#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
76.50
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง วัชราภรณ์ ไชยคุณ
1.นางสาว ระวีวรรณ สายทอง
2 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
74.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง ชญาภา เกษกิ่ง
2.เด็กหญิง วรัญชณา พลชัย
3.เด็กชาย ธนโชค วิสางาม
1.นาง นภาภรณ์ พรมมาสุข
2.นางสาว สำรอง เกษกิ่ง
3 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
71.00
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง ขวัญเรือน บุญมาทน
1.นาง อุลัยพร จำเริญ
4 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
76.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง ชลธาร ประภาโส
2.เด็กชาย ชัยณรงค์ วงษ์เศษ
3.เด็กชาย โพธิวัฒน์ โสดา
1.นาง ไพจิตร พานจำนงค์
2.นางสาว เปียทิพย์ ยิ้มญวน
5 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
76.00
11
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กชาย อดิเทพ วงศ์เมือง
2.เด็กชาย สุริยา วิชาชัย
1.นางสาว สุชาดา สุวรรณการ
2.นางสาว มนัสนันท์ โชติการ
6 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
75.00
7
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
1.เด็กหญิง อุดมศักดิ์ นิสกุล
2.เด็กหญิง สิริกร สืบสาน
1.นางสาว มนัสนันท์ โชติการ
2.นางสาว ระวีวรรณ สายทอง

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม