#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
64.00
7
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง วรัญชญา มงคล
1.นาง ธัญญาภรณ์ บูรณ์เจริญ
2 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
60.00
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ประกายดาว ตาชั่ง
1.นาย ถิรวุฒิ เมธาภัทรกุล
3 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
67.00
11
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง กมลชนก มะโนชาติ
2.เด็กหญิง ศิรดา ชูใจ
3.เด็กหญิง นันทวัล คงสิบ
1.นาง วิไล เครือพันธ์
2.นาง ธัญญาภรณ์ บูรณ์เจริญ
4 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
61.00
6
เหรียญทองแดง
โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
1.เด็กหญิง ทิพย์จุฑา ไชยดง
2.เด็กหญิง นงค์นุช เทศะบำรุง
3.เด็กชาย ธนกฤต วงษ์วรรณ
1.นาง ณิชรัตม์ แสงทอง
2.นางสาว จินตนา เบ็ญมาศ

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม