#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
95.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง วิลาสินี สารเสนา
1.นาง ไพจิตร พานจำนงค์
2 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
80.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย บุญฤทธิ์ แก้วซอ
2.เด็กชาย ฉัตรชัย ทองเฟือง
1.นาย ทนงศักดิ์ สายสมบัติ
2.นาย วุฒิไกร จูมสิมมา
3 ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
80.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง อริสรา ศรีบุญเรือง
1.นางสาว ระวีวรรณ สายทอง
4 คอมพิวเตอร์
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
80.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย กิตติคุณ อริกุล
2.เด็กหญิง บังอร ชนะใหญ่
3.เด็กชาย บัญญาวัต ทารักษ์
1.นาย ทนงศักดิ์ สายสมบัติ
2.นาย วุฒิไกร จูมสิมมา
5 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
91.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง นุสรา เวียงคำ
2.เด็กหญิง อนัญพร แหลมกี่ก่ำ
3.เด็กหญิง ภัทรภร แววดี
1.นาง นภาภรณ์ พรมมาสุข
2.นางสาว ปราณปรียา เหมือนมาตย์
6 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง ลัฐิกา โยกันยา
2.เด็กชาย ธนวัฒน์ ศรีบุญ
3.เด็กหญิง เบญจมาศ หวังสวัสดิ์
1.นาง นภาภรณ์ พรมมาสุข
2.นาง กัลยาพร พาลา
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
85.00
17
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย วิริยะ ว่องไว
2.เด็กหญิง ปัทมา บุญมาทน
1.นาง คนึงนิจ ธรรมจักร์
2.นาย บุญรอด ศรีจันทร์
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
96.25
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง กรวิภา ชาลี
2.เด็กชาย อนันตสิทธิ์ ยวนขันธ์
1.นาย บุญรอด ศรีจันทร์
2.นาง คนึงนิจ ธรรมจักร์
9 เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย พงศ์ภาณุ มนตรี
1.นาง นภาพร ภาษาพรม
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
97.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย ณัฏฐชาติ จันทร
1.นาง นภาพร ภาษาพรม
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
85.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง นันทิชา วงตะลา
1.นาง นภาพร ภาษาพรม
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง สุวรรณหงษ์ โททอง
1.นาง นภาพร ภาษาพรม
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง ปวิชญา สิงห์เสน
2.เด็กหญิง วรรณภา วรรณทวี
3.เด็กชาย กรกช ไชยดรุณ
1.นาง นภาพร ภาษาพรม
2.นางสาว พรสุดา ปิยะวงษ์
14 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย ภัทรชนนท์ เม้าราษี
1.นาง พัชรีย์ กิ่งบรรเทา
15 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย ธีระชล ทองคำผุย
1.นาย ทนงศักดิ์ สายสมบัติ
2.นาย วุฒิไกร จูมสิมมา
16 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
83.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง คณิตา พาลา
2.เด็กหญิง พรนภา กันยาสาย
3.เด็กชาย ภัทรชนนท์ เบ้าราษี
1.นาง อุลัยพร จำเริญ
2.นาง พัชรีย์ กิ่งบรรเทา
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ พิระภาค
2.เด็กชาย อนุชา เวียงคำ
3.เด็กหญิง ธัญชนก คำแปร
4.เด็กหญิง ฐิติวรดา บุญมารอง
5.เด็กหญิง ช่อตะวัน จันทร
1.นางสาว มนัสนันท์ โชติการ
2.นางสาว ระวีวรรณ สายทอง

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม