#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
86.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย ภูรินทร์ ธรรมรส
2.เด็กหญิง ไพลิน ศิริชนะ
1.นางสาว มนฤดี สาระพงษ์
2.นาง เพ็ญประภา จันทรา
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
94.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย พศิน จิตรพินิจ
2.เด็กชาย ธนัตถ์ พิมพ์สาร
1.นาง เพ็ญประภา จันทรา
2.นางสาว มนฤดี สาระพงษ์
3 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
92.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย ตะวัน วรรณศรี
2.เด็กชาย สุกนต์ธี เสนใส
1.นาง เพ็ญประภา จันทรา
2.นางสาว มนฤดี สาระพงษ์
4 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
90.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง วิริฒิพา พิทักษ์
1.นางสาว สุมณฑา ปาคำดี
5 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
89.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง สุชาวลี ขานชัย
1.นางสาว สุมณฑา ปาคำดี
6 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง กนกภรณ์ ดาวใส
1.นาง วรรณา รัตนา
7 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
90.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง ปริณรัตน์ มวลพรหม
1.นาง ภัทรียา มีโค
8 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย พรภวิษย์ โพธิสาร
1.นางสาว สุมณฑา ปาคำดี
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
84.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง วิลาวัลย์ กองแก้ว
2.เด็กชาย อภิรักษ์ อินทร์สุวรรณ์
3.เด็กหญิง กมลชนก สาเกษ
4.เด็กหญิง ชลิตา สุชาติ
5.เด็กหญิง อรวิมล คืนผล
1.นาง อุไรรัตน์ สุวรรณกูฏ
2.นาง นิตยา สระแก้ว
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
89.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง ชมพูนิกข์ ศิริชนะ
1.นางสาว เดือนแรม จันทร์ทอง
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
88.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย สุวินัย ชัยสนอง
1.นางสาว เดือนแรม จันทร์ทอง
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
87.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง อติญา ศรีเสนา
1.นาง นันทวัน งามแสง
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง สุชาดา สาธรณ์
1.นาง นันทวัน งามแสง
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
90.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง นรินธารา สาเกษ
1.นาง นันทวัน งามแสง
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
90.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง จรรยารัตน์ พิทักษ์
1.นาง นันทวัน งามแสง
16 เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย ทศพร อุโมงค์
1.นาย ณรงค์กร ตั้งเลิศเวชกุล
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
83.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง ปิยธิดา จามะรีย์
2.เด็กหญิง วรรณิดา จามะรีย์
1.นางสาว ปริญญาพร สีหะวงษ์
2.นางสาว เดือนแรม จันทร์ทอง
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย ภูรินทร์ ธรรมรส
2.เด็กชาย พีรวิชญ์ แก้ววงษา
3.เด็กชาย ชยางกูร นครศรี
1.นางสาว ปริญญาพร สีหะวงษ์
2.นางสาว เดือนแรม จันทร์ทอง
19 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
80.00
15
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง ศศิประภา ตาระพันธ์
1.นาย ธีระวัฒน์ อินทะพันธ์
20 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
83.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง เปรมวดี จามะรีย์
1.ว่าที่ร้อยตรีหญิง สาวิตรี มีศรี
21 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย อเนชา สาเกษ
1.นาย ธีระวัฒน์ อินทะพันธ์
22 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
82.00
12
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย จิรายุ จันทร์พรม
2.เด็กหญิง วรัญญา พวงหว้า
3.เด็กหญิง อรวรรณ ครองชัย
1.นางสาว ปริญญาพร สีหะวงษ์
2.นางสาว เดือนแรม จันทร์ทอง
23 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
96.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย วัชรพงษ์ ขันพนม
2.เด็กหญิง ขวัญจิรา เนียมพันธ์
3.เด็กหญิง จารุนิภา ใจหาญ
1.นาง วนิดา คำดี
2.นาง อาภรณ์ เถาว์โท
24 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
85.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง ภัทราภรณ์ สีลาชาติ
1.นาง อรัญญา รักพรหม
25 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย ไกรวิทย์ โพธิ์ชัย
2.เด็กหญิง ปภัสศิริย์ วงษ์จันทร์
3.เด็กหญิง ศศิประภา ตาระพันธ์
1.นาย ณรงค์กร ตั้งเลิศเวชกุล
2.นาง พรพิมล ปิยภัณฑ์

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม