรมภักดิ์
25.เด็กหญิง นิตยา เบ้าทอง
26.เด็กหญิง พิมผกา แนบเนียน
27.เด็กหญิง ศิริลักษณ์ เรื่อเรือง
28.เด็กหญิง วรรณิษา ลาวเมือง
29.เด็กหญิง ดารินทร์ แนบเนียม
30.เด็กหญิง นิตยา แนบเนียม
31.เด็กหญิง สุดารัตน์ แนบเนียม
32.เด็กหญิง สาวิณี ศรีอ่อน
33.เด็กหญิง ดวงตะวัน -
34.เด็กหญิง ฐิติรัตน์ เรื่อเรือง
35.เด็กหญิง บุญตา ศรีกะชา
36.เด็กหญิง เบญจรัตน์ ลาวเมือง
37.เด็กหญิง ธัญวรรณ แก้วบุญคำ
38.เด็กหญิง สุรพล -
39.เด็กหญิง ช่อผกา เรื่อเรือง
40.เด็กหญิง ชลธิชา กันศัตรู
1.นาย สมนึก พันมะลี
2.นาง สุกัญญา สมนึก
3.นาง ทัศน์ทยา จันทร์แจ้ง
4.นาง นวรัตน์ ฉิวรัมย์
5.นาง ฉัตรวิรุณ บุญช่วย
6.นางสาว วิภาพรรณ เนตรอนงค์
7.นาย กิติศักดิ์ ภักดิ์ใส
8.นาง นิภาพร ศรีค้อ
33 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย นรินทร์ พันธ์งาม
1.นางสาว ช่อตะวัน กลมพันธ์
34 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
85.25
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย อัธพล พรมภักดิ์
2.เด็กชาย พงศ์พลิน ดวงใจ
3.เด็กชาย ไชยวัฒน์ สีโวหะ
4.เด็กชาย วรากร ยาดี
5.เด็กชาย วาคิม ศรีอ่อน
6.เด็กหญิง อรปรียา ไชยวรรณ
1.นาย สมนึก พันมะลี
2.นาง น้ำผึ้ง เขียวนิล
3.นางสาว ศศิวิมล ศิริโท
35 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง กาญจนา อุสุ
2.เด็กหญิง สุวรรณา ลาวเมือง
3.เด็กหญิง สุพิชญา ทองด้วง
4.เด็กหญิง กาญจนา ราดมะโน
5.เด็กหญิง อนุสรา ลาวเมือง
6.เด็กหญิง ชลิตา ทองด้วง
7.เด็กหญิง ปิยวรรณ นาคี
8.เด็กหญิง ขวัญชนก มะตูม
9.เด็กหญิง พลอยผกา แนบเนียม
10.เด็กหญิง ปนัดดา ฤชา
11.เด็กหญิง สุพัตรา ลาวเมือง
12.เด็กหญิง ลินดา ลีลาศ
13.เด็กชาย กันต์ศักดิ์ ม้าเฒ่า
14.เด็กหญิง กัญญารัตน์ เรื่อเรือง
15.เด็กหญิง ไพรวรรณ แก้วใส
16.เด็กหญิง พิมชนก ส่วงเมา
17.เด็กหญิง สาริกา ศรีอ่อน
18.เด็กหญิง กันติยา ละครศรี
19.เด็กชาย ธีรพงศ์ พันธ์คำ
20.เด็กชาย ชัยนันต์ กันศัตรู
21.เด็กชาย สิทธิพงศ์ อุสาหะ
22.เด็กชาย พีรพงศ์ คุณสิม
23.เด็กชาย เจริญ แนบเนียม
24.เด็กชาย แมน เรื่อเรือง
25.เด็กชาย ธนากร พรมชาติ
26.เด็กชาย วรากร ยาดี
27.เด็กชาย พันธนา ปลาวาฬ
28.เด็กชาย เกียรติศักดิ์ อุสาหะ
29.เด็กชาย ชัยมงคล คุณสิม
30.เด็กชาย ธนากร ละครศรี
1.นางสาว พรทิพย์ วงษ์แก้ว
2.นาย สุริยา โมคเบ็ญ
3.นางสาว อมรรัตน์ สุวะพัฒน์
4.นาย สมนึก พันมะลี
5.นางสาว ราตรี คงมาก
6.นาย จิราณุวัฒน์ ศิริรัตน์
7.ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุกัลยา อัมภรัตน์
36 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
89.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง ชลิตา จิตนอก
2.เด็กหญิง กันต์ฤทัย พันคำ
3.เด็กหญิง วรรณิกา ลาวเมือง
1.นางสาว สมปอง ศรีปัตเนตร
2.นางสาว ณัฏฐณิชา อนุพันธ์
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
89.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง ธิติยาธร พรมชาติ
1.นาย เด่นชัย สัมทาน
38 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
81.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กชาย จรัสรวี เบ้าทอง
1.นางสาว นันทิดา สุขอ้วน
39 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
86.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง อนุสรา ลาวเมือง
1.นางสาว นันทิดา สุขอ้วน
40 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
84.80
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง กัญญาภัค อุสาหะ
1.นาง จิตราวดี หมื่นสุข
41 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
64.00
5
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง สุวรรณี ละครศรี
2.เด็กหญิง สุนีรัตน์ วิงวัน
3.เด็กชาย ธนชัย ลีลาศ
1.นาง อรชร คำศรี
2.นางสาว ธิดารัตน์ เขียวอ่อน
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
86.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง วีรภัทรา ดาวพันธ์
2.เด็กหญิง สุชาวดี เบ้าทอง
3.เด็กหญิง กุลนิภา มะตูม
4.เด็กหญิง อาทิชา แนบเนียม
5.เด็กหญิง นิตยา มะตูม
6.เด็กหญิง ขวัญทิวา แนบเนียม
7.เด็กหญิง พรทิพย์ ยิ้มแย้ม
8.เด็กหญิง วิพา แนบเนียม
9.เด็กหญิง กนกวรรณ ส่วงเมา
10.เด็กหญิง ดาริณี จันทรักษา
1.นาง สุกัญญา สมนึก
2.นาง พิไลภรณ์ กุมพันธ์
3.นางสาว จิรวรรณ ดวงเพ็ง
43 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง กัลยา แนบเนียม
2.เด็กหญิง วนิดา เสนาพรม
3.เด็กชาย ศุภชัย อุสาหะ
1.นาง ทัศน์ทยา จันทร์แจ้ง
2.นางสาว คารธมาท เรื่อเรือง
44 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
76.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง พัชราพร กันศัตรู
2.เด็กหญิง นีราพรรณ ฉัตทันต์
1.นางสาว กวินารัตน์ อภัยศิลา
2.นาง อรชร คำศรี
45 คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
78.50
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านตูม
1.เด็กหญิง นภสร จันทะศรี
1.นางสาว ธีริศรา ยาสี

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม