#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
86.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย รัฐภูมิ ประปรุง
2.เด็กชาย พานเพ็ชรแท้ นิลเพ็ชร
1.นาย ปราโมช ไพรบึง
2 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
85.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง สิริกัญญา วะภา
1.นาง ลักขณา ยศอาลัย
3 การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
83.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง กัลย์สุดา พุ่มไม้
2.เด็กหญิง อริสรา วะภา
3.เด็กหญิง รุ่งนภา ยวนเชย
1.นาง จุฬาภรณ์ สุขศาลา
2.นาง บุญส่ง สีน้อย
4 เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
82.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย ภัทรธร ทัพด้วง
1.นางสาว รุ้งลาวัลย์ ไชยสัตย์
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
81.00
10
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง กัญญาณัฐ ระยอง
2.เด็กหญิง ศศิกานต์ แสงชัจจ์
3.เด็กหญิง กนกวรรณ พาลี
4.เด็กหญิง ณัฐณิชา วรรยา
5.เด็กหญิง ธนภรณ์ ยองใย
1.นางสาว ดารุณี ศรีอินทร์
2.นางสาว ประภาพรรณ พรมลา
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
88.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย ชัยวัฒน์ ชูชื่น
2.เด็กชาย ปิยวัฒน์ ขันธ์แก้ว
3.เด็กชาย ไพศิษฐ์ โสภา
4.เด็กชาย ศุภณัฐ ผิวอ่อน
5.เด็กชาย พิชญะ นิลเพชร
1.นาย ปราโมช ไพรบึง
2.นางสาว ศรินญา คำภาปัตน์
7 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
87.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย ธนพงษ์ พันธ์มหา
2.เด็กชาย ธาวิน หาญกล้า
3.เด็กชาย ภาสกร อบอุ่น
1.นาง สมหมาย วรเชษฐ
2.นาง นภัสชล พูลศรี
8 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
83.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย ชนกานต์ ประเสริฐชาติ
2.เด็กชาย อภิวรรธน์ คำเหลือ
3.เด็กหญิง ณัฐสรา เครือพันธ์
1.นาง สุปราณี ศิริศิลป์
2.นาง ชณารัศมิ์ ยวนพันธ์
9 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย ภูชิต รอดอยู่
2.เด็กชาย พัชฏะ นิลเพ็ชร
1.นางสาว ประภาพรรณ พรมลา
10 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
81.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย ธีรพล เกิดนาค
2.เด็กชาย จิราศักดิ์ ทุชุมภู
3.เด็กชาย สุพันธ์ ศรีลาคำ
1.นางสาว มาริชาติ สิมมาทอง
2.นางสาว ดารุณี ศรีอินทร์
11 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย รุจนโรจน์ ศรีชัย
2.เด็กชาย เอกราช ขัดมัน
3.เด็กชาย มงคล กลำเงิน
1.นาย พิเชษฐ์ ลุนจักร
12 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
86.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย จีรภัทร เอี่ยมประโคน
1.ว่าที่ร้อยตรี ยุทธพล อุพรม
13 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
92.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง บุญธิดา โพธิ์อุดม
1.ว่าที่ร้อยตรี ยุทธพล อุพรม
14 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย รุจนโรจน์ ศรีชัย
1.ว่าที่ร้อยตรี ยุทธพล อุพรม
15 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
86.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย เดชาธร เทียนชัย
1.ว่าที่ร้อยตรี ยุทธพล อุพรม
16 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
82.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง มัญฑิตา บานแย้ม
1.นางสาว ประภาพรรณ พรมลา
17 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
85.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง ณิชากร พิมพ์ชัย
1.นาง สว่างจิต แก่นวงศ์ษา
18 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
84.50
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย ดุลยเกียรติ แก้วสุวรรณ
1.นาง อรทัย ยวนพันธ์
19 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
90.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย อนุภัทร วันทา
1.นาง สว่างจิต แก่นวงศ์ษา
20 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
88.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง สุดารัตน์ ยะลา
1.นาง สว่างจิต แก่นวงศ์ษา
21 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
87.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย ก้องภพ พิพัฒน์ปัณณวัฒน์
2.เด็กชาย ก้องภพ ชาญชำนิ
3.เด็กหญิง อรุณี วรจักร์
4.เด็กหญิง พิมพ์ชนก ปทุมมาศ
5.เด็กหญิง รุจิรา วรเชษฐ์
6.เด็กหญิง ขนิษฐา แปลงดี
7.เด็กหญิง พัชพิชชาพร เมียดตะแก
8.เด็กหญิง เย็นฤดี นันทะเสน
9.เด็กหญิง มิ่งขวัญ หม่อยหลง
10.เด็กหญิง ปิยนันท์ ทองมนต์
1.นางสาว ธนาภรณ์ เครือพันธ์
2.นาง นภัสชล พูลศรี
22 ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
86.01
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง ชนกนันท์ จันทร์เกษ
1.นาง นางสุปราณี ศิริศิลป์
23 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
82.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง ปริยาภัทร ประเสริฐชาติ
2.เด็กหญิง ปวริศา เกษาชาติ
3.เด็กหญิง กรองแก้ว เยาวเรศ
1.นางสาว พิชชาอร สามสี
2.นาง อรทัย ยวนพันธ์
24 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
88.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กหญิง ธิดาเทพ ยวนพันธ์
2.เด็กหญิง นางนภสร แสงเหลือง
3.เด็กหญิง กุลนิดา รินทอง
1.นางสาว พิชชาอร สามสี
2.นาง อรทัย ยวนพันธ์

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม