#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
82.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง วิลาวัลย์ ศิริยาน
2.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ สายราช
3.เด็กหญิง บุญญานุช สิงห์ซอม
4.เด็กหญิง เกษฎาภรณ์ คำโสภา
5.เด็กชาย ศศิธร จันทร์เพ็ชร
6.เด็กชาย ธนพัฒน์ ศรีลาชัย
1.นาย สำอางค์ ทองคำบุตร
2.นางสาว ยุพดี พันธ์เพ็ง
3.นาย นันทวัฒน์ พิสิฐแก้วภากร
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
87.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย กรันยภาส เคนโสภา
2.เด็กชาย จตุรวิทย์ วังกชา
1.นางสาว สุภาวดี คลังทรัพย์
2.นางสาว รัชนี ทัดเทียม
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง พิมพ์ประกอบ คูหา
2.เด็กหญิง รัตนาวดี โพธิ์ทิพย์
3.เด็กหญิง กำไลหยก มะโนรัตน์
4.เด็กหญิง ชญาดา คูหา
5.เด็กหญิง ปิยะพร ครองใจ
1.นาง นวนสี ทองปั้น
2.นางสาว ลัดดา วงค์ละคร
4 การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง สุนิสา เงินยวง
2.เด็กหญิง สุพัตรา ยวนกระโทก
3.เด็กชาย อนุชา แก้วรักษา
1.นาย สุนันท์ ทองกลึง
2.นาย สุนันท์ ทองกลึง
5 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
92.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง ธนิดา สุขเกษม
2.เด็กหญิง ธนิดา ทาระสาย
1.นางสาว สุภาวดี คลังทรัพย์
2.นาย ดิเรก บุญเริ่ม
6 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
77.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง จารุวรรณ สายปัญญา
1.นาง นวนสี ทองปั้น
7 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
76.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง รัตนาวดี โพธิ์ทิพ
1.นาง นวนสี ทองปั้น
8 ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
78.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.นางสาว ประภัสรา โสแว
2.นางสาว จิตราพร ภูมิพัฒน์
1.นาง นวนสี ทองปั้น
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.นาย พลากร แม่นทอง
2.นาย กฤษดา ธุสาวัน
3.นาย จตุชัย ผาลา
4.เด็กชาย ทรงพล ชัยเงิน
5.นาย ภัทรพล แก้วกลม
6.นาย สงกรานต์ เสมามิ่ง
7.เด็กชาย นรวิทย์ แก้วไพรวัน
8.นาย อดิศักดิ์ สิงห์พรหมมี
1.นาย บรรจง ยาตรา
2.นาง นันทิยา ศรีรวัฒน์
3.นาย ธนากร โยธิคาร์
10 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง จิราภรณ์ ทองทวี
1.นาย ตวงสิทธิ์ คำเคนบ้ง
11 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
57.00
7
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.นางสาว รัตนาพร พิลา
1.นาย ธนากร โยธิคาร์
12 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ภูตะวัน ไชยภักดี
2.เด็กชาย อนุทัย มาศกุล
1.นางสาว รัชนี ทัดเทียม
2.นาย ธนากร โยธิคาร์
13 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
58.00
9
เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย กุลเดช กงล้อม
1.นาง สุณิสา บุญดี
14 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
70.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.นาย นิวัฒนา รัตนะ
1.นางสาว รัชนี ทัดเทียม
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
87.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ธนายุทธ สุขอ้วน
2.เด็กหญิง ปภาวรินทร์ เกษแก้ว
3.เด็กชาย ชิษณุพงศ์ แก้วพวง
4.เด็กหญิง ปวีณา แก้วรักษา
5.เด็กหญิง จีระนันท์ บุญโสม
1.นาง พรชนก ชุมคำ
2.นาง วิภาวัลย์ มะปรางก่ำ
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง สุทธิดา เสนาภักดิ์
2.นางสาว จิตาพร ภูมิพัฒน์
3.นางสาว วิไลวรรณ บุญจันทร์
4.นางสาว ธิดารัตน์ ทาคำสุข
5.เด็กหญิง วีรนุช สงทุ่ง
1.นาง นวนสี ทองปั้น
2.นางสาว ลัดดา วงค์ละคร
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
78.33
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย สมุทร วรรทวี
2.เด็กหญิง นันทิชา ชบา
1.นางสาว ธนัชภรณ์ บุตรสี
2.นาย นันทวัฒน์ พิสิฐแก้วภากร
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
90.50
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ใยเมือง
2.เด็กหญิง พรทิพย์ ฮงทอง
1.นางสาว ลัดดา วงค์ละคร
2.นาย ธนากร โยธิคาร์
19 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
82.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ปิยะ อัตพงษ์
2.เด็กชาย ภานุเดช ชนะพล
1.นาง ภัทรวรินทร์ คลองแสนเมือง
2.นาย ชัยวัฒน์ ทบเทิบ
20 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
84.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ธนภูมิ สุดคำภา
2.เด็กชาย เอกพัน จันทรโท
1.นางสาว สุภาวดี คลังทรัพย์
2.นาง สุณิสา บุญดี
21 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
86.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ธีรภัทร จุลแดง
1.นางสาว ยุพดี พันธ์เพ็ง
22 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
0.00
-
-
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย สรวิทย์ หวนคะนึง
1.นางสาว อัญชลี ทองแดง
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
88.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ศรศิลป์ชัย พวงนาม
1.นางสาว ยุพดี พันธ์เพ็ง
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
90.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย กิตติพันธ์ จันทร์โท
1.นางสาว ยุพดี พันธ์เพ็ง
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
86.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง อารยา มะลิ
1.นางสาว ยุพดี พันธ์เพ็ง
26 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
88.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย คมกฤช โกรัมย์
1.นางสาว อัญชลี ทองแดง
27 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง ณัฐธิดา ผลอินทร์
2.เด็กหญิง ธีรดา สูงโฮง
3.เด็กหญิง พรทิพย์ เรียนรอบกิจ
4.เด็กหญิง สิริรัตน์ สอนศรี
5.เด็กหญิง ภรณี บุตรวงค์
6.เด็กหญิง พรนภัส ผิวขาว
7.เด็กหญิง สุกัญญา บุญโสม
1.นาง พรชนก ชุมคำ
2.นางสาว ลัดดา วงค์ละคร
3.นาง วิภาวัลย์ มะปรางก่ำ
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.นางสาว บุญชู สิงห์ซอม
1.นางสาว วิไลวรรณ บัวแก้ว
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
76.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ศิริบูรณ์
2.เด็กชาย ภูวดล โนนกัลยา
1.นาง วิภาวัลย์ มะปรางก่ำ
2.นางสาว สุนิชญา พื้นผา
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
81.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง อมรสิริ เขียวค้า
2.เด็กหญิง พลอยไพริน เพชรก้อน
1.นาง วิภาวัลย์ มะปรางก่ำ
2.นางสาว จีระนันท์ เสนาพันธ์
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
82.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย กิตติศักดิ์ แก้วรักษา
2.เด็กหญิง พรพิมล พัดทาน
1.นาย ตวงสิทธิ์ คำเคนบ้ง
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
80.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง ดอกรัก พลับเพลิง
1.นางสาว วิไลวรรณ บัวแก้ว
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
77.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ภูวเดช แฟนไธสง
2.เด็กชาย วรวุฒิ คำสะ
3.เด็กชาย พีรพัฒน์ ภาชา
1.นางสาว จีระนันท์ เสนาพันธ์
2.นางสาว ยุพดี พันธ์เพ็ง
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
85.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ทวีชัย ปล้องอ่อน
2.เด็กชาย ภานุเดช โสแว
3.เด็กชาย รัฐพล สิงห์บุญตา
1.นางสาว จีระนันท์ เสนาพันธ์
2.นางสาว นงคราญ บุญนำ
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ขวัญชัย เชาวรักษ์
2.เด็กชาย สุปัญญา จันทร์หอม
3.เด็กชาย ธนศักดิ์ แก่นพุทรา
1.นางสาว วิไลวรรณ บัวแก้ว
2.นางสาว อัญชลี ทองแดง
36 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.นางสาว วิไลวรรณ บุญจันทร์
1.นาง นวนสี ทองปั้น
37 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ศิริพล กันยา
1.นางสาว ธนัชภรณ์ บุตรสี
38 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
89.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ภูวนัย หงส์คำ
1.นางสาว นฤมล เขื่อนคำ
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง รสสุคนธ์ อินทรชูวงค์
1.นางสาว วิไลวรรณ บัวแก้ว
40 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ ทาคำสุข
1.นาย ชัยวัฒน์ ทบเทิบ
41 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
80.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง พิมพ์ผกา ธรรมวงค์
2.เด็กหญิง สุภาพร พันธ์สุโพธิ์
1.นาย บรรจง ยาตรา
2.นาง พรประภัสสร์ ศรชัย
42 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
84.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ไชยา บุญสาร
2.เด็กชาย ณัฐพล สุริยา
1.นางสาว สุภาวดี คลังทรัพย์
2.นางสาว รัชนี ทัดเทียม
43 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
76.00
17
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กชาย ณัฐพงศ์ พันธิมาศ
1.นาง นางอิสราภรณ์ แก้วคำสอน
44 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
83.70
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.นาย สุรชัย วงศ์ใหญ่
2.นาย อนุชิต พิมพงษ์
1.นาง ภัทรวรินทร์ คลองแสนเมือง
2.นาย ชัยวัฒน์ ทบเทิบ
45 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
60.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านท่าสว่าง
1.เด็กหญิง สไบทิพย์ ทองปลิว
2.เด็กหญิง หยดน้ำ กงแก้ว
1.นาย ดิเรก บุญเริ่ม
2.นางสาว นฤมล เขื่อนคำ

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม