#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
75.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย ภัคพล อ่ำคง
1.นางสาว วราภรณ์ พากเพียร
2 ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
70.00
20
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กชาย จีรพัฒน์ พัดเงิน
2.เด็กชาย อภิชิต อ่ำคง
3.เด็กหญิง ขนิษฐา พรใส
1.นาง รัชนี ชัยรักษ์
3 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
73.00
8
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
1.เด็กหญิง สุกัลยา คำกระจาย
2.เด็กหญิง จุฑามาศ สมีแจ้ง
1.นางสาว จุฑารัตน์ ดวงอินทร์

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม