#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
76.00
10
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย จีรภัทร เอื่อมประโคน
2.เด็กชาย ภูมิรพี รุ่งเรื่อง
3.เด็กหญิง ศศิมล ร่วมชื่น
4.เด็กหญิง ทิพยาภรณ์ นิวงษา
5.เด็กหญิง ภคพร ยอดแสง
1.นางสาว ประภาพรรณ พรมลา
2.นางสาว ดารุณี ศรีอินทร์
2 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
79.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย สิทธิชัย จำปาศรี
2.เด็กหญิง ภัทรวรรณ นิลเพ็ชร
3.เด็กหญิง มณีบัวแก้ว อบอุ่น
1.นาง สุปราณี ศิริศิลป์
2.นาง ชณารัศมิ์ ยวนพันธ์
3 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
75.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านศรีแก้ว
1.เด็กชาย ธนวรรธน์ วะภา
2.เด็กชาย วิชัย นิลเพชร
1.นางสาว พิชชาอร สามสี
2.นาง ชณารัศมิ์ ยวนพันธ์

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม