#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
69.00
10
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง สุพรรษา ทิพเวช
2.เด็กหญิง บุณยานุช สุพรรณ์
3.เด็กหญิง ธัญญารัตน์ ประสมพลอย
1.นางสาว สุมณฑา ปาคำดี
2.นางสาว มนฤดี สาระพงษ์
2 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
61.00
9
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง กนกภรณ์ นามปัญญา
2.เด็กหญิง ปิยดา อุ่นท้าว
3.เด็กชาย อภิรักษ์ จารีย์
1.นาง วรรณา รัตนา
2.นางสาว อุไร ย่อมมี
3 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
67.00
19
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กชาย ธนพล ใจหาญ
2.เด็กชาย ภานุวัฒน์ ประสมพลอย
1.นาง พรพิมล ปิยภัณฑ์
2.นางสาว กุลนาท บริบูรณ์

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม