#
หมวดหมู่
กิจกรรม
คะแนน
อันดับ
เหรียญ
โรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
79.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง ปิยธิดา น้ำนวล
2.เด็กชาย เดชนรินทร์ นิลสุข
1.นาย ชวลิต แก้วกัณหา
2.นาง ปณิดา ทันนา
2 ภาษาไทย
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
76.00
12
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง สุธิดา ศรีพันธ์ภูมิ
1.นาง ฐิติกานต์ ศรีดา
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
76.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย ภาสวิชญ์ น้ำนวล
2.เด็กชาย เมธี ศรีวงศ์
3.เด็กชาย จิรวัฒน์ โพธิ์ทอง
4.เด็กหญิง ปนัดดา ตาลสันเทียะ
5.เด็กหญิง ปานชนก พรมน้ำ
6.เด็กชาย คเชนทร์ สรรพสุข
1.นาย สุพิน สอดแก้ว
2.นาง สิริมานล์ สอดแก้ว
4 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
75.00
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง สุทธิดา สอดแก้ว
2.เด็กหญิง นงราม เขียวรัมย์
3.เด็กหญิง สุนันทา แสนพิง
1.นาง ประเสริฐพร เจนประโคน
5 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
72.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย ศิลา ทินรัมย์
1.สิบเอกหญิง จินตหรา อุปสุข
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
75.00
16
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง เขมิกา พิมษร
2.เด็กหญิง กนกวรรณ กะตะศิลา
1.นาง ฉัตรวิไล ดอกพวง
2.นางสาว จาริยา ศรีวงค์
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
79.00
6
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง วราพร กิตติกา
2.เด็กหญิง ราชาวดี ดวงแก้ว
3.เด็กหญิง ฐิติญา สุดประเสริฐ
1.นาง ฉัตรวิไล ดอกพวง
2.นางสาว จาริยา ศรีวงค์
8 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
76.00
14
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง กรพิน หอมหวาน
1.นาย อิทธิฤทธิ์ โสภา
9 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
70.00
18
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง วัชราภรณ์ เนียนแนบ
1.นาย อิทธิฤทธิ์ โสภา
10 ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
70.00
9
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กหญิง กวิสรา ดอกบัว
2.เด็กชาย วัชรพล แทนคำ
3.เด็กชาย กวิน ชิณวงศ์
1.นางสาว ศิรินทรา ราชธานี
11 ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
78.00
5
เหรียญเงิน
โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
1.เด็กชาย สิทธิชัย ศรีวงษ์
2.เด็กชาย ธัชศกรณ์ ศรีมันตะ
1.นาง ฐิติกานต์ ศรีดา
2.นาง สุนีย์ กมลมาลย์

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม