#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
88.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย เจษฎาภร ปรือทอง
2.เด็กชาย กมลชัย โคตรตาแสง
3.เด็กหญิง มาลิษา วรเกตุ
1.นาง วรรณภา พางาม ทองแกะ
2.นางสาว สุกัญญา อัตพงษ์
2 การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
87.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย อนุชา ศรีบุญเรือง
2.เด็กชาย วีรชัย พันธ์ศรี
3.เด็กชาย ธีรพงษ์ ธรรมรัตน์
1.นาย สันติเวช พลแสน
2.นางสาว สุกัญญา อัตพงษ์
3 การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
85.00
4
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง ปิยะดา พันวิลัย
2.เด็กหญิง จันทราทิพย์ มูลแก้ว
3.เด็กหญิง มัทนาวดี เสนาะศัพท์
1.นาง ปริญญาภรณ์ วโรรส
2.นาง วรรณภา พางาม ทองแกะ
4 ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
83.00
13
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย วรรณชัย โชติเจริญ
1.นางสาว จุฑารัตน์ ดวงอินทร์
5 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
82.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย ธีรชัย เพี้ยก่ำ
2.เด็กชาย ภานุ ประเสริฐพงษ์
3.เด็กหญิง ปาลิตา พูลทอง
1.นางสาว ยุวดี วงศ์ทอง
2.นางสาว สุกัญญา อัตพงษ์
6 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
83.00
6
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย ศุภกร มอมไทรัตน์
2.เด็กชาย กิตตินัย ศรีบุญเรือง
3.เด็กชาย ปธานิน ศรีบุญเรือง
1.นางสาว สุกัญญา อัตพงษ์
2.นาง ปริญญาภรณ์ วโรรส
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
92.00
7
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง กานต์ธิดา กลีบพรมราช
1.นางสาว สุรัติยา ปานจันดี
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
94.00
5
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย อภิวัฒน์ หวังกำกลาง
1.นาง มยุรี แสนเลิง
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง วรนุช คำประภา
1.นาย เฉลิมพล สระ
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
85.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง นปภา นิวงษา
2.เด็กหญิง ปภัสสร ศรศรี
1.นาง มยุรี แสนเลิง
2.นางสาว สุรัติยา ปานจันดี
11 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
83.50
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย วุฒิภัทร รอดชมภู
1.นาง ดาราธร ซุยทอง
12 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
82.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง ศิริประภา สีชมพู
1.นาง ดาราธร ซุยทอง
13 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
82.00
14
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง วริษา โสดามรรค
1.นาย ระฟ้า มูลสาร
14 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
81.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง บัวผัน คำผุย
1.นาย ระฟ้า มูลสาร
15 ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
90.00
8
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง อรดา อริกุล
2.เด็กหญิง กานต์ธิดา เขียวเทียน
3.เด็กหญิง ณิชกานต์ ทองแท่ง
1.นาง ศิริรัตน์ วงค์บุดดี
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
93.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง จารุวรรณ จันทรง
1.นาย เฉลิมพล สระ
17 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
82.00
11
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง สิริยา กุรัตน์
2.เด็กหญิง พัฒน์นรี เวทย์ปัญญา
1.นางสาว วราภรณ์ พากเพียร
18 คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
81.00
9
เหรียญทอง
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย ณรงค์ชัย นิวงษา
2.เด็กชาย พัชรพล สุวรรณศิลป์
1.นาง ปริญญาภรณ์ วโรรส
2.นางสาว สุกัญญา อัตพงษ์

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม