#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
75.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง กมลทิพย์ บริสุทธิ์
1.นางสาว มนฤดี สาระพงษ์
2 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
73.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง ดวงกมล ศิริชนะ
2.เด็กชาย อนุวัฒน์ สุชาติ
3.เด็กหญิง วณัฐขนันท์ คูพันธ์
1.นาง สุสดี ศรีแก้ว
2.นาง นิตยา สระแก้ว
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
74.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง ชญานิศ บุญยะวัตร์
2.เด็กชาย สุรพงษ์ แก้วมูล
1.นาง อุไรรัตน์ สุวรรณกูฏ
2.นาง นิตยา สระแก้ว
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
77.00
13
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่
1.เด็กหญิง กัลญา สังข์ทอง
2.เด็กหญิง กุลธิดา เพ็ญแก้ว
1.ว่าที่ร้อยตรีหญิง สาวิตรี มีศรี
2.นาง เดือนแรม จันทร์ทอง

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม